Chlorek potasu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to chlorek potasu. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lut

Istota:

Zwracam się zapytaniem o interpretację rozporządzenia Min.Fin. z 11.10.2004r. w sprawie obniżenia stawki podatku VAT na niektóre towary do wysokości 3% oraz warunki stosowania obniżonej stawki par. 5 ust.3-6 chlorku potasu (sól potasowa) wyłącznie przeznaczona do stosowania jako nawóz, jeżeli jego nabywcą jest podatnik podatku rolnego lub podatku dochodowego od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej. Zwracam się z prośbą o interpretację w/w rozporządzenia jeżeli towar ten kupuję w stawce 22%, czy mogę go sprzedawać ze stawką 3%.

Fragment:

(...) Zgodnie z § 5a pkt. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r., w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (D.U. nr 97 poz. 970 ze zm.) Stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust.1 ustawy obniża się do wysokości 3 % dla dostawy chlorku potasu (PKWiU ex 24.15.50-30), (CN ex 3104 20 10, ex 3104 20 50 i ex 3104 20 90), wyłącznie przeznaczonego do stosowania jako nawóz, jeżeli jego nabywcą jest podatnik podatku rolnego lub podatku dochodowego od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej; pod warunkiem, że nabywca tych towarów przedłoży sprzedawcy pisemne oświadczenie, że jest podatnikiem podatku rolnego lub podatku dochodowego od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, a nabywane towary przeznaczy do stosowania jako nawozy, pasze lub dodatki (surowiec) do pasz. Powyższe oświadczenie, powinno zawierać również: 1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, gdy nabywca jest osobą fizyczną, a w (...)

2011
1
lut

Istota:

Dot. stosowania właściwej stawki podatku od towarów i usług na sól potasową o symbolu PKWiU 24.15.50-30.20.

Fragment:

(...) prawidłowej stawki podatku dla sprzedawanego towaru. W związku z faktem, iż nawozy wymienione w zapytaniu mieszczą się w grupie wyłączonej, podlegają więc od 1 maja 2004r. opodatkowaniu stawką podstawową 22% określoną w art. 41 ust. 1 cytowanej ustawy. W świetle w/w przedstawionych przepisów tut. Organ podatkowy nie może potwierdzić stanowiska podatnika o możliwości zastosowania stawki preferencyjnej przy dostawie (sprzedaży) nawozów o symbolu PKWIU 24.15.50-30.20 – chlorek potasu. Informacji udzielono w oparciu o przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny obowiązujący w dniu jej datowania. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nakle n.Not. informuję, że w związku z wejściem w życie od 19 października 2004 r. przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 października 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług stan prawny w przedmiotowej sprawie ulegnie zmianie. Zgodnie z (...)

2011
1
lut

Istota:

Podatnik zwrócił się z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie stawki podatku od towarów i usług, obowiązującej od dnia 01 maja 2004 r., dla sprzedaży soli potasowej 60% KCL (60% zawartości potasu w masie, w przeliczeniu na tlenek potasu K2O). Do wniosku Podatnik załączył opinię Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych w Łodzi z dnia 13.07.2004 r. Nr OK-5672-KW-130/02-5441/2004, zgodnie z którą sól potasowa 60% z zawartością potasu w przeliczeniu na K2O 60% sprzedawana w opakowaniach o masie brutto większej równej 10kg mieści się w grupowaniu PKWiU 24.15.50-30.00 „Chlorek potasu (inny niż w tabletkach lub podobnych postaciach lub w opakowaniach o masie brutto mniejszej równej 10kg. Jednocześnie w związku z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 06.04.2004 r. (Dz. U. Nr 89 poz. 844), zgodnie z którym do celów podatkowych nadal stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.03.1997 r. (Dz. U. Nr 42 poz. 264 ze zm.), Ośrodek wyraził opinię, iż ww. wyrób mieścił się w grupowaniu PKWiU 24.15.50-30.20 „Chlorek potasu z zawartością potasu w masie, w przeliczeniu na tlenek potasu K2O, powyżej 40%, ale nieprzekraczającą 62% suchego bezwodnego produktu”.

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy oraz poz. 54 załącznika Nr 6 do tej ustawy do dnia 30 kwietnia 2008 r. opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki 3% podlegają sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 24.15.50 nawozy potasowe mineralne lub chemiczne, z wyłączeniem chlorku potasowego. Brzmienie w/cytowanego przepisu wskazuje, które nawozy objęte są stawką 3%, bowiem w przedmiotowym grupowaniu PKWiU 24.15.50 wyraźnie wskazano, które nawozy wyłączone są z opodatkowania podatkiem VAT wg obniżonej do 3% stawki. Jeżeli zatem Podatnik dokonuje sprzedaży towarów mieszczących się w grupie wyłączonej (tj. chlorku potasowego), to od dnia 01 maja 2004 r. musi opodatkować tę sprzedaż zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, tj wg stawki (...)

2011
1
lut

Istota:

Pytanie Podatnika dotyczy zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do stosowania obniżonej stawki podatku od towarów i usług na dostawę dla podatników podatku rolnego śruty sojowej ze stawką 7% i soli potasowej ze stawką 3% uwarunkowanej od złożenia oświadczenia przez tych nabywców?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 jednolity tekst), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim postanawia uznać stanowisko Podatnika zawarte w złożonym wniosku w dniu 30.03.2005 r. za nieprawidłowe z obowiązującym stanem prawnym. Uzasadnienie Pismem z dnia 15.03.2005 r. (wpływ do tut. Urzędu Skarbowego w dniu 30.03.2005 r.) Podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim o udzielenie pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do stosowania obniżonej stawki podatku od towarów i usług na dostawę dla podatników podatku rolnego śruty sojowej ze stawką 7% i soli potasowej ze stawką 3% uwarunkowanej od złożenia oświadczenia przez tych nabywców. Przedstawiając stan faktyczny Podatnik uważa, że stawka podatku przy sprzedaży śruty sojowej wynosi 7% na podstawie § 5 ust. 2 (...)