Cesja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to cesja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
25
lis

Istota:

W zakresie skutków podatkowych cesji praw i obowiązków wynikających z umowy cesji zakupu nieruchomości oraz prawa do odliczenia podatku z tytułu nabycia cesji.

Fragment:

W związku z powyższym, I. i Wnioskodawca w dniu 17 września 2018 r. zawarły w formie aktu notarialnego umowę przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Umowy Przedwstępnej Cesji, na mocy której to umowy I. przeniosła na Wnioskodawcę za wynagrodzeniem wszelkie prawa i obowiązki wynikające z Umowy Przedwstępnej Cesji, a Wnioskodawca te prawa i obowiązki w całości przejął (dalej: „ Nowa Umowa Cesji ”). W Nowej Umowie Cesji Wnioskodawca oświadczył m.in. że zawarcie Nowej Umowy Cesji i wstąpienie na skutek jej zawarcia przez Wnioskodawcę w prawa i obowiązki I. jako „ Cesjonariusza ” wynikające z Umowy Przedwstępnej Cesji umożliwi Wnioskodawcy nabycie prawa własności Nieruchomości, wybudowanie na Nieruchomości inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków magazynowo - biurowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz drogami i ciągami komunikacji wewnętrznej i naziemnymi miejscami postojowymi i placami manewrowymi i terenem zielonym, jej komercjalizację, (tj. oddawanie w najem podmiotom trzecim powierzchni w tej inwestycji) oraz sprzedaż inwestycji po jej wybudowaniu. W konsekwencji, Wnioskodawca stał się stroną Umowy Przedwstępnej Cesji, a tym samym stał się podmiotem wszelkich praw i obowiązków I. z tej umowy, w tym jest zobowiązany do uiszczenia na rzecz X. wynagrodzenia wynikającego z Umowy Przedwstępnej Cesji. Na podstawie Nowej Umowy Cesji, z tytułu dokonania cesji praw i obowiązków z Umowy Przedwstępnej Cesji, Wnioskodawca jest zobowiązany do uiszczenia na rzecz I. wynagrodzenia płatnego w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania faktury VAT wystawionej przez I.

2018
11
paź

Istota:

Kwestia uznania wartości wypłacanego wynagrodzenia z tytułu Umowy Cesji za przychód oraz uznania wartości wydatków z tytułu wpłaty zaliczki na rzecz Sprzedających za koszt bezpośrednio związany z przychodem.

Fragment:

Tym samym, wydatki na Zaliczki poniesione w związku z Cesją są w całości kosztami bezpośrednimi, związanymi z przychodami uzyskiwanymi przez Spółkę w wyniku Cesji (ceną), które powinny pomniejszyć przychód podatkowy z tytułu Cesji. Mając na uwadze powyższe, wydatki na Zaliczki (w kwocie netto, bez VAT) - jako koszt podatkowy bezpośrednio związany z uzyskanym przychodem z Cesji - mogą zostać uwzględnione w rachunku podatkowym Spółki na moment rozpoznania przychodu podatkowego z tytułu Cesji. ” Tym samym, zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w stanie faktycznym przedstawionym we Wniosku, wydatki poniesione przez Wnioskodawcę z tytułu wpłaty zaliczki na rzecz Sprzedających stanowią dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu bezpośrednio związany z przychodem z tytułu zawarcia Umowy Cesji. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie uznania wartości wypłacanego wynagrodzenia z tytułu Umowy Cesji za przychód – jest prawidłowe, uznania wartości wydatków z tytułu wpłaty zaliczki na rzecz Sprzedających za koszt bezpośrednio związany z przychodem – jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy (w zakresie pytań oznaczonych nr 1 – 2).

2018
5
sie

Istota:

Stawka podatku VAT z tytułu przeniesienia (cesji) praw i obowiązków wynikających z przedwstępnych umów na rzecz podmiotu trzeciego, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia cesji

Fragment:

W związku z powyższym opisem w zakresie podatku od towarów i usług zadano następujące pytania (oznaczone jak we wniosku): Czy Cesja praw i obowiązków z Umowy Przedwstępnej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT jako odpłatne świadczenie usług z zastosowaniem podstawowej stawki (23%)? Czy w przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, Cesja praw i obowiązków z Umowy będzie podlegać opodatkowaniu VAT jako odpłatna dostawa towarów? Czy Nabywcy jako cesjonariuszowi, w zakresie, w jakim Cesja praw i obowiązków wynikających z Umowy Przedwstępnej jest opodatkowana podatkiem VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z wystawionej Faktury? Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie podatku od towarów i usług: Ad. Pytanie nr 1 Zdaniem Zainteresowanych Cesja praw i obowiązków z Umowy Przedwstępnej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT jako odpłatne świadczenie usług z zastosowaniem podstawowej stawki (23%). Ad. Pytanie nr 2 W ocenie Zainteresowanych, w przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, należy uznać, że Cesja praw i obowiązków z Umowy Przedwstępnej będzie podlegać opodatkowaniu VAT jako odpłatna dostawa towarów. Ad. Pytanie nr 3 Nabywcy jako cesjonariuszowi, w zakresie, w jakim Cesja praw i obowiązków wynikających z Umowy Przedwstępnej jest opodatkowana podatkiem VAT, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z wystawionej Faktury.

2018
1
sie

Istota:

Stawka podatku VAT z tytułu przeniesienia (cesji) praw i obowiązków wynikających z przedwstępnych umów na rzecz podmiotu trzeciego, określenia podstawy opodatkowania dla cesji oraz prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia cesji

Fragment:

Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku wspólnym z 23 maja 2018 r. (data wpływu 30 maja 2018 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT z tytułu przeniesienia (cesji) praw i obowiązków wynikających z przedwstępnych umów na rzecz podmiotu trzeciego, określenia podstawy opodatkowania dla cesji oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia cesji – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 30 maja 2018 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT z tytułu przeniesienia (cesji) praw i obowiązków wynikających z przedwstępnych umów na rzecz podmiotu trzeciego, określenia podstawy opodatkowania dla cesji oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia cesji. We wniosku złożonym przez: Zainteresowanego będącego stroną postępowania C. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. z. o.o. („ Sprzedawca ”), Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania P. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa („ Nabywca ”) przedstawiono następujący zaistniały stan faktyczny: C. sp. z o.o. (dalej: „ Spółka ”) zawarła z czterema osobami fizycznymi niebędącymi podatnikami VAT przedwstępną umowę sprzedaży dwóch nieruchomości położonych w G. (dalej: „ Umowa przedwstępna ”).

2018
10
kwi

Istota:

W zakresie obowiązku korekty faktur dokumentujących zaliczki wpłacone przez CP i PP oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej cesję praw i obniżenia podatku należnego lub prawa do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.

Fragment:

W ramach Cesji nie wystąpią przesłanki negatywne określone w art. 88 ustawy o VAT, które mogłyby pozbawić Wnioskodawcę prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia usług w ramach Cesji. W szczególności, zdaniem Spółki, do nabytych usług w ramach Cesji nie znajdzie zastosowania art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT, w myśl którego „ nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego (...) faktury (...) w przypadku gdy (...) transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku (...) ”. Wynika to z faktu, że jak wskazano powyżej, usługi świadczone przez I. i P. w ramach Cesji będą podlegać opodatkowaniu VAT według właściwej stawki. Nie ulega wątpliwości, iż w przypadku Cesji usługę opodatkowaną VAT będą świadczyć I. i P. na rzecz Wnioskodawcy. Za wykonane usługi I. i P. otrzymają wynagrodzenie (cenę), które ma bezpośredni związek ze świadczoną przez niego usługą polegającą na przelewie praw i obowiązków z Umowy. Na dzień dokonania Cesji Spółka będzie zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i będzie spełniać ustawową definicję podatnika w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT. Po Cesji, Wnioskodawca będzie prowadzić działalność opodatkowaną VAT.

2018
5
kwi

Istota:

W zakresie opodatkowania cesji prawa do zaliczek wpłaconych na poczet przyszłej dostawy nieruchomości.

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy w ramach Cesji Wnioskodawca będzie świadczyć czynności podlegające opodatkowaniu VAT? Czy obowiązek podatkowy w VAT dla Wnioskodawcy w związku ze świadczeniem usługi w ramach Cesji powstanie na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT? Czy podstawę opodatkowania na gruncie ustawy o VAT dla Wnioskodawcy z tytułu Cesji będzie stanowić kwota wynagrodzenia należnego od SPV? Czy w związku z Cesją Wnioskodawca powinien wykazywać dla celów VAT świadczenie usług opodatkowanych VAT według podstawowej stawki VAT (obecnie 23%)? Zdaniem Wnioskodawcy: W ramach Cesji Wnioskodawca będzie świadczyć czynności podlegających opodatkowaniu VAT. Obowiązek podatkowy w VAT dla Wnioskodawcy w związku ze świadczeniem usługi w ramach Cesji powstanie na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT. Podstawę opodatkowania na gruncie ustawy o VAT dla Wnioskodawcy z tytułu Cesji będzie stanowić kwota wynagrodzenia należnego od SPV. W związku z Cesją Wnioskodawca powinien wykazywać dla celów VAT świadczenie usług opodatkowanych VAT według podstawowej stawki VAT (obecnie 23%). Ad. 1 Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT opodatkowaniu VAT podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

2018
27
lut

Istota:

Czy w związku z Cesją, Wnioskodawca będzie obowiązany do dokonania korekty VAT naliczonego odliczonego uprzednio na podstawie otrzymanych Faktur?

Fragment:

W konsekwencji, Spółka planuje zawrzeć porozumienie z C., na zasadzie którego C. odkupi - na zasadzie umowy cesji za wynagrodzeniem - od Spółki wszelkie prawa i obowiązki z Umowy (dalej: Cesja). W szczególności, w ramach Cesji Spółka zamierza zbyć za wynagrodzeniem prawa do nabycia Nieruchomości od SPV, jak i swoje prawa do Zaliczek wpłaconych przez Spółkę na rzecz SPV na poczet przyszłej dostawy Nieruchomości. Wynagrodzenie za Cesję będzie ustalone na poziomie aktualnej rynkowej wartości Nieruchomości (w części odpowiadającej udziałowi Y. w Inwestycji). Nieruchomość stanowi nieruchomość pod zabudowę wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w związku z Cesją, Wnioskodawca będzie obowiązany do dokonania korekty VAT naliczonego odliczonego uprzednio na podstawie otrzymanych Faktur? Stanowisko Wnioskodawcy: Zdaniem Spółki, w związku z Cesją, Wnioskodawca nie będzie obowiązany do dokonania korekty VAT naliczonego odliczonego uprzednio na podstawie otrzymanych Faktur. UZASADNIENIE STANOWISKA WNIOSKODAWCY Zgodnie z art. 86 ust. 1 i 2 pkt 1 lit. b) ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

2018
27
lut

Istota:

W zakresie prawa do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej Cesję

Fragment:

W ramach Cesji nie wystąpią przesłanki negatywne określone w art. 88 ustawy o VAT, które mogłyby pozbawić Wnioskodawcę prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia usług w ramach Cesji. W szczególności, zdaniem Spółki, do nabytych usług w ramach Cesji nie znajdzie zastosowania art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT, w myśl którego „ nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego (...) faktury (...) w przypadku gdy (...) transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku (...) ”. Wynika to z faktu, że, jak wskazano powyżej, usługi świadczone przez P. w ramach Cesji będą podlegać opodatkowaniu VAT według właściwej stawki. Nie ulega wątpliwości, iż w przypadku Cesji usługę opodatkowaną VAT będzie świadczyć P. na rzecz Wnioskodawcy. Za wykonane usługi P. otrzyma wynagrodzenie (cenę), które ma bezpośredni związek ze świadczoną przez niego usługą polegającą na przelewie praw i obowiązków z Umowy. Na dzień dokonania Cesji Spółka będzie zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i będzie spełniać ustawową definicję podatnika w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT. Po Cesji, Wnioskodawca będzie prowadzić działalność polegającą na wynajmie powierzchni komercyjnych.

2017
7
gru

Istota:

Zwolnienie z podatku VAT cesji praw z umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości

Fragment:

Prawa z tej umowy przedwstępnej w drodze cesji nabył Wnioskodawca. Następnie w drodze kolejnej cesji prawa z tej umowy przedwstępnej zostały przez Wnioskodawcę zbyte, za wynagrodzeniem, na rzecz osoby fizycznej będącej czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wątpliwości Wnioskodawcy wiążą się z możliwością zwolnienia od podatku VAT cesji, dokonanej za wynagrodzeniem, praw z umowy przedwstępnej. Z powołanych wyżej regulacji zawartych w art. 7 i 8 ustawy wynika, że pojęcie świadczenia usług ma charakter dopełniający definicję dostawy towarów i jest wyrazem realizacji powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatnika w ramach działalności gospodarczej. Innymi słowy, pojęcie świadczenia usług ma bardzo szeroki zakres, gdyż nie obejmuje wyłącznie działań podatnika, lecz również zobowiązanie do powstrzymania się od dokonywania czynności lub do tolerowania czynności, bądź sytuacji. Przez świadczenie należy zatem rozumieć każde zachowanie się na rzecz innego podmiotu za odpłatnością. Zgodnie z art. 509 kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny Dz. U. z 2017 r. poz. 459 t.j. z późń. zm.): wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.

2017
12
sty

Istota:

Konsekwencje podatkowe zbycia wierzytelnooci

Fragment:

W celu zapewnienia finansowania swojej dzia3alnooci gospodarczej Spó3ka zamierza zawieraa umowy, w ramach których inny podmiot bedzie nabywa3 niewymagalne wierzytelnooci z tytu3u umów po?yczek (dalej: „ Umowy Cesji Wierzytelnooci ”). Przedmiotem sprzeda?y bed1 wierzytelnooci wynikaj1ce ze zobowi1zania Po?yczkobiorców do zwrotu kwoty g3ównej po?yczki i nale?nooci ubocznych (dalej: „ Wierzytelnooci ”). Zbycie Wierzytelnooci bedzie nastepowaa na rzecz polskiego lub zagranicznego podmiotu (dalej: „ Nabywca ”) na podstawie art. 509 ustawy z 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Umowy Cesji Wierzytelnooci bed1 mia3y charakter odp3atny. Z tytu3u nabycia Wierzytelnooci, Nabywca zap3aci Wnioskodawcy kwote stanowi1c1 równowartooa Kwoty Do Sp3aty po jej zdyskontowaniu na dzien nabycia. Kwota ta bedzie wy?sza ni? wartooa nominalna udzielonej po?yczki (kwota g3ówna po?yczki) wynikaj1ca z umowy po?yczki - w zwi1zku z tym Umowa Cesji Wierzytelnooci bedzie wype3niaa znamiona tzw. sprzeda?y z premi1. Tym samym, w zwi1zku ze sprzeda?1 Wierzytelnooci na rzecz Nabywcy Wnioskodawca realizuje dochód w wysokooci ró?nicy kwot1 udzielonej Po?yczkodawcy po?yczki, a cen1 uzyskan1 w zwi1zku ze zbyciem Wierzytelnooci na rzecz Nabywcy. W zwi1zku z powy?szym opisem zadano nastepuj1ce pytanie. Czy na dzien uzyskania przychodu z tytu3u sprzeda?y Wierzytelnooci wynik podatkowy (dochód) Wnioskodawcy na zbyciu (...)