Cesja leasingu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to cesja leasingu. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Czy cesja wyżej wymienionej umowy leasingu na inny podmiot spowoduje obowiązek skorygowania naliczonego podatku VAT?

Fragment:

(...) od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Suma kwot w całym okresie użytkowania samochodów i pojazdów, o których mowa w zdaniu pierwszym, dotycząca jednego samochodu lub pojazdu, nie może jednak przekroczyć kwoty 6 000 zł.” Jednocześnie z wniosku nie wynika, aby w sprawie zaistniały przesłanki do zastosowania uregulowań zawartych w przepisie art. 91 w/w ustawy. Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, iż cesja leasingu na podmiot trzeci nie pociągnie za sobą konieczności skorygowania naliczonego podatku VAT. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po (...)

2011
1
maj

Istota:

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawarł umowę cesji oraz przejęcia długu, na podstawie której podatnik (jako cesjonariusz) przejął od cedenta wszystkie wymagane od dnia 2.01.2007r. zobowiązania cedenta wynikające z umowy leasingu operacyjnego samochodu. Jednocześnie cedent przenosi na cesjonariusza wszystkie swoje prawa jako Korzystającego w stosunku do Finansującego, które wynikają z umowy leasingu. W związku z powyższym wnioskodawca pyta, czy może obniżyć podatek należny o naliczony z tytułu rat leasingowych. Zdaniem podatnika może on dokonać odliczenia na zasadach zawartych w art. 86 ustawy o VAT.

Fragment:

(...) W myśl art. 5 ust. 1 ustawy o z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r., Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m. in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, o której mowa w wyżej wymienionym przepisie, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy o VAT). Natomiast przez świadczenie usług, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy w związku z odpłatną cesją leasingu, a co za tym idzie uzyskaniem w grudniu 2007 r. przychodu zaliczanego do przychodów podatkowych Spółka może zaliczyć w grudniu 2007 r. do podatkowych kosztów uzyskania przychodów część opłaty wstępnej leasingu, którą obciąży nowego korzystającego, a która to część nie została zaliczona do kosztów uzyskania przychodów w dacie poniesienia?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 5 grudnia 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 11 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów części opłaty wstępnej leasingu, która nie została zaliczona do kosztów uzyskania przychodów w dacie poniesienia, w przypadku dokonania cesji przedmiotu umowy leasingu na innego korzystającego – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 11 (...)

2011
1
kwi

Istota:

Podatnik zwraca się do tut. organu podatkowego z pytaniem, czy ma prawo do kontynuacji i całkowitego odliczenia podatku VAT od rat leasingowych od chwili przejęcia leasingu operacyjnego, czy ma potraktować umowę jako nowo zawartą i wówczas będzie mieć prawo do odliczenia 60% podatku VAT od raty leasingowej, ale nie więcej niż 6000 zł.

Fragment:

(...) Stan faktyczny: Mąż Wnioskodawczyni w dniu 2003 zawarł umowę leasingu na samochód c. i zarejestrował ją zgodnie z terminem w Urzędzie Skarbowym. Z rat leasingowych odpisywał on podatek VAT aż do momentu likwidacji swojej firmy. W dniu 2004r. w drodze aneksu do umowy Strona przejęła leasing operacyjny od firmy męża. Stanowisko Wnioskodawcy: Zdaniem Strony, ma ona prawo do kontynuacji i całkowitego odliczenia podatku VAT od rat leasingowych od chwili przejęcia cesją leasingu operacyjnego od firmy męża. Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy: Zgodnie z art. 86 ust. 7 Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm. ), w przypadku usługobiorców użytkujących samochody osobowe i inne o ładowności nie przekraczającej limitu określonego wzorem podanym w ust. 3 przytoczonego przepisu na podstawie umowy leasingu, kwotę podatku naliczonego stanowi 50% kwoty podatku naliczonego od czynszu ( raty ) lub innych płatności (...)

2011
1
kwi

Istota:

Pytanie dotyczy prawa odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia na podstawie cesji umowy leasingu operacyjnego pojazdu samochodowego.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 - 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek - data wpływu do tut. organu podatkowego 18.07.2006r., uzupełniony pismem - wpływ 05.09.2006r., dotyczący udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn zm.), w kwestii dotyczącej prawa odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia na podstawie cesji umowy leasingu operacyjnego pojazdu samochodowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Ursynów postanawia uznać przedstawione we wniosku stanowisko za prawidłowe. Uzasadnienie Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż podatnik w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej w maju 2006 r. zawarł umowę cesji leasingu operacyjnego, na podstawie której stał się stroną korzystającą z pojazdu (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy w związku z zaprzestaniem użytkowania środka transportu w swojej firmie i cesją umowy leasingu na osobę trzecią powstanie konieczność zwrotu dotychczas odliczanego podatku VAT zawartego w poszczególnych ratach leasingowych?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a, 14b § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( jednolity tekst : Dz.U. Nr 8 poz. 60 z dnia 4 stycznia 2005r. Ze zm.) w związku z pismem z dnia 13.02.2006r. ( data wpływu do tut. Urzędu 16.02.2006r.) w sprawie cesji umowy leasingu na osobę trzeciąna mocy ustawy z dnia 11 marca 2004r.o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54 poz.535 z póżn.zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołominie p o s t a n a w i a uznać Pana stanowisko za prawidłowe U Z A S A D N I E N I E 1.Stan faktyczny podany we wniosku jest następujący: Wnioskodawca w dniu 30.07.2003r. zawarł z F. Sp z o.o. umowę leasingu nr 01255/07/2003/O w ramach której użytkował samochód marki VW Passat. Pojazd ten w momencie zawarcia w/w umowy w świetle obowiązujących przepisów, był zakwalifikowany jako ciężarowy i przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia w pełnej wysokości podatku VAT od rat leasingowych.Gdy przepisy ustawy o (...)

2011
1
kwi

Istota:

Spółka w grudniu 2005r. podpisała umowę leasingu operacyjnego na samochód ciężarowy na okres 36 miesięcy. W październiku 2006r. samochód uległ poważnej awarii , w związku z czym spółka zamierza dokonać cesji umowy leasingu samochodu na inny podmiot gospodarczy i podpisać nową umowę leasingu operacyjnego na nowy samochód ciężarowy.Wątpliwości spółki dotyczą kwestii czy w opisanej sytuacji w przypadku przerwania umowy leasingu operacyjnego i przepisanie jej na inny podmiot ma prawo odliczyć podatek VAT z rat leasingowych w okresie kiedy samochód był użytkowany w Firmie.Zdaniem spółki podpisując cesję umowy leasingowej na samochód ciężarowy w leasingu operacyjnym po roku opłacania rat mają prawo w okresie użytkowania samochodu odliczyć podatek VAT zawarty w ratach leasingowych.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. z 2005r. Dz.U.Nr 8, poz.60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Cieszynie stwierdza, że stanowisko spółki - przedstawione we wniosku , który wpłynął do tut. Urzędu 01.12.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 01.12.2006r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Cieszynie wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług. Jak stanowi art. 14a §1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek (...)

2011
1
mar

Istota:

Jak wynika ze złożonego wniosku, w miesiącu lutym 2006r. na podstawie aneksu do umowy (cesja praw i obowiązków) podatnik przejął prawa i obowiązki pierwotnego korzystającego (leasingobiorcy)z leasingu samochodu ciężarowego. W umowie leasingu strony przewidziały, że:
- przedmiot leasingu zaliczany jest do majątku finansującego, który z tego tytułu dokonuje odpisów amortyzacyjnych,
- została zawarta na czas określony 36 miesięcy (powyżej 40% normatywnego okresu amortyzacji),
- suma ustalonych w niej opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, przekracza wartość początkową środka trwałego.
Do czasu zakończenia umowy jest podatnik jest zobowiązany zapłacić 8 czynszów leasingowych, w związku ze spełnieniem warunków jw. uważa, iż zachowuje prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu opłat ustalonych w umowie leasingu.

Fragment:

(...) Odnosząc się do powyższej kwestii Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew stwierdza, co następuje: Kodeks cywilny w art. 709 stanowi, że korzystający nie może oddać przedmiotu leasingu do używania osobie trzeciej bez zgody finansującego. W razie naruszenia tego obowiązku finansujący może wypowiedzieć umowę leasingu ze skutkiem natychmiastowym, chyba, że strony uzgodniły termin wypowiedzenia. Ustawodawca w art. 23a ust. 1 pkt 1 ustawy podatkowej określił, że leasing jest umową cywilnoprawną, w której finansujący przekazuje korzystającemu prawo do użytkowania danego dobra w uzgodnionym okresie w zamian za wnoszone opłaty przez korzystającego. Kluczowe znaczenie ma zapis art. 23b ust. 1 ustawy podatkowej, który stanowi, że opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych, stanowią koszt uzyskania przychodów korzystającego, jeżeli umowa ta spełnia następujące (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy, w przypadku cesji umowy leasingu na osobę trzecią, korzystający powinien skorygować koszty uzyskania przychodów o dotychczas zapłacone raty leasingowe, które zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?

Fragment:

(...) Z przedłożonego wniosku wynika, że przedmiotem leasingu operacyjnego są cztery ciągniki siodłowe oraz jedna naczepa. Opłaty wynikające z umów leasingu pozostają w bezpośrednim związku przyczynowym z uzyskiwanymi przychodami do czasu korzystania z przedmiotu umowy. Umowy zostały zawarte w związku z realizacją wieloletniego kontraktu na usługi transportowe. W kwietniu 2005 roku umowa ta ma zostać rozwiązana, a tym samym przedmioty umowy leasingu staną się zbędne. W tej sytuacji Wnioskodawca zamierza dokonać cesji umów leasingu na inny podmiot, który przejmie wszystkie prawa i obowiązki wynikające z tych umów.Uważa, że spełnia warunki wynikające z art. 23b ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm./, a tym samym, że poniesione opłaty wynikające z umów są kosztami uzyskania przychodów. Rozpatrując powyższą sprawę należy przytoczyć unormowania prawne, które normują tą (...)