Chiny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Chiny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
28
wrz

Istota:

Ustalenie obowiązku podatkowego oraz opodatkowania i obowiązku wykazania w deklaracjach podatkowych w Polsce dochodów uzyskiwanych na terytorium Chin w 2017 r.

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni posiada polskie obywatelstwo i od 6 lat mieszka w Chinach. Wnioskodawczyni pracuje w Chinach jako lektor na Uniwersytecie i mieszka w lokalu zapewnionym przez Uczelnię. Ma Ona stałe i ciągłe zatrudnienie. Wynagrodzenie za pracę jest wypłacane przez chińskiego pracodawcę (Uniwersytet), który posiada tam stałą placówkę, a podatek jest odprowadzany do lokalnego Urzędu Skarbowego. Wnioskodawczyni jest ubezpieczona składką społeczną i zdrowotną w Chinach. Posiada rachunki bankowe w Chinach. W Chinach Wnioskodawczyni prowadzi życie osobiste, społeczne, angażuje się w wolontariat i grupy zainteresowań. W 2017 r. Wnioskodawczyni spędziła w Chinach powyżej 183 dni. Wnioskodawczyni z uwagi na pracę na uczelni i ustawowo przysługujące dni wolne od pracy, w okresie ferii zimowych oraz wakacji letnich łącznie przez ok. trzy miesiące (mniej niż 183 dni) przebywała w Polsce. Za ośrodek interesów życiowych Wnioskodawczyni uznaje Chiny. W Polsce mieszkają rodzice Wnioskodawczyni. Wnioskodawczyni jest właścicielką mieszkania w Polsce, które jest wynajmowane od listopada 2015 r. za pośrednictwem firmy zarządzającej. Najem zgłoszony jest do Urzędu Skarbowego, opodatkowany podatkiem zryczałtowanym. Wnioskodawczyni w Polsce ma konta bankowe, inwestycje (obligacje korporacyjne).

2018
27
cze

Istota:

Opodatkowanie świadczeń uzyskanych w ramach stypendium z Chin.

Fragment:

Wnioskodawczyni ubiegała się o stypendium skierowane do studentów uczelni zagranicznych (niechińskich) na studiach doktoranckich, którzy chcieliby studiować, prowadzić badania naukowe oraz pisać pracę doktorską w Chinach. Stypendium to jest częścią programu ustanowionego w celu wspierania zrozumienia Chin i chińskiej kultury wśród młodych pokoleń z całego świata, umożliwiania pomyślnego rozwoju badań w Chinach, promowania zrównoważonego rozwoju instytutów i wzmocnienia przyjaznych stosunków między Chinami a ludźmi z innych krajów. Jednostką przyznającą stypendium jest (...). Zgodnie ze statutem (...), jest organizacją non profit z siedzibą w Chińskiej Republice Ludowej, poświęcającą się zaspokajaniu potrzeb ludzi z różnych krajów i regionów świata, którzy uczą się języka chińskiego, pogłębianiu znajomości języka i kultury Chin, wzmacnianiu edukacyjnej i kulturalnej wymiany oraz współpracy między Chinami a innymi krajami, pogłębieniu przyjaznych relacji z innymi narodami, promowaniu rozwoju wielokulturowości i budowaniu harmonijnego świata. Stypendium Wnioskodawczyni otrzymała na semestr zimowy 2017/2018. O otrzymaniu stypendium dowiedziała się drogą mailową. Następnie drogą pocztową otrzymała zaświadczenie o przyjęciu od Uniwersytetu, na którym odbywała stypendium posiadając status Senior Visiting Student, wraz z dokumentacją konieczną do ubiegania się o wizę.

2018
15
kwi

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskiwanych z pracy najemnej na terytorium Chińskiej Republiki Ludowej.

Fragment:

Stosownie do art. 15 ust. 1 UPO pensje, płace i podobne wynagrodzenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie (tu: Polska) osiąga z pracy najemnej, będą podlegać opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie (tu: Polska), chyba że praca wykonywana jest w drugim Umawiającym się Państwie (tu: Chiny). Jeżeli praca jest tam wykonywana, to osiągane za nią wynagrodzenie może być opodatkowane w tym drugim Umawiającym się Państwie (tu: Chiny). Ponadto stosownie do art. 15 ust. 2 UPO bez względu na postanowienia ustępu 1 niniejszego artykułu wynagrodzenia, jakie osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie (tu: Polska) osiąga z pracy najemnej, wykonywanej w drugim Umawiającym się Państwie (tu: Chiny), będą podlegać opodatkowaniu tylko w pierwszym wymienionym Państwie (tu: Polska), jeżeli: odbiorca przebywa w drugim Państwie (tu: Chiny) łącznie przez okres lub okresy nie dłuższe niż 183 dni podczas danego roku kalendarzowego i wynagrodzenia są wypłacane przez pracodawcę lub w jego imieniu, który nie ma w tym drugim Państwie miejsca zamieszkania lub siedziby, oraz wynagrodzenia nie są wypłacane przez zakład lub stałą placówkę, którą pracodawca posiada w drugim Umawiającym się Państwie (tu: Chiny). Niespełnienie któregokolwiek z tych warunków powoduje, iż wynagrodzenie pracowników podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 15 ust. 1 umowy, czyli w państwie, w którym praca jest wykonywana (w Chinach) oraz w państwie miejsca zamieszkania podatnika (w Polsce), przy czym zastosowanie znajdą metody unikania podwójnego opodatkowania określone odpowiednio w art. 23 UPO.

2017
24
lut

Istota:

Obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzeń pracowników oddelegowanych do pracy w Chinach oraz obowiązku wykazania w informacji PIT-11 dochodu pracownika uzyskanego za pracę na terytorium Chin.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 27 grudnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzeń pracowników oddelegowanych do pracy w Chinach oraz obowiązku wykazania w informacji PIT-11 dochodu pracownika uzyskanego za pracę na terytorium Chin. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Spółka jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych. Jeden z pracowników Spółki zatrudniony na stanowisku Dyrektora ds. Zakupów został oddelegowany do pracy w Chinach. Spółka wypłaca mu wynagrodzenie, które jest opodatkowane PIT oraz oskładkowane. W 2016 r. pobyt pracownika w Chinach nie przekroczy 183 dni w roku kalendarzowym. Ponadto zgodnie z oświadczeniem pracownika posiada on na terenie Polski centrum swoich interesów osobistych i gospodarczych i stan taki nie zmieni się w 2017 r. Dalej będzie posiadać on na terytorium RP centrum swoich interesów osobistych i gospodarczych. W roku 2017 ww. pracownik nadal będzie oddelegowany do pracy w Chinach. Ponadto okres jego pobytu na terytorium Chin będzie dłuższy niż 183 dni w roku kalendarzowym. Dodatkowo Wnioskodawca wskazuje, że pracownik Spółki od 1 stycznia 2017 r. będzie również zatrudniony w spółce córce Wnioskodawcy w Chinach – jako osoba zarządzająca. Począwszy od stycznia 2017 r., Wnioskodawca z uwagi na oddelegowanie Pracownika do pracy na terytorium Chin na okres przekraczający 183 dni – jako zakład pracy – nie będzie pobierać zaliczek na podatek dochodowy stosownie do art. 32 ust. 6 Ustawy PIT.

2012
19
gru

Istota:

Czy dochody uzyskane z pracy na terytorium Chin, wg umowy zawartej z niemieckim kontrahentem posiadającym swój oddział w Chinach, podlegają podatkowi dochodowemu od osób fizycznych w Polsce w przypadku, gdy dochody te uzyskane są z działalności prowadzonej w Chinach przez położony tam zakład w rozumieniu art. 5 ust. 3 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Pekinie dnia 7 czerwca 1988 r. (Dz. U. z 1989 r. Nr 13, poz. 65) w związku z przekroczeniem pobytu ponad 180 dni, lecz mniej niż rok?

Fragment:

Ponadto przeformułował pytanie nr 2 i zadał następujące zapytanie, tj.: Czy dochody uzyskane z pracy na terytorium Chin, wg umowy zawartej z niemieckim kontrahentem posiadającym swój oddział w Chinach, podlegają podatkowi dochodowemu od osób fizycznych w Polsce w przypadku, gdy dochody te uzyskane są z działalności prowadzonej w Chinach przez położony tam zakład w rozumieniu art. 5 ust. 3 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Pekinie dnia 7 czerwca 1988 r. (Dz. U. z 1989 r. Nr 13, poz. 65) w związku z przekroczeniem pobytu ponad 180 dni, lecz mniej niż rok... Zdaniem Wnioskodawcy, wyrażonym w uzupełnieniu wniosku, dochody uzyskane z pracy na terytorium Chin wg umowy zawartej z niemieckim kontrahentem, posiadającym swój oddział w Chinach, nie podlegają podatkowi dochodowemu od osób fizycznych w Polsce, w sytuacji, gdy dochody te są uzyskane z działalności prowadzonej w Chinach przez położony tam zakład w rozumieniu art. 5 ust. 3 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Pekinie dnia 7 czerwca 1988 r. (Dz.

2011
1
cze

Istota:

1. Czy składając zeznanie roczne PIT-36L należało rozdzielić przychody na przychody dotyczące usług na terenie kraju i przychody dotyczące usług na terenie Chin?
2. Czy przychody osiągnięte na terenie Chin należy wykazać w załączniku PIT/ZG wraz z zapłaconym tam podatkiem dochodowym, wykazując go w PIT-36L w części G poz. 46 zgodnie z art. 30c ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy składając zeznanie roczne PIT-36L należało rozdzielić przychody na przychody dotyczące usług na terenie kraju i przychody dotyczące usług na terenie Chin... Czy przychody osiągnięte na terenie Chin należy wykazać w załączniku PIT/ZG wraz z zapłaconym tam podatkiem dochodowym, wykazując go w PIT-36L w części G poz. 46 zgodnie z art. 30c ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem wnioskodawcy, ponieważ prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. podatkiem liniowym według stałej stawki 19% oraz równocześnie osiąga dochody z działalności gospodarczej zwolnionej z opodatkowania w Polsce na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu) to we wskazanym zeznaniu podatkowym PIT-36L nie powinno się łączyć dochodu uzyskanego w Polsce z dochodem dotyczącym usług na terenie Chin. Rozstrzyga o tym art. 30c ust. 4 ww. ustawy. Zdaniem wnioskodawcy ww. przychody należy wykazać w załączniku PIT/ZG oraz zeznaniu PIT-36L wraz z zapłaconym podatkiem dochodowym w Chinach. W opinii wnioskodawcy formularz zeznania PIT-36L nie zawiera pozycji służącej wykazaniu przez podatnika opodatkowanego podatkiem liniowym dochodów uzyskanych za granicą.

2011
1
maj

Istota:

Postanowienia umowy z dnia 7 czerwca 1988 r. między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 1989 r., Nr 13, poz. 65) nie mają zastosowania do Hong Kongu. Zgodnie z prawem chińskim Hong Kong ma własną niezależną jurysdykcję prawno-podatkową i system egzekucji prawa w sprawach podatkowych.

Fragment:

Zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. c) umowy polsko-chińskiej określenia "Umawiające się Państwo" i "drugie Umawiające się Państwo" oznaczają odpowiednio Polskę lub Chiny. Stosownie do art. 3 ust. 1 lit. b) umowy polsko-chińskiej pojęcie Chiny oznacza Chińską Republikę Ludową; użyte w znaczeniu geograficznym oznacza terytorium Chińskiej Republiki Ludowej, włączając jej obszar morski, na którym stosowane jest chińskie prawo podatkowe, oraz obszar znajdujący się poza morzem terytorialnym, w którym Chińska Republika Ludowa wykonuje zgodnie z prawem międzynarodowym suwerenne prawa odnoszące się do badania i eksploatacji dna morskiego i podglebia oraz ich zasobów naturalnych. Pismem z dnia 16 października 2007 r. znak: 2007-10-IN-T04, przekazanym zgodnie z procedurą wymiany informacji, regulowaną w art. 26 ust. 1 umowy polsko-chińskiej, władze chińskie potwierdziły, że postanowienia umowy polsko-chińskiej nie mają zastosowania do Hong Kongu. Zgodnie z prawem chińskim Hong Kong ma własną niezależną jurysdykcję prawno-podatkową i system egzekucji prawa w sprawach podatkowych.

2011
1
kwi

Istota:

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuję nabycia towarów handlowych z Chin drogą morską do Niemiec, gdzie odbywa się odprawa celna i towar zostaje dopuszczony do obrotu na terytorium Wspólnoty przy zastosowaniu procedury o kodzie 42. Przed niemieckimi organami celnymi w moim imieniu występuje niemiecki przedstawiciel fiskalny - agencja celna, gdyż nie jestem zarejestrowana na terytorium Niemiec jako podatnik podatku od wartości dodanej. W trakcie odprawy niemiecki urząd celny pobiera należności celne, natomiast nie pobiera podatku VAT. Następnie towar transportowany jest do Polski. Moim zdaniem opisana czynność stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

Fragment:

U z a s a d n i e n i e Wnioskiem z dnia 24.08.2006 r. wystąpiła Pani o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w kwestii określenia charakteru wykonywanych czynności polegających na nabyciu towarów handlowych z Chin, dopuszczonych do obrotu na terytorium Niemiec. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje Pani nabycia towarów handlowych z Chin drogą morską do Niemiec, gdzie odbywa się odprawa celna i towar zostaje dopuszczony do obrotu na terytorium Wspólnoty przy zastosowaniu procedury o kodzie 42. Przed niemieckimi organami celnymi w Pani imieniu występuje niemiecki przedstawiciel fiskalny - agencja celna, gdyż Pani nie jest zarejestrowana na terytorium Niemiec jako podatnik podatku od wartości dodanej. W trakcie odprawy niemiecki urząd celny pobiera należności celne, natomiast nie pobiera podatku VAT. Następnie towar transportowany jest do Polski. W przedmiotowej sprawie przedstawia Pani stanowisko, iż opisana czynność stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. W związku z przedstawionym stanem faktycznym Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga stwierdza, że stanowisko podatnika w tej sprawie jest prawidłowe i jednocześnie wyjaśnia:Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm./ opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;2) eksport towarów;3) import towarów;4) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;5) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.Zgodnie z art. 2 pkt 7 ustawy przez import towarów należy rozumieć przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju.