DD9/033/200/SEW/2013/RD-29705 | Interpretacja indywidualna

Minister Finansów,
Należało z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż uznanie, że (...) przychód uzyskany ze zbycia gruntu związanego z lokalem mieszkalnym podlega opodatkowaniu (...) jest nieprawidłowe.

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 19 kwietnia 2011 r. Nr IPPB2/415-112/11-4/AS wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 3 lutego 2011 r., uzupełnionym pismem z dnia 12 kwietnia 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, po spełnieniu ustawowych warunków, w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w prawie wieczystego użytkowania gruntu związanego z tym lokalem, - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), wydał w dniu 19 kwietnia 2011 r., w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego wraz z częścią wspólną nieruchomości. Interpretacja wydana została na wniosek Pani Iwony M. z dnia 3 lutego 2011 r.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego wynika, że

Wnioskodawczyni zostało przekazane prawo do wkładu mieszkaniowego do lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na podstawie umowy-cesji wkładu mieszkaniowego, dokonanej w ramach najbliższej rodziny, tj. przez matkę Wnioskodawczyni, członka spółdzielni mieszkaniowej, na rzecz córki na podstawie umowy notarialnej, zawartej w dniu 20.07.2007 r.

W § 2 umowy-cesji matka Wnioskodawczyni oświadczyła, że wypowiada członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej, a wniesiony udział członkowski przekazuje na rzecz córki. W § 3 umowy-cesji oświadczyła, iż dokonuje cesji wkładu mieszkaniowego wpłaconego na lokal mieszkalny opisany w § 1 tej umowy oraz wszelkich praw do opisanego lokalu na rzecz córki, a Wnioskodawczyni oświadczyła, że przyjmuje wkład mieszkaniowy będący przedmiotem niniejszej umowy i że wkład ten wynosi 50% wartości rynkowej wniesionego wkładu do kosztu budowy, co wynika z okazanego notariuszowi, zaświadczenia spółdzielni mieszkaniowej z dnia 17 lipca 2007 r. Wystąpienie z członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej matki, spowodowało zmiany prawne związane z cesją uprawnień członkowskich, przekazania udziałów członkowskich oraz uchwały zarządu spółdzielni wyrażającej zgodę na członkostwo Wnioskodawczyni na podstawie przepisów zawartych w statucie spółdzielni.

Cesja wkładu mieszkaniowego wynikała z przepisów „prawa spółdzielczego” zawartych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U z 2003 r. Nr 119 poz. 1116 ze zm.). Zgodnie z art. 9 ust. 1 spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal mieszkalny do używania, a członek zobowiązuje się wnieść wkład mieszkaniowy oraz uiszczać opłaty określone w ustawie i w statucie spółdzielni. Na podstawie art. 9 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 4, poz. 27 z 2001 r.) w dniu 09.08.2007 r. została zawarta umowa o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego z członkiem spółdzielni – Wnioskodawczynią.

Wnioskodawczyni, zamierza w 2011 r., tj. przed upływem 5 lat od daty nabycia, sprzedać lokal mieszkalny - odrębną własność lokalu mieszkalnego, który nabyła od spółdzielni mieszkaniowej w dniu 17.10.2007 r. na podstawie umowy notarialnej o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności lokalu mieszkalnego zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 4, poz. 27, ze zm. Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 873) wraz z przysługującym udziałem w części ułamkowej we współwłasności działki gruntu, budynku i innych urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali. Wnioskodawczyni, w lokalu mieszkalnym jest zameldowana na pobyt stały do chwili obecnej.

Z uwagi na braki formalne w złożonym wniosku, tutejszy organ podatkowy pismem z dnia 04.04.2011 r. Nr IPPB2/415-112/11-2/AS, IPPB2/436-49/11-2/AF wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania poprzez:

 • uzupełnienie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku w zakresie podatku od spadków i darowizn poprzez wskazanie, czy umowa cesji miała charakter umowy darowizny oraz czy w akcie notarialnym zastosowano zwolnienie wynikające z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn,
 • uzupełnienie zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych poprzez wskazanie, czy okres zameldowania na pobyt stały w lokalu mieszkalnym, o którym mowa we wniosku nie jest krótszy niż 12 miesięcy.

Braki uzupełniono prawidłowo w wyznaczonym terminie, tj. pismem z dnia 12.04.2011 r. (data wpływu 14.04.2011 r., data nadania w placówce pocztowej 12.04.2011 r.).

W ww. piśmie uzupełniono stan faktyczny w zakresie podatku od spadku i darowizn:

Jak Wnioskodawczyni podała we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej z dnia 03.02.2011 r. wystąpienie z członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej swojej matki i dokonanie cesji uprawnień członkowskich, tj. przekazania udziałów członkowskich oraz praw do wkładu mieszkaniowego na mieszkanie spółdzielcze lokatorskie, wynikało z uchwały zarządu spółdzielni wyrażającej zgodę na cesję uprawnień członkowskich na rzecz Wnioskodawczyni i na jej członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej, zgodnie z przepisami zawartymi w statucie spółdzielni i prawa spółdzielczego w myśl ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119 poz. 1116 ze zm.).

Wolą matki Wnioskodawczyni, było więc dokonanie czynności prawnej scedowania ww. uprawnień członkowskich na rzecz Wnioskodawczyni. Wola ta została wyrażona w akcie notarialnym umowy-cesji z dnia 20.07.2007 r. w następującym zapisie: strona oświadczyła, że wypowiada członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej, a wniesiony udział członkowski przekazuje na rzecz córki swojej (Wnioskodawczyni). Następnie strona oświadczyła, iż dokonuje cesji wkładu mieszkaniowego wpłaconego na lokal mieszkalny, opisany w § 1 umowy oraz wszelkich praw do opisanego w umowie lokalu na rzecz córki (Wnioskodawczyni). Wnioskodawczyni następnie wyraziła swoją zgodę na cesję ww. uprawnień członkowskich w następującym zapisie: oświadczyła, że przyjmuje wkład mieszkaniowy będący przedmiotem niniejszej umowy.

Wnioskodawczyni wskazuje, że niniejsza umowa-cesji zawarta aktem notarialnym w dniu 20.07.2007 r. pomiędzy matką a Wnioskodawczynią nie ma charakteru umowy darowizny i w swej treści nie posiada zapisów o podleganiu obowiązkowi podatkowemu od spadków i darowizn w myśl art. 1 ust. 1 oraz zastosowaniu art. 4a, zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.. U. Nr 222 poz. 1629).

Uzupełniono przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych:

Wnioskodawczyni wskazuje, iż 12-miesięczny okres zameldowania na pobyt stały przed datą zbycia lokalu mieszkalnego, o którym mowa we wniosku, jest zachowany. W ww. lokalu Wnioskodawczyni jest zameldowana na pobyt stały od 1986 r. i nadal. Jest więc oczywistym fakt, iż nabywając ww. lokal mieszkalny w dniu 17.10.2007 r. była już w nim zameldowana, i w okresie od 17.10.2007 r. do chwili obecnej nigdy się z ww. lokalu nie wymeldowała. Wymagany w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym (Dz. U. Nr 217, poz. 1588) 12-miesięczny okres zameldowania na pobyt stały w lokalu, przed datą jego odpłatnego zbycia, w myśl art. 21 ust. 1 pkt 126 jest przez Wnioskodawczynię zachowany. Jak podała we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej z dnia 03.02.2011 r., ww. lokal mieszkalny zamierza odpłatnie zbyć w 2011 r., tj. 4 lata po dacie nabycia tego lokalu.

Do uzupełnienia wniosku (pismo z dnia 12.04.2011 r. (data wpływu 14.04.2011 r.) Wnioskodawczyni załączyła kopie dokumentów w sprawie.

W związku z powyższym Wnioskodawczyni zadała następujące pytania:
 1. Czy zawarta notarialnie pomiędzy matką i córką w 2007 r. nieodpłatna umowa-cesji prawa do wkładu mieszkaniowego na mieszkanie spółdzielcze lokatorskie podlegała podatkowi od spadków i darowizn, zgodnie z ustawą z 16 listopada 2006 r. (Dz. U. Nr 222 poz. 1629) i zwolnieniu z tego podatku zgodnie z art. 4a ust. 1, ust. 4 pkt 2 ww. ustawy...
 2. Czy Wnioskodawczyni uzyska zwolnienie podatkowe zgodnie z ustawami z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z art. 21 ust. 1 pkt 126, z 6 listopada 2008 r. z art. 8 ust. 3 - z przychodu, który Wnioskodawczyni może uzyskać w 2011 r. z odpłatnego zbycia odrębnej własności lokalu mieszkalnego, nabytego w 2007 r. wraz z przysługującym udziałem w części ułamkowej we współwłasności nieruchomości wspólnej, na podstawie art. 12 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 4, poz. 27, ze zm.)...
 3. Czy przysługujący udział ułamkowy we współwłasności nieruchomości wspólnej odrębnej własności lokalu mieszkalnego, określonej w art. 3 ust. 1, 2, 3 ustawy o własności lokali z 24 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 903 ze zm.) podlega podatkowi zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), art. 8 ust. 1, art. 30e ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176), z 6 listopada 2008 r. (Dz. U. Nr 209, poz. 1316)...

Przedmiot niniejszej interpretacji przepisów prawa podatkowego stanowi odpowiedź na pytania Nr 2 i Nr 3 w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Odpowiedź na pytanie Nr 1 w zakresie podatku od spadków i darowizn zostanie udzielona w odrębnej interpretacji.

Zdaniem Wnioskodawczyni, (dot. pytania Nr 2 i 3), przychód uzyskany ze sprzedaży odrębnej własności lokalu mieszkalnego w 2011 r., nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ Wnioskodawczyni uzyska zwolnienie przedmiotowe w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym (Dz. U. Nr 217, poz. 1588) określone w art. 21 ust. 1 pkt 126.

Zgodnie z ww. ustawą od 1 stycznia 2007 r. w myśl art. 21 ust. 1 pkt 126 zwolnione od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia nabytego w 2007 r. lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, przed upływem 5 lat od daty nabycia, jeżeli wnioskodawczyni była zameldowana w lokalu na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia i w urzędzie skarbowym, właściwym według miejsca zamieszkania, złoży oświadczenie, o którym mowa w art. 21 ust. 21 ww. ustawy - w myśl art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 209, poz. 1316), tj. w terminie złożenia zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy zmienianej w art. 1.

Wnioskodawczyni uważa, że z przysługującej jej na podstawie art. 3 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) ściśle związanej z własnością lokalu, części ułamkowej udziału we współwłasności nieruchomości wspólnej odrębnej własności lokalu - uzyskanie przychodu jest niemożliwe, ponieważ zgodnie z art. 3 ust. 2 ww. ustawy nieruchomość wspólną stanowią grunt, który jako przedmiot tej współwłasności, jest prawnie wyłączony w zakresie zbywania, tak samo, części budynku, urządzenia (wspólne urządzenia wodne, kanalizacyjne, ogrzewcze itp.), które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Nieruchomość wspólna jako przedmiot współwłasności właścicieli wyodrębnionych lokali jest przymusowa - przeniesienie własności lokalu wymaga przeniesienia udziału w nieruchomości wspólnej. Każdoczesny właściciel lokalu ma udział we współwłasności działki oraz we współwłasności budynku i innych urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali, i stanowi niezbywalną część związaną z własnością lokali, nie można żądać zniesienia współwłasności nieruchomości wspólnej, dopóki trwa odrębna własność lokali art. 3 ust. 1 ww. ustawy.

W świetle art. 3 ust. 1, 2 i 3 ww. ustawy Wnioskodawczyni uważa, że nie jest prawnie możliwe, by części składowe przysługującego udziału ułamkowego we współwłasności nieruchomości wspólnej zostały rozdzielone, i jako odrębne od siebie i od wyodrębnionego lokalu, mogły być przedmiotem zbycia i stanowić źródło przychodów.

Ustawodawca w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176), oraz ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 209, poz. 1316) w myśl art. 8 ust. 1 ściśle wskazuje na źródło przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów – które podlegają podatkowi dochodowemu.

Reasumując, udział ułamkowy we współwłasności nieruchomości wspólnej nie jest i nie może być przedmiotem zbycia, nie stanowi więc źródła przychodu i tym samym nie podlega art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), art. 8 ust. 1, art. 30e ust. 1 ww. ustawy.

Wydając w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną z dnia 19 kwietnia 2011 r. Nr IPPB2/415-112/11-4/AS, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał stanowisko Wnioskodawczyni za nieprawidłowe, wskazując m.in. że: (...) przychód uzyskany ze zbycia gruntu związanego z lokalem mieszkalnym podlega opodatkowaniu (...).

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a-c ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588, z późn. zm.) od dnia 1 stycznia 2007 r. zmienione zostały zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy zmieniającej, mają zastosowanie do dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) od dnia 1 stycznia 2007 r.

W myśl art. 30e ust. 1, ust. 2 i ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, (w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.), od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Podatek obliczony od dochodu z odpłatnego zbycia wskazanych nieruchomości i praw płatny jest w terminie złożenia zeznania rocznego za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Jednakże zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.), wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia:

 1. budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,
 2. lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,
 3. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,
 4. prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie

- jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym w lit. a)-d) na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia, z zastrzeżeniem ust. 21 i 22.

Stosownie natomiast do treści art. 21 ust. 21 ustawy (w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.), zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 126, ma zastosowanie do przychodów podatnika, który, w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego, złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia, w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316, z późn. zm.), do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy zmienianej w art. 1, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., stosuje się zasady określone w ustawie zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.

Stosownie do art. 8 ust. 3 powołanej wyżej ustawy, podatnicy, do których mają zastosowanie ust. 1 lub ust. 2, oświadczenie, o którym mowa w art. 21 ust. 21 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r., składają w terminie złożenia zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy zmienianej w art. 1. W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 14-dniowy termin określony w art. 21 ust. 21 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r., nie ma zastosowania.

Zważając na treść powołanych wyżej przepisów wskazać należy, że jeżeli sprzedaż nieruchomości lub praw majątkowych (nabytych lub wybudowanych w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.) dokonana została po dniu 31 grudnia 2008 r., to stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 roku. Wówczas oświadczenie, o którym mowa w art. 21 ust. 21 ustawy podatnicy składają w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości i praw majątkowych.

Problematyka dotycząca zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym przychodu z odpłatnego zbycia budynku mieszkalnego (lokalu mieszkalnego) wraz z udziałem w gruncie oraz prawie wieczystego użytkowania gruntu znalazła odzwierciedlenie w orzecznictwie sądów administracyjnych.

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów w dniu 02 kwietnia 2012 r. podjął uchwałę sygn. akt II FPS 3/11, wskazując m.in., że: „(...) ulga meldunkowa przewidziana w art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. a/ ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w stanie prawnym obowiązującym w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r., obejmowała swoim zakresem nie tylko przychody uzyskane z odpłatnego zbycia budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, ale także gruntu, na którym budynek ten został posadowiony (...) W art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. a/ u.p.d.o.f. – jak już wyżej stwierdzono w oparciu o odwołanie do art. 21 ust. 21 u.p.d.o.f. – uregulowano tzw. "ulgę meldunkową", w której zakresie mieści się nieruchomość pojęta jako grunt wraz ze związanym z nim budynkiem mieszkalnym (art. 46 K.c.). Redakcja tego przepisu u.p.d.o.f. wskazuje, że normy prawa cywilnego, zawarte w art. 46 i art. 47 K.c., uzupełniają normę prawa podatkowego i stanowią budulec dla instytucji prawnopodatkowej tzw. "ulgi meldunkowej (...)

Po podjęciu uchwały przez Naczelny Sąd Administracyjny ugruntowała się jednolita linia orzecznicza sądów administracyjnych stanowiąca, iż przedmiotowe zwolnienie od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych obejmuje również przychody uzyskane ze sprzedaży np. lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie np.: wyrok NSA z dnia 14 czerwca 2012 r. sygn. akt II FSK 1035/10; wyrok NSA z dnia 28 czerwca 2012 r. sygn. akt II FSK 2612/10; wyrok WSA w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2012 r. sygn. akt I SA/Po 455/12. Zwolnienie, o którym mowa wyżej dotyczy również odpłatnego zbycia udziału w prawie wieczystego użytkowania gruntu (np. wyrok NSA z dnia 28 czerwca 2012 r., sygn. akt II FSK 2612/10).

W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Jednocześnie w konsekwencji należało z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż uznanie, że (...) przychód uzyskany ze zbycia gruntu związanego z lokalem mieszkalnym podlega opodatkowaniu (...) jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może, z urzędu zmienić ją w dowolnym czasie.

Zmieniona interpretacja dotyczy stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienianej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu zmienionej interpretacji – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), na adres: ul. Świętokrzyska 12, 00- 916 Warszawa.