Ciężar | Interpretacje podatkowe

Ciężar | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ciężar. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
A. Czy obciążenie hipoteczne na rzecz banku stanowi ciężar w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn?b. Jeżeli tak, to czy potrącanym ciężarem jest kwota hipoteki wpisanej w księdze wieczystej (dalej: hipoteka), czy też pozostała do spłaty kwota wierzytelności zabezpieczonej hipotecznie (dalej: wierzytelność 1), czy też kwota wierzytelności zabezpieczonej hipotecznie w momencie udzielenia kredytu (dalej: wierzytelność 2)?c. Czy powyższe potrącenie jest możliwe w sytuacji, jeżeli doszło już pomiędzy współwłaścicielami do przejęcia długu zabezpieczonego hipoteką przez Wnioskodawcę, tj. osobę nabywającą nieruchomość w wyniku zniesienia współwłasności?d. Czy w tym konkretnym przypadku, gdy zarówno kwota hipoteki, jak i wartość wierzytelności 1 i wierzytelności 2 przewyższa wartość nieruchomości, to podatek od spadków i darowizn będzie wynosił zero?e. Czy wobec faktu, że podstawę opodatkowania stanowi wartość 1/2 części nieruchomości, potrącany ciężar stanowi wartość odpowiednio całej czy połowy: hipoteki/wierzytelności 1/ wierzytelności 2?
Fragment:
Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy lub praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów. Zgodnie z art. 7 ust. 6 ww. ustawy przy nabyciu w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności podstawę opodatkowania stanowi wartość rzeczy lub praw majątkowych, w części przekraczającej wartość udziału we współwłasności, który przed jej zniesieniem przysługiwał nabywcy. W ocenie Wnioskodawcy, obciążenie na rzecz banku stanowi ciężar w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, gdyż obciążenie nieruchomości hipoteką powoduje, że jej każdoczesny właściciel odpowiada wobec wierzyciela hipotecznego (banku) z nieruchomości, tj. w razie braku spłaty wierzytelności hipotecznej przez dłużnika osobistego może nastąpić zaspokojenie wierzyciela z ceny uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji komorniczej. Potrącanym ciężarem, według opinii Wnioskodawcy, jest kwota hipoteki, gdyż w przypadku hipoteki kaucyjnej jest ona granicą odpowiedzialności rzeczowej właściciela, niezależnie od wysokości wierzytelności, która jest zmienna. Zdaniem Wnioskodawcy, jest możliwe potrącenie kwoty hipoteki – jako ciężaru w sytuacji, gdy doszło do przejęcia długu zabezpieczonego hipoteką, ponieważ w tym stanie jedynym dłużnikiem osobistym jest nabywca, tj.
2014
18
lip

Istota:
Czy w związku z darowizną lokalu mieszkalnego, jako podstawę opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn, Wnioskodawczyni powinna uwzględnić rzeczywistą wartość nieruchomości czy też wartość lokalu mieszkalnego pomniejszoną o wysokość hipoteki kaucyjnej obciążającej wskazaną nieruchomość?
Fragment:
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Jak wynika z brzmienia ww. przepisu podstawę opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn stanowi czysta wartość. Nadmienia się, iż ustawodawca nie podaje definicji długów i ciężarów. Jednocześnie rozszerza to pojęcie w ust. 2 i 3 art. 7 ustawy przykładowo wyliczając przypadki, które stanowią długi i ciężary. Oznacza to, iż długi i ciężary w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn stanowią katalog otwarty. Wobec powyższego można wskazać, iż pojecie „ długów ” w rozumieniu tego artykułu obejmuje wszelkie pieniężne roszczenia cywilnoprawne związane z przedmiotem nabycia, łącznie z roszczeniami z tytułu poczynionych przez nabywcę nakładów na nabytą nieruchomość. Równowartość tych roszczeń podlega potrąceniu od jej wartości. „ Ciężarem ” natomiast jest inne niż dług obciążenie nabytej rzeczy lub prawa, które w chwili nabycia zmniejsza wartość rynkową tej rzeczy lub prawa. W myśl art. 9 ust. 1 ww. ustawy opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega nabycie przez nabywcę od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej: 9.637 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej; 7.276 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej; 4.902 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.
2012
19
cze

Istota:
Czy w związku z planowaną darowizną lokalu mieszkalnego, jako podstawę opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn, Wnioskodawca powinien uwzględnić rzeczywistą wartość nieruchomości czy też wartość lokalu mieszkalnego pomniejszoną o wysokość hipoteki kaucyjnej obciążającej wskazaną nieruchomość?
Fragment:
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Jak wynika z brzmienia ww. przepisu podstawę opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn stanowi czysta wartość. Nadmienia się, iż ustawodawca nie podaje definicji długów i ciężarów. Jednocześnie rozszerza to pojęcie w ust. 2 i 3 art. 7 ustawy przykładowo wyliczając przypadki, które stanowią długi i ciężary. Oznacza to, iż długi i ciężary w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn stanowią katalog otwarty. Wobec powyższego można wskazać, iż pojecie „ długów ” w rozumieniu tego artykułu obejmuje wszelkie pieniężne roszczenia cywilnoprawne związane z przedmiotem nabycia, łącznie z roszczeniami z tytułu poczynionych przez nabywcę nakładów na nabytą nieruchomość. Równowartość tych roszczeń podlega potrąceniu od jej wartości. „ Ciężarem ” natomiast jest inne niż dług obciążenie nabytej rzeczy lub prawa, które w chwili nabycia zmniejsza wartość rynkową tej rzeczy lub prawa. W myśl art. 9 ust. 1 ww. ustawy opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega nabycie przez nabywcę od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej: 9.637 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej; 7.276 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej; 4.902 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.
2011
1
gru

Istota:
Czy przyjmując darowiznę nieruchomości obciążoną hipoteką można to obciążenie –zobowiązanie wobec banku - potraktować jako długi i ciężary zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn?
Fragment:
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Jak wynika z brzmienia ww. przepisu podstawę opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn stanowi czysta wartość. Nadmienia się, iż ustawodawca nie podaje definicji długów i ciężarów. Jednocześnie rozszerza to pojęcie w ust. 2 i 3 art. 7 ustawy przykładowo wyliczając przypadki, które stanowią długi i ciężary. Oznacza to, iż długi i ciężary w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn stanowią katalog otwarty. Wobec powyższego można wskazać, iż pojecie „ długów ” w rozumieniu tego artykułu obejmuje wszelkie pieniężne roszczenia cywilnoprawne związane z przedmiotem nabycia, łącznie z roszczeniami z tytułu poczynionych przez nabywcę nakładów na nabytą nieruchomość. Równowartość tych roszczeń podlega potrąceniu od jej wartości. „ Ciężarem ” natomiast jest inne niż dług obciążenie nabytej rzeczy lub prawa, które w chwili nabycia zmniejsza wartość rynkową tej rzeczy lub prawa. W myśl art. 9 ust. 1 ww. ustawy opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega nabycie przez nabywcę od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej: 9.637 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej; 7.276 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej; 4.902 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.
2011
1
paź

Istota:
Dotyczy kwestii opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych darowizny udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego obciążonego zadłużeniem z tytułu kredytu zaciągniętego przez spółdzielnię mieszkaniową wraz ze skapitalizowanymi odsetkami oraz zadłużeniem z tytułu przejściowego wykupienia odsetek wraz z ich oprocentowaniem
Fragment:
Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. d powołanej ustawy, podatkowi podlegają umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy. Powyższy przepis dotyczy zatem umów darowizny, z których wynika przejęcie przez obdarowanego długów i ciężarów, co w konsekwencji oznacza, że obdarowany staje się osobiście zobowiązany do ich świadczenia na rzecz zbywcy lub osób trzecich. Podstawę opodatkowania stanowi wartość długów i ciężarów albo zobowiązań przejętych przez obdarowanego - art. 6 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy. O istnieniu obowiązku podatkowego oraz o jego rodzaju rozstrzyga treść umowy darowizny i sposób jej realizacji. Jeżeli zatem obdarowany przejmie w drodze umowy część nabytego przez darczyńcę prawa do lokalu wraz z częścią zadłużenia wynikającego z obciążenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego z tytułu niespłaconego kredytu wraz ze skapitalizowanymi odsetkami oraz zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek wraz z ich oprocentowaniem, wówczas umowa darowizny - w części przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Natomiast w sytuacji, gdy wskutek zawarcia umowy darowizny ułamkowej części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, nie nastąpi przejęcie zobowiązań darczyńcy, umowa taka nie będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych.
2011
1
kwi

Istota:
Czy spłata ciężaru realnego jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług? Jeżeli tak to jaką stawką podatku oraz kiedy powstaje obowiązek podatkowy?
Fragment:
Odpowiadając na zapytanie podatnika należy również zauważyć, iż instytucja ciężaru realnego stanowi zabezpieczenie należności Skarbu Państwa, płatności ceny nabycia ziemi i inwentarza w trybie reformy rolnej lub osadnictwa. Ciężary realne dla zabezpieczenia należności Skarbu Państwa z tytułu nie zapłaconej ceny za działki rolne i inwentarz, nabyte na podstawie przepisów o przeprowadzeniu reformy rolnej i osadnictwie rolnym, podlegają wpisowi do ksiąg wieczystych, jako ograniczenie tej własności. Zatem, ciężar realny to zarówno ograniczone prawo rzeczowe oraz poszczególne świadczenia, które powstają stopniowo z chwilą nadejścia określonych w tytule powstania ciężaru realnego terminów. Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, iż spłata ciężaru realnego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Właściciel gruntów rolnych otrzymał nieruchomości w drodze aktu nadania. W księgach wieczystych występuje jako „właściciel”. Wydanie towaru, w sprawie nieruchomości rolnej, nastąpiło przed 1 maja 2004 r., a w myśl art. 7 ust. 1 ustawy przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Z kolei spłata ciężaru realnego (w ratach) stanowi spłatę zadłużenia wobec Skarbu Państwa. Jako czynność nie wymieniona w ustawie o podatku od towarów i usług, nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem.
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Ciężar
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.