Ciągnik siodłowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ciągnik siodłowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
17
lip

Istota:

Prawo do odliczenia.

Fragment:

Natomiast stosownie do art. 2 pkt 42a ustawy Prawo o ruchu drogowym - ciągnik samochodowy - pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie wyłącznie do ciągnięcia przyczepy; określenie to obejmuje ciągnik siodłowy i ciągnik balastowy. Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca będący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, dnia 03 stycznia 2012 r. zawarł Umowę Leasingu na ciągnik siodłowy RENAULT Premium o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu 40 000 kg, dla celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Niezwłocznie po wygaśnięciu umowy Leasingu dnia 14 stycznia 2016 roku Leasingobiorca na podstawie protokołu przekazał do siedziby Gwaranta Przedmiot Leasingu. Gwarant po odebraniu Przedmiotu Leasingu od Wnioskodawcy sprawdził stan techniczny przekazanego pojazdu. W protokole przekazania pojazdu został opisany stan techniczny zdanego Przedmiotu Leasingu min. uszkodzenia. Gwarant (Dealer ...) dokonał na koszt Wnioskodawcy – naprawy Przedmiotu Leasingu. Dnia 29 lutego 2016 roku Gwarant wystawił na rzecz Wnioskodawcy Fakturę VAT nr ... z datą wykonania usługi 29 luty 2016 rok za naprawę Przedmiotu Leasingu. Ciągnik siodłowy RENAULT Premium (Przedmiot Leasingu) był wykorzystywany przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W ocenie tut Organu rozważenia wymaga, czy pojazd, będący przedmiotem wniosku jest pojazdem samochodowym, którego dotyczą przepisy art. 86a ustawy.

2012
3
lis

Istota:

Czy Wnioskodawca może zastosować jednorazową amortyzację?

Fragment:

Zainteresowany planuje zakupić samochód ciężarowy - ciągnik siodłowy, którego wartość początkowa nie przekroczy 222. 000 zł. Zatem, skoro Wnioskodawca spełnia kryteria „ małego podatnika ”, samochód ciężarowy - ciągnik siodłowy mieści się w grupie 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, a jego wartość początkowa nie przekracza 222. 000 zł, Zainteresowany prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych ma możliwość korzystania z jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od zakupionego dla potrzeb tej działalności ciągnika siodłowego. Mając na uwadze cytowane powyżej przepisy oraz przedstawione we wniosku informacje, należy uznać, iż Wnioskodawca może zastosować jednorazowy odpis amortyzacyjny od zakupionego ciągnika siodłowego. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2011
1
wrz

Istota:

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w miesiącu maju 2010 roku w wysokości 61 265 zł, dotyczącego zakupionego 26 maja 2010 roku ciągnika siodłowego?

Fragment:

Wobec powyższego Wnioskodawcy przysługuje możliwość skorzystania z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od zakupionych środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT (z wyłączeniem samochodów osobowych) w tym - ciągnika siodłowego, do wysokości limitu 100.000 EURO łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych, przy jednoczesnym zachowaniu warunków pomocy de minimis. Odpisu amortyzacyjnego można dokonać najwcześniej w miesiącu, w którym środek trwały został wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. We wniosku wskazano, iż zakupiony w dniu 26 maja 2010 r., ciągnik siodłowy został przyjęty do używania i wprowadzony do ewidencji w dniu 28 maja 2010 r. Prawidłowo zatem Wnioskodawca wskazał, iż przysługuje mu prawo dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od wartości początkowej ciągnika siodłowego w maju 2010 r. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2011
1
sie

Istota:

Czy można skorzystać z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od środka transportu zakupionego przez małego podatnika?

Fragment:

Zakupiony ciągnik siodłowy służy do przewozu towarów handlowych w miejsce prowadzonego składu budowlanego. W związku z tym Pan Stanisław K. zadał pytanie: „ Czy przychód uzyskany z tytułu odpłatnej usługi transportu drogowego świadczonej rzeczonym środkiem trwałym na rzecz osób trzecich zachowam prawo do dokonanej wcześniej jednorazowej amortyzacji ciągnika siodłowego w ramach art. 22k ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ”. Zdaniem Wnioskodawcy „ ...osiągając dochody z tytułu działalności handlowej stanowiącej w moim przypadku profil przeważający (podstawowy) i wykorzystując na ten właśnie cel przede wszystkim zakupiony ciągnik siodłowy, pomimo iż osiągnąłbym przychód z tytułu odpłatnej usługi transportowej traktowanej jako przychód z działalności dodatkowej, nie utracę prawa do dokonanej wcześniej jednorazowej amortyzacji zakupionego ciągnika siodłowego ”. Wydając w imieniu Ministra Finansów, na wniosek Pana Stanisława K., interpretację indywidualną Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe. Stwierdzono bowiem, iż zgodnie z art. 22k ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pomoc, o której mowa w ust. 7 stanowi pomoc udzielaną w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis tj. rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.

2011
1
sie

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa do ciągników siodłowych.

Fragment:

Otrzymał on zlecenie na przetransportowanie ciągników siodłowych po terytorium kraju, przy czym ciągnik siodłowy, jako pojazd samojezdny, nie będzie transportowany na naczepie bądź przyczepie, ale będzie to tzw. transport na własnych kołach. Usługa sprowadza się więc w tym przypadku do wynajęcia uprawnionego kierowcy, który dostarczy ciągnik na miejsce i czas, określone w zleceniu transportowym. Zainteresowany posiada zlecenie transportowe, w którym określony jest typ ciągnika siodłowego, numer identyfikacyjny VIN oraz numer rejestracyjny pojazdu. Podczas wykonywania transportu, Wnioskodawca dokonuje zakupu paliwa, opłat za przejazd płatnymi autostradami (winieta) oraz innych opłat, niezbędnych do dostarczenia pojazdu na miejsce przeznaczenia. Na dokumentach potwierdzających powyższe wydatki umieszczany jest numer rejestracyjny transportowanego ciągnika siodłowego. Od faktur VAT, dokumentujących zakup paliwa, Zainteresowany odlicza naliczony podatek VAT. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT od zakupu paliwa do transportowanych ciągników siodłowych, które nie stanowią jego własności... Zdaniem Wnioskodawcy, przysługuje mu prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT od paliwa kupowanego do transportowanych ciągników siodłowych.

2011
1
cze

Istota:

Czy poprawnie zastosowano jednorazową amortyzację, a jeżeli nie to w jaki sposób można dokonać korekty i czy można zmienić sposób amortyzacji?

Fragment:

W 2007 r. zakupił naczepę i ciągnik siodłowy o łącznej wartości 45 000 zł, a w lutym 2008 r. ciągnik siodłowy o wartości 116 000 zł. Zakupione pojazdy zostały jednorazowo zamortyzowane. Przedstawiając stan faktyczny, Wnioskodawca zadał pytanie czy „ poprawnie zastosował ten rodzaj amortyzacji ”, a jeżeli nie to w jaki sposób może dokonać korekty i ”czy można zmienić sposób amortyzacji”. Wnioskodawca ocenił, że poprawnie zastosował jednorazową amortyzację, gdyż jest małym podatnikiem. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając – na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) - w imieniu Ministra Finansów w dniu 18 kwietnia 2008 r. wydał interpretację indywidualną Nr ITPB1/415-182/08/AT, w której stwierdził, iż stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 18 marca 2008 r. jest nieprawidłowe. Stwierdzono bowiem, iż zgodnie z art. 22k ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pomoc, o której mowa w ust. 7 ustawy stanowi pomoc udzielaną w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis tj. rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis ( Dz Urz.

2011
1
cze

Istota:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych. Jest małym podatnikiem. Wnioskodawca zakupił na potrzeby firmy ciągnik siodłowy oraz naczepę. W związku z tym Wnioskodawca pyta czy w przypadku ciągnika jak i naczepy może zastosować jednorazową amortyzację.

Fragment:

Tym samym podatnik, którego przedmiotem działalności są usługi transportowe, nie może skorzystać z możliwości dokonania jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od zakupionych ciągnika siodłowego i naczepy na zasadach określonych w art. 22k ust 7-12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli bowiem „ z odrębnych przepisów wynika, że podatnik nie ma prawa do korzystania w określonym zakresie z pomocy publicznej, to w zakresie tym nie może również korzystać z pomocy publicznej w postaci jednorazowej amortyzacji. ”. Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważył co następuje. Zgodnie z art. 22k ust. 7-11 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) podatnicy, w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, oraz mali podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych, od wartości początkowej środków trwałych z grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych. Powołane wyżej przepisy wykluczają możliwość dokonywania jednorazowo odpisów amortyzacyjnych, w stosunku do niektórych środków trwałych (np. samochodów osobowych) oraz niektórych podatników (niespełniających kryteriów małego podatnika, a także rozpoczynających prowadzenie działalności w warunkach określonych w art. 22k ust. 11 ustawy.

2011
1
cze

Istota:

Czy można skorzystać z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od środków transportu zakupionych przez małego podatnika prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie drogowego transportu towarowego?

Fragment:

Biura 29 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości dokonania jednorazowej amortyzacji zakupionych środków transportu (ciągnika siodłowego i naczepy ciężarowej) - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29 kwietnia 2008 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości dokonania jednorazowej amortyzacji zakupionych środków transportu (ciągnika siodłowego i naczepy ciężarowej). W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych. Jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, rozlicza się na zasadach ogólnych, prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. W 2007 r. zakupił następujące środki trwałe przeznaczone do świadczenia usług transportowych: - naczepę ciężarową o wartości 48.000 zł, - ciągnik siodłowy o wartości 152.820 zł. Od wartości początkowej zakupionych środków trwałych dokonał jednorazowo odpisów amortyzacyjnych w miesiącach, w których zostały one wprowadzone do ewidencji środków trwałych. Jest małym podatnikiem w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2011
1
cze

Istota:

Czy przedsiębiorca prowadzący usługi transportowe może dokonać jednorazowej amortyzacji nabytego ciągnika ?

Fragment:

Wnioskodawca podaje, że zakupił ciągnik siodłowy z własnych środków finansowych, nie zwracanych w jakikolwiek sposób i wprowadził przedmiotowy ciągnik do ewidencji środków trwałych. Zainteresowany ciągnik zaliczył do grupy 7 Klasyfikacji Środków Trwałych i dokonał jednorazowej amortyzacji, zakupionego ciągnika siodłowego od jego wartości początkowej do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro. Wnioskodawca informuje, że do tej pory nie korzystał z pomocy de minimis udzielanej w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy można dokonać jednorazowej amortyzacji nabytego ciągnika siodłowego od jego wartości początkowej, zaliczonego do grupy 7 Klasyfikacji Środków Trwałych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych (w ramach limitu 100.000 euro dla transportu drogowego w okresie kolejnych trzech lat budżetowych), na zasadach określonych w art. 22k ust. 7-12 ustawy podatkowej... Określenie pomoc, o której mowa w ust. 7 stanowi, zgodnie z ust. 10 ww. artykułu, pomoc udzielaną w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis.

2011
1
kwi

Istota:

Podatnik dokonuje nabycia wewnątrzwspółnotowego naczep i ciągników siodłowych, które sprzedaje wystawiając fakturę z 22% podatkiem VAT. Zdaniem podmiotu, nie ma obowiązku skaładania informacji VAT-23 oraz zapłaty podatku, mimo iż przed sprzedażą dokonuje ich zarejestrowania.

Fragment:

Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdza, iż ciągniki siodłowe - PKWiU 34.10.44 zgodnie z zał. nr 1 do ustawy dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm ) są środkami transportu, natomiast naczepy objęte symbolem PKWiU -34.20.23 nie są wymienione w ww. załączniku, ale w przypadku użytkowania ich na terenie kraju podlegają rejestracji.Przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów handlowych polski podmiot wystawia wewnętrzną fakturę z tyt. tego nabycia i rozlicza VAT należny i naliczony. Sprzedaż krajową dokumentuje fakturą VAT, stanowiącą w przypadku środków transportu podstawę ich rejestracji przez nabywcę. Jeżeli jednak przed sprzedażą krajową nabytych ciągników siodłowych i naczep, podatnik występuje o tymczasowe tablice rejestracyjne ( służące do poruszania się po terenie kraju ), wówczas stosownie do art. 103 ust. 4 w związku z ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług jest obowiązany bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczenia i wpłacenia podatku VAT w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego na rachunek urzędu skarbowego. Podatnik jest także zobowiązany do przedłożenia informacji VAT-23 o nabytym środku transportu, stanowiącym podstawę wydania zaświadczenia dla celów rejestracyjnych. Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.