Choroby | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to choroby. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
10
maj

Istota:

W zakresie skutków podatkowych przyznanego świadczenia z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli

Fragment:

Ustawa o podatku dochodowym nie definiuje pojęcia zapomogi, czy długotrwałej choroby. Uzasadnione jest zatem posługiwanie się w tym przypadku definicjami występującymi w słownikach języka polskiego. Powołując się na językowe znaczenie wyrazów, przez zapomogę należy rozumieć jednorazowe świadczenie pieniężne mające na celu wsparcie finansowe osoby, która z ważnych przyczyn znalazła się w trudnej sytuacji życiowej. Natomiast przez długotrwałą chorobę należy rozumieć chorobę wymagającą długotrwałego leczenia w sposób stały lub przez długi okres, mającą długotrwały przebieg. Analizując, czy choroba jest długotrwała nie sposób odwołać się do konkretnych ram czasowych przesądzających o tym jak długo ma ona trwać, by możliwe było objęcie zapomogi wypłaconej w związku z tą chorobą zwolnieniem z opodatkowania. Z medycznego punktu widzenia długotrwałe choroby, to choroby przewlekłe, nieuleczalne, wrodzone. Z powyższego wynika, że podmiot dokonujący wypłaty omawianego świadczenia zobowiązany jest do analizowania każdego przypadku indywidualnie z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy. W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych brak jest również zapisów określających sposób dokumentowania zdarzeń uprawniający do skorzystania z ww. zwolnienia od podatku.

2015
22
sty

Istota:

Jakie są skutki podatkowe przyznania zapomogi bezzwrotnej?

Fragment:

Na tej podstawie wypłacono zapomogę, z której potrącono podatek dochodowy od osób fizycznych, gdyż uznano, że choroba jaką rozpoznano u pracownicy oraz jej dziecka – „ całoroczny alergiczny nieżyt nosa ” nie jest długotrwałą ciężką chorobą. Należy zauważyć, że z wniosku wynika, iż choroba jaką rozpoznano u pracownicy oraz jej dziecka, tj. „ całoroczny alergiczny nieżyt nosa ” jest – pomimo stwierdzenia Wnioskodawcy, że „ całoroczny alergiczny nieżyt nosa ” nie jest długotrwałą ciężką chorobąchorobą długotrwałą. Z przepisu art. 21 ust. 1 pkt 26 nie wynika aby długotrwała choroba miała być ciężką długotrwałą chorobą. Zatem bezzwrotna pomoc w kwocie 300 zł wypłacona pracownicy w związku z długotrwałą chorobą jej i jej dziecka ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zwolniona jest z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a to oznacza, że nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W związku z powyższym Wnioskodawca nieprawidłowo pobrał zaliczkę nas podatek dochodowy od ww. zapomogi (świadczenia). Mając na uwadze powyższe należy stanowisko Wnioskodawcy uznać za nieprawidłowe. Do wniosku Wnioskodawca dołączył plik dokumentów.

2013
15
lis

Istota:

Czy wypłacona pomoc zdrowotna dla nauczycieli jest zwolniona od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26?

Fragment:

W świetle art. 21 ust. 1 pkt 26 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł, z zastrzeżeniem pkt 40 i pkt 79. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia długotrwała choroba zatem należy się posłużyć potocznie rozumianym znaczeniem tego określenia. Z pewnością do kategorii chorób długotrwałych zaliczyć należy wszelkiego rodzaju choroby przewlekłe, które z kolei określane są jako zaburzenia lub odchylenia od normy mające jedną lub więcej następujących cech: są trwałe, pozostawiają po sobie inwalidztwo, spowodowane są nieodwracalnymi zmianami patologicznymi i wymagają specjalnego postępowania rehabilitacyjnego. W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych brak jest również zapisów określających sposób dokumentowania zdarzeń uprawniający do skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego. Skoro zatem ustawa nie definiuje szczególnego udokumentowania zdarzeń należy kierując się przepisem art. 180 ustawy Ordynacja podatkowa jako dowód dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Podanie o zapomogę powinno być udokumentowane aktualnymi dowodami, potwierdzającymi stan faktyczny.

2013
15
sty

Istota:

Opodatkowanie nagród wypłacanych rolnikom na podst. art. 49 ust. 9 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Fragment:

Na podstawie art. 49 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625 z późn. zm.) osobom, którym nie przysługuje odszkodowanie, ale które przyczyniły się do szybkiej likwidacji choroby zakaźnej, w tym przypadku enzootycznej białaczki bydła należy się nagroda. W stadach zakażonych mogą występować zarówno sztuki seropozytywne (zakażone chorobą), jak również seroujemnie (podejrzane o chorobę). Za likwidację sztuk seropozytywnych przysługuje odszkodowanie z budżetu państwa, a seroujemnych nagroda z budżetu państwa. Przyznawane nagrody w części refundują straty poniesione przez hodowców bydła, z tytułu podejmowanej przez nich, pełnej likwidacji stada, są więc mechanizmem działającym podobnie jak przy odszkodowaniach. Należy zaznaczyć że nagroda ta w części refunduje poniesione przez hodowcę straty, a nie jest dla niego czystym dochodem. Obecnie w województwie trwają działania, aby całe województwo oficjalnie uznać za urzędowo wolne od enzootycznej białaczki bydła. W ramach tych działań trzeba zlikwidować część stad, które dotychczas nie są jeszcze urzędowo wolne od tej choroby, aby spełnić kryteria wymagane do uznania. W związku z tym istnieje pilna potrzeba pełnej likwidacji całych stad bydła z inicjatywy właściciela, aby możliwe było osiągnięcie powyższego celu.

2011
1
paź

Istota:

Możliwość skorzystania z odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej

Fragment:

Zakrzepica żył głębokich w kończynach dolnych utrzymuje się u Wnioskodawcy stale (choroba przewlekła). Powodując problemy z chodzeniem. Aby ograniczyć opisane powyżej dolegliwości Wnioskodawca musi chodzić w „ pończochach przeciwzakrzepowych ”. Wnioskodawca wskazuje również, iż jest osobą niepełnosprawną z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności. Ustalony stopień niepełnosprawności istnieje od 17.12.2009 r. „ Pończochy przeciwzakrzepowe ” są niezbędne w rehabilitacji, posiadają odpowiedni stopień ucisku, który został określony indywidualnie przez chirurga naczyniowego. Specjalista chorób wewnętrznych i chorób płuc, w swoim zaświadczeniu stwierdza, że „ pończochy przeciwzakrzepowe ” Wnioskodawca musi stosować o odpowiednim ucisku. Specjalista chirurg w zaświadczeniu stwierdza, że „ pończochy przeciwzakrzepowe ” zmniejszają obrzęk nóg, przyczyniając się do większej sprawności chorego. Wskazać należy, iż „ pończochy przeciwzakrzepowe ” niewątpliwie są środkami ułatwiającymi wykonywanie czynności życiowych osobom niepełnosprawnym oraz poprzez swoją funkcję pomagają fizycznie i psychicznie przystosować się osobie chorej do zmienionych warunków życia. Jednakże ustawodawca, wyraźnie (...)

2011
1
wrz

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczeń socjalnych.

Fragment:

Natomiast przez długotrwałą chorobę należy rozumieć chorobę wymagającą długotrwałego leczenia w sposób stały lub przez długi okres, mającą długotrwały przebieg. Analizując, czy choroba jest długotrwała nie sposób odwołać się do konkretnych ram czasowych przesadzających o tym jak długo ma ona trwać, by możliwe było objęcie zapomogi wypłaconej w związku z tą chorobą zwolnieniem z opodatkowania. z medycznego punktu widzenia długotrwałe choroby, to choroby przewlekłe, nieuleczalne, wrodzone. Do chorób długotrwałych zaliczyć należy zatem wszelkie choroby przewlekłe, jak również takie, które maja długotrwały przebieg (trwające miesiącami lub latami) i wymagające leczenia w sposób stały lub przez długi okres. Z kolei pod pojęciem „ indywidualnego zdarzenia losowego ” można rozumieć pojedyncze, nieprzewidywalne i niezależne od woli podatnika wypadki. Z powyższego wynika, iż podmiot dokonujący wypłaty omawianego świadczenia zobowiązany jest do analizowania każdego przypadku indywidualnie z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy. Ze zwolnienia korzystać mogą tylko takie zapomogi, które zostały wypłacone w związku z długotrwałą chorobą, czy też indywidualnym zdarzeniem losowym, pod warunkiem udokumentowania przez osobę starającą się o świadczenie podlegające zwolnieniu faktu długotrwałej choroby, czy też indywidualnego zdarzenia losowego, stosownymi dowodami, bowiem ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.

2011
1
sie

Istota:

Czy wypłacona pracownikowi lub emerytowi ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zapomoga zdrowotna zwolniona jest z podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

Wypłata nastąpi na podstawie zaświadczenia lekarskiego o treści: „ Pacjent pozostaje w stałym leczeniu w tutejszej przychodni, choroba przewlekła ”. Powyższe zaświadczenie wydaje lekarz medycyny – specjalista chorób wewnętrznych. Na zaświadczeniu widnieje pieczęć Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Wnioskodawca wskazuje, iż regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie precyzuje terminu choroba przewlekła, ani nie określa dokumentów zaświadczających o prawie do zapomogi zdrowotnej. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy słuszne jest zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych zapomogi zdrowotnej do kwoty 2280 zł wypłaconej pracownikowi lub emerytowi przyznanej na podstawie zaświadczenia lekarskiego o przewlekłej chorobie wystawionego przez lekarza chorób wewnętrznych, a nie przez lekarza konkretnej specjalności medycznej, bez wskazania rodzaju choroby... Zdaniem wnioskodawcy, zapomogi zdrowotne wypłacane pracownikom lub emerytom do kwoty 2280 zł na podstawie zaświadczeń lekarskich wystawianych przez lekarzy chorób wewnętrznych bez wskazania rodzaju choroby mogą być zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 26. Przepis ten nie nakłada możliwości takiego zwolnienia jedynie w przypadku wystawienia zaświadczenia przez lekarzy konkretnych specjalności medycznych; nie nakłada również obowiązku wpisywania rodzaju choroby, gdyż jak wiadomo jest to tajemnica lekarska.

2011
1
sie

Istota:

Czy na czas niezdolności do pracy Wnioskodawczyni firma „xxx” nadal może rozliczać podatek VAT z numerem NIP Zainteresowanej?

Fragment:

W chwili obecnej po długiej chorobie Zainteresowana została uznana przez lekarza orzecznika ZUS za całkowicie niezdolną do pracy. z dniem 1 września 2009 r. Wnioskodawczyni czasowo zawiesiła działalność w firmie do 31 października 2010 r., gdzie po podleczeniu choroby Zainteresowana wróci do pracy. Firma nadal działa, ponieważ prowadzi ją mąż Wnioskodawczyni, który od początku jej założenia wspólnie z Zainteresowaną jest jej właścicielem. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy na czas niezdolności do pracy Wnioskodawczyni firma nadal może rozliczać podatek VAT z numerem NIP Zainteresowanej... Zdaniem Wnioskodawczyni, po dokonaniu wspólnego wpisu na dwa oddzielne, prowadzona przez Zainteresowaną wraz z mężem działalność jest taka sama jak przed rozdzieleniem wpisów do ewidencji. Działalność nadal jest prowadzona wspólnie bez zawierania umowy spółki. Prawidłowość tego stanowiska potwierdza Naczelnik Urzędu Skarbowego w postanowieniu z dnia 28 marca 2006 r. znak Z(...). Ponadto, zdaniem Zainteresowanej, na czas niezdolności do pracy działająca firma prowadzona wspólnie przez oboje małżonków, może rozliczać podatek VAT na dotychczasowych zasadach pod numerem NIP Zainteresowanej, ponieważ mąż prowadzi działalność wspólnie z Wnioskodawczynią jako osoba fizyczna i nie zamierza zawierać jakichkolwiek spółek, a dla potrzeb rozliczania firmy z podatku VAT został wybrany NIP Zainteresowanej (bo można rozliczać na numerze NIP jednego z małżonków).

2011
1
sie

Istota:

Czy dokonując wypłaty świadczeń, tj. zapomóg zdrowotnych można zastosować zwolnienie przedmiotowe z art. 21 ust. 1 pkt 26 obejmujące „zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280, z zastrzeżeniem pkt 40 i 79 ustawy?

Fragment:

Natomiast przez długotrwałą chorobę należy rozumieć chorobę wymagającą długotrwałego leczenia w sposób stały lub przez długi okres, mającą długotrwały przebieg. Analizując, czy choroba jest długotrwała nie sposób odwołać się do konkretnych ram czasowych przesadzających o tym jak długo ma ona trwać, by możliwe było objęcie zapomogi wypłaconej w związku z tą chorobą zwolnieniem z opodatkowania. Z medycznego punktu widzenia długotrwałe choroby, to choroby przewlekłe, nieuleczalne, wrodzone. Z powyższego wynika, iż podmiot dokonujący wypłaty omawianego świadczenia zobowiązany jest do analizowania każdego przypadku indywidualnie z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy. Ze zwolnienia korzystać mogą tylko takie zapomogi, które zostały wypłacone w związku z długotrwałą chorobą pod warunkiem udokumentowania przez osobę starającą się o świadczenie podlegające zwolnieniu faktu długotrwałej choroby stosownymi dowodami, bowiem ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych brak jest zapisów określających sposób dokumentowania zdarzeń uprawniający do skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego.

2011
1
lip

Istota:

Czy wypłacona ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zapomoga pieniężna z tytułu długotrwałej choroby zwolniona jest z podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

W świetle art. 21 ust. 1 pkt 26 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł, z zastrzeżeniem pkt 40 i pkt 79. W związku z tym, że ustawodawca nie definiuje użytych w powołanym wyżej przepisie pojęć należy odwołać się do literalnego brzmienia niniejszego przepisu. Do chorób długotrwałych zaliczyć należy zatem wszelkie choroby przewlekłe, jak również takie, które mają długotrwały przebieg i wymagają leczenia w sposób stały lub przez długi okres. Nie sposób jednak odwołać się do konkretnych ram czasowych przesądzających o tym, jak długo ma trwać choroba, by możliwe było objęcie zapomogi wypłacanej w związku z tą chorobą zwolnieniem z opodatkowania. Powyższe nakazuje więc analizowanie każdego przypadku indywidualnie z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy. W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych brak jest zapisów określających sposób dokumentowania zdarzeń uprawniający do skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego. Skoro zatem ustawa nie definiuje szczególnego udokumentowania zdarzeń należy kierując się przepisem art. 180 ustawy Ordynacja podatkowa jako dowód dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem.