Charakter działalności gospodarczej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to charakter działalności gospodarczej. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy w związku ze zmianą (od dnia 01.01.2007 r) definicji pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) stosunek prawny jaki łączy podatnika ze spółką „A” sp. z o.o., w świetle postanowień art. 5b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie nadal traktowany jako pozarolnicza działalność gospodarcza z uwagi na brak łącznego spełnienia warunków wymienionych w art. 5b ust.1 w/w ustawy?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy, po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 21.03.2007 r (data wpływu 25.04.2007r) dotyczącego zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie objętej wnioskiem postanawia uznać za prawidłowe stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku . Wnioskiem z dnia 21.03.2007r (data wpływu 25.04.2007 r.) Podatnik zwrócił się o wydanie wiążącej interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie przedstawionej w piśmie. Przedmiotem wniosku Podatnika jest zapytanie czy w związku ze zmianą od dnia 01.01.2007 r. definicji pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) stosunek prawny jaki (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy przysługuje Spółce prawo do obniżenia dochodu do opodatkowania w związku z prowadzoną obecnie działalnością o wysokość strat podatkowych poniesionych w latach, w których prowadzono działalność w zakresie detalicznej sprzedaży wyrobów tekstylnych

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § l ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, póz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: - uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Uzasadnienie Z przedstawionego przez Stronę we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka do niedawna prowadziła działalność gospodarczą, której przedmiotem była sprzedaż wyrobów tekstylnych. W wyniku braku rentowności prowadzonej działalności Spółka wykazywała znaczne straty podatkowe. W związku z powyższym decyzją Zarządu Spółki doszło do zmiany profilu prowadzonej działalności. Nowy zakres przedmiotu działania Spółki obejmuje obecnie m.in. wszelką działalność w zakresie budownictwa, pośrednictwo (...)

2011
1
kwi

Istota:

Podatnik prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług kierowania obcym pojazdem. Pytanie dotyczy możliwości zaliczania w koszty uzyskania przychodów wydatków z tytułu diet przedsiębiorcy z tytułu świadczenia usług transportowych za granicą.

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 22, art. 23 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy, po rozpatrzeniu pana wniosku z dnia 13.06.2006 r. dotyczącego zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie objętej wnioskiem, postanawia uznać za nieprawidłowe stanowisko podatnika przedstawione we wniosku . Wnioskiem z dnia 13.06.2006 r. podatnik zwrócił się o wydanie wiążącej interpretacji przepisów ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w indywidualnej sprawie przedstawionej w piśmie. Przedmiotem zapytania jest kwestia czy przedsiębiorca - kierowca świadczący usługi kierowania obcym pojazdem ma prawo do odliczania diet z tytułu świadczenia usług transportowych za granicą. Przedstawiając (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy dochód uzyskiwany w roku 2005 za usługi wykonywane na rzecz spółki kapitałowej – w ramach prowadzonej działalności gospodarczej – może być opodatkowany podatkiem liniowym, o którym mowa w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli równocześnie wykonuje czynności tłumacza-lektora języka angielskiego dla tej spółki na podstawie umowy o pracę, a wspomniane usługi nie mieszczą się w zakresie obowiązków tłumacza-korektora języka angielskiego?

Fragment:

(...) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po rozpatrzeniu wniosku wniesionego w dniu 13.05.2005 r. w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym, działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) w związku z art. 9a ust. 2 i 3, art. 30c ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) postanawia uznać, że stanowisko przedstawione we wniosku jest prawidłowe . Wnioskiem z dnia 13.05.2005 r. pan Grzegorz R. zwrócił się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie o udzielenie wyjaśnień dotyczących zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w następującej sprawie: Podatnik od lutego 2005 r. wykonuje czynności tłumacza-lektora języka angielskiego dla (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej równolegle w Polsce i w Niemczech podatnik będzie miał prawo wyboru kraju opodatkowania dochodów uzyskanych z filii położonej w Niemczech?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w podanym stanie faktycznym sprawy, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.02.2005 r. (data wpływu - 04.02.2005 r.), złożonego przez Pana S. K. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, to jest przepisu art. 3 ust. 1 i art. 4a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w zakresie przedstawionego w piśmie stanu faktycznego sprawy dotyczącego zapytania "Czy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej równolegle w Polsce i w Niemczech będę miał prawo wyboru kraju opodatkowania dochodów uzyskanych z filii położonej w Niemczech...", Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowej Soli uznaje stanowisko podatnika za nieprawidłowe. UZASADNIENIE W odpowiedzi na zapytanie podatnika z dnia (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy dokonanie odrębnych wpisów do ewidencji działalności gospodarczej skutkuje automatycznie koniecznością odrębnej rejestracji podatników w zakresie podatku VAT i odrębnego prowadzenia ewidencji VAT mimo braku zmiany w formie prowadzenia działalności gospodarczej?

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 w związku z art. 210 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 15 ust. 1 , art. 68 ustawy z dnia 02.07.2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137, poz. 1808) - Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie po rozpatrzeniu zażalenia Grażyny i Andrzeja W. z dnia 21.04.2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzozowie z dnia 15.04.2005 r. znak: PP/443-8/4/05 w sprawie interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów tj. "czy dokonanie odrębnych wpisów do ewidencji działalności gospodarczej skutkuje automatycznie koniecznością odrębnej rejestracji podatników w zakresie podatku VAT i odrębnego prowadzenia ewidencji VAT mimo braku zmiany w formie prowadzenia działalności gospodarczej" - odmawia zmiany lub uchylenia zaskarżonego postanowienia. W oparciu o przepis art. 14a § (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą w zakresie inwentaryzacji lasów i opracowywania planów urządzenia lasów może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w ramach tej działalności dietę związaną z własnym wyjazdem służbowym?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nisku, działając na podstawie: art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 22 ust. 1 i art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku pana Marka C. z dnia 8.08.2005 r. uzupełnionego pismem z dnia 26.08.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącej zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości diet oraz ryczałtów za nocleg z tytułu własnych podróży służbowych na zasadach obowiązujących pracowników, postanawia uznać stanowisko pana Marka C. za nieprawidłowe w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku. W związku z powyższym podatnik nie ma prawa zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wartości diet z tytułu własnych wyjazdów związanych z wykonywaniem (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy podatnik prowadzący kancelarię prawną jest w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 19991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych podmiotem prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą a prowadzona przez niego kancelaria stanowi przedsiębiorstwo w rozumieniu tych przepisów.

Fragment:

(...) Na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz.U.Nr 137, poz. 926 ze zmianami ), w związku z zapytaniem z dnia 10.08.2004r. ( data wpływu : 11.08.2004r. ) Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Wilda wyjaśnia, że zgodnie z art. 5a kpt 6 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( j.t. Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zmianami ) pozarolniczą działalnością gospodarczą jest dzialalność zarobkowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzona we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, z której uzyskane przychody nie zostaną zaliczone do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art.10 ust.1 pkt 1,2 i 4-9. Powyższe wyłączenie obejmuje wszystkie źródła przychodów, w tym działalność wykonywaną osobiście i działy specjalne produkcji rolnej, poza pozarolniczą działalnością gospodarczą wymienioną w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z (...)

2011
1
lut

Istota:

Dotyczy prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów w przypadku wielu rodzajów działalności

Fragment:

(...) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po rozpatrzeniu wniosku wniesionego w dniu 31.01.2005 r. w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zgodności przedstawionego sposobu prowadzenia dokumentacji księgowej z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, działając na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) w związku z § 2 ust. 1, § 8 ust. 8 ust. 1, § 9 ust. 2 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 ze zm.), art. 44 ust. 6 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), postanawia uznać, że stanowisko przedstawione we wniosku jest prawidłowe. Wnioskiem z dnia 31.01.2005 r. (uzupełnionym w dniu 9.03.2005 r.) pan Krzysztof B. zwrócił się do (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy można opodatkować zryczałtowanym podatkiem dochodowym przychody z najmu nieruchomości w sytuacji, gdy jednocześnie osiąga się przychody z tytułu świadczenia usług ochrony zdrowia ludzkiego opodatkowane na zasadach ogólnych?

Fragment:

(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany informacji udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łańcucie pismem z dnia 30.07.2004 r. (znak: U.S. Ia-1/34-OP/2004) w sposób następujący: Zgodnie z treścią art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), przepisów rozdziału drugiego ww. ustawy dotyczących opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, tj. m.in. usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego (poz. 26 załącznika), chyba że usługi te świadczone są w ramach wolnego zawodu. Przepis art. 4 ust. 1 pkt 11 ww. ustawy definiuje (...)