IPPB5/4510-344/15-2/MK | Interpretacja indywidualna

1. Czy wniesienie przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce do FIZ w zamian za nabycie certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez FIZ skutkuje opodatkowaniem Wnioskodawcy w Polsce podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli wartość udziałów w Spółce posiadanych przez Wnioskodawcę wnoszonych do FIZ będzie w więcej niż 50 procentach pochodzić bezpośrednio lub pośrednio z majątku nieruchomego położonego w Polsce?2. Czy wniesienie przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce do FIZ w zamian za nabycie certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez FIZ skutkuje opodatkowaniem Wnioskodawcy w Polsce podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli wartość udziałów w Spółce posiadanych przez Wnioskodawcę wnoszonych do FIZ nie będzie w więcej niż 50 procentach pochodzić bezpośrednio lub pośrednio z majątku nieruchomego położonego w Polsce?
IPPB5/4510-344/15-2/MKinterpretacja indywidualna
  1. certyfikaty
  2. nierezydent
  3. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
  4. zbycie udziału
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Zasięg terytorialny

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 14 kwietnia 2015 r. (data wpływu 16 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania dochodów cypryjskiego rezydenta podatkowego z tytułu przeniesienia własności udziałów w polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za certyfikaty funduszu inwestycyjnego zamkniętego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką kapitałową z siedzibą i zarządem na Cyprze, będącą podatnikiem podatku dochodowego, podlegającą opodatkowaniu na Cyprze od całości swych dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia.W przyszłości Wnioskodawca stanie się wspólnikiem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (dalej: „Spółka”). Spółka będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i podlegać będzie opodatkowaniu w Polsce od całości swych dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia.

Wnioskodawca w przyszłości zamierza także stać się uczestnikiem funduszu inwestycyjnego zamkniętego z siedzibą w Polsce, posiadającego osobowość prawną (dalej: „FIZ”).

Wnioskodawca zamierza wnieść do FIZ posiadane przez siebie udziały w Spółce, przy czym wartość udziałów w Spółce posiadanych przez Wnioskodawcę wnoszonych do FIZ może potencjalnie w więcej niż 50 procentach pochodzić bezpośrednio lub pośrednio z majątku nieruchomego położonego w Polsce. W wyniku dokonanego wniesienia nastąpi przeniesienie własności udziałów w Spółce z Wnioskodawcy na FIZ.

W związku z wniesieniem przez Wnioskodawcę do FIZ udziałów w Spółce, Wnioskodawca nabędzie certyfikaty inwestycyjne wyemitowane przez FIZ.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy wniesienie przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce do FIZ w zamian za nabycie certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez FIZ skutkuje opodatkowaniem Wnioskodawcy w Polsce podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli wartość udziałów w Spółce posiadanych przez Wnioskodawcę wnoszonych do FIZ będzie w więcej niż 50 procentach pochodzić bezpośrednio lub pośrednio z majątku nieruchomego położonego w Polsce...
  2. Czy wniesienie przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce do FIZ w zamian za nabycie certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez FIZ skutkuje opodatkowaniem Wnioskodawcy w Polsce podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli wartość udziałów w Spółce posiadanych przez Wnioskodawcę wnoszonych do FIZ nie będzie w więcej niż 50 procentach pochodzić bezpośrednio lub pośrednio z majątku nieruchomego położonego w Polsce...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Ad. 1

Wniesienie przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce do FIZ w zamian za nabycie certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez FIZ nie skutkuje opodatkowaniem Wnioskodawcy w Polsce podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm., jeżeli wartość udziałów w Spółce posiadanych przez Wnioskodawcę wnoszonych do FIZ będzie w więcej niż 50 procentach pochodzić bezpośrednio lub pośrednio z majątku nieruchomego położonego w Polsce.

Ad. 2

Wniesienie przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce do FIZ w zamian za nabycie certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez FIZ nie skutkuje opodatkowaniem Wnioskodawcy w Polsce podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli wartość udziałów w Spółce posiadanych przez Wnioskodawcę wnoszonych do FIZ nie będzie w więcej niż 50 procentach pochodzić bezpośrednio lub pośrednio z majątku nieruchomego położonego w Polsce.

Uzasadnienie

Wniesienie przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce do FIZ w zamian za nabycie certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez FIZ nie skutkuje opodatkowaniem Wnioskodawcy w Polsce podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa o CIT”) podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Stosownie zaś do art. 3 ust. 2 ustawy o CIT podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku z dnia 4 czerwca 1992 roku (dalej: „Konwencja”), zyski, osiągane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, z przeniesienia tytułu własności majątku nieruchomego, o którym mowa w artykule 6, a położonego w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie. Zgodnie z art. 13 ust. 2 Konwencji zyski z przeniesienia tytułu własności majątku ruchomego stanowiącego część majątku zakładu, który przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa posiada w drugim Umawiającym się Państwie, lub przeniesienia tytułu własności majątku ruchomego należącego do stałej placówki, którą osoba zamieszkała w Umawiającym się Państwie dysponuje w drugim Umawiającym się Państwie dla wykonywania wolnego zawodu, łącznie z zyskami uzyskanymi z przeniesienia własności takiego zakładu, odrębnie albo razem z całym przedsiębiorstwem lub takiej stałej placówki, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie. Stosownie zaś do art. 13 ust. 3 Konwencji zyski osiągnięte z przeniesienia tytułu własności statków, samolotów lub pojazdów drogowych eksploatowanych w komunikacji międzynarodowej lub majątku ruchomego związanego z eksploatacją takich statków, samolotów lub pojazdów drogowych podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym mieści się siedziba prawna przedsiębiorstwa. Zgodnie zaś z art. 13 ust. 4 Konwencji zyski z przeniesienia tytułu własności majątku, inne niż wymienione w ustępach 1,2 i 3 niniejszego artykułu, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym przenoszący tytuł własności ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.

Mając na względzie powyższe przepisy Konwencji, ewentualne zyski uzyskane przez Wnioskodawcę w związku wniesieniem udziałów w Spółce do FIZ w zamian za nabycie certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez FIZ podlegają opodatkowaniu wyłącznie na Cyprze, a w konsekwencji wniesienie przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce do FIZ w zamian za nabycie certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez FIZ nie skutkuje opodatkowaniem Wnioskodawcy w Polsce podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych.

Powyższe stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych, w szczególności:

  • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 23 września 2011 roku, znak IPPB5/423-631/11-2/AJ, w której organ podatkowy uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko podatnika, zgodnie z którym: „dochody uzyskane przez Wnioskodawcę w związku z wniesieniem Udziałów do FIZ i objęciu w zamian za ww. udziały certyfikatów inwestycyjnych podlegać będą opodatkowaniu wyłącznie w państwie rezydencji Wnioskodawcy tj. na Cyprze”;
  • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 4 lipca 2011 roku, znak IPPB5/423-389/11-3/AJ, zgodnie z którą: „dochód z tytułu zbycia praw majątkowych - udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce utworzonej zgodnie z prawem polskim, mieści się w zakresie przedmiotowym art. 13 ust. 4 UPO i w konsekwencji podlega opodatkowaniu tylko w tym Państwie, w którym przenoszący tytuł własności ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, czyli w Szwajcarii. Zatem, stanowisko Spółki, zgodnie z którym przychody uzyskane przez Wnioskodawcę (szwajcarskiego rezydenta podatkowego nie posiadającego zakładu w Polsce) z tytułu wniesienia udziałów do polskiego funduszu inwestycyjnego w zamian za certyfikaty inwestycyjne, nie będą podlegały opodatkowaniu w Polsce na podstawie art. 13 ust. 4 UPO, należy uznać za prawidłowe”,
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność

są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.