Ciężar dowodu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ciężar dowodu. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
wrz

Istota:

Co do zasady ciężar dowodu w postępowaniu podatkowym spoczywa na organach podatkowych (art. 122, 187 § 1 O.p.), niekiedy jednak konstrukcja przepisów materialnoprawnych sprawia, że inicjatywa dowodowa zostaje przerzucona na stronę. Tak jest m.in. w przypadku konstrukcji normatywnej kosztów uzyskania przychodów, z której wynika, że to podatnik powinien wykazać, iż dany wydatek został rzeczywiście poniesiony, a ponadto miał na celu osiągnięcie przychodu.

Fragment:

(...) materialnoprawnych sprawia, że inicjatywa dowodowa zostaje przerzucona na stronę (szerzej por. K. Stanik, Ciężar dowodu w postępowaniu podatkowym, "Jurysdykcja Podatkowa" 2007, nr 4, s. 6 i n.). Tak jest m.in. w przypadku konstrukcji normatywnej kosztów uzyskania przychodów, z której wynika, że to podatnik powinien wykazać, iż dany wydatek został rzeczywiście poniesiony, a ponadto miał na celu osiągnięcie przychodu (szerzej por. A. Hanusz, Strony postępowania podatkowego a ciężar dowodu , "Przegląd Podatkowy" 2004, nr 9, s. 126-127 oraz powołane tam orzecznictwo). Skutki materialnoprawne w postaci potrącenia z przychodu wydatków poniesionych w celu ich osiągnięcia - stosownie do art. 22 ust. 1 p.d.o.f. - mogą zatem nastąpić jedynie wtedy, gdy podatnik przedstawi lub wskaże środki dowodowe uzasadniające poniesienie wydatku, a które umożliwią organowi podatkowemu przeprowadzenie dowodu w postępowaniu podatkowym (por. wyrok NSA z dnia 16 grudnia 2005 (...)

2011
1
kwi

Istota:

Samo wskazanie na możliwość występowania różnicy między stratą z działalności gospodarczej, wyliczoną stosownie do art. 9 ust. 2 zd. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przez porównanie przychodów i kosztów ich uzyskania, a wynikiem z działalności wyliczonym przez porównanie przychodów z faktycznymi wydatkami poniesionym w roku podatkowym, nie jest wystarczające do przyjęcia, przy dokonywaniu ustaleń odnośnie wielkości mienia możliwego do zgromadzenia. Podatnik powołując się na taką okoliczność, w toku postępowania, powinien wskazać dowody potwierdzające jego stwierdzenie, a rzeczą organu podatkowego byłaby ich ocena i rozważenie przy obliczaniu wielkości przychodu ze źródeł nie ujawnionych.

Fragment:

(...) co do okoliczności wskazujących na źródła przychodu, jak i na wydatki oraz zasoby majątkowe wynikające z ujawnionych źródeł. W uzasadnieniu skargi kasacyjnej podtrzymano argumentację dotyczącą skrupulatności i szczegółowości prowadzonego postępowania dowodowego. Szczególny zaś nacisk położono na kwestię dotyczącą kilkukrotnego wzywania podatnika do przedstawienia dowodów podejmując w tym zakresie obszerną polemikę z wywodami zawartymi w zaskarżonym orzeczeniu. Ciężar dowodu w zakresie wskazania, czy wydatki mają pokrycie w posiadanych przedtem zasobach finansowych obciąża bowiem podatnika. Pogląd taki znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego.W odpowiedzi na skargę kasacyjną skarżąca wniosła o jej oddalenie orazzasądzenie na jej rzecz od Dyrektora Izby Skarbowej kosztów postępowaniakasacyjnego. Pełnomocnik skarżącej podkreślił, iż we wniosku dowodowym z dnia 2 października 2003 r. objaśnił sposób (...)

2011
1
kwi

Istota:

1. Podatnik powinien posiadać w swojej dokumentacji dowody potwierdzające rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania, a w odniesieniu do kosztów nie tylko fakt ich poniesienia ale i dokonania w celu uzyskania przychodów. Kosztami tego rodzaju mogą być co do zasady koszty reklamy publicznej, jednakże niezbędne jest posiadanie przez podatnika dowodów pozwalających na sprawdzenie, że rzeczywiście taka reklama miała miejsce, a jej treść mogła mieć wpływ na przychód z prowadzonej działalności.
2. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 1993 r. nr 106, poz. 482 z późn. zm.) zapłata za niewykonaną faktycznie usługę nie ma żadnego związku z przychodem podatnika.

Fragment:

(...) Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 25 listopada 2004 r. sygn. akt I SA/Bd 525/04 oddalił skargę Przedsiębiorstwa Budowlano-lnstalacyjnego „R" Spółki z o.o. we W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 30 lipca 2004 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1998 rok. Decyzja ta została wydana po ponownym rozpatrzeniu odwołania Spółki od decyzji Inspektora Kontroli Skarbowej Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 29 maja 2002 r., którą określono wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 1998 r. w kwocie 216.016 zł, wysokość zaległości podatkowej z tego tytułu w wysokości 125.640 zł oraz wysokość odsetek za zwłokę na dzień wydania decyzji przez organ I instancji (152.251,60 zł). Pierwsza decyzja organu odwoławczego z dnia 7 lutego 2003 r. została bowiem uchylona wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego OZ w Bydgoszczy z dnia 24 lipca 2003 r. sygn. akt SA/Bd (...)