Cesja | Interpretacje podatkowe

Cesja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to cesja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Konsekwencje podatkowe zbycia wierzytelnooci
Fragment:
W celu zapewnienia finansowania swojej dzia3alnooci gospodarczej Spó3ka zamierza zawieraa umowy, w ramach których inny podmiot bedzie nabywa3 niewymagalne wierzytelnooci z tytu3u umów po?yczek (dalej: „ Umowy Cesji Wierzytelnooci ”). Przedmiotem sprzeda?y bed1 wierzytelnooci wynikaj1ce ze zobowi1zania Po?yczkobiorców do zwrotu kwoty g3ównej po?yczki i nale?nooci ubocznych (dalej: „ Wierzytelnooci ”). Zbycie Wierzytelnooci bedzie nastepowaa na rzecz polskiego lub zagranicznego podmiotu (dalej: „ Nabywca ”) na podstawie art. 509 ustawy z 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Umowy Cesji Wierzytelnooci bed1 mia3y charakter odp3atny. Z tytu3u nabycia Wierzytelnooci, Nabywca zap3aci Wnioskodawcy kwote stanowi1c1 równowartooa Kwoty Do Sp3aty po jej zdyskontowaniu na dzien nabycia. Kwota ta bedzie wy?sza ni? wartooa nominalna udzielonej po?yczki (kwota g3ówna po?yczki) wynikaj1ca z umowy po?yczki - w zwi1zku z tym Umowa Cesji Wierzytelnooci bedzie wype3niaa znamiona tzw. sprzeda?y z premi1. Tym samym, w zwi1zku ze sprzeda?1 Wierzytelnooci na rzecz Nabywcy Wnioskodawca realizuje dochód w wysokooci ró?nicy kwot1 udzielonej Po?yczkodawcy po?yczki, a cen1 uzyskan1 w zwi1zku ze zbyciem Wierzytelnooci na rzecz Nabywcy. W zwi1zku z powy?szym opisem zadano nastepuj1ce pytanie. Czy na dzien uzyskania przychodu z tytu3u sprzeda?y Wierzytelnooci wynik podatkowy (dochód) Wnioskodawcy na zbyciu (...)
2017
12
sty

Istota:
Opodatkowanie umowy cesji wierzytelności.
Fragment:
Na skutek cesji wierzytelności zmienia się podmiot po stronie wierzyciela, natomiast przedmiot zobowiązania pozostaje ten sam. Jeżeli więc umowa cesji przyjęłaby postać którejkolwiek z umów wskazanych w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych to spowoduje obowiązek zapłaty tego podatku. Zatem mając na uwadze dotychczas przytoczone przepisy (w tym dopuszczalne formy jakie może przyjąć czynność cesji wierzytelności) stwierdzić należy, że podlega ona opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, o ile przyjmie postać którejkolwiek z czynności wymienionych w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Z przedstawionych we wniosku informacji wynika, że Wnioskodawczyni zawarła umowę pt. „ Umowa przelewu wierzytelności ” – cesję wierzytelności. Skoro zatem przedmiotowa umowa cesji nie przybrała postaci żadnej z czynności wymienionych w art. 1 ustawy, to taka umowa nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Reasumując, należy stwierdzić, że opisana we wniosku umowa cesji nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Powyższe wynika z faktu, że umowa cesji nie została wymieniona w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
2015
20
lis

Istota:
W zakresie stawki podatku VAT z tytułu przeniesienia (cesji) praw i obowiązków wynikających z przedwstępnych umów developerskich na rzecz podmiotów trzecich oraz określenia podstawy opodatkowania dla ww. cesji.
Fragment:
Organu: „ Jak należy rozumieć stwierdzenie Wnioskodawcy, że w umowie kwota za dokonanie cesji była określona oddzielnie od kwestii uiszczenia kwoty tytułem zwrotu na rzecz Wnioskodawcy wpłaconych przezeń zaliczek do dewelopera ”, Wnioskodawca odpowiedział odnośnie cesji 1: „ Nie dotyczy ”. Odnośnie cesji 2, 4, 5 i 6 Wnioskodawca odpowiedział: „Oddzielnie to znaczy, że kwota za dokonanie cesji została w umowie określona osobno (§ 4 ust. 1 umowy cesji), niezależnie od kwoty uiszczanej tytułem zwrotu na rzecz Wnioskodawcy wpłaconych przezeń zaliczek do dewelopera, uregulowanej w innej jednostce redakcyjnej umowy Cesji (§ 5 ust. 2). Odnośnie cesji 3 Wnioskodawca wskazał: „Oddzielnie to znaczy, że kwota za dokonanie cesji została w umowie określona osobno (§ 4 ust. 1 umowy cesji), niezależnie od kwoty uiszczanej tytułem zwrotu na rzecz Wnioskodawcy wpłaconych przezeń zaliczek do dewelopera, uregulowanej w innej jednostce redakcyjnej umowy Cesji (§ 4 ust. 3). Ad. 4. Cesja 1. Zaliczki otrzymana przez dewelopera od Wnioskodawcy zostały przez dewelopera potwierdzone wystawieniem faktur VAT. Faktury dokumentowały uiszczenie przez Wnioskodawcę i jego małżonka zaliczek na poczet dostawy lokalu mieszkalnego. Cesja 2 –j.w. Cesja 3- j.w. Cesja 4 – j.w. Cesja 5 – j.w. Cesja 6 – j.w. Ad. 5 Cesja 1. Umowa przedwstępna przewidywała możliwość przeniesienia ogółu praw i obowiązków z niej wynikających na osobę trzecią.
2015
18
lis

Istota:
Należało z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż uznanie, że (...) przychód uzyskany ze zbycia gruntu związanego z lokalem mieszkalnym podlega opodatkowaniu (...) jest nieprawidłowe.
Fragment:
(...) cesję uprawnień członkowskich na rzecz Wnioskodawczyni i na jej członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej, zgodnie z przepisami zawartymi w statucie spółdzielni i prawa spółdzielczego w myśl ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119 poz. 1116 ze zm.). Wolą matki Wnioskodawczyni, było więc dokonanie czynności prawnej scedowania ww. uprawnień członkowskich na rzecz Wnioskodawczyni. Wola ta została wyrażona w akcie notarialnym umowy-cesji z dnia 20.07.2007 r. w następującym zapisie: strona oświadczyła, że wypowiada członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej, a wniesiony udział członkowski przekazuje na rzecz córki swojej (Wnioskodawczyni). Następnie strona oświadczyła, iż dokonuje cesji wkładu mieszkaniowego wpłaconego na lokal mieszkalny, opisany w § 1 umowy oraz wszelkich praw do opisanego w umowie lokalu na rzecz córki (Wnioskodawczyni). Wnioskodawczyni następnie wyraziła swoją zgodę na cesję ww. uprawnień członkowskich w następującym zapisie: oświadczyła, że przyjmuje wkład mieszkaniowy będący przedmiotem niniejszej umowy. Wnioskodawczyni wskazuje, że niniejsza umowa-cesji zawarta aktem notarialnym w dniu 20.07.2007 r. pomiędzy matką a Wnioskodawczynią nie ma charakteru umowy darowizny i w swej treści nie posiada zapisów o podleganiu obowiązkowi podatkowemu od spadków i darowizn w myśl art. 1 ust. 1 oraz zastosowaniu art. 4a, zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz..
2015
3
wrz

Istota:
Skutki podatkowe umowy cesji wierzytelności w przypadku nabycia wierzytelności podlegających spłacie oraz w przypadku nabycia wierzytelności podlegających zwolnieniu z długu.
Fragment:
Pytanie o miejsce wykonywania przedstawionych praw majątkowych (wierzytelności) będących przedmiotem cesji w momencie zawarcia Umowy Cesji Wierzytelności stanowi istotę niniejszego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Odpowiedź na to pytanie przesądza zdaniem Wnioskodawcy o tym, czy Umowa Cesji Wierzytelności podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Chodzi przy tym o odpowiedź na to pytanie przy uwzględnieniu obu przypadków – Nabycia Wierzytelności Podlegających Spłacie oraz Nabycia Wierzytelności Podlegających Zwolnieniu z Długu. Ponadto Wnioskodawczyni wskazała, że w obu przypadkach (tj. Wierzytelności Podlegających Spłacie oraz Wierzytelności Podlegających Zwolnieniu z Długu) Umowy Cesji Wierzytelności oraz umowy pożyczki będą przewidywać (w dniu ich zawarcia jak również w okresie ich obowiązywania), że: Dłużnik ma obowiązek spłacać zobowiązanie pieniężne na rzecz wierzyciela (przed zawarciem Umów Cesji Wierzytelności wierzycielem będzie Cedent, po ich zawarciu wierzycielem będzie Cesjonariusz) w formie bezgotówkowej; oraz Dłużnik ma obowiązek spłacać zobowiązanie pieniężne na rzecz wierzyciela (przed zawarciem Umów Cesji Wierzytelności wierzycielem będzie Cedent, po ich zawarciu wierzycielem będzie Cesjonariusz) (...)
2015
19
sie

Istota:
Z uwagi na fakt, że między Spółką a zbywcą wierzytelności nie istnieje żaden odrębny stosunek prawny rodzący obowiązek zapłaty wynagrodzenia na rzecz Spółki, a w konsekwencji Spółka nie otrzymuje od zbywcy wierzytelności żadnego przysporzenia (wynagrodzenia) w związku z zawarciem umowy cesji wierzytelności – należy stwierdzić, że w opisanym przypadku nie dochodzi do odpłatnego świadczenia usługi przez Spółkę, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.
Fragment:
Umowy cesji wierzytelności należą do czynności prawnych rozporządzających o skutkach zbliżonych do umowy przenoszącej własność. Należy dodać, że cesja nie ma formy samoistnej umowy, dlatego też dla jej realizacji musi być dokonana czynność cywilnoprawna, na podstawie której nastąpi przeniesienie wierzytelności. Przeniesienie wierzytelności z majątku dotychczasowego wierzyciela do majątku nabywcy wierzytelności, które następuje na podstawie umowy sprzedaży, zamiany, darowizny lub innej umowy zobowiązującej do przeniesienia wierzytelności, jest skutkiem rozporządzania tą wierzytelnością przez dotychczasowego wierzyciela i stanowi wykonanie przez niego przysługującego mu prawa własności. W zamian za nabywaną wierzytelność cesjonariusz (nabywca) zobowiązuje się do spełnienia określonego świadczenia na rzecz zbywcy wierzytelności (cedenta). Spełnienie świadczenia, wynikającego z umowy przelewu nastąpi, gdy cedent przeniesie wierzytelność na cesjonariusza, a on zapłaci mu cenę za cedowaną wierzytelność (w sytuacji, kiedy cesja będzie miała charakter odpłatny). Z punktu widzenia nabywcy wierzytelności, do świadczenia usług dochodzi już w momencie samego nabycia tej wierzytelności, obojętnie, czy nabycie zostało dokonane w celu windykacji tej wierzytelności przez samego nabywcę, czy też w celu dalszej jej odsprzedaży.
2015
23
lip

Istota:
W zakresie ustalenia czy Wnioskodawca jest podatnikiem podatku VAT z tytułu odpłatnego przeniesienia (cesji) praw i obowiązków wynikających z przedwstępnych umów developerskich na rzecz podmiotów trzecich
Fragment:
Gdy inwestycja była już na etapie końcowym, okazywało się lokale nie spełniały oczekiwań Wnioskodawcy i dlatego też Wnioskodawca dokonał 6 odpłatnych cesji praw i obowiązków z umów przedwstępnych na rzecz osób zainteresowanych kupnem lokali. Łącznie na przestrzeni trzech lat cesje dokonywane były sześciokrotnie, tj. 20 maja 2011 r. – cesja nr 1, 4 czerwca 2012 r, – cesja nr 2, 8 stycznia 2013 r. – cesja nr 3, 1 lipca 2013 r. – cesja nr 4, 14 sierpnia 2013 r. – cesja nr 5 i 28 lipca 2014 r. – cesja nr 6. Wraz z dokonaniem cesji cedenci uiszczali oprócz zwrotu zaliczek wpłaconych przez Wnioskodawcę na rzecz dewelopera również dodatkowo kwotę za dokonanie cesji i tak: odnośnie cesji nr 2 Wnioskodawca otrzymał kwotę za dokonanie cesji wysokości 10.000 zł, odnośnie cesji nr 3 Wnioskodawca otrzymał kwotę za dokonanie cesji w wysokości 25.000 zł, odnośnie cesji nr 4 Wnioskodawca otrzymał kwotę za dokonanie cesji w wysokości 8.000 zł, odnośnie cesji nr 5 Wnioskodawca otrzymał kwotę za dokonanie cesji w wysokości 20.000 zł, odnośnie cesji nr 6 Wnioskodawca otrzymał kwotę za dokonanie cesji w wysokości 27.900 zł, Wnioskodawca wskazał we wniosku, że celem zawieranych umów był docelowo zakup nieruchomości jako forma lokaty kapitału na przyszłość, dająca lepsze efekty ekonomiczne niż lokaty bankowe a przez to lepsze zabezpieczenie majątkowe siebie i rodziny.
2015
15
maj

Istota:
W zakresie ustalenia czy Wnioskodawca jest podatnikiem podatku VAT z tytułu odpłatnego przeniesienia (cesji) praw i obowiązków wynikających z przedwstępnych umów developerskich na rzecz podmiotów trzecich
Fragment:
Gdy inwestycja była już na etapie końcowym, okazywało się lokale nie spełniały oczekiwań Wnioskodawcy i dlatego też Wnioskodawca dokonał 6 odpłatnych cesji praw i obowiązków z umów przedwstępnych na rzecz osób zainteresowanych kupnem lokali. Łącznie na przestrzeni trzech lat cesje dokonywane były sześciokrotnie, tj. 20 maja 2011 r. – cesja nr 1, 4 czerwca 2012 r, – cesja nr 2, 8 stycznia 2013 r. – cesja nr 3, 1 lipca 2013 r. – cesja nr 4, 14 sierpnia 2013 r. – cesja nr 5 i 28 lipca 2014 r. – cesja nr 6. Wraz z dokonaniem cesji cedenci uiszczali oprócz zwrotu zaliczek wpłaconych przez Wnioskodawcę na rzecz dewelopera również dodatkowo kwotę za dokonanie cesji i tak: odnośnie cesji nr 2 Wnioskodawca otrzymał kwotę za dokonanie cesji wysokości 10.000 zł, odnośnie cesji nr 3 Wnioskodawca otrzymał kwotę za dokonanie cesji w wysokości 25.000 zł, odnośnie cesji nr 4 Wnioskodawca otrzymał kwotę za dokonanie cesji w wysokości 8.000 zł, odnośnie cesji nr 5 Wnioskodawca otrzymał kwotę za dokonanie cesji w wysokości 20.000 zł, odnośnie cesji nr 6 Wnioskodawca otrzymał kwotę za dokonanie cesji w wysokości 27.900 zł, Wnioskodawca wskazał we wniosku, że celem zawieranych umów był docelowo zakup nieruchomości jako forma lokaty kapitału na przyszłość, dająca lepsze efekty ekonomiczne niż lokaty bankowe a przez to lepsze zabezpieczenie majątkowe siebie i rodziny.
2015
15
maj

Istota:
Przyjmując za Wnioskodawcą, że prawa majątkowe będące przedmiotem umowy cesji będą wykonywane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz umowa zostanie dokonana poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, powyższa czynność nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z art. 1 ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
Fragment:
Cesja Wierzytelności nastąpi w drodze umowy sprzedaży i zostanie zawarta poza granicami Polski (dalej jako „ Umowa cesji ”). W opinii Wnioskodawcy, w chwili zawarcia Umowy cesji, przedmiotem sprzedaży będą prawa majątkowe, dla których miejsce spełnienia świadczenia leżeć będzie poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. W wyniku dokonania cesji Wierzytelności, Wnioskodawcy będzie przysługiwać Wierzytelność wobec osoby trzeciej – Dłużnika. Żadna ze stron z tytułu dokonania tej czynności nie będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług ani też nie będzie z niego zwolniona. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy zawarcie przez Wnioskodawcę umowy cesji Wierzytelności będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych... Zdaniem Wnioskodawcy, Zdaniem Wnioskodawcy, zawarta pomiędzy Wnioskodawcą a Cedentem Umowa cesji, nie będzie podlegała opodatkowaniu w Polsce podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) Ustawy o PCC, podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają min. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Stosownie do art. 1 ust. 4 Ustawy (...)
2015
15
mar

Istota:
Brak opodatkowania nabycia wierzytelności trudnych
Fragment:
Nabycia Wnioskodawca dokonuje od osób fizycznych lub firm na podstawie umowy cesji według przepisów kodeksu cywilnego. Wierzytelności przysługują zbywcom od zakładów ubezpieczeń w związku z poniesioną szkodą na pojeździe ubezpieczonym OC lub AC. Zainteresowany nabywa prawa do wierzytelności celem ich dalszej odsprzedaży lub windykacji na własne ryzyko. Wierzytelność jest nabywana po cenie niższej niż jej wartość nominalna. Różnica między wartością nominalną tych wierzytelności, a ceną ich nabycia odzwierciedla rzeczywistą wartość ekonomiczną owych wierzytelności w chwili nabycia. Wartość jest uzależniona od wątpliwych perspektyw na ich spłatę i od zwiększonego ryzyka niewypłacalności dłużników. Cesja wierzytelności nie nakłada na Wnioskodawcę jakichkolwiek innych dodatkowych świadczeń na rzecz zbywcy wierzytelności. Poza ceną zakupu nie dochodzi do przekazywania innego wynagrodzenia dla Wnioskodawcy. Wnioskodawca nie ma możliwości powrotnego przeniesienia nabytych wierzytelności na rzecz zbywcy wierzytelności. W umowie cesji nie są zawarte postanowienia pozwalające na zmianę umówionej ceny sprzedaży w zależności od powodzenia czynności zmierzających do wyegzekwowania nabytych wierzytelności. Jak już wyżej wskazano, świadczenie usług zakłada istnienie dwóch podmiotów, a więc tego, który świadczy usługę (usługodawcę) i tego, który świadczenie odbiera (usługobiorcę), czyli konsumenta usługi.
2015
29
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Cesja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.