Cesja umowy leasingu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to cesja umowy leasingu. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
9
mar

Istota:

Czy w przypadku cesji umowy leasingu, Wnioskodawca ma prawo do odrębnego limitu odliczenia VAT (60% nie więcej niż 6000,00)?

Fragment:

W związku z powyższym, w zakresie podatku od towarów i usług, zadano następujące pytanie (oznaczone we wniosku nr 2): Czy w przypadku cesji umowy leasingu, Wnioskodawca ma prawo do odrębnego limitu odliczenia VAT (60% nie więcej niż 6000,00)... Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie podatku od towarów i usług (oznaczone we wniosku nr 2): W przypadku cesji umowy leasingu operacyjnego, Wnioskodawca ma prawo do odrębnego limitu odliczenia VAT-u w kwocie nie większej niż 6000,00. W ocenie Wnioskodawcy przepisy ograniczające odliczenie VAT od rat leasingowych oraz innych opłat wynikających z umowy leasingu, odnoszą się do konkretnego leasingobiorcy i brak jest podstaw do pozbawienia Wnioskodawcy - przejmującego umowę - prawa do odliczenia VAT-u przez Wnioskodawcę (cesjonariusza) limitu 60% nie więcej niż 6000,00 zł. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego zakresie podatku od towarów i usług uznaje się za prawidłowe. Wstępnie Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zauważa, że ponieważ we wniosku Wnioskodawca jako przedmiot wniosku zaznaczył zaistniały stan faktyczny w przedmiotowej interpretacji powołano przepisy obowiązujące do 31 grudnia 2013r. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.

2013
23
lut

Istota:

Czy dokonując cesji umów leasingu (przedmiot leasingu: wyposażenie „R.O." oraz samochód Volkswagen Caddy) na rzecz małżonki, w ramach przekazania zorganizowanej części przedsiębiorstwa „R.O." na rzecz przedsiębiorstwa małżonki, zachowuje prawo do ujęcia w kosztach podatkowych rat leasingowych zapłaconych do czasu dokonania cesji??

Fragment:

W związku z powyższym w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zadano m.in. następujące pytanie: Czy dokonując cesji umów leasingu (przedmiot leasingu: wyposażenie „ R.O. ” oraz samochód Volkswagen Caddy) na rzecz małżonki, w ramach przekazania zorganizowanej części przedsiębiorstwa „ R.O. ” na rzecz przedsiębiorstwa małżonki, zachowuje prawo do ujęcia w kosztach podatkowych rat leasingowych zapłaconych do czasu dokonania cesji... Zdaniem Wnioskodawcy, dokonując cesji umów leasingu (przedmiot leasingu: wyposażenie „ R.O. ” oraz Samochód Volkswagen Caddy) na rzecz małżonki, w ramach przekazania zorganizowanej części przedsiębiorstwa „ R.O. ” na rzecz przedsiębiorstwa małżonki, zachowuje prawo do pozostawienia w kosztach podatkowych rat leasingowych zapłaconych do czasu dokonania cesji. Na gruncie prawa cywilnego cesja umowy leasingu to przeniesienie przez dotychczasowego użytkownika na nowego leasingobiorcę prawa do używania przedmiotu leasingu oraz obowiązku uiszczania opłat leasingowych. Na gruncie aktualnych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz praktyki organów podatkowych można stwierdzić, osoba dokonująca cesji umowy leasingu zachowuje prawo do pozostawienia w kosztach podatkowych rat leasingowych zapłaconych do czasu dokonania cesji.

2011
30
lis

Istota:

PIT - w zakresie skutków podatkowy cesji umowy leasingu operacyjnego

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 25.07.2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych cesji umowy leasingu operacyjnego. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. W grudniu 2010 roku Wnioskodawczyni zawarła umowę leasingu operacyjnego. Na podstawie umowy leasingu operacyjnego Wnioskodawczyni korzysta z samochodu ciężarowego tzw. samochód z „kratką”. Opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowią koszt uzyskania przychodów. Z tytułu użytkowania samochodu, Wnioskodawczyni odlicza też w całości podatek VAT naliczony wynikający z faktur wystawionych przez leasingodawcę. Umowa leasingu została zawarta na okres 36 miesięcy. Ze względu na planowane zawieszenie działalności gospodarczej Wnioskodawczyni rozważa cesję umowy leasingu. Umowa została zawarta na okres 40% normatywnego okresu amortyzacji - jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome, jednakże cesja umowy leasingu nastąpi przed upływem 40% normatywnego okresu amortyzacji. Związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy cesja umowy leasingu operacyjnego dokonana przed upływem (...)

2011
1
sie

Istota:

Czy rozwiązanie umowy leasingu operacyjnego lub cesja umowy leasingu operacyjnego dokonana przed upływem 40% normatywnego okresu amortyzacji powoduje negatywne skutki podatkowe dla Spółki; w szczególności czy Spółka utraci prawo do zaliczenia poniesionych od początku trwania umowy opłat ustalonych w umowie leasingu, z tytułu używania środków trwałych leasingodawcy, jako koszt uzyskania przychodów?

Fragment:

Ze względu na planowaną restrukturyzację Spółka rozważa dwa warianty „wyjścia” z przedmiotowej umowy leasingu: rozwiązanie umowy leasingu, cesja umowy leasingu. Umowa została zawarta na okres stanowiący więcej niż 40% normatywnego okresu amortyzacji, jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome, jednakże rozwiązanie umowy leasingu lub cesja ww. umowy nastąpi przed upływem 40% normatywnego okresu amortyzacji. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy rozwiązanie umowy leasingu operacyjnego lub cesja umowy leasingu operacyjnego dokonana przed upływem 40% normatywnego okresu amortyzacji powoduje negatywne skutki podatkowe dla Spółki; w szczególności czy Spółka utraci prawo do zaliczenia poniesionych od początku trwania umowy opłat ustalonych w umowie leasingu, z tytułu używania środków trwałych leasingodawcy, jako koszt uzyskania przychodów... Zdaniem Spółki, zarówno rozwiązanie umowy leasingu operacyjnego jak i cesja umowy leasingu dokonana przed upływem 40% normatywnego okresu amortyzacji nie powoduje jakichkolwiek negatywnych skutków podatkowych. Nie zachodzi również naruszenie art. 17b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż umowa leasingu operacyjnego została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, a ustawodawca nie wskazuje, że jej rozwiązanie przed tym terminem lub jej cesja powoduje utratę prawa do zaliczenia poniesionych od początku trwania umowy opłat ustalonych w umowie leasingu z tytułu używania środków trwałych leasingodawcy jako koszt uzyskania przychodów.

2011
1
cze

Istota:

Czy w przypadku cesji umowy leasingu operacyjnego, Wnioskodawca może zaliczyć w całości zapłacone opłaty (raty) leasingowe i inne koszty eksploatacyjne samochodu w koszty uzyskania przychodów, bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, a tym samym limitowania kosztów?

Fragment:

W świetle powyższego, w przypadku cesji umowy leasingu niezbędne jest ustalenie, czy umowa ta stanowi dla nowego leasingobiorcy nadal podatkową umowę leasingu, a tym samym, czy opłaty ponoszone z tego tytułu mogą stanowić koszt uzyskania przychodów w oparciu o art. 23b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odnosząc powyższe do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego stwierdzić należy, iż wskazana we wniosku umowa leasingu po jej cesji nie będzie spełniać warunku określonego w art. 23b ust. 1 pkt 1, skoro pierwotna umowa zawarta została na 36 miesięcy (60% normatywnego okresu amortyzacji samochodu osobowego), a zostanie przejęta po upływie 15 miesięcy, do końca umowy pozostało wówczas 21 miesięcy (40% normatywnego okresu amortyzacji – 2 lata (24 miesiące)). W konsekwencji jeżeli umowa leasingu na dzień jej cesji, spełnia warunki określone przepisem art. 23b ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ww. ustawy, wówczas podatnik ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów pozostałe do spłaty, a wynikające z tej umowy opłaty – co, jak ustalono nie ma miejsca w przedmiotowej sprawie. W przeciwnym wypadku, gdy umowa ta nie będzie spełniać ww. warunków, opłaty powyższe mogą podlegać zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 tejże ustawy, jako wydatki związane z dzierżawą (najmem) przedmiotu umowy (art. 23l ww. ustawy).

2011
1
maj

Istota:

Czy w przypadku cesji umowy leasingu wskutek przejęcia długu i cesji wierzytelności Spółka powinna traktować tą umowę w dalszym ciągu jak umowę leasingu?

Fragment:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż na mocy cesji umowy leasingu operacyjnego Spółka z dniem 11 maja 2007r. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki dotychczasowego korzystającego wynikające z tej umowy, co nie znaczy, że wstąpiła tym samym w prawa i obowiązki podatkowe poprzedniego leasingobiorcy. Prawo podatkowe bowiem nie dopuszcza przeniesienia uprawnień podatkowych z jednego leasingobiorcy na drugiego leasingobiorcę w wyniku umowy cesji. W świetle powyższego w razie cesji umowy leasingu niezbędnym jest ustalenie, czy umowa ta dla nowego leasingobiorcy stanowi nadal podatkową umowę leasingu, a tym samym czy opłaty z tego tytułu mogą stanowić jego koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 17b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.Jeżeli więc na dzień cesji umów leasingowych pozostały czas trwania umowy będzie wynosił co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji oraz suma pozostałych opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, będzie odpowiadała co najmniej wartości początkowej samochodu, opłaty te będą stanowiły dla nowego leasingobiorcy koszty uzyskania przychodów zgodnie z art. 17b ust. 1 ustawy. Jeżeli zaś okazałoby się, że na dzień cesji umów leasingowych któryś z warunków wynikających z art. 17b ust. 1 ustawy o pdop nie został spełniony, to umowa ta traci charakter podatkowej umowy leasingu.

2011
1
kwi

Istota:

Czy w związku z tym, że Podatnik zamierza dokonać cesji umowy leasingu to wystąpi u niego obowiązek zwrotu dotychczas odliczonego VAT?

Fragment:

Spółka planuje zaprzestania użytkowania ww. środka transportu i chcę dokonać cesji umowy leasingu na osobę trzecią. Czy w związku z powyższym powstanie konieczność zwrotu dotychczas odliczonego podatku VAT. Zdaniem wnioskodawcy w trakcie użytkowaniu pojazdu dokonywano zgodnie z obowiązującymi przepisami odliczeń podatku VAT od samochodu osobowego z homologacją ciężarową. Po zmianie przepisów ustawy VAT , pod warunkiem zarejestrowania umowy we właściwym Urzędzie Skarbowym, prawo do dokonywania ww. odliczeń zostało utrzymane. Jeśli umowa leasingu zostaje zmieniona co do osoby korzystającego to nowy korzystający nie będzie mógł dokonywać w dalszym ciągu odliczeń podatku VAT, ponieważ pojazd o którym mowa nie jest samochodem ciężarowym w myśl aktualnie obowiązujących przepisów. Natomiast nie istnieje konieczność zwrotu podatku VAT przez dotychczasowego korzystającego, gdyż warunki umowy leasingu nie ulegają zmianie a wszystkie wcześniej dokonywane odpisy były zgodne z przepisami prawa. Ustosunkowując się do stanowiska Podatnika wynikającego z przedstawionego stanu faktycznego, tut. organ podatkowy stwierdza co następuje: Zasady odliczania podatku naliczonego określają min. przepisy art. 86 i art. 88 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.

2011
1
kwi

Istota:

Czy przeniesienie opłaty wstępnej z tytułu przygotowania umowy leasingu operacyjnego, na nowego leasingobiorcę z powodu cesji praw do przedmiotu lesingu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie określają skutków podatkowych wcześniejszego rozwiązania umowy leasingu bądź też cesji umowy, regulują jedynie skutki podatkowe rozporządzania przedmiotem leasingu w trakcie trwania umowy oraz po upływie podstawowego okresu umowy. Zgodnie z definicją zawartą w art. 23a pkt. 1 tej ustawy przez umowę leasingu rozumie się umowę nazwaną w kodeksie cywilnym, a także każdą inną umowę, na mocy której jedna ze stron, zwana dalej "finansującym", oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawie drugiej stronie, zwanej dalej "korzystającym", podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty. Jak wynika z treści art. 23b ust. 1 cytowanej powyżej ustawy opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, stanowią przychód finansującego i odpowiednio koszt uzyskania przychodów korzystającego, (...)

2011
1
kwi

Istota:

Podatnik zwrócił się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej prawa do odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych z tytułu używania samochodu osobowego w okresie trwania umowy leasingu operacyjnego, następnie scedowanej na inny podmiot gospodarczy.

Fragment:

Jeżeli zatem nastąpi cesja umowy leasingu operacyjnego w czasie krótszym od okresu podstawowego nie skutkuje to obowiązkiem skorygowania kosztów uzyskania przychodów o poniesione do tego czasu wydatki na spłastę rat leasingowych, w konsekwencji nie skutkuje również obowiązkiem skorygowania odliczonego podatku naliczonego z tego tytułu w okresie trwania umowy. Reasumując, w przedstawionym powyżej stanie faktycznym przysługuje Podatnikowi prawo obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od rat leasingowych dotyczących samochodu osobowego w wysokości określonej w art. 86 ust. 7 (w brzmieniu obowiązującym do dnia 21.08.2005 r.) w okresie obowiązywania umowy, pod warunkiem wykorzystywania przedmiotowego pojazdu do wykonywania czynności opodatkowanych. Wobec powyższego stanowisko Podatnika w przedmiotowej sprawie jest prawidłowe. Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Jak stanowi art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

2011
1
mar

Istota:

Podatnik zamierza wykupić przedmiot leasingu lub przenieść prawa wynikające z umowy na rzecz osoby trzeciej - pytanie tyczy rat leasingowych w okresie wcześniejszym, czy pozostaną kosztem uzyskania przychodu?

Fragment:

(...) prawnych. Podatnik zamierza obecnie rozwiązać umowę leasingu po 19 miesiącach od zawarcia umowy, czyli po okresie jej trwania krótszym niż 40% nominalnego okresu amortyzacji przedmiotu umowy. Regulacje zawarte w art. 23a- 231 cytowanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie określają skutków podatkowych rozwiązania umowy przed czasem oznaczonym w umowie leasingowej. Odnoszą się tylko do rozporządzania przedmiotem leasingu po upływie okresu podstawowego oraz w trakcie trwania umowy. Jeżeli zatem nastąpi rozwiązanie umowy leasingu operacyjnego w czasie krótszym od okresu podstawowego, która w momencie zawarcia spełniła wymienione warunki do uznania jej za umowę leasingu, nie skutkuje to obowiązkiem skorygowania kosztów uzyskania przychodów o poniesione do tego czasu wydatki na spłatę rat leasingowych, ponieważ ma tu zastosowanie zasada kwalifikowania wydatków do kosztów uzyskania przychodu określona w art. 22 ust. 1 z zastrzeżeniem art. 23 wyżej cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiąca, że kosztami uzyskania przychodu z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu uzyskania przychodów z wyjątkiem art. 23 cyt. ustawy.