Ciągnik rolniczy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ciągnik rolniczy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
1
gru

Istota:

Brak obowiązku zapłaty podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia ciągników rolniczych.

Fragment:

W ramach prowadzonej działalności nabywa z innych państw członkowskich ciągniki rolnicze i inne pojazdy rolnicze, które są rejestrowane i użytkowane na terytorium RP, na swój wyłączny użytek. Od momentu dopuszczenia do użytku ciągników rolniczych, nabywanych przez Spółkę w ramach WNT, upłynęło więcej niż sześć miesięcy. W dotychczasowym stanie prawnym w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług był załącznik nr 1, który przedstawiał wykaz towarów zaliczanych do nowych środków transportu. Wykaz ten nie obejmował jednak ciągnika rolniczego, w związku z czym Spółka, jako osoba prawna nabywająca ciągnik rolniczy, nie musiała uzyskiwać zaświadczenia, o którym mowa w art. 105 ust. 1 ustawy, by zarejestrować ciągnik. Od dnia 1 stycznia 2011 r. załącznik nr 1 został uchylony i pojawił się problem przy rejestracji. Niektóre urzędy wymagają przedstawienia zaświadczenia o braku uiszczenia podatku, a inne nie. Przy kolejnych zakupach ciągników rolniczych Spółka obawia się formalnych utrudnień. W rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym, ciągniki rolnicze są pojazdami silnikowymi zaliczanymi do maszyn dla rolnictwa i leśnictwa i nie są środkami transportu w rozumieniu wyżej powołanych przepisów.

2013
8
sty

Istota:

Czy zakupiony ciągnik rolniczy można wprowadzić do ewidencji środków trwałych, która zostanie utworzona w ramach realizowanej przez Pana działalności gospodarczej oraz rozliczać koszty amortyzacji i pozostałe koszty związane ze świadczeniem usług wynajmu ciągnika rolniczego wraz z obsługą, przy założeniu, że małżonka nie zaprzestanie prowadzenia swojej działalności gospodarczej polegającej między innymi na świadczeniu usług rolniczych?

Fragment:

W związku z zamiarem rozpoczęcia ww. działalności gospodarczej zamierza Pan zarejestrować w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej działalność gospodarczą prowadzoną w ramach kodu PKD 01.61.Z, dokonać zakupu ciągnika rolniczego oraz wystąpić z wnioskiem o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym związanej z zakupem tego środka trwałego. Podkreśla Pan, iż ze względu na swoje zobowiązania wobec ARiMR oraz warunki niezbędne do zrealizowania celem przyznania Panu wsparcia na zakup ciągnika rolniczego w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej będzie Pan zobligowany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wprowadzić zakupiony środek trwały (ciągnik rolniczy) do ewidencji środków trwałych oraz dokumentować sprzedaż usług polegających na wynajmie ciągnika rolniczego wraz z obsługą za pomocą faktur VAT, na których dane sprzedawcy będą jednobrzmiące z tymi znajdującymi się w dokonanym przez Pana wpisie do CEIDG. Przedstawił Pan następujące zdarzenia przyszłe: Faktura VAT dotycząca zakupu ciągnika rolniczego, zakupionego przez Pana w celu świadczenia usług polegających na wynajmie ciągnika rolniczego wraz z obsługą w ramach prowadzonej i wspieranej przez ARiMR działalności gospodarczej prowadzonej w ramach kodu PKD 01.61.Z, zostanie wystawiona zarówno na Pana jak również na małżonkę (jako dane nabywcy będą wskazane Pana dane - takie jak we wpisie do CEIDG oraz dane małżonki), która zgodnie z warunkiem zawartym w art. 96 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług dokonała, zgłoszenia rejestracyjnego i zrezygnowała ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

2012
18
paź

Istota:

Umowy kupna-sprzedaży samochodów, ciągników, części zamiennych o wartości przekraczającej 1.000 zł od osób fizycznych podlegają podatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W związku z powyższym, stosownie do art. 10 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych - od tej czynności Wnioskodawczyni winna, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Bez znaczenia w tym przypadku pozostaje fakt, iż Wnioskodawczyni jako podatnik podatku od towarów i usług z tytułu dalszej sprzedaży powyższych towarów jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Fragment:

Nr IPPB2/436-267/12-4/MZ (data nadania 03.09.2012 r., data doręczenia 06.09.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych dotyczących zawarcia umów kupna-sprzedaży samochodów, ciągników rolniczych, części zamiennych - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 12.06.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych dotyczących zawarcia umów kupna-sprzedaży samochodów, ciągników rolniczych, części zamiennych. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe. Prowadząc działalność gospodarczą polegającą na zakupie i sprzedaży samochodów, ciągników rolniczych, części zamiennych dokonywany był i jest również zakup ww. towarów, o wartości przekraczającej 1.000 zł, od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej na podstawie umów kupna-sprzedaży. Jako czynny podatnik VAT na całość sprzedaży Wnioskodawca wystawia faktury VAT, a tym samym wszystkie zakupione towary w momencie odsprzedaży podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Pismem z dnia 16.08.2012 r. Nr IPPB2/436-267/12-2/MZ wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku poprzez: Wskazanie, czy interpretacja ma dotyczyć zarówno stanu faktycznego jak i zdarzenia przyszłego.

2012
24
mar

Istota:

Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia 60% kwoty podatku VAT naliczonego na fakturze dotyczącej zakupu ciągnika rolniczego i rozrzutnika obornika, jeżeli towary te będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług i jeżeli nie wystąpią negatywne przesłanki określone w art. 88 ustawy.

Fragment:

Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 14 grudnia 2011 r. (data wpływu 16 grudnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z zakupem ciągnika rolniczego i rozrzutnika obornika – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 16 grudnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z zakupem ciągnika rolniczego i rozrzutnika obornika. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. W miesiącu październiku zostanie nabyty ciągnik rolniczy oraz rozrzutnik obornika o wartości 260.000 zł netto. Zakup ten będzie dokonany przez podatnika oraz syna podatnika, który również prowadzi gospodarstwo rolne i jest rolnikiem ryczałtowym. Zakup będzie potwierdzony fakturą, na której jako nabywca będą uwidocznione obie te osoby tj. podatnik VAT oraz syn – rolnik ryczałtowy. Na fakturze naniesiona zostanie również adnotacja, z której będzie wynikać, że współwłasność nie jest w częściach równych: ojciec nabywa 60%, syn nabywa 40%. Pojazd zostanie zarejestrowany na obu właścicieli. Pojazd ten będzie wykorzystywany w obu gospodarstwach rolnych tj. podatnika VAT oraz rolnika ryczałtowego. Nadmienić należy, że ciągnik i rozrzutnik obornika zostaną zakupione w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie Osi 1 „Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego” działanie „Modernizacja gospodarstw rolnych”.

2011
1
lip

Istota:

Maszyny i urządzenia, tj. pilarki, kosa spalinowa oraz ciągnik rolniczy, nie są zaliczane do samochodów osobowych ani innych pojazdów samochodowych, dlatego też, ograniczenia zawarte w art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług nie mają zastosowania do przedmiotowych maszyn i urządzeń.

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy, od dnia … 2008r., będzie miał prawo do odliczania podatku VAT naliczonego od zakupionego paliwa do ciągnika rolniczego, pilarek i kosy spalinowej oraz części zamiennych do tego wyposażenia i ciągnika rolniczego o podatek VAT należny z tytułu dokonanej sprzedaży swoich usług, gdyż zgodnie z art. 86 i art. 88 ust. 1 pkt 3 Ustawy o podatku od towarów i usług obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku naliczonego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika, zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 1, „paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3”. Zgodnie zaś z art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. (Dz. U. nr 108 z 2005r., poz. 908) Prawo o ruchu drogowym, definicja pojazdu samochodowego jest następująca: „jest to pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego”. Zatem w rozumieniu Ustawy Prawo o ruchu drogowym, ciągnik rolniczy nie jest pojazdem samochodowym i dlatego Wnioskodawca uważa, że ma prawo do odliczeń podatku VAT od paliwa zakupionego zarówno do pilarek, kosy spalinowej ale również i od oleju napędowego zakupionego do ciągnika rolniczego oraz części zamiennych do w/w urządzeń i ciągnika.

2011
1
lip

Istota:

Ze względu na to, że zakupione do ciągnika części wykorzystywane będą do wykonywania czynności opodatkowanych (ciągnik jest wykorzystywany w działalności opodatkowanej podatkiem VAT) - wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającej z faktur dokumentujących zakup tych części w zakresie, w jakim ciągnik służy działalności opodatkowanej podatkiem VAT.

Fragment:

Z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż wnioskodawca wykorzystuje w prowadzonej działalności usługowej ciągnik rolniczy. W związku z tym wnioskujący zakupuje paliwo oraz części do ciągnika. W oparciu o opisane przez wnioskodawcę zdarzenie przyszłe oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, iż ze względu na to, że zakupione do ciągnika części wykorzystywane będą do wykonywania czynności opodatkowanych (ciągnik jest wykorzystywany w działalności opodatkowanej podatkiem VAT) - wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającej z faktur dokumentujących zakup tych części w zakresie, w jakim ciągnik służy działalności opodatkowanej podatkiem VAT. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2011
1
cze

Istota:

Możliwość odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupem ciągnika rolniczego

Fragment:

Nr 108, poz. 908) art. 2 pkt 33 pojazd samochodowy to pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego. W związku z tym, ograniczenie dotyczące odliczenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 3 ustawy o VAT, od zakupu przedmiotowego ciągnika rolniczego nie będzie miało tutaj zastosowania. W oparciu o przedstawione przez Wnioskodawcę zdarzenie przyszłe oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, iż ze względu na to, że zakupiony ciągnik wykorzystywany będzie do wykonywania czynności opodatkowanych (w pracach prowadzonych w arboretum w C. i w B., które udostępniane są zwiedzającym w ramach opłaty za bilet wstępu), a ograniczenie dotyczące odliczenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 3 ustawy o VAT, od zakupu przedmiotowego ciągnika rolniczego nie będzie miało w tym przypadku zastosowania - Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o ile nie będą zachodziły przesłanki z art. 88 cyt. ustawy. Ponadto, przedmiotowy zakup będzie służył wyłącznie sprzedaży opodatkowanej, zatem w tym przypadku regulacje zawarte w art. 90 ust. 2-10 ww. ustawy nie będą miały zastosowania. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe .

2011
1
cze

Istota:

Czy w związku z zakupem ciągnika rolniczego przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktury VAT dokumentującej tą transakcję ?

Fragment:

Nr 108, poz. 908 ze zm.) pojazd samochodowy to pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego. W związku z tym, ograniczenie dotyczące odliczenia podatku naliczonego, o którym mowa art. 86 ust. 3 ustawy, w przedmiotowej sprawie nie będzie miało tutaj zastosowania. W oparciu o opisane przez Wnioskodawcę zdarzenie przyszłe oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, iż ze względu na to, że zakupiony ciągnik wykorzystywany będzie do wykonywania czynności opodatkowanych (w pracach prowadzonych przy uprawie roślin), a ograniczenie dotyczące odliczenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 3 ustawy, nie będzie miało w tym przypadku zastosowania - Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającej z faktury dokumentującej jego zakup. Biorąc po uwagę analizę powyższych przepisów stwierdzić należy, że nie ma znaczenia fakt, że faktura wystawiona będzie na obojga małżonków. W przypadku, gdy małżonkowie pozostają we współwłasności małżeńskiej i nabędą dobro inwestycyjne, które będzie używane w sposób wyłączny do celów zawodowych przez jednego z małżonków będących współwłaścicielami, to Wnioskodawca skorzysta z prawa do odliczenia całości podatku naliczonego od towarów i usług, pod warunkiem, że wystąpi związek pomiędzy poniesionym wydatkiem, a wykonywanymi z tytułu prowadzonej działalności czynnościami opodatkowanymi – i taki związek w przedmiotowej sprawie będzie miał miejsce.

2011
1
cze

Istota:

Obowiązek sporządzenia informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu oraz obowiązku zapłaty podatku w terminie 14 dni, w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia ciągnika rolniczego.

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca nabył z terytorium innego kraju Wspólnoty (Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej) używany ciągnik rolniczy. W myśl przepisu art. 2 ust. 44 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.) ciągnik rolniczy jest pojazdem silnikowym skonstruowanym do używania łącznie ze sprzętem do prac rolnych, leśnych lub ogrodniczych, ciągnik taki może być również przystosowany do ciągnięcia przyczep oraz do prac ziemnych. Nie ujęcie przez ustawodawcę ciągników rolniczych w katalogu pojazdów zaliczonych do środków transportu zawartego w załączniku nr 1 do ustawy o podatku od towarów i usług, przesądza o tym, że tego rodzaju pojazdy nie posiadają cech identyfikujących je jako środki transportu w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług. Zatem, mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny, powołane regulacje z zakresu podatku od towarów i usług oraz przepisy odrębne, stwierdzić należy, że w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia ciągnika rolniczego, Wnioskodawca nie miał obowiązku sporządzenia i złożenia w urzędzie skarbowym informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu (VAT-23) oraz obliczenia i wpłacenia podatku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

2011
1
maj

Istota:

Dotyczy opodatkowania nabytego w Niemczech ciągnika.

Fragment:

W dniu 12.06.2006 r kupiła Pani w Niemczech ciągnik rolniczy marki Landini 130 Top , rok produkcji 1999 . Zapłaciła Pani za niego 23200,00 Є brutto ( 20000,00 Є wartość netto + 3200,00 Є podatek VAT). Dokonała Pani opłat niezbędnych do zarejestrowania ciągnika . W pismie prosi Pani o potwierdzenie słuszności swego stanowiska , iż w przedstawionym stanie faktycznym dokonała Pani płatności wszystkich podatków obowiązujących członka Unii Europejskiej . Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piasecznie zauważa co następuje : Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług ( Dz.U.Nr 54 poz. 535 z późn.zm. ) zwanej dalej ustawą , opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju. W myśl art. 9 ust. 1 ustawy przez wewnątrzwspólnotowe nabycie , o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 4 , rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami , które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium kraju państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy , nabywcę towarów lub na ich rzecz .