Chodnik | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to chodnik. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
26
lis

Istota:

Czy Spółdzielnia powinna zapłacić podatek dochodowy od osób prawnych, od kwoty 53.000 zł stanowiącej nakłady na wybudowanie ogrodzenia nieruchomości i chodników wewnętrznych?

Fragment:

Jak wynika z zamieszczonego we wniosku opisu stanu faktycznego Spółdzielnia Mieszkaniowa zamierza ww. kwotę przeznaczyć na budowę ogrodzenia nieruchomości i wykonanie chodników pomiędzy budynkami mieszkalnymi, a więc na utrzymanie własnych zasobów mieszkaniowych. W konsekwencji, dochód powstały z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, wydatkowany na wybudowanie ogrodzenia i chodników wewnętrznych objęty jest zwolnieniem, wynikającym z art. 17 ust. 1 pkt 44 updop. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe. Końcowo zaznaczyć należy, że z zadanego pytania jak i stanowiska Wnioskodawcy wynika, że wątpliwości Spółdzielni budzi kwestia wydatkowania dochodu w kontekście możliwości skorzystania ze zwolnienia wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 44 updop. Tut. Organ przyjął zatem, że dochód, o którym mowa we wniosku pochodzi z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Ponadto, zwrócić należy uwagę, że przedmiotem niniejszej interpretacji nie była również ocena, czy ogrodzenie i chodniki stanowią samodzielny (odrębny) środek trwały. Kwestię tę potraktowano jako opis stanu faktycznego. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

2016
31
sty

Istota:

Zwolnienie od podatku przeniesienia prawa własności działki gruntu o nr 2381/2, zabudowanej częściowo płytami chodnikowymi wchodzącymi w skład chodnika, w zamian za odszkodowanie.

Fragment:

(...) chodnika zlokalizowanej na działce nr 2381/2. Wobec tego, o ile – jak wskazano we wniosku – chodnik ten stanowił na dzień dostawy jego części (której prawo własności przysługiwało Województwu) budowlę, to skoro Województwu nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w stosunku do tej budowli oraz nie poniosło wydatków na jej ulepszenie, ww. zbycie objęte było zwolnieniem od podatku przewidzianym w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług. W konsekwencji, w świetle zapisów art. 29a ust. 8 ustawy, zwolniona od podatku była również dostawa gruntu, na którym ww. obiekt był posadowiony. Jednocześnie należy wskazać, że analiza przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.) nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W związku z powyższym niniejszej interpretacji udzielono przy założeniu, że część chodnika, o której mowa we wniosku, stanowiła na dzień dokonania przedmiotowej transakcji część budowli w rozumieniu ww. ustawy Prawo budowlane.

2011
1
paź

Istota:

Zastosowanie odpowiedniej stawki dotyczącej budowy chodnika.

Fragment:

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca zleci wykonanie robót budowlanych polegających na budowie chodnika do budynku mieszkalnego przy ul. . Wykonany chodnik służyć będzie jako dojście do budynku mieszkalnego (poza terenem Wspólnoty Mieszkaniowej). Grunt stanowi własność Gminy Miejskiej (podwórko). Wykonany chodnik obsługiwać będzie budynek mieszkalny i nie jest zakwalifikowany do żadnej z kategorii dróg publicznych. Realizowane przez wykonawcę roboty budowlane związane z wykonaniem chodnika będą odbywały się poza obiektami budownictwa mieszkalnego. Prace te dotyczą infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkalnemu. Odnosząc powołane wyżej przepisy do przedstawionych we wniosku okoliczności sprawy, należy stwierdzić, że usługi dotyczące wykonania nawierzchni chodnika są opodatkowane stawką w wysokości 23%, zgodnie z przepisem art. 146a pkt 1 ustawy. Reasumując, opisane we wniosku roboty dotyczące wykonania nawierzchni chodnika do budynku mieszkalnego poza bryłą budynku, należy zaliczyć do robót związanych z infrastrukturą towarzyszącą obiektom budownictwa mieszkaniowego i opodatkować 23% stawką podatku. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

2011
1
wrz

Istota:

W chwili obecnej Wnioskodawca zamierza sprzedać prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z znajdującym się na nim budynkiem oraz chodnikiem, czy czynność tę powinna opodatkować stawką 22%, czy może zastosować stawkę zwolnioną na podstawie art. 43 ust. 10a ustawy o VAT? (działki w trakcie wydzielania)

Fragment:

Dlatego wystąpił do Urzędu Miejskiego o dokonanie dokładnych pomiarów geodezyjnych, podziału działek (na wyodrębniony chodnik i metry „ przekroczone ”) oraz tzw. kompensaty metrów (z jednej strony przekroczonych, a z drugiej – chodnika). Na obecną chwilę Wnioskodawca czeka na decyzję Urzędu Miasta i termin formalnego przeniesienia prawa własności wraz z dopłatą do UM. Powierzchnia chodnika ma 29 m 2 z całości działki 260 m 2 , zaś przekroczenie będzie stanowiło ok. 40 m 2 . W związku z powyższym Wnioskodawca będzie zmuszony dokupić różnicę 40-29=11 m 2 . Na obecną chwilę Wnioskodawca jest właścicielem budynku, gruntu pod budynkiem oraz chodnika wykonanego z kostki brukowej. Od zakupu chodnika (wraz z całą nieruchomością w dniu 11 lutego 2008r.) stanowiącego budowlę, Wnioskodawcy nie przysługiwało odliczenie podatku VAT. Wnioskodawca nie poniósł również żadnych nakładów na budowę, remont lub ulepszenie, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wyżej wymienionego chodnika. Chodnik ten nie był udostępniany osobom trzecim w ramach czynności opodatkowanych. Dokonując analizy przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego na tle obowiązujących przepisów, zauważyć należy, iż aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynków, budowli lub ich części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu.

2011
1
wrz

Istota:

Parafia nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z remontem chodnika wokół kościoła.

Fragment:

(...) chodnika wokół kościoła – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 7 października 2010r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z remontem chodnika wokół kościoła. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: W miesiącu wrześniu 2010r. Parafia rozpoczęła remont chodnika wokół kościoła. Przedmiotowy remont chodnika dofinansowany jest ze środkami Unii Europejskiej umową w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach Działania „ Odnowa i rozwój wsi ” objętego PROW na lata 2007-2013. Parafia wystąpiła z wnioskiem o płatność do Urzędu Marszałkowskiego o refundację poniesionych kosztów w wysokości 75%. Chodnik jest własnością Parafii, ale jest dostępny nieodpłatnie dla każdego. Parafia nie prowadzi i nie przewiduje działalności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Urząd Marszałkowski Województwa polecił Parafii przedłożyć interpretacje podatkową w zakresie czy Parafia ma możliwość odzyskania podatku VAT.

2011
1
sie

Istota:

Dotyczy sposobu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z zakupem prawa do wyłącznego korzystania z chodnika.

Fragment:

Wnioskodawca zakupił nowy lokal handlowo-usługowy wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz prawo wyłącznego korzystania z chodnika przez właściciela lokalu handlowo-usługowego. Zarówno lokal handlowo-usługowy jak też prawo do korzystania z chodnika zostały wycenione w akcie notarialnym odrębnie. Transakcja nabycia została udokumentowana fakturą VAT. Zakupiony dla celów wynajmu lokal wraz z prawem do chodnika położony jest w parterze budynku w zespole obiektów hotelowo-rekreacyjnych. Obecnie lokal jest wynajmowany, a z umowy najmu wynika, że do używania został przekazany zarówno lokal jak też prawo do chodnika. Lokal jest amortyzowany stawką 2,5% natomiast prawo do chodnika zostało zakwalifikowane do wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i jest obecnie amortyzowane tylko bilansowo. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy w związku z tym, że zakupione prawo wyłącznego korzystania z chodnika nie podlega amortyzacji podatkowej gdyż ten tytuł prawny nie jest wymieniony w art. 16b ust. 1, a wydatki na jego nabycie w kwocie netto 48 510 zł mają związek z przychodem można zaliczyć jednorazowo w miesiącu poniesienia wydatku do kosztów uzyskania przychodów... Zdaniem Spółki wydatek na zakup wyłącznego prawa korzystania z chodnika stanowi wydatek poniesiony w celu osiągnięcia przychodu, który należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo w miesiącu poniesienia wydatku, ponieważ ten tytuł prawny nie został wymieniony wśród tytułów, o których mowa w art. 16b ust. 1, od których amortyzacja jest możliwa.

2011
1
lip

Istota:

Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z modernizacją Ośrodka Kultury wraz z modernizacją chodników .

Fragment:

Pośrednim celem projektu jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców poprzez modernizację chodników doprowadzających do Gminnego Ośrodka Kultury w centrum miejscowości, w obszarze o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych. Projekt ten będzie realizowany w dwóch etapach, rozłożonych na lata 2009-2010. W roku 2009 zostaną zmodernizowane chodniki doprowadzające do Gminnego Ośrodka Kultury przy ulicach, które będą łączyć najważniejsze dla społeczności lokalnej instytucje: Szkołę Podstawową, Kościół oraz Urząd Gminy z Gminnym Ośrodkiem Kultury. W roku 2010 zostaną natomiast przeprowadzone prace remontowe elewacji budynku GOK-u wraz z dachem oraz prace adaptacyjne i zakup nowego wyposażenia. Projekt wpłynie korzystnie na poprawę jakości życia mieszkańców – zwłaszcza dzieci i młodzieży oraz podniesie walory estetyczne i turystyczne Gminy N. W budżecie tegoż projektu koszty podatku VAT uznano jako koszty kwalifikowane. W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, iż mienie powstałe w związku z realizacją I etapu projektu „ Termomodernizacja i adaptacja Gminnego Ośrodka Kultury wraz z modernizacją chodników doprowadzających w N. ” – czyli zmodernizowane chodniki – nie będzie przez Gminę N. wykorzystywane do działalności opodatkowanej.

2011
1
lip

Istota:

Gmina nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z budową chodników.

Fragment:

W celu prawidłowości projektu planuje się zawrzeć porozumienie z Powiatem, na podstawie którego Gmina przejmie bezpłatnie pasy drogowe i będzie użytkownikiem wybudowanych chodników przez okres co najmniej 7 lat. Mienie powstałe w wyniku realizacji ww. projektu nie będzie wykorzystywane przez Gminę do wykonywania czynności opodatkowanych. Gmina nie będzie otrzymywać żadnych wynagrodzeń opodatkowanych podatkiem VAT. Gmina nie będzie pobierała wynagrodzenia z tytułu np. dzierżawy chodników do umieszczania reklam, itp. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Gminie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „ Budowa chodników w miejscowościach: C., P., P., P., S., W. i W. ”... Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu z dnia 10 marca 2009r.), realizując projekt budowy chodników nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją przedmiotowego projektu. W związku z tym podatek VAT planuje się określić jako koszt kwalifikowany projektu. Zgodnie z art. 15, ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 534 ze zm.), nie uznaje się za podatników organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane.

2011
1
lip

Istota:

Gmina nie ma prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z przebudową chodnika.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 30 marca 2009r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją zadania „ Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej i drodze wewnętrznej wraz z budową parkingu i zjazdu publicznego z drogi powiatowej ”. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 21 kwietnia 2009r. oraz pismem z dnia 28 kwietnia 2009r. (data wpływu 4 maja 2009r.). W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Gmina w ramach zadań własnych zamierza realizować zadanie „ Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej i drodze wewnętrznej wraz z budową parkingu i zjazdu publicznego z drogi powiatowej ”. Wydatki poniesione na realizację zadania będą dokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Gminę. Towary i usługi nabywane przez Gminę nie będą związane z wykonywaniem przez Gminę czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Przebudowany chodnik będzie własnością Gminy. W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu z dnia 21 kwietnia 2009r.): Czy Gmina ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją wskazanego zadania... Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu z dnia 21 kwietnia 2009r.), nie ma prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

2011
1
lip

Istota:

Gmina nie ma prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z budową chodnika.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 20 kwietnia 2009r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. „ Chodniki wraz z oświetleniem w centrum gwarancją bezpieczeństwa jej mieszkańców ”. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 12 maja 2009r. (data wpływu 19 maja 2009r.). W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: W dniu 12 lutego 2009r., Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie operacji pn: „ Chodniki wraz z oświetleniem w centrum gwarancją bezpieczeństwa jej mieszkańców ”, w ramach działania „ Odnowa i rozwój wsi ” programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013. Planowane do realizacji zadanie, Gmina będzie wykonywać na podstawie upoważnienia wynikającego z art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. Są to zadania z zakresu właściwości Powiatu, które będą wykonywane na mocy porozumienia zawartego w trybie ww. cytowanego artykułu przez Gminę. Operacja będzie polegała na budowie chodnika wraz z oświetleniem w centrum miejscowości (Gmina) na odcinku 1008 m bieżących. Inwestycja nie ma charakteru komercyjnego, tzn. po jej realizacji Gmina jako inwestor nie będzie uzyskiwała z tego tytułu żadnych przychodów. Wydatki związane z realizacja ww. projektu będą udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Gminę.