Cesja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to cesja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
10
kwi

Istota:

W zakresie obowiązku korekty faktur dokumentujących zaliczki wpłacone przez CP i PP oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej cesję praw i obniżenia podatku należnego lub prawa do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.

Fragment:

W ramach Cesji nie wystąpią przesłanki negatywne określone w art. 88 ustawy o VAT, które mogłyby pozbawić Wnioskodawcę prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia usług w ramach Cesji. W szczególności, zdaniem Spółki, do nabytych usług w ramach Cesji nie znajdzie zastosowania art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT, w myśl którego „ nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego (...) faktury (...) w przypadku gdy (...) transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku (...) ”. Wynika to z faktu, że jak wskazano powyżej, usługi świadczone przez I. i P. w ramach Cesji będą podlegać opodatkowaniu VAT według właściwej stawki. Nie ulega wątpliwości, iż w przypadku Cesji usługę opodatkowaną VAT będą świadczyć I. i P. na rzecz Wnioskodawcy. Za wykonane usługi I. i P. otrzymają wynagrodzenie (cenę), które ma bezpośredni związek ze świadczoną przez niego usługą polegającą na przelewie praw i obowiązków z Umowy. Na dzień dokonania Cesji Spółka będzie zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i będzie spełniać ustawową definicję podatnika w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT. Po Cesji, Wnioskodawca będzie prowadzić działalność opodatkowaną VAT.

2018
5
kwi

Istota:

W zakresie opodatkowania cesji prawa do zaliczek wpłaconych na poczet przyszłej dostawy nieruchomości.

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy w ramach Cesji Wnioskodawca będzie świadczyć czynności podlegające opodatkowaniu VAT? Czy obowiązek podatkowy w VAT dla Wnioskodawcy w związku ze świadczeniem usługi w ramach Cesji powstanie na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT? Czy podstawę opodatkowania na gruncie ustawy o VAT dla Wnioskodawcy z tytułu Cesji będzie stanowić kwota wynagrodzenia należnego od SPV? Czy w związku z Cesją Wnioskodawca powinien wykazywać dla celów VAT świadczenie usług opodatkowanych VAT według podstawowej stawki VAT (obecnie 23%)? Zdaniem Wnioskodawcy: W ramach Cesji Wnioskodawca będzie świadczyć czynności podlegających opodatkowaniu VAT. Obowiązek podatkowy w VAT dla Wnioskodawcy w związku ze świadczeniem usługi w ramach Cesji powstanie na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT. Podstawę opodatkowania na gruncie ustawy o VAT dla Wnioskodawcy z tytułu Cesji będzie stanowić kwota wynagrodzenia należnego od SPV. W związku z Cesją Wnioskodawca powinien wykazywać dla celów VAT świadczenie usług opodatkowanych VAT według podstawowej stawki VAT (obecnie 23%). Ad. 1 Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT opodatkowaniu VAT podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

2018
27
lut

Istota:

Czy w związku z Cesją, Wnioskodawca będzie obowiązany do dokonania korekty VAT naliczonego odliczonego uprzednio na podstawie otrzymanych Faktur?

Fragment:

W konsekwencji, Spółka planuje zawrzeć porozumienie z C., na zasadzie którego C. odkupi - na zasadzie umowy cesji za wynagrodzeniem - od Spółki wszelkie prawa i obowiązki z Umowy (dalej: Cesja). W szczególności, w ramach Cesji Spółka zamierza zbyć za wynagrodzeniem prawa do nabycia Nieruchomości od SPV, jak i swoje prawa do Zaliczek wpłaconych przez Spółkę na rzecz SPV na poczet przyszłej dostawy Nieruchomości. Wynagrodzenie za Cesję będzie ustalone na poziomie aktualnej rynkowej wartości Nieruchomości (w części odpowiadającej udziałowi Y. w Inwestycji). Nieruchomość stanowi nieruchomość pod zabudowę wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w związku z Cesją, Wnioskodawca będzie obowiązany do dokonania korekty VAT naliczonego odliczonego uprzednio na podstawie otrzymanych Faktur? Stanowisko Wnioskodawcy: Zdaniem Spółki, w związku z Cesją, Wnioskodawca nie będzie obowiązany do dokonania korekty VAT naliczonego odliczonego uprzednio na podstawie otrzymanych Faktur. UZASADNIENIE STANOWISKA WNIOSKODAWCY Zgodnie z art. 86 ust. 1 i 2 pkt 1 lit. b) ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

2018
27
lut

Istota:

W zakresie prawa do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej Cesję

Fragment:

W ramach Cesji nie wystąpią przesłanki negatywne określone w art. 88 ustawy o VAT, które mogłyby pozbawić Wnioskodawcę prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia usług w ramach Cesji. W szczególności, zdaniem Spółki, do nabytych usług w ramach Cesji nie znajdzie zastosowania art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT, w myśl którego „ nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego (...) faktury (...) w przypadku gdy (...) transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku (...) ”. Wynika to z faktu, że, jak wskazano powyżej, usługi świadczone przez P. w ramach Cesji będą podlegać opodatkowaniu VAT według właściwej stawki. Nie ulega wątpliwości, iż w przypadku Cesji usługę opodatkowaną VAT będzie świadczyć P. na rzecz Wnioskodawcy. Za wykonane usługi P. otrzyma wynagrodzenie (cenę), które ma bezpośredni związek ze świadczoną przez niego usługą polegającą na przelewie praw i obowiązków z Umowy. Na dzień dokonania Cesji Spółka będzie zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i będzie spełniać ustawową definicję podatnika w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT. Po Cesji, Wnioskodawca będzie prowadzić działalność polegającą na wynajmie powierzchni komercyjnych.

2017
7
gru

Istota:

Zwolnienie z podatku VAT cesji praw z umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości

Fragment:

Prawa z tej umowy przedwstępnej w drodze cesji nabył Wnioskodawca. Następnie w drodze kolejnej cesji prawa z tej umowy przedwstępnej zostały przez Wnioskodawcę zbyte, za wynagrodzeniem, na rzecz osoby fizycznej będącej czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wątpliwości Wnioskodawcy wiążą się z możliwością zwolnienia od podatku VAT cesji, dokonanej za wynagrodzeniem, praw z umowy przedwstępnej. Z powołanych wyżej regulacji zawartych w art. 7 i 8 ustawy wynika, że pojęcie świadczenia usług ma charakter dopełniający definicję dostawy towarów i jest wyrazem realizacji powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatnika w ramach działalności gospodarczej. Innymi słowy, pojęcie świadczenia usług ma bardzo szeroki zakres, gdyż nie obejmuje wyłącznie działań podatnika, lecz również zobowiązanie do powstrzymania się od dokonywania czynności lub do tolerowania czynności, bądź sytuacji. Przez świadczenie należy zatem rozumieć każde zachowanie się na rzecz innego podmiotu za odpłatnością. Zgodnie z art. 509 kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny Dz. U. z 2017 r. poz. 459 t.j. z późń. zm.): wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.

2017
12
sty

Istota:

Konsekwencje podatkowe zbycia wierzytelnooci

Fragment:

W celu zapewnienia finansowania swojej dzia3alnooci gospodarczej Spó3ka zamierza zawieraa umowy, w ramach których inny podmiot bedzie nabywa3 niewymagalne wierzytelnooci z tytu3u umów po?yczek (dalej: „ Umowy Cesji Wierzytelnooci ”). Przedmiotem sprzeda?y bed1 wierzytelnooci wynikaj1ce ze zobowi1zania Po?yczkobiorców do zwrotu kwoty g3ównej po?yczki i nale?nooci ubocznych (dalej: „ Wierzytelnooci ”). Zbycie Wierzytelnooci bedzie nastepowaa na rzecz polskiego lub zagranicznego podmiotu (dalej: „ Nabywca ”) na podstawie art. 509 ustawy z 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Umowy Cesji Wierzytelnooci bed1 mia3y charakter odp3atny. Z tytu3u nabycia Wierzytelnooci, Nabywca zap3aci Wnioskodawcy kwote stanowi1c1 równowartooa Kwoty Do Sp3aty po jej zdyskontowaniu na dzien nabycia. Kwota ta bedzie wy?sza ni? wartooa nominalna udzielonej po?yczki (kwota g3ówna po?yczki) wynikaj1ca z umowy po?yczki - w zwi1zku z tym Umowa Cesji Wierzytelnooci bedzie wype3niaa znamiona tzw. sprzeda?y z premi1. Tym samym, w zwi1zku ze sprzeda?1 Wierzytelnooci na rzecz Nabywcy Wnioskodawca realizuje dochód w wysokooci ró?nicy kwot1 udzielonej Po?yczkodawcy po?yczki, a cen1 uzyskan1 w zwi1zku ze zbyciem Wierzytelnooci na rzecz Nabywcy. W zwi1zku z powy?szym opisem zadano nastepuj1ce pytanie. Czy na dzien uzyskania przychodu z tytu3u sprzeda?y Wierzytelnooci wynik podatkowy (dochód) Wnioskodawcy na zbyciu (...)

2015
20
lis

Istota:

Opodatkowanie umowy cesji wierzytelności.

Fragment:

Na skutek cesji wierzytelności zmienia się podmiot po stronie wierzyciela, natomiast przedmiot zobowiązania pozostaje ten sam. Jeżeli więc umowa cesji przyjęłaby postać którejkolwiek z umów wskazanych w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych to spowoduje obowiązek zapłaty tego podatku. Zatem mając na uwadze dotychczas przytoczone przepisy (w tym dopuszczalne formy jakie może przyjąć czynność cesji wierzytelności) stwierdzić należy, że podlega ona opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, o ile przyjmie postać którejkolwiek z czynności wymienionych w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Z przedstawionych we wniosku informacji wynika, że Wnioskodawczyni zawarła umowę pt. „ Umowa przelewu wierzytelności ” – cesję wierzytelności. Skoro zatem przedmiotowa umowa cesji nie przybrała postaci żadnej z czynności wymienionych w art. 1 ustawy, to taka umowa nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Reasumując, należy stwierdzić, że opisana we wniosku umowa cesji nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Powyższe wynika z faktu, że umowa cesji nie została wymieniona w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

2015
18
lis

Istota:

W zakresie stawki podatku VAT z tytułu przeniesienia (cesji) praw i obowiązków wynikających z przedwstępnych umów developerskich na rzecz podmiotów trzecich oraz określenia podstawy opodatkowania dla ww. cesji.

Fragment:

Organu: „ Jak należy rozumieć stwierdzenie Wnioskodawcy, że w umowie kwota za dokonanie cesji była określona oddzielnie od kwestii uiszczenia kwoty tytułem zwrotu na rzecz Wnioskodawcy wpłaconych przezeń zaliczek do dewelopera ”, Wnioskodawca odpowiedział odnośnie cesji 1: „ Nie dotyczy ”. Odnośnie cesji 2, 4, 5 i 6 Wnioskodawca odpowiedział: „Oddzielnie to znaczy, że kwota za dokonanie cesji została w umowie określona osobno (§ 4 ust. 1 umowy cesji), niezależnie od kwoty uiszczanej tytułem zwrotu na rzecz Wnioskodawcy wpłaconych przezeń zaliczek do dewelopera, uregulowanej w innej jednostce redakcyjnej umowy Cesji (§ 5 ust. 2). Odnośnie cesji 3 Wnioskodawca wskazał: „Oddzielnie to znaczy, że kwota za dokonanie cesji została w umowie określona osobno (§ 4 ust. 1 umowy cesji), niezależnie od kwoty uiszczanej tytułem zwrotu na rzecz Wnioskodawcy wpłaconych przezeń zaliczek do dewelopera, uregulowanej w innej jednostce redakcyjnej umowy Cesji (§ 4 ust. 3). Ad. 4. Cesja 1. Zaliczki otrzymana przez dewelopera od Wnioskodawcy zostały przez dewelopera potwierdzone wystawieniem faktur VAT. Faktury dokumentowały uiszczenie przez Wnioskodawcę i jego małżonka zaliczek na poczet dostawy lokalu mieszkalnego. Cesja 2 –j.w. Cesja 3- j.w. Cesja 4 – j.w. Cesja 5 – j.w. Cesja 6 – j.w. Ad. 5 Cesja 1. Umowa przedwstępna przewidywała możliwość przeniesienia ogółu praw i obowiązków z niej wynikających na osobę trzecią.

2015
3
wrz

Istota:

Należało z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż uznanie, że (...) przychód uzyskany ze zbycia gruntu związanego z lokalem mieszkalnym podlega opodatkowaniu (...) jest nieprawidłowe.

Fragment:

(...) cesję uprawnień członkowskich na rzecz Wnioskodawczyni i na jej członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej, zgodnie z przepisami zawartymi w statucie spółdzielni i prawa spółdzielczego w myśl ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119 poz. 1116 ze zm.). Wolą matki Wnioskodawczyni, było więc dokonanie czynności prawnej scedowania ww. uprawnień członkowskich na rzecz Wnioskodawczyni. Wola ta została wyrażona w akcie notarialnym umowy-cesji z dnia 20.07.2007 r. w następującym zapisie: strona oświadczyła, że wypowiada członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej, a wniesiony udział członkowski przekazuje na rzecz córki swojej (Wnioskodawczyni). Następnie strona oświadczyła, iż dokonuje cesji wkładu mieszkaniowego wpłaconego na lokal mieszkalny, opisany w § 1 umowy oraz wszelkich praw do opisanego w umowie lokalu na rzecz córki (Wnioskodawczyni). Wnioskodawczyni następnie wyraziła swoją zgodę na cesję ww. uprawnień członkowskich w następującym zapisie: oświadczyła, że przyjmuje wkład mieszkaniowy będący przedmiotem niniejszej umowy. Wnioskodawczyni wskazuje, że niniejsza umowa-cesji zawarta aktem notarialnym w dniu 20.07.2007 r. pomiędzy matką a Wnioskodawczynią nie ma charakteru umowy darowizny i w swej treści nie posiada zapisów o podleganiu obowiązkowi podatkowemu od spadków i darowizn w myśl art. 1 ust. 1 oraz zastosowaniu art. 4a, zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz..

2015
19
sie

Istota:

Skutki podatkowe umowy cesji wierzytelności w przypadku nabycia wierzytelności podlegających spłacie oraz w przypadku nabycia wierzytelności podlegających zwolnieniu z długu.

Fragment:

Pytanie o miejsce wykonywania przedstawionych praw majątkowych (wierzytelności) będących przedmiotem cesji w momencie zawarcia Umowy Cesji Wierzytelności stanowi istotę niniejszego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Odpowiedź na to pytanie przesądza zdaniem Wnioskodawcy o tym, czy Umowa Cesji Wierzytelności podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Chodzi przy tym o odpowiedź na to pytanie przy uwzględnieniu obu przypadków – Nabycia Wierzytelności Podlegających Spłacie oraz Nabycia Wierzytelności Podlegających Zwolnieniu z Długu. Ponadto Wnioskodawczyni wskazała, że w obu przypadkach (tj. Wierzytelności Podlegających Spłacie oraz Wierzytelności Podlegających Zwolnieniu z Długu) Umowy Cesji Wierzytelności oraz umowy pożyczki będą przewidywać (w dniu ich zawarcia jak również w okresie ich obowiązywania), że: Dłużnik ma obowiązek spłacać zobowiązanie pieniężne na rzecz wierzyciela (przed zawarciem Umów Cesji Wierzytelności wierzycielem będzie Cedent, po ich zawarciu wierzycielem będzie Cesjonariusz) w formie bezgotówkowej; oraz Dłużnik ma obowiązek spłacać zobowiązanie pieniężne na rzecz wierzyciela (przed zawarciem Umów Cesji Wierzytelności wierzycielem będzie Cedent, po ich zawarciu wierzycielem będzie Cesjonariusz) (...)