1462-IPPB3.4510.988.2016.1.DP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Konsekwencje podatkowe zbycia wierzytelnooci

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 pkt 4 rozporz1dzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upowa?nienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie dzia3aj1cy w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, ?e stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 26 wrzeonia 2016 r. (data wp3ywu 4 paYdziernika 2016 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotycz1cej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych zbycia wierzytelnooci po?yczkowych – jest prawid3owe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 paYdziernika 2016 r. zosta3 z3o?ony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotycz1cej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych zbycia wierzytelnooci po?yczkowych.

We wniosku przedstawiono nastepuj1ce zdarzenie przysz3e.

Wnioskodawca jest spó3k1 z ograniczon1 odpowiedzialnooci1, maj1c1 swoj1 siedzibe na terytorium Polski i podlegaj1c1 tu opodatkowaniu od ca3ooci dochodów bez wzgledu na miejsce ich osi1gania (dalej: „Wnioskodawca”, „Spó3ka” lub „Po?yczkodawca”).

Wnioskodawca prowadzi dzia3alnooa gospodarcz1 polegaj1c1 w szczególnooci na udzielaniu krótkoterminowych (do 30 dni) po?yczek osobom fizycznym na cele konsumenckie (dalej: „Po?yczkobiorcy”). Wnioskodawca udziela po?yczek na zasadach okreolonych w ustawie z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim.

Po?yczkobiorca po otrzymaniu po?yczki zobowi1zany jest do sp3aty otrzymanej kwoty po?yczki (kwota g3ówna) wraz z op3at1 za udzielenie po?yczki i odsetkami (nale?nooci uboczne). Sp3ata kwoty g3ównej wraz z nale?noociami ubocznymi (Kwota do Sp3aty) powinna nast1pia jednorazowo w dniu sp3aty okreolonym w umowie po?yczki tj. na koniec okresu na jaki zosta3a udzielona po?yczka.

W celu zapewnienia finansowania swojej dzia3alnooci gospodarczej Spó3ka zamierza zawieraa umowy, w ramach których inny podmiot bedzie nabywa3 niewymagalne wierzytelnooci z tytu3u umów po?yczek (dalej: „Umowy Cesji Wierzytelnooci”). Przedmiotem sprzeda?y bed1 wierzytelnooci wynikaj1ce ze zobowi1zania Po?yczkobiorców do zwrotu kwoty g3ównej po?yczki i nale?nooci ubocznych (dalej: „Wierzytelnooci”). Zbycie Wierzytelnooci bedzie nastepowaa na rzecz polskiego lub zagranicznego podmiotu (dalej: „Nabywca”) na podstawie art. 509 ustawy z 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.

Umowy Cesji Wierzytelnooci bed1 mia3y charakter odp3atny. Z tytu3u nabycia Wierzytelnooci, Nabywca zap3aci Wnioskodawcy kwote stanowi1c1 równowartooa Kwoty Do Sp3aty po jej zdyskontowaniu na dzien nabycia. Kwota ta bedzie wy?sza ni? wartooa nominalna udzielonej po?yczki (kwota g3ówna po?yczki) wynikaj1ca z umowy po?yczki - w zwi1zku z tym Umowa Cesji Wierzytelnooci bedzie wype3niaa znamiona tzw. sprzeda?y z premi1. Tym samym, w zwi1zku ze sprzeda?1 Wierzytelnooci na rzecz Nabywcy Wnioskodawca realizuje dochód w wysokooci ró?nicy kwot1 udzielonej Po?yczkodawcy po?yczki, a cen1 uzyskan1 w zwi1zku ze zbyciem Wierzytelnooci na rzecz Nabywcy.

W zwi1zku z powy?szym opisem zadano nastepuj1ce pytanie.

Czy na dzien uzyskania przychodu z tytu3u sprzeda?y Wierzytelnooci wynik podatkowy (dochód) Wnioskodawcy na zbyciu Wierzytelnooci powinien zostaa ustalony jako ró?nica pomiedzy kwot1 otrzyman1 od Nabywcy z tytu3u zbycia Wierzytelnooci a kwot1 g3ówn1 po?yczki stanowi1c1 wydatek poniesiony przez Wnioskodawce na wytworzenie Wierzytelnooci?

Zdaniem Wnioskodawcy, wynik podatkowy (dochód) Wnioskodawcy na zbyciu Wierzytelnooci powinien zostaa ustalony jako ró?nica pomiedzy kwot1 otrzyman1 od Nabywcy z tytu3u zbycia Wierzytelnooci a kwot1 g3ówn1 po?yczki stanowi1c1 wydatek poniesiony przez Wnioskodawce na wytworzenie Wierzytelnooci.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

W ocenie Wnioskodawcy, w przypadku wskazanej w opisie zdarzenia przysz3ego transakcji zbycia Wierzytelnooci na podstawie Umowy Cesji Wierzytelnooci, zastosowanie powinny znaleYa ogólne regu3y okreolone w ustawie CIT ustalania wysokooci przychodów i kosztów uzyskania przychodu z tytu3u zbycia prawa maj1tkowego.

W owietle art. 14 ust. 1 ustawy CIT, przychodem z odp3atnego zbycia praw maj1tkowych jest ich wartooa wyra?ona w cenie okreolonej w umowie, je?eli cena bez uzasadnionej przyczyny nie odbiega znacznie od wartooci rynkowej danego prawa maj1tkowego (tj. Wierzytelnooci). Jednoczeonie, zgodnie z art. 12 ust. 3a ustawy CIT, za date powstania przychodu zwi1zanego z dzia3alnooci1 gospodarcz1 uwa?a sie dzien zbycia prawa maj1tkowego, nie póYniej ni? dzien wystawienia faktury lub uregulowania nale?nooci.

Zatem w dniu sprzeda?y Wierzytelnooci (przeniesienia praw maj1tkowych na Nabywce), Wnioskodawca uzyska przychód podatkowy w postaci ceny wynikaj1cej z Umowy Cesji Wierzytelnooci, stanowi1cej zdyskontowan1 równowartooa Kwoty do Sp3aty. Je?eli przed dniem sprzeda?y Wnioskodawca otrzyma nale?nooa lub wystawi fakture, w takim przypadku przychód powstanie w dniu wystawienia faktury lub uregulowania nale?nooci.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy CIT kosztami uzyskania przychodów s1 koszty poniesione w celu osi1gniecia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia Yród3a przychodów, z wyj1tkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Natomiast, zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy CIT, koszty uzyskania przychodów bezpoorednio zwi1zane z przychodami, poniesione w latach poprzedzaj1cych rok podatkowy oraz w roku podatkowym, s1 potr1calne w tym roku podatkowym, w którym osi1gniete zosta3y odpowiadaj1ce im przychody.

Konsekwentnie, w zakresie kosztów uzyskania przychodu, w ocenie Wnioskodawcy, w dniu rozpoznania przychodu z tytu3u sprzeda?y Wierzytelnooci, Wnioskodawca zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy CIT powinien rozpoznaa koszt podatkowy z tytu3u sprzeda?y Wierzytelnooci w wysokooci kwoty g3ównej po?yczki. Kwota g3ówna po?yczki stanowi bowiem wydatek poniesiony przez Wnioskodawce na wytworzenie sprzedawanej Wierzytelnooci.

Powy?ej wskazany koszt podatkowy z tytu3y zbycia Wierzytelnooci powinien bya, w ocenie Wnioskodawcy, postrzegany jako tzw. koszt uzyskania przychodów bezpoorednio zwi1zany z przychodami i w konsekwencji, zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy CIT, powinien zostaa rozpoznany przez Wnioskodawce, w momencie osi1gniecia koresponduj1cego z nim przychodu z tytu3u sprzeda?y Wierzytelnooci.

Jednoczeonie nale?y wskazaa, ?e do sprzeda?y Wierzytelnooci przez Wnioskodawce nie znajdzie zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 39 ustawy CIT, zgodnie z którym nie uwa?a sie za koszty uzyskania przychodów strat z tytu3u odp3atnego zbycia wierzytelnooci, chyba, ?e wierzytelnooa ta uprzednio, na podstawie art. 12 ust. 3, zosta3a zarachowana jako przychód nale?ny. Sprzeda? Wierzytelnooci przez Wnioskodawce nie bedzie sie bowiem wi1za3a z poniesieniem straty, lecz bedzie sie wi1za3a z powstaniem po stronie Wnioskodawcy dodatniego wyniku. Wnioskodawca bedzie bowiem sprzedawa3 Wierzytelnooci za cene wy?sz1 ni? kwota udzielonej po?yczki, realizuj1c tym samym dochód na sprzeda?y Wierzytelnooci.

Powy?ej zaprezentowane stanowisko potwierdza m.in. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 23 sierpnia 2013 r., sygn. IPPB3/423-376/13-3/DP: „W opisanej sytuacji kosztem podatkowym mo?e bya jedynie wartooa nominalna udzielonych faktycznie po?yczek. Jest to bowiem wartooa odzwierciedlaj1ca wysokooa faktycznie poniesionych przez po?yczkodawce wydatków. Kwoty przeniesione na rzecz po?yczkobiorcy stanowi1 od strony przepisów prawa podatkowego jedyne obci1?enie Spó3ki zwi1zane z osi1gnieciem przychodu z tytu3u sprzeda?y.(...). Nie budzi zatem w1tpliwooci, i? do kosztów uzyskania przychodów mo?na zaliczya kwote udzielonej po?yczki (kwota g3ówna wyra?ona w wartooci nominalnej po?yczki). Udzielenie po?yczki wi1?e sie bowiem z faktycznym pomniejszeniem maj1tku po?yczkodawcy.

W interpretacji z dnia 6 lipca 2016 r., sygn. IBPB-1-3/4510-411/16/TS Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uzna3: „Reasumuj1c, wynik podatkowy (dochód) Wnioskodawcy na zbyciu Wierzytelnooci Po?yczkowych (Rat Po?yczkowych z Umów Po?yczek) powinien zostaa ustalony jako ró?nica pomiedzy kwot1 otrzyman1 od Banku z tytu3u zbycia Wierzytelnooci Po?yczkowych, odpowiadaj1c1 wartooci wszystkich Rat Po?yczkowych (wraz z przysz3ymi oczekiwanymi odsetkami) podlegaj1cych wykupowi, po ich zdyskontowaniu na dzien wykupu, a wartooci1 nominaln1 Wierzytelnooci Po?yczkowych, tj. kwot1 g3ówn1 udzielanych po?yczek, bez nale?nooci ubocznych.

Powy?sze stanowisko zosta3o potwierdzone tak?e w interpretacjach: Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 18 sierpnia 2014 r., sygn. ILPB3/423-246/14-5/EK; Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 30 kwietnia 2015 r., sygn. ILPB3/4510-1-36/15-2/JG.

W owietle obowi1zuj1cego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przysz3ego jest prawid3owe.

Maj1c powy?sze na wzgledzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odst1piono od uzasadnienia prawnego dokonanej przez Spó3ke oceny swego stanowiska.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przysz3ego przedstawionego przez Wnioskodawce i stanu prawnego obowi1zuj1cego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przys3uguje prawo do wniesienia skargi na niniejsz1 interpretacje przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodnooci z prawem. Skarge wnosi sie do Wojewódzkiego S1du Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piomie organu, który wyda3 interpretacje w terminie 14 dni od dnia, w którym skar?1cy dowiedzia3 sie lub móg3 sie dowiedziea o jej wydaniu – do usuniecia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed s1dami administracyjnymi – Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 z póYn. zm.). Skarge do WSA wnosi sie (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usuniecia naruszenia prawa, a je?eli organ nie udzieli3 odpowiedzi na wezwanie, w terminie szeoadziesieciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarge wnosi sie za poorednictwem organu, który wyda3 interpretacje (art. 54 § 1 ww. ustawy) adres: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w P3ocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 P3ock.