IPPP3/443-416/12-2/RD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
1.Czy przy założeniu, że Urząd Statystyczny potwierdzi klasyfikację Produktów do grupowania: „wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże” (PKWiU 10.71.12.0) oraz w związku z tym, że oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami data minimalnej trwałości Produktów nie przekracza 45 dni, Produkty mieszczą się w poz. 32 Załącznika nr 3 do ustawy o VAT?2.Czy w przypadku uzyskania pozytywnej odpowiedzi na pytanie oznaczone w pytaniu nr 1, Spółka będzie miała prawo stosować do dostawy Produktów obniżoną stawkę VAT określoną na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 oraz art. 146f ustawy o VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 11.04.2012 r. (data wpływu 16.04.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16.04.2012 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

T. GmbH (dalej: Wnioskodawca, Spółka) jest podmiotem z siedzibą w Austrii. W Polsce Spółka nie posiada oddziału, przedstawicielstwa ani też stałego miejsca prowadzenia działalności. Spółka prowadzi produkcję wyrobów spożywczych na terenie Austrii. Wyroby są dopuszczone do obrotu w całej Unii Europejskiej na podstawie przepisów austriackich, zgodnych z przepisami unijnymi. Spółka planuje wprowadzić na polski rynek nowe produkty spożywcze (dalej: Produkty) - Spółka dokonywać będzie odpłatnej dostawy Produktów, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT. Produkty zostaną najprawdopodobniej wprowadzone do obrotu na terenie Polski w 18-stym tygodniu kalendarzowym 2012 roku (tzn. w tygodniu rozpoczynającym się z dniem 30 kwietnia 2012 r.).

Spółka zaklasyfikowała Produkty na gruncie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej: PKWiU) z 2008 r. do grupowania o numerze: 10.71.12.0: ,,wyroby ciastkarskie i ciasta, świeże”. W celu potwierdzenia w/w klasyfikacji statystycznej Produktów, Spółka wystąpiła do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi (dalej: Urząd Statystyczny) z wnioskiem o wydanie informacji statystycznej na podstawie Ustawy o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r. (Dz. U. Nr 88 poz. 439 z póź. zm.), rozporządzenia Rady Ministr6w z dnia 29 października 2008 r. w sprawie PKWiU (Dz. U. nr 207, poz. 1293 z późn. zm.; dalej: Rozporządzenie) oraz komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11).

Data minimalnej trwałości Produktów nie będzie przekraczać 45 dni. Powyższy okres przydatności został potwierdzony w przeprowadzonych przez Spółkę testach laboratoryjnych. Data minimalnej trwałości będzie oznaczana na opakowaniach Produktów zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966, ze zm.) określeniem „najlepiej spożyć przed (data)”.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
  1. Czy przy założeniu, że Urząd Statystyczny potwierdzi klasyfikację Produktów do grupowania: „wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże” (PKWiU 10.71.12.0) oraz w związku z tym, że oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami data minimalnej trwałości Produktów nie przekracza 45 dni, Produkty mieszczą się w poz. 32 Załącznika nr 3 do ustawy o VAT...
  2. Czy w przypadku uzyskania pozytywnej odpowiedzi na pytanie oznaczone w pytaniu nr 1, Spółka będzie miała prawo stosować do dostawy Produktów obniżoną stawkę VAT określoną na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 oraz art. 146f ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad-1

Spółka stoi na stanowisku, że o ile Urząd Statystyczny potwierdzi klasyfikację Produktów w ramach grupowania PKWiU 10.71.12.0, Produkty będą mieściły się w poz. 32 Załącznika nr 3 do ustawy o VAT.

Ad-2

Spółka stoi na stanowisku, że jeżeli organy podatkowe potwierdzą, że Produkty mieszczą się w poz. 32 Załącznika nr 3 do ustawy o VAT, dostawa Produktów podlegać będzie opodatkowaniu stawką obniżoną określoną na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 oraz art. 146f ustawy o VAT.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Ad-1

Załącznik nr 3 do ustawy o VAT zawiera wykaz towarów i usług, opodatkowanych obniżoną stawką podatku określoną na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 oraz art. 146f ustawy o VAT. Pod pozycją 32 załącznika do ustawy o VAT znajduje się grupa towarów o symbolu PKWiU 2008 ex 10.71.12.0 o nazwie „wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże, których data minimalnej trwałości oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 45 dni a w przypadku oznaczenia tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 45 dni”.

Grupowanie PKWiU 10.71.12.0 obejmuje „wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże”. Zakres towarów objętych pozycją 32 załącznika ustawy o VAT jest zatem węższy niż zakres towarów należących do powyższego grupowania PKWiU. W konsekwencji, dla uznania, iż Produkty mieszczą się w pozycji 32 Załącznika niezbędne jest aby:

  1. Produkty należały na grupowania PKWiU 10.71.12.0 oraz
  2. data minimalnej trwałości Produktów lub ich termin przydatności do spożycia, oznaczone zgodnie z odrębnymi przepisami, nie przekraczały 45 dni.

Ad-a Klasyfikacja statystyczna

Stosownie do zapisów § 1 Rozporządzenia od dnia 1 stycznia 2011 r. dla celów opodatkowania VAT stosuje się PKWiU z 2008 r. Co do zasady, stosownie do Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) obowiązek przypisania właściwego symbolu PKWiU ciąży na producencie. W razie wątpliwości może on jednak wystąpić o stosowną opinię statystyczną do Urzędu Statystycznego. Zdaniem Spółki, skład Produktów oraz ich właściwości nakazują ich klasyfikację w ramach grupowania PKWiU 10.71.12.0. W celu potwierdzenia prawidłowej klasyfikacji statystycznej Produktów Spółka wystąpiła z wnioskiem o interpretację do Urzędu Statystycznego. Dla celów uzyskania interpretacji indywidualnej prawa podatkowego na podstawie niniejszego wniosku Spółka zakłada, iż Produkty zostaną zaklasyfikowane przez Urząd Statystyczny jako wchodzące w zakres grupowania PKWiU 10.71.12.0.

Ad-b Data minimalnej trwałości

Datę minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia ustala producent na podstawie wyników badań. Zgodnie z art. 52 Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz. U. Nr 171, poz. 1225 ze zm.) środki spożywcze oznakowane datą minimalnej trwałości lub terminem przydatności do spożycia mogą znajdować się w obrocie do tej daty lub terminu. Z definicji ustawowej wynika, że termin przydatności do spożycia to termin, po upływie którego środek spożywczy traci przydatność do spożycia. Termin ten jest podawany w przypadku środków spożywczych nietrwałych mikrobiologicznie, łatwo psujących się. Data minimalnej trwałości natomiast to data, do której prawidłowo przechowywany środek spożywczy zachowuje swoje właściwości. Spółka na podstawie obiektywnych testów laboratoryjnych, których celem była kontrola chemicznych i mikrobiologicznych parametrów w trakcie różnych stadiów cyklu przechowywania Produktów, określiła datę minimalnej trwałości jako maksymalnie 45 dni. Na folii oraz na kartonie Produktów umieszczane będą oznaczenia „najlepiej spożyć przed <data>”, uwzględniające datę minimalnej trwałości Produktów.

Reasumując, Spółka stoi na stanowisku, że jeżeli Urząd Statystyczny potwierdzi, że Produkty mieszczą się w grupowaniu PKWiU 10.71.12.0, oraz biorąc pod uwagę ich datę minimalnej trwałości, oznaczonej zgodnie z odrębnymi przepisami, Produkty stanowić będą towary, o kt6rych mowa w poz. 32 Załącznika nr 3 do ustawy o VAT.

Ad-2

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zakres tych czynności został określony w artykułach 7 i 8 ustawy o VAT. I tak przez dostawę towarów, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, natomiast, w myśl z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT.

Na mocy obowiązującego od 1 stycznia 2011 r. art. 5a ustawy o VAT, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5 ustawy o VAT, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze, wydane na jej podstawie, powołują symbole statystyczne. Tym samym, jeżeli dla celów objęcia dostawy określonych towarów obniżoną stawką VAT przepisy ustawy o VAT powołują symbole statystyczne, towary te są identyfikowane na podstawie stosownych klasyfikacji.

Wykaz towarów i usług, opodatkowanych obniżoną stawką podatku, określoną na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 oraz art. 146f ustawy o VAT, zawiera załącznik nr 3 do ustawy o VAT. Pod pozycją 32 załącznika nr 3 do ustawy o VAT znajduje się grupa towarów o symbolu PKWiU 2008 ex 10.71.12.0 o nazwie „wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże, których data minimalnej trwałości oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 45 dni, a w przypadku oznaczenia tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 45 dni”.

Tym samym, jeżeli Produkty mieścić się będą w poz. 32 Załącznika nr 3 do ustawy o VAT (vide zapytanie nr 1 niniejszego Wniosku), ich dostawa podlegać będzie opodatkowaniu stawką obniżoną tj. określoną na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 oraz art. 146f ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14 c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.