Chiny | Interpretacje podatkowe

Chiny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Chiny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskiwanych z pracy najemnej na terytorium Chińskiej Republiki Ludowej.
Fragment:
Stosownie do art. 15 ust. 1 UPO pensje, płace i podobne wynagrodzenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie (tu: Polska) osiąga z pracy najemnej, będą podlegać opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie (tu: Polska), chyba że praca wykonywana jest w drugim Umawiającym się Państwie (tu: Chiny). Jeżeli praca jest tam wykonywana, to osiągane za nią wynagrodzenie może być opodatkowane w tym drugim Umawiającym się Państwie (tu: Chiny). Ponadto stosownie do art. 15 ust. 2 UPO bez względu na postanowienia ustępu 1 niniejszego artykułu wynagrodzenia, jakie osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie (tu: Polska) osiąga z pracy najemnej, wykonywanej w drugim Umawiającym się Państwie (tu: Chiny), będą podlegać opodatkowaniu tylko w pierwszym wymienionym Państwie (tu: Polska), jeżeli: odbiorca przebywa w drugim Państwie (tu: Chiny) łącznie przez okres lub okresy nie dłuższe niż 183 dni podczas danego roku kalendarzowego i wynagrodzenia są wypłacane przez pracodawcę lub w jego imieniu, który nie ma w tym drugim Państwie miejsca zamieszkania lub siedziby, oraz wynagrodzenia nie są wypłacane przez zakład lub stałą placówkę, którą pracodawca posiada w drugim Umawiającym się Państwie (tu: Chiny). Niespełnienie któregokolwiek z tych warunków powoduje, iż wynagrodzenie pracowników podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 15 ust. 1 umowy, czyli w państwie, w którym praca jest wykonywana (w Chinach) oraz w państwie miejsca zamieszkania podatnika (w Polsce), przy czym zastosowanie znajdą metody unikania podwójnego opodatkowania określone odpowiednio w art. 23 UPO.
2018
15
kwi

Istota:
Obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzeń pracowników oddelegowanych do pracy w Chinach oraz obowiązku wykazania w informacji PIT-11 dochodu pracownika uzyskanego za pracę na terytorium Chin.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 27 grudnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzeń pracowników oddelegowanych do pracy w Chinach oraz obowiązku wykazania w informacji PIT-11 dochodu pracownika uzyskanego za pracę na terytorium Chin. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Spółka jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych. Jeden z pracowników Spółki zatrudniony na stanowisku Dyrektora ds. Zakupów został oddelegowany do pracy w Chinach. Spółka wypłaca mu wynagrodzenie, które jest opodatkowane PIT oraz oskładkowane. W 2016 r. pobyt pracownika w Chinach nie przekroczy 183 dni w roku kalendarzowym. Ponadto zgodnie z oświadczeniem pracownika posiada on na terenie Polski centrum swoich interesów osobistych i gospodarczych i stan taki nie zmieni się w 2017 r. Dalej będzie posiadać on na terytorium RP centrum swoich interesów osobistych i gospodarczych. W roku 2017 ww. pracownik nadal będzie oddelegowany do pracy w Chinach. Ponadto okres jego pobytu na terytorium Chin będzie dłuższy niż 183 dni w roku kalendarzowym. Dodatkowo Wnioskodawca wskazuje, że pracownik Spółki od 1 stycznia 2017 r. będzie również zatrudniony w spółce córce Wnioskodawcy w Chinach – jako osoba zarządzająca. Począwszy od stycznia 2017 r., Wnioskodawca z uwagi na oddelegowanie Pracownika do pracy na terytorium Chin na okres przekraczający 183 dni – jako zakład pracy – nie będzie pobierać zaliczek na podatek dochodowy stosownie do art. 32 ust. 6 Ustawy PIT.
2017
24
lut

Istota:
Czy dochody uzyskane z pracy na terytorium Chin, wg umowy zawartej z niemieckim kontrahentem posiadającym swój oddział w Chinach, podlegają podatkowi dochodowemu od osób fizycznych w Polsce w przypadku, gdy dochody te uzyskane są z działalności prowadzonej w Chinach przez położony tam zakład w rozumieniu art. 5 ust. 3 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Pekinie dnia 7 czerwca 1988 r. (Dz. U. z 1989 r. Nr 13, poz. 65) w związku z przekroczeniem pobytu ponad 180 dni, lecz mniej niż rok?
Fragment:
Ponadto przeformułował pytanie nr 2 i zadał następujące zapytanie, tj.: Czy dochody uzyskane z pracy na terytorium Chin, wg umowy zawartej z niemieckim kontrahentem posiadającym swój oddział w Chinach, podlegają podatkowi dochodowemu od osób fizycznych w Polsce w przypadku, gdy dochody te uzyskane są z działalności prowadzonej w Chinach przez położony tam zakład w rozumieniu art. 5 ust. 3 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Pekinie dnia 7 czerwca 1988 r. (Dz. U. z 1989 r. Nr 13, poz. 65) w związku z przekroczeniem pobytu ponad 180 dni, lecz mniej niż rok... Zdaniem Wnioskodawcy, wyrażonym w uzupełnieniu wniosku, dochody uzyskane z pracy na terytorium Chin wg umowy zawartej z niemieckim kontrahentem, posiadającym swój oddział w Chinach, nie podlegają podatkowi dochodowemu od osób fizycznych w Polsce, w sytuacji, gdy dochody te są uzyskane z działalności prowadzonej w Chinach przez położony tam zakład w rozumieniu art. 5 ust. 3 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Pekinie dnia 7 czerwca 1988 r. (Dz.
2012
19
gru

Istota:
1. Czy składając zeznanie roczne PIT-36L należało rozdzielić przychody na przychody dotyczące usług na terenie kraju i przychody dotyczące usług na terenie Chin?
2. Czy przychody osiągnięte na terenie Chin należy wykazać w załączniku PIT/ZG wraz z zapłaconym tam podatkiem dochodowym, wykazując go w PIT-36L w części G poz. 46 zgodnie z art. 30c ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy składając zeznanie roczne PIT-36L należało rozdzielić przychody na przychody dotyczące usług na terenie kraju i przychody dotyczące usług na terenie Chin... Czy przychody osiągnięte na terenie Chin należy wykazać w załączniku PIT/ZG wraz z zapłaconym tam podatkiem dochodowym, wykazując go w PIT-36L w części G poz. 46 zgodnie z art. 30c ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem wnioskodawcy, ponieważ prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. podatkiem liniowym według stałej stawki 19% oraz równocześnie osiąga dochody z działalności gospodarczej zwolnionej z opodatkowania w Polsce na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu) to we wskazanym zeznaniu podatkowym PIT-36L nie powinno się łączyć dochodu uzyskanego w Polsce z dochodem dotyczącym usług na terenie Chin. Rozstrzyga o tym art. 30c ust. 4 ww. ustawy. Zdaniem wnioskodawcy ww. przychody należy wykazać w załączniku PIT/ZG oraz zeznaniu PIT-36L wraz z zapłaconym podatkiem dochodowym w Chinach. W opinii wnioskodawcy formularz zeznania PIT-36L nie zawiera pozycji służącej wykazaniu przez podatnika opodatkowanego podatkiem liniowym dochodów uzyskanych za granicą.
2011
1
cze

Istota:
Postanowienia umowy z dnia 7 czerwca 1988 r. między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 1989 r., Nr 13, poz. 65) nie mają zastosowania do Hong Kongu. Zgodnie z prawem chińskim Hong Kong ma własną niezależną jurysdykcję prawno-podatkową i system egzekucji prawa w sprawach podatkowych.
Fragment:
Zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. c) umowy polsko-chińskiej określenia "Umawiające się Państwo" i "drugie Umawiające się Państwo" oznaczają odpowiednio Polskę lub Chiny. Stosownie do art. 3 ust. 1 lit. b) umowy polsko-chińskiej pojęcie Chiny oznacza Chińską Republikę Ludową; użyte w znaczeniu geograficznym oznacza terytorium Chińskiej Republiki Ludowej, włączając jej obszar morski, na którym stosowane jest chińskie prawo podatkowe, oraz obszar znajdujący się poza morzem terytorialnym, w którym Chińska Republika Ludowa wykonuje zgodnie z prawem międzynarodowym suwerenne prawa odnoszące się do badania i eksploatacji dna morskiego i podglebia oraz ich zasobów naturalnych. Pismem z dnia 16 października 2007 r. znak: 2007-10-IN-T04, przekazanym zgodnie z procedurą wymiany informacji, regulowaną w art. 26 ust. 1 umowy polsko-chińskiej, władze chińskie potwierdziły, że postanowienia umowy polsko-chińskiej nie mają zastosowania do Hong Kongu. Zgodnie z prawem chińskim Hong Kong ma własną niezależną jurysdykcję prawno-podatkową i system egzekucji prawa w sprawach podatkowych.
2011
1
maj

Istota:
W ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuję nabycia towarów handlowych z Chin drogą morską do Niemiec, gdzie odbywa się odprawa celna i towar zostaje dopuszczony do obrotu na terytorium Wspólnoty przy zastosowaniu procedury o kodzie 42. Przed niemieckimi organami celnymi w moim imieniu występuje niemiecki przedstawiciel fiskalny - agencja celna, gdyż nie jestem zarejestrowana na terytorium Niemiec jako podatnik podatku od wartości dodanej. W trakcie odprawy niemiecki urząd celny pobiera należności celne, natomiast nie pobiera podatku VAT. Następnie towar transportowany jest do Polski. Moim zdaniem opisana czynność stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.
Fragment:
U z a s a d n i e n i e Wnioskiem z dnia 24.08.2006 r. wystąpiła Pani o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w kwestii określenia charakteru wykonywanych czynności polegających na nabyciu towarów handlowych z Chin, dopuszczonych do obrotu na terytorium Niemiec. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje Pani nabycia towarów handlowych z Chin drogą morską do Niemiec, gdzie odbywa się odprawa celna i towar zostaje dopuszczony do obrotu na terytorium Wspólnoty przy zastosowaniu procedury o kodzie 42. Przed niemieckimi organami celnymi w Pani imieniu występuje niemiecki przedstawiciel fiskalny - agencja celna, gdyż Pani nie jest zarejestrowana na terytorium Niemiec jako podatnik podatku od wartości dodanej. W trakcie odprawy niemiecki urząd celny pobiera należności celne, natomiast nie pobiera podatku VAT. Następnie towar transportowany jest do Polski. W przedmiotowej sprawie przedstawia Pani stanowisko, iż opisana czynność stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. W związku z przedstawionym stanem faktycznym Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga stwierdza, że stanowisko podatnika w tej sprawie jest prawidłowe i jednocześnie wyjaśnia:Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm./ opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;2) eksport towarów;3) import towarów;4) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;5) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.Zgodnie z art. 2 pkt 7 ustawy przez import towarów należy rozumieć przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju.
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Chiny
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.