ITPP2/4512-513/15/AW | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie od podatku przeniesienia prawa własności działki gruntu o nr 2381/2, zabudowanej częściowo płytami chodnikowymi wchodzącymi w skład chodnika, w zamian za odszkodowanie.
ITPP2/4512-513/15/AWinterpretacja indywidualna
 1. budowle
 2. chodnik
 3. drogi
 4. gmina
 5. nieruchomość zabudowana
 6. pierwsze zasiedlenie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 15 maja 2015 r. (data wpływu) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku przeniesienia prawa własności działki gruntu o nr 2381/2, zabudowanej częściowo płytami chodnikowymi wchodzącymi w skład chodnika, w zamian za odszkodowanie - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku przeniesienia prawa własności działki gruntu o nr 2381/2, zabudowanej częściowo płytami chodnikowymi wchodzącymi w skład chodnika, w zamian za odszkodowanie.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Województwo, na podstawie decyzji Wojewody z dnia 6 sierpnia 2001 r., stało się z dniem 1 stycznia 1999 r. właścicielem nieruchomości położonej w miejscowości P. przy ul. G., oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2381. W wykonaniu decyzji Burmistrza miejscowości P. z dnia 15 marca 2013 r., zatwierdzającej podział ww. nieruchomości, powstały działki o nr: 2381/1, 2381/2, 2381/3, 2381/4, 2381/5, 2381/6 i 2381/7, obręb P. 8, gmina P.

Na podstawie ww. decyzji oraz zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, na własność Gminy P. przeszła z mocy prawa działka nr 2381/2 o powierzchni 0,1759 ha wydzielona jako grunt pod drogi o funkcji dróg gminnych, co nastąpiło w oparciu o zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w brzmieniu nadanym uchwałą Rady Miejskiej w P. z dnia 8 lipca 2003 r. (oznaczona została symbolem 11KD - ulica klasy dojazdowej, projektowana kategoria: gminna).

Z tytułu utraty działki nr 2381/2, która przeszła na własność Gminy P, zgodnie z decyzją Burmistrza miejscowości P., Województwu przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem a właściwym organem.

Z dniem przejścia własności działki nr 2381/2 na Gminę P. działka ta zabudowana była częściowo płytami chodnikowymi (o pow. ok. 1-1,5 m2), wchodzącymi w skład chodnika zlokalizowanego w zdecydowanej większości na sąsiedniej działce nr 2381/7, stanowiącego dojście do posadowionego na tej działce (2381/7) budynku. Wspomniany chodnik wybudowany został przed dniem 1 stycznia 1999 r., a więc przed dniem, w którym Województwo nabyło własność działki nr 2381 (po podziale na działki o nr: 2381/1, 2381/2, 2381/3, 2381/4, 2381/5, 2381/6 i 2381/7), stąd Województwu w związku z wybudowaniem chodnika jako budowli nie przysługiwało prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jak również nie ponosiło wydatków na jego ulepszenie.

W związku z faktem, że ww. opisany stan faktyczny wypełnia przesłanki zastosowania normy prawnej wymienionej w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), wprowadzającej zwolnienie od podatku VAT przy dostawie budynków, budowli lub ich części, to dostawa na rzecz Gminy P. własności zabudowanej działki gruntu nr 2381/2 korzysta z ww. zwolnienia podatkowego przy wypłacie odszkodowania za nieruchomość.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wnioski przedstawione przez Województwo dotyczące zastosowania odpowiednich przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia dostawy budynków, budowli lub ich części od podatku VAT są prawidłowe...

Zdaniem Wnioskodawcy, do ww. odszkodowania należnego za działkę nr 2381/2, która przeszła na własność Gminy P. na mocy decyzji Burmistrza P., nie dolicza się podatku od towarów i usług w oparciu o zwolnienie wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ działka ta w chwili przeniesienia własności zabudowana była częściowo płytami chodnikowymi wchodzącymi w skład chodnika zlokalizowanego w zdecydowanej większości na sąsiedniej działce nr 2381/7, stanowiącego dojście do posadowionego na tej działce (2381/7) budynku, a Województwu w związku z wybudowaniem chodnika jako budowli nie przysługiwało prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jak również nie ponosiło wydatków na jego ulepszenie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy, pod pojęciem dostawy towarów należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa, prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie.

Zatem, jeśli przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel następuje za odszkodowaniem, to stanowi odpłatną dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W tym przypadku odszkodowanie pełni funkcję wynagrodzenia, czyniąc tego rodzaju dostawę faktycznie odpłatną.

Zaznaczyć należy, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nie podlega samo odszkodowanie, lecz stanowiące dostawę towarów przeniesienie własności w zamian za wynagrodzenie przyjmujące formę odszkodowania.

Według art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jak stanowi art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w rozporządzeniach wykonawczych do niej przewidziano możliwość zastosowania obniżonych stawek podatku lub zwolnień od podatku.

Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W art. 2 pkt 14 ustawy ustawodawca określił, co należy rozumieć pod pojęciem pierwszego zasiedlenia. Zgodnie z tym przepisem, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z treści powyższego przepisu wynika, że aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynków (budowli) lub ich części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Jeżeli zatem podatnik wybuduje obiekt, bądź go zmodernizuje, przy czym nakłady na ulepszenie stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej, a następnie obiekt ten (lub ulepszenie) zostanie oddany do użytkowania (wprowadzony przez podatnika do ewidencji środków trwałych), nie oznacza to, że został on zasiedlony. Oddanie do użytkowania nie nastąpiło bowiem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany obiekt zostanie sprzedany lub np. oddany w dzierżawę lub najem, bowiem zarówno sprzedaż, dzierżawa, czy najem są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30 % wartości początkowej tych obiektów.

W myśl ust. 7a tego artykułu, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b), nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Na podstawie art. 29a ust. 8 ustawy, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz powołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że opisane we wniosku przeniesienie z mocy prawa prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy w zamian za odszkodowanie nie było zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ z treści wniosku nie wynika, aby doszło do pierwszego zasiedlenia, w rozumieniu art. 2 pkt 14 tej ustawy, części chodnika zlokalizowanej na działce nr 2381/2. Wobec tego, o ile – jak wskazano we wniosku – chodnik ten stanowił na dzień dostawy jego części (której prawo własności przysługiwało Województwu) budowlę, to skoro Województwu nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w stosunku do tej budowli oraz nie poniosło wydatków na jej ulepszenie, ww. zbycie objęte było zwolnieniem od podatku przewidzianym w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług. W konsekwencji, w świetle zapisów art. 29a ust. 8 ustawy, zwolniona od podatku była również dostawa gruntu, na którym ww. obiekt był posadowiony.

Jednocześnie należy wskazać, że analiza przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.) nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W związku z powyższym niniejszej interpretacji udzielono przy założeniu, że część chodnika, o której mowa we wniosku, stanowiła na dzień dokonania przedmiotowej transakcji część budowli w rozumieniu ww. ustawy Prawo budowlane.

Ponadto informuje się, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Końcowo wskazuje się, że zgodnie z art. 14b § 3 ww. ustawy – Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Natomiast w myśl art. 14c § 1 tej ustawy, interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Z powyższych przepisów wynika, że przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska wnioskodawcy dotyczącego przedstawionego we wniosku stanu faktycznego. Organ wydający interpretację nie jest natomiast uprawniony do analizowania i oceny załączonych do wniosku o interpretację dokumentów. Wobec powyższego załączone do wniosku dokumenty nie były przedmiotem merytorycznej analizy, a oceny stanowiska Województwa dokonano wyłącznie na podstawie opisu stanu faktycznego zawartego we wniosku.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.