Ciągnik | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ciągnik. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
6
gru

Istota:

Prawo do zastosowania przy sprzedaży ciągników rolniczych procedury VAT-marża

Fragment:

Wnioskodawca otrzymał w drodze darowizny od rodziców dwa ciągniki rolnicze, które posiada do chwili obecnej. Ciągniki te z dniem 01.08.2017 r. zostały wprowadzone do środków trwałych. W piśmie z dnia 8 listopada 2017 r. Wnioskodawca wskazał, ze przedmiotowe ciągniki spełniają definicję towaru używanego zawartą w art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy VAT. Przedmiotowe ciągniki były wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca nabył przedmiotowe ciągniki rolnicze od rodziców (darowizna) będących rolnikami ryczałtowymi. Wnioskodawca w chwili nabycia przedmiotowych ciągników rolniczych po okresowym wykorzystaniu zakładał następnie ich zbycie. Ciągniki rolnicze w chwili sprzedaży będą się nadawały do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy jako czynny podatnik VAT (od 01.08.2017) sprzedając ww. ciągniki rolnicze otrzymane w drodze darowizny Wnioskodawca może zastosować procedurę sprzedaży VAT-marża jako towary używane? Zdaniem Wnioskodawcy, Wnioskodawca uważa, że zgodnie z art. 120 ust. 4 i 10 ustawy VAT ciągniki te Wnioskodawca nabył w drodze darowizny od osób fizycznych (rodziców) i w związku z tym Wnioskodawca może przy ich sprzedaży zastosować procedurę VAT-marża.

2016
5
sie

Istota:

Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zakupem ciągnika wraz z osprzętem.

Fragment:

Zakupiony ciągnik wraz z osprzętem będzie wykorzystywany do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ realizacja przedmiotowego zakupu będzie miała na celu realizację zadań własnych gminy wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Faktury związane z zakupem przedmiotowego ciągnika wraz z osprzętem będą wystawione na Gminę ....... Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie zostanie spełniony, gdyż - jak wskazał wnioskodawca - zakupiony ciągnik wraz z osprzętem będzie wykorzystywany do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Mając na uwadze powołane przepisy oraz przedstawione zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zakupem ciągnika wraz z osprzętem, ponieważ nabywane towary i usługi nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

2015
29
wrz

Istota:

Zastosowanie przy sprzedaży ciągnika szczególnej procedury VAT marża

Fragment:

Ciągnik rolniczy, który ma być przedmiotem sprzedaży stanowi „ towar używany ” w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT. Nadaje się on do dalszego użytku w aktualnym stanie i nie stanowi przedmiotu kolekcjonerskiego o wartości historycznej. W chwili zakupu ciągnika Wnioskodawca nie zakładał jego zbycia. Ciągnik wykorzystywany był wyłącznie do czynności rolniczych w gospodarstwie rolnym. W świetle przywołanych przepisów i niniejszych okoliczności sprawy należy uznać, że Wnioskodawca nie będzie miał prawa do zastosowania szczególnej procedury opodatkowania przy sprzedaży ciągnika, o którym mowa we wniosku, ponieważ nie zostały spełnione wszystkie przesłanki pozwalające na jej zastosowanie. Należy stwierdzić, że ciągnik spełnia definicję towaru używanego w myśl art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT i Wnioskodawca dokonał zakupu ww. ciągnika jeszcze przed wprowadzeniem przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, tj. w 1988r. w polskim przedsiębiorstwie URSUS, w związku z czym przy sprzedaży ciągnika podatek VAT nie został naliczony. Jednak jak wynika z wniosku wskazany ciągnik używany jest po dzień dzisiejszy w ramach prowadzonej działalności rolniczej i jak wskazał sam Wnioskodawca w chwili zakupu nie zakładał jego zbycia.

2015
8
sty

Istota:

Sprzedaż ciągnika będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, podstawową tj. 23% stawką podatku.

Fragment:

Firma usługowa, którą Wnioskodawca prowadzi działa w oparciu o inny ciągnik i maszyny zakupione przy współudziale środków unijnych. Przedmiotowy ciągnik nigdy nie był eksploatowany w firmie, ani też wpisany do rejestru środków trwałych w firmie. W lutym 2014 roku, Wnioskodawca sprzedał ciągnik na umowę kupna-sprzedaży. Ww. sprzedaż została przez Wnioskodawcę udokumentowana fakturą VAT. Z wniosku wynika, że Wnioskodawca nie nabył przedmiotowego ciągnika od podmiotu, o którym mowa w art. 120 ust. 10 ustawy o VAT. Ciągnik nie został zakupiony w celu odsprzedaży lecz jedynie do wykorzystania w gospodarstwie. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności sprawy, należy stwierdzić, że dostawa ciągnika rolniczego w lutym 2014 r., była dokonana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę, jako podatnika podatku od towarów i usług. Ponadto, przedmiotowy ciągnik był wykorzystywany przez Wnioskodawcę na cele prowadzonej przez niego działalności opodatkowanej podatkiem VAT. Wnioskodawca dokonując sprzedaży ciągnika rolniczego działał zatem w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. Jak wynika z przedstawionego opisu sprawy, Wnioskodawca wykorzystywał przedmiotowy ciągnik zarówno do działalności zwolnionej z podatku VAT jak i opodatkowanej tym podatkiem (po dokonaniu rezygnacji ze zwolnienia od podatku).

2013
26
cze

Istota:

Czy koszty napraw (remontów) ciągników samochodowych po ich wypadkach, Spółka można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, mimo że ciągniki te nie mają ubezpieczenia AC?

Fragment:

W Klasyfikacji Środków Trwałych w grupie 7- środki transportu, w podgrupie 74- pojazdy mechaniczne, odrębnie sklasyfikowano samochody osobowe (rodzaj 741), samochody ciężarowe (rodzaj 742), samochody specjalne (rodzaj 743), autobusy i autokary (744), trolejbusy (745) i ciągniki (746). Ta ostatnia kategoria dzieli się na ciągniki samochodowe oraz rolnicze. Wśród ciągników samochodowych rozróżniać można ciągniki siodłowe i balastowe. Z powyższego wynika, że ciągniki samochodowe, nie są tożsame z samochodami, lecz stanowią osobną kategorię pojazdów mechanicznych. Natomiast kategoria „ samochodów ” obejmuje tylko samochody należące według KŚT odpowiednio do rodzajów: samochodów osobowych (rodzaj 741), ciężarowych (rodzaj 742) i specjalnych (rodzaj 743). Nie obejmuje ona natomiast swym zakresem „ ciągników samochodowych ” sklasyfikowanych do rodzaju 746 KŚT. Analogiczny pogląd w zakresie definiowania pojęcia „ samochodu ” przedstawił Departament Podatków Dochodowych Ministerstwa Finansów w piśmie opublikowanym w „ Biuletynie Skarbowym ” Nr 1/2009 w którym Ministerstwo - odnosząc się do możliwości zastosowania przepisu art. 16 ust 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do autobusów i tramwajów - uznało, iż przepisy ww. ustawy „nie definiują pojęcia „ samochodów ”. Nie odsyłają też w tym zakresie do innych aktów prawnych. Powyższe, zdaniem Departamentu, świadczy o tym, iż pojęcie to ma na gruncie ustawy o podatku dochodowym znaczenie autonomiczne - odrębne do definicji „ pojazdu mechanicznego ”, przyjętej w ustawie Prawo o ruchu drogowym.

2012
31
lip

Istota:

Zwolnienia od podatku czynności sprzedaży ciągnika rolniczego.

Fragment:

Z okoliczności sprawy wynika, że jest Pan czynnym podatnikiem VAT i zamierza sprzedać ciągnik rolniczy, zakupiony w okresie, gdy był rolnikiem ryczałtowym. Jednocześnie w złożonym wniosku poinformowano, iż przy zakupie ciągnika nie przysługiwało Panu prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (ciągnik był zakupiony na fakturę ze stawką „ 0 ”), zaś ciągnik był użytkowany powyżej 6 miesięcy. Analiza przedstawionych we wniosku okoliczności sprawy w powiązaniu z powołanymi przepisami prawa prowadzi do wniosku, że sprzedaż opisanego we wniosku ciągnika, będzie korzystać ze zwolnienia od podatku zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy w powiązaniu z art. 43 ust. 2 ustawy. W tym przypadku bowiem spełnione zostaną warunki wskazane w tych przepisach, uprawniające do przedmiotowego zwolnienia od podatku (w stosunku do tego ciągnika nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz ciągnik był używany powyżej 6 miesięcy). Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

2012
24
sty

Istota:

Czy do sprzedaży ciągnika zakupionego w 2003 r. ze stawką 0% VAT można zastosować zwolnienie z podatku VAT z art. 43 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku od towarów i usług?

Fragment:

Spółdzielnia dokonała zakupu ciągnika ze stawką 0% VAT. Zarząd Spółdzielni podjął decyzję sprzedaży tegoż ciągnika (planowana sprzedaż do końca 2011 r.) po 8 latach użytkowania. Wnioskodawca ma wątpliwość jaką stawkę VAT (zwolnienie, czy 23% VAT) ma zastosować na dzień sprzedaży ciągnika. W dniu 17 sierpnia 2011 r. Zainteresowany skorzystał z konsultacji Krajowej Informacji Podatkowej, gdzie po przedstawieniu ww. zdarzenia uzyskał informację, iż zaleca się zastosować zwolnienie od podatku VAT korzystając z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z wątpliwościami Spółdzielnia prosi o wskazanie, czy takie postępowanie należy uznać za właściwe. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy do sprzedaży ciągnika zakupionego w 2003 r. ze stawką 0% VAT można zastosować zwolnienie z podatku VAT z art. 43 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy, Spółdzielni nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego od kwotę podatku naliczonego, ponieważ nie było go na fakturze VAT zakupionego ciągnika. Ciągnik był używany przez 8 lat. Sprzedaż tego ciągnika należy objąć zwolnieniem z podatku VAT korzystając z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku VAT – Dz.

2011
1
wrz

Istota:

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów jednorazowego odpisu amortyzacyjnego pojazdu.

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy, pojazd ten może być amortyzowany jednorazowo, ponieważ spełnia warunki ciągnika ogrodniczego kategorii T1 (pojazd silnikowy skonstruowany do używania łącznie ze sprzętem do prac ogrodniczych, może być również przystosowany do ciągnięcia przyczep.) Ponieważ ciągnik ogrodniczy nie porusza się po drogach publicznych nie podlega obowiązkowi rejestracji. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Kosztem uzyskania przychodów mogą być również, zgodnie art. 22 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a – 22o, z uwzględnieniem art. 23. Zgodnie z art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy, w roku podatkowym, (...)

2011
1
sie

Istota:

Czy firma może skorzystać w 2007 roku z jednorazowej amortyzacji na zakupiony ciągnik z naczepą w wysokości do 1999.000,00 zł. I do jakiej wysokości w latach następnych może korzystać z pomocy. Do tej pory firma nie korzystała z pomocy de minimis.

Fragment:

W 2007 roku Wnioskodawczyni zakupiła ciągnik i naczepę ciężarową, które służą do wykonywania usług transportowych. Usługi transportowe świadczone są na rzecz innych firm jak i na potrzeby własne m.in. do przewożenia materiałów budowlanych, przewożenia złomu oraz konstrukcji metalowych do montażu reklam. W związku z tym Pani Anna M. zadała pytanie: „ Czy firma może skorzystać w 2007 roku z jednorazowej amortyzacji na zakupiony ciągnik z naczepą w wys. 199.000,00 zł. I do jakiej wysokości w latach następnych może korzystać z pomocy. Do tej pory firma nie korzystała z pomocy de minimis. ”. Zdaniem Wnioskodawczyni „ ...firma nie jest firmą wyłącznie transportową, a jedynie usługową. Świadczy różnego rodzaju usługi wg bieżącego zapotrzebowania. Zakupiony pojazd jest wykorzystywany również na potrzeby własne, a nie tylko do usług transportowych na rzecz innych podmiotów. W związku z powyższym firma ma prawo do jednorazowej amortyzacji zakupionego pojazdu ”. Wydając w imieniu Ministra Finansów, na wniosek Pani Anny M., interpretację indywidualną Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał stanowisko Wnioskodawczyni za nieprawidłowe. Stwierdzono bowiem, iż zgodnie (...)

2011
1
cze

Istota:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie drogowego transportu towarowego i w związku z tym pyta czy ma prawo skorzystać z jednorazowej amortyzacji od zakupionego ciągnika.

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytania w zakresie możliwości dokonania jednorazowej amortyzacji zakupionego ciągnika siodłowego oraz samochodu ciężarowego. Czy firma prowadząca działalność w zakresie ciężarowego transportu drogowego może skorzystać z prawa dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w 2007 roku w kwocie 199.000,00 zł od zakupionego ciągnika siodłowego... Czy od zakupionego w 2008 roku samochodu ciężarowego można skorzystać z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, lecz w kwocie 188.000,00 zł... Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z zasadami określonymi w art. 22k ust. 7-8 oraz ust. 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. ma prawo do skorzystania z jednorazowych odpisów w latach 2007-2008. Wnioskodawca uważa, że w 2007 roku może dokonać odpisu amortyzacyjnego jednorazowo w kwocie 199.000,00 z tytułu zakupu ciągnika siodłowego, natomiast w 2008 roku również może skorzystać z jednorazowej amortyzacji jednak do kwoty 188.000,00. Powyższe stanowisko Wnioskodawca uzasadnia tym, że posiada status małego podatnika, a nabyte środki trwałe tj. ciągnik siodłowy i samochód ciężarowy należą do grupy 3-8 Klasyfikacji środków trwałych, nie korzystał z żadnych form pomocy de minimis i nie jest w trudnej sytuacji ekonomicznej.