Ciężar | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ciężar. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
18
lip

Istota:

A. Czy obciążenie hipoteczne na rzecz banku stanowi ciężar w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn?b. Jeżeli tak, to czy potrącanym ciężarem jest kwota hipoteki wpisanej w księdze wieczystej (dalej: hipoteka), czy też pozostała do spłaty kwota wierzytelności zabezpieczonej hipotecznie (dalej: wierzytelność 1), czy też kwota wierzytelności zabezpieczonej hipotecznie w momencie udzielenia kredytu (dalej: wierzytelność 2)?c. Czy powyższe potrącenie jest możliwe w sytuacji, jeżeli doszło już pomiędzy współwłaścicielami do przejęcia długu zabezpieczonego hipoteką przez Wnioskodawcę, tj. osobę nabywającą nieruchomość w wyniku zniesienia współwłasności?d. Czy w tym konkretnym przypadku, gdy zarówno kwota hipoteki, jak i wartość wierzytelności 1 i wierzytelności 2 przewyższa wartość nieruchomości, to podatek od spadków i darowizn będzie wynosił zero?e. Czy wobec faktu, że podstawę opodatkowania stanowi wartość 1/2 części nieruchomości, potrącany ciężar stanowi wartość odpowiednio całej czy połowy: hipoteki/wierzytelności 1/ wierzytelności 2?

Fragment:

Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy lub praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów. Zgodnie z art. 7 ust. 6 ww. ustawy przy nabyciu w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności podstawę opodatkowania stanowi wartość rzeczy lub praw majątkowych, w części przekraczającej wartość udziału we współwłasności, który przed jej zniesieniem przysługiwał nabywcy. W ocenie Wnioskodawcy, obciążenie na rzecz banku stanowi ciężar w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, gdyż obciążenie nieruchomości hipoteką powoduje, że jej każdoczesny właściciel odpowiada wobec wierzyciela hipotecznego (banku) z nieruchomości, tj. w razie braku spłaty wierzytelności hipotecznej przez dłużnika osobistego może nastąpić zaspokojenie wierzyciela z ceny uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji komorniczej. Potrącanym ciężarem, według opinii Wnioskodawcy, jest kwota hipoteki, gdyż w przypadku hipoteki kaucyjnej jest ona granicą odpowiedzialności rzeczowej właściciela, niezależnie od wysokości wierzytelności, która jest zmienna. Zdaniem Wnioskodawcy, jest możliwe potrącenie kwoty hipoteki – jako ciężaru w sytuacji, gdy doszło do przejęcia długu zabezpieczonego hipoteką, ponieważ w tym stanie jedynym dłużnikiem osobistym jest nabywca, tj.

2012
19
cze

Istota:

Czy w związku z darowizną lokalu mieszkalnego, jako podstawę opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn, Wnioskodawczyni powinna uwzględnić rzeczywistą wartość nieruchomości czy też wartość lokalu mieszkalnego pomniejszoną o wysokość hipoteki kaucyjnej obciążającej wskazaną nieruchomość?

Fragment:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Jak wynika z brzmienia ww. przepisu podstawę opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn stanowi czysta wartość. Nadmienia się, iż ustawodawca nie podaje definicji długów i ciężarów. Jednocześnie rozszerza to pojęcie w ust. 2 i 3 art. 7 ustawy przykładowo wyliczając przypadki, które stanowią długi i ciężary. Oznacza to, iż długi i ciężary w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn stanowią katalog otwarty. Wobec powyższego można wskazać, iż pojecie „ długów ” w rozumieniu tego artykułu obejmuje wszelkie pieniężne roszczenia cywilnoprawne związane z przedmiotem nabycia, łącznie z roszczeniami z tytułu poczynionych przez nabywcę nakładów na nabytą nieruchomość. Równowartość tych roszczeń podlega potrąceniu od jej wartości. „ Ciężarem ” natomiast jest inne niż dług obciążenie nabytej rzeczy lub prawa, które w chwili nabycia zmniejsza wartość rynkową tej rzeczy lub prawa. W myśl art. 9 ust. 1 ww. ustawy opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega nabycie przez nabywcę od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej: 9.637 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej; 7.276 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej; 4.902 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

2011
1
gru

Istota:

Czy w związku z planowaną darowizną lokalu mieszkalnego, jako podstawę opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn, Wnioskodawca powinien uwzględnić rzeczywistą wartość nieruchomości czy też wartość lokalu mieszkalnego pomniejszoną o wysokość hipoteki kaucyjnej obciążającej wskazaną nieruchomość?

Fragment:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Jak wynika z brzmienia ww. przepisu podstawę opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn stanowi czysta wartość. Nadmienia się, iż ustawodawca nie podaje definicji długów i ciężarów. Jednocześnie rozszerza to pojęcie w ust. 2 i 3 art. 7 ustawy przykładowo wyliczając przypadki, które stanowią długi i ciężary. Oznacza to, iż długi i ciężary w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn stanowią katalog otwarty. Wobec powyższego można wskazać, iż pojecie „ długów ” w rozumieniu tego artykułu obejmuje wszelkie pieniężne roszczenia cywilnoprawne związane z przedmiotem nabycia, łącznie z roszczeniami z tytułu poczynionych przez nabywcę nakładów na nabytą nieruchomość. Równowartość tych roszczeń podlega potrąceniu od jej wartości. „ Ciężarem ” natomiast jest inne niż dług obciążenie nabytej rzeczy lub prawa, które w chwili nabycia zmniejsza wartość rynkową tej rzeczy lub prawa. W myśl art. 9 ust. 1 ww. ustawy opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega nabycie przez nabywcę od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej: 9.637 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej; 7.276 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej; 4.902 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

2011
1
paź

Istota:

Czy przyjmując darowiznę nieruchomości obciążoną hipoteką można to obciążenie –zobowiązanie wobec banku - potraktować jako długi i ciężary zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn?

Fragment:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Jak wynika z brzmienia ww. przepisu podstawę opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn stanowi czysta wartość. Nadmienia się, iż ustawodawca nie podaje definicji długów i ciężarów. Jednocześnie rozszerza to pojęcie w ust. 2 i 3 art. 7 ustawy przykładowo wyliczając przypadki, które stanowią długi i ciężary. Oznacza to, iż długi i ciężary w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn stanowią katalog otwarty. Wobec powyższego można wskazać, iż pojecie „ długów ” w rozumieniu tego artykułu obejmuje wszelkie pieniężne roszczenia cywilnoprawne związane z przedmiotem nabycia, łącznie z roszczeniami z tytułu poczynionych przez nabywcę nakładów na nabytą nieruchomość. Równowartość tych roszczeń podlega potrąceniu od jej wartości. „ Ciężarem ” natomiast jest inne niż dług obciążenie nabytej rzeczy lub prawa, które w chwili nabycia zmniejsza wartość rynkową tej rzeczy lub prawa. W myśl art. 9 ust. 1 ww. ustawy opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega nabycie przez nabywcę od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej: 9.637 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej; 7.276 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej; 4.902 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

2011
1
kwi

Istota:

Dotyczy kwestii opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych darowizny udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego obciążonego zadłużeniem z tytułu kredytu zaciągniętego przez spółdzielnię mieszkaniową wraz ze skapitalizowanymi odsetkami oraz zadłużeniem z tytułu przejściowego wykupienia odsetek wraz z ich oprocentowaniem

Fragment:

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. d powołanej ustawy, podatkowi podlegają umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy. Powyższy przepis dotyczy zatem umów darowizny, z których wynika przejęcie przez obdarowanego długów i ciężarów, co w konsekwencji oznacza, że obdarowany staje się osobiście zobowiązany do ich świadczenia na rzecz zbywcy lub osób trzecich. Podstawę opodatkowania stanowi wartość długów i ciężarów albo zobowiązań przejętych przez obdarowanego - art. 6 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy. O istnieniu obowiązku podatkowego oraz o jego rodzaju rozstrzyga treść umowy darowizny i sposób jej realizacji. Jeżeli zatem obdarowany przejmie w drodze umowy część nabytego przez darczyńcę prawa do lokalu wraz z częścią zadłużenia wynikającego z obciążenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego z tytułu niespłaconego kredytu wraz ze skapitalizowanymi odsetkami oraz zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek wraz z ich oprocentowaniem, wówczas umowa darowizny - w części przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Natomiast w sytuacji, gdy wskutek zawarcia umowy darowizny ułamkowej części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, nie nastąpi przejęcie zobowiązań darczyńcy, umowa taka nie będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

2011
1
lut

Istota:

Czy spłata ciężaru realnego jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług? Jeżeli tak to jaką stawką podatku oraz kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

Fragment:

Odpowiadając na zapytanie podatnika należy również zauważyć, iż instytucja ciężaru realnego stanowi zabezpieczenie należności Skarbu Państwa, płatności ceny nabycia ziemi i inwentarza w trybie reformy rolnej lub osadnictwa. Ciężary realne dla zabezpieczenia należności Skarbu Państwa z tytułu nie zapłaconej ceny za działki rolne i inwentarz, nabyte na podstawie przepisów o przeprowadzeniu reformy rolnej i osadnictwie rolnym, podlegają wpisowi do ksiąg wieczystych, jako ograniczenie tej własności. Zatem, ciężar realny to zarówno ograniczone prawo rzeczowe oraz poszczególne świadczenia, które powstają stopniowo z chwilą nadejścia określonych w tytule powstania ciężaru realnego terminów. Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, iż spłata ciężaru realnego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Właściciel gruntów rolnych otrzymał nieruchomości w drodze aktu nadania. W księgach wieczystych występuje jako „właściciel”. Wydanie towaru, w sprawie nieruchomości rolnej, nastąpiło przed 1 maja 2004 r., a w myśl art. 7 ust. 1 ustawy przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Z kolei spłata ciężaru realnego (w ratach) stanowi spłatę zadłużenia wobec Skarbu Państwa. Jako czynność nie wymieniona w ustawie o podatku od towarów i usług, nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem.