IPPB5/423-908/14-3/MW | Interpretacja indywidualna

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków z tytułu wykupu od spółki luksemburskiej certyfikatów inwestycyjnych, w tym braku obowiązków płatnika do poboru i zapłaty podatku dochodowego.
IPPB5/423-908/14-3/MWinterpretacja indywidualna
 1. Luksemburg
 2. certyfikaty
 3. fundusz
 4. przychód
 5. wierzytelność
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Pobór podatku -> Osoby prawne jako płatnicy
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Zasięg terytorialny
 4. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 22 września 2014 r. (złożonym osobiście w dniu 22 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia:

 • czy przychód Spółki z tytułu wykupu przez Fundusz certyfikatów stanowi przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie nr 1) – jest prawidłowe,
 • czy przychód Spółki z tytułu wykupu przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych stanowi przychód, który nie podlega opodatkowaniu w Polsce na podstawie polsko-luksemburskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie nr 2) – jest prawidłowe,
 • czy Fundusz jako podmiot dokonujący wypłat z tytułu wykupu certyfikatów będzie zobowiązany do poboru i zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu przychodu osiągniętego przez Spółkę (pytanie nr 3) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków z tytułu wykupu od spółki luksemburskiej certyfikatów inwestycyjnych, w tym braku obowiązków płatnika do poboru i zapłaty podatku dochodowego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym z siedzibą na terytorium Polski (dalej: Fundusz lub Wnioskodawca) działającym na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. 2004 nr 146 poz. 1546, dalej: UFI). Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych w rozumieniu UFI.

Uczestnikiem Funduszu jest K S.ą.r.l., spółka kapitałowa utworzona zgodnie z prawem luksemburskim określana jako „Société ą responsabilité limitée” (dalej: lub Spółka). posiada siedzibę na terytorium Luksemburga i jest rezydentem podatkowym Luksemburga. nie posiada w Polsce zakładu w rozumieniu art. 5 Konwencji między Rzeczpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodów i majątku (dalej: UPO).

Głównym przedmiotem działalności Funduszu jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze niepublicznego proponowania nabycia certyfikatów inwestycyjnych w papiery wartościowe, oraz inne prawa majątkowe określone szczegółowo w statucie Funduszu (np. udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, wierzytelności z wyjątkiem wierzytelności wobec osób fizycznych).

Dotychczasowe inwestycje Funduszu obejmują w szczególności:

 • akcje spółki M sp. z o.o. SKA (dalej: M) – M jest spółką osobową (spółką komandytowo-akcyjną) utworzoną zgodnie z prawem polskim posiadającą siedzibę na terytorium Polski i od 1 stycznia 2014 r. jest podatnikiem CIT. Komplementariuszem M jest spółka M sp. z o.o. Wspólnicy uczestniczą w zysku M w następujący sposób: 1) komplementariusz – 0,05% zysku netto, 2) akcjonariusz – 99,95% zysku netto. Głównym aktywem M jest nieruchomość położona w Polsce,
 • akcje spółki K 1 sp. z o.o. SKA (dalej: K) – K jest spółką osobową (spółką komandytowo-akcyjną) utworzoną zgodnie z prawem polskim posiadającą siedzibę na terytorium Polski. Do 31 grudnia 2014 r. podatnikami podatku dochodowego z tytułu dochodów osiąganych przez K są jej wspólnicy. Komplementariuszem K jest spółka 1 sp. z o.o. Wspólnicy uczestniczą w zysku Kruczej w następujący sposób: 1) komplementariusz – 0,1% zysku netto, 2) akcjonariusz – 99,9% zysku netto. Głównym aktywem K jest nieruchomość położona w Polsce,
 • akcje spółki C 2 sp. z o.o. SKA (dalej: C) – C jest spółką osobową (spółką komandytowo-akcyjną) utworzoną zgodnie z prawem polskim posiadającą siedzibę na terytorium Polski. Do 31 grudnia 2014 r. podatnikami podatku dochodowego z tytułu dochodów osiąganych przez C są jej wspólnicy. Komplementariuszem C jest spółka 2 sp. z o.o. Wspólnicy uczestniczą w zysku Chmielnej w następujący sposób: 1) komplementariusz – 0,1% zysku netto, 2) akcjonariusz – 99,9% zysku netto. Głównym aktywem C jest nieruchomość położona w Polsce,
 • jednostki uczestnictwa będące papierami wartościowymi wydane przez spółkę M SCSp (dalej: M SCSp). M SCSp jest spółką osobową prawa luksemburskiego utworzoną jako Société en Commandite Spéciale (dalej: SCSp). M SCSp posiada siedzibę na terytorium Luksemburga. Wspólnikiem odpowiadającym w nieograniczony sposób za zobowiązania M SCSp jest CP S.ą.r.l. (luksemburska spółka kapitałowa utworzona w formie „Société ą responsabilité limitée , będąca rezydentem podatkowym w Luksemburgu). Wspólnikiem odpowiadającym w ograniczony sposób za zobowiązania M SCSp jest Fundusz. Wspólnicy uczestniczą w zysku M SCSp w następujący sposób: 1) wspólnik odpowiadający w nieograniczony sposób za zobowiązania – 0,1% zysku netto, 2) wspólnik odpowiadający w ograniczony sposób za zobowiązania – 99,9% zysku netto. Według prawa luksemburskiego, spółka utworzona w formie SCSp to spółka nieposiadająca osobowości prawnej. M SCSp nie prowadzi obecnie działalności gospodarczej oraz nie posiada istotnych aktywów,
 • jednostki uczestnictwa będące papierami wartościowymi wydane przez spółkę K SCSp (dalej: K SCSp). K SCSp jest spółką osobową prawa luksemburskiego utworzoną jako Société en Commandite Spéciale (dalej: SCSp). K SCSp posiada siedzibę na terytorium Luksemburga. Wspólnikiem odpowiadającym w nieograniczony sposób za zobowiązania K SCSp jest CP S.á.r.l. (luksemburska spółka kapitałowa utworzona w formie „Société ą responsabilité limitée”, będąca rezydentem podatkowym w Luksemburgu). Wspólnikiem odpowiadającym w ograniczony sposób za zobowiązania K SCSp jest Fundusz. Wspólnicy uczestniczą w zysku K SCSp w następujący sposób: 1) wspólnik odpowiadający w nieograniczony sposób za zobowiązania – 0,1% zysku netto, 2) wspólnik odpowiadający w ograniczony sposób za zobowiązania – 99,9% zysku netto. Według prawa luksemburskiego, spółka utworzona w formie SCSp to spółka nieposiadająca osobowości prawnej. K SCSp nie prowadzi obecnie działalności gospodarczej oraz nie posiada istotnych aktywów,
 • jednostki uczestnictwa będące papierami wartościowymi wydane przez spółkę C SCSp (dalej: C SCSp). C SCSp jest spółką osobową prawa luksemburskiego utworzoną jako Société en Commandite Spéciale (dalej: SCSp). C SCSp posiada siedzibę na terytorium Luksemburga. Wspólnikiem odpowiadającym w nieograniczony sposób za zobowiązania C SCSp jest DI S.ą.r.l. (luksemburska spółka kapitałowa utworzona w formie „Société ą responsabilité limitée”, będąca rezydentem podatkowym w Luksemburgu). Wspólnikiem odpowiadającym w ograniczony sposób za zobowiązania C SCSp jest Fundusz. Wspólnicy uczestniczą w zysku C SCSp w następujący sposób: 1) wspólnik odpowiadający w nieograniczony sposób za zobowiązania – 0,1% zysku netto, 2) wspólnik odpowiadający w ograniczony sposób za zobowiązania – 99,9% zysku netto. Według prawa luksemburskiego, spółka utworzona w formie SCSp to spółka nieposiadająca osobowości prawnej. C SCSp nie prowadzi obecnie działalności gospodarczej oraz nie posiada istotnych aktywów.

Rozważana jest obecnie restrukturyzacja, która pozwoli na osiągnięcie m.in. następujących celów:

 • zwiększenie dla Funduszu oraz grupy elastyczności wyjścia z poczynionych inwestycji poprzez uzyskanie możliwości zbycia nie tylko udziałów w polskich spółkach oraz ich aktywów, ale także udziałów w spółkach prawa luksemburskiego, co umożliwia dostęp do szeregu inwestorów działających poprzez spółki prawa luksemburskiego,
 • uproszczenie bieżącego zarządzania podmiotami posiadającymi nieruchomości poprzez zastąpienie formy spółki komandytowo-akcyjnej, spółką komandytową (dalej: SK),
 • uzyskanie dostępu do potencjalnych inwestorów zlokalizowanych na luksemburskim rynku nieruchomościowym, który jest jednym z głównych rynków nieruchomościowych w Europie, poprzez działanie za pośrednictwem spółki zlokalizowanej w Luksemburgu.

Rozważana restrukturyzacja wymaga podjęcia kilku kroków prawnych w celu osiągnięcia pożądanej struktury działalności grupy , tj.:

 • wniesienie akcji posiadanych spółek komandytowo-akcyjnych do wybranych podmiotów zagranicznych (w formie SCSp) – w chwili obecnej rozważane jest wniesienie akcji M do M SCSp, wniesienie akcji K do K SCSp oraz wniesienie akcji C do C SCSp,
 • przekształcenie wniesionych spółek (M, K, C) w spółki komandytowe, w których komandytariuszami będą wybrane odpowiednie podmioty zagraniczne (tj. M SCSp, K SCSp i C SCSp utworzone w formie SCSp) a komplementariuszami będą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, będące rezydentami podatkowymi w Polsce.

Zyski osiągane przez Fundusz w ramach nowej struktury będą wypłacane uczestnikom Funduszu zgodnie z postanowieniami statutu Funduszu. Statut Funduszu przewiduje, że Fundusz może dokonywać wykupu certyfikatów na żądanie uczestnika na zasadach określonych w samym statucie oraz zgodnie z przepisami UFI.

Z chwilą wykupu certyfikatu przez Fundusz, certyfikat ulega umorzeniu z mocy prawa.

A zatem Spółka będzie mogła osiągać przychody m.in. z tytułu wykupienia certyfikatów przez Fundusz.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy przychód Spółki z tytułu wykupu przez Fundusz certyfikatów stanowi przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 12 UPDOP...
 2. Czy przychód Spółki z tytułu wykupu przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych stanowi przychód, który nie podlega opodatkowaniu w Polsce na mocy UPO...
 3. Czy Fundusz jako podmiot dokonujący wypłat z tytułu wykupu certyfikatów będzie zobowiązany do poboru i zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu przychodu osiąganego przez Spółkę...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Przychód Spółki z tytułu wykupu przez Fundusz certyfikatów stanowi przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm., dalej: „UPDOP”).

Zgodnie z regulacją zawartą w art. 3 ust. 1 UFI, fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

Ponadto, zgodnie z art. 139 ust. 1 UFI, fundusz inwestycyjny zamknięty może wykupywać certyfikaty inwestycyjne, które wyemitował, jeżeli statut funduszu tak stanowi. Z chwilą wykupienia certyfikaty takie są umarzane z mocy prawa. Równocześnie, zgodnie z art. 139 ust. 4 UFI, cena wykupu certyfikatu inwestycyjnego jest równa wartości aktywów netto funduszu, przypadającej na certyfikat inwestycyjny, według wyceny aktywów z dnia wykupu.

Statut Funduszu zezwala na wykupywanie wyemitowanych uprzednio przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych.

W opinii Wnioskodawcy, przychód osiągnięty przez Spółkę z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów w świetle UPDOP stanowi przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych, które zostały sformułowane w art. 12 UPDOP.

W oparciu o przepis art. 12 UPDOP, przychód należy określić jako wszelkie trwałe, bezzwrotne i definitywne przysporzenia majątkowe podatnika. W art. 12 UPDOP zawarto jedynie przykładowy, otwarty katalog kategorii, które zaliczane są do przychodu podatkowego. Tym samym, art. 12 UPDOP obejmuje swoim zakresem również te kategorie przychodów, które nie zostały w nim wymienione expressis verbis.

W związku z powyższym należy przyjąć, że w kategorii przychodu opodatkowanego „na zasadach ogólnych”, tj. zgodnie z art. 12 UPDOP, mieszczą się wszelkie przysporzenia w majątku podatnika, które nie zostały wyraźnie zaliczone do kategorii wymienionych w innych przepisach ustawy.

Zdaniem Wnioskodawcy, opodatkowanie przychodu osiągniętego przez Spółkę z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów nie jest uregulowane w innych przepisach UPDOP, a tym samym nie zostało wyraźnie zaliczone do kategorii wymienionych w innych przepisach ustawy.

Z kolei w świetle art. 16 ust. 1 pkt 8 UPDOP, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 7e.

Z przytoczonych powyżej przepisów wynika, że intencją ustawodawcy było ustalenie przychodów uczestników funduszy inwestycyjnych zgodnie z zasadami ogólnymi. Powyższa konstatacja dotyczy także przychodu z tytułu wykupienia przez fundusz inwestycyjny zamknięty certyfikatów inwestycyjnych, które wcześniej wyemitował.

W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, przychód z tytułu wykupu przez Fundusz certyfikatów stanowi przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych, o których mowa w art. 12 UPDOP.

Ad. 2

Przychód osiągnięty przez Spółkę z tytułu wykupu przez Fundusz certyfikatów podlega na mocy UPO opodatkowaniu wyłącznie w Luksemburgu i nie podlega opodatkowaniu w Polsce.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 UPDOP Spółka może podlegać w Polsce opodatkowaniu wyłącznie od dochodów uzyskiwanych na terytorium Polski. Równocześnie zakres dochodów Spółki, jakie mogą podlegać opodatkowaniu w Polsce określony jest w Konwencji między Rzeczpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku z dnia 14 czerwca 1995 r. (Dz. U. z 1996. Nr 110, poz. 527 ze zm., dalej: UPO). Ustalenie zakresu dochodów, jakie mogą podlegać opodatkowaniu w poszczególnych państwach - stronach UPO, wymaga prawidłowej kwalifikacji uzyskanego przez Spółkę dochodu do odpowiedniej kategorii określonej w UPO.

Regulacja zawarta w UPO nie wskazuje wprost, w jaki sposób należy klasyfikować wypłaty z tytułu wykupu przez fundusz inwestycyjny zamknięty certyfikatów inwestycyjnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z tym, iż:

 1. osiągnięty przez Spółkę przychód z tytułu wykupu przez Fundusz certyfikatów stanowi przychód opodatkowany na zasadach ogólnych, oraz
 2. UPO nie zawiera żadnych specyficznych postanowień odnośnie klasyfikacji takiego przychodu przedmiotowy przychód powinien zostać zakwalifikowany jako przychód, o którym mowa w art. 7 (zyski przedsiębiorstw) lub art. 22 UPO (inne dochody).

Zgodnie z art. 7 UPO (zyski przedsiębiorstw), zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność gospodarczą w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi.

Unormowanie to dokonuje zatem rozgraniczenia jurysdykcji podatkowej pomiędzy państwa będące stronami umowy w zakresie opodatkowania zysków przedsiębiorstw będących w tych państwach rezydentami. W rezultacie co do zasady, tylko państwo, w którym siedzibę ma przedsiębiorstwo (państwo siedziby), może opodatkować zyski tego przedsiębiorstwa.

Jeżeli jednak przedsiębiorstwo prowadzi w drugim umawiającym się państwie działalność gospodarczą poprzez położony tam zakład, to państwo położenia zakładu może opodatkować zyski przedsiębiorstwa w takiej mierze, w jakiej można je przypisać temu zakładowi. Pojęcie „przedsiębiorstwo” dotyczy prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej (art. 3 ust. 1 lit. c UPO), natomiast „działalność gospodarcza” obejmuje świadczenie usług oraz inną działalność o samodzielnym charakterze (art. 3 ust. 1 lit. h UPO).

Zgodnie z art. 22 UPO (inne dochody), części dochodu osoby mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie, bez względu na to, skąd one pochodzą, które nie są objęte postanowieniami poprzednich artykułów niniejszej konwencji, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie. Postanowienia powyższe nie mają jednak zastosowania do dochodów nie będących dochodami z majątku nieruchomego określonego w artykule 6 ustęp 2 UPO, jeżeli osoba uzyskująca takie dochody, posiadająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, wykonuje w drugim Umawiającym się Państwie działalność zarobkową przez zakład w nim położony lub wykonuje w tym drugim Państwie wolny zawód w oparciu o stałą placówkę w nim położoną i gdy prawa lub dobra, z których tytułu wypłacany jest dochód, są rzeczywiście związane z działalnością takiego zakładu lub stałej placówki. W takim przypadku, w zależności od konkretnej sytuacji, stosuje się odpowiednio postanowienia artykułu 7 lub artykułu 14 UPO.

Przepisem tym objęte są wszelkie dochody, które nie zostały wyliczone w katalogu źródeł nazwanych, a więc zdaniem Wnioskodawcy także dochody osiągnięte przez Spółkę z tytułu wykupu przez Fundusz certyfikatów. Owe „inne dochody” mogą być opodatkowane wyłącznie w kraju siedziby lub miejsca zamieszkania uprawnionego do ich uzyskania. Jeśli uprawnionym do uzyskania dochodu jest luksemburska spółka kapitałowa, to państwem posiadającym wyłączne prawo do nałożenia podatku jest Luksemburg.

Biorąc pod uwagę treść wskazanych powyżej przepisów, oraz w związku z okolicznością, iż Spółka nie posiada w Polsce zakładu w rozumieniu UPO należy uznać, iż w każdym z tych przypadków zyski osiągnięte przez Spółkę z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz byłyby opodatkowane wyłącznie na terytorium Luksemburga.

Ad. 3

Wnioskodawca jako podmiot dokonujący wypłat na rzecz Spółki z tytułu wykupu certyfikatów nie będzie zobowiązany do poboru i wpłaty podatku od przychodu uzyskanego przez Spółkę.

Zgodnie z brzmieniem art. 26 ust. 1 UPDOP, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2b, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e.

Zgodnie ze stanowiskiem Funduszu przedstawionym w pkt 1, przychód osiągany przez Spółkę z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów stanowi w świetle UPDOP przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Przychód ten w szczególności nie może zostać zaklasyfikowany jako wypłata należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 (tj. przychody z tytułu odsetek, praw autorskich, z tytułu świadczeń doradczych, księgowych itp.) oraz w art. 22 ust. 1 (tj. dochody z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

Ponadto, zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym w pkt 2 powyższy przychód nie będzie podlegać opodatkowaniu w Polsce na gruncie UPO. Prawo do opodatkowania tego przychodu na mocy przepisów UPO zostanie przyznane luksemburskiej jurysdykcji podatkowej.

W świetle powyższego, należy stwierdzić, że w analizowanej sytuacji nie będzie żadnych podstaw do zastosowania art. 26 ust. 1 UPDOP i w konsekwencji Fundusz, jako podmiot dokonujący wypłat na rzecz Spółki z tytułu wykupu certyfikatów nie będzie zobowiązany do poboru i wpłaty podatku od przychodu uzyskiwanego przez Spółkę.

Pogląd ten został potwierdzony m.in. w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-15/14-3/IŚ z dnia 3 kwietnia 2014 r., interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-77/12-4/AS z dnia 30 kwietnia 2012 r. oraz interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-90/12-4/AS z dnia 30 kwietnia 2012 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie określenia:
 • czy przychód Spółki z tytułu wykupu przez Fundusz certyfikatów stanowi przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie nr 1) – jest prawidłowe,
 • czy przychód Spółki z tytułu wykupu przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych stanowi przychód, który nie podlega opodatkowaniu w Polsce na podstawie polsko-luksemburskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie nr 2) – jest prawidłowe,
 • czy Fundusz jako podmiot dokonujący wypłat z tytułu wykupu certyfikatów będzie zobowiązany do poboru i zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu przychodu osiągniętego przez Spółkę (pytanie nr 3) – jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Podkreślenia wymaga, że interpretacje prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego, co wynika z art. 14b § 1 Ordynacja podatkowa – a zatem wywierają skutki prawne w stosunku do tego podmiotu, do którego są skierowane. Z uwagi na powyższe niniejsza interpretacja jest wiążąca dla Wnioskodawcy, jako występującego z wnioskiem, nie chroni natomiast innych podmiotów.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych należy stwierdzić, że zostały wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację. Powołane interpretacje nie stanowią źródła prawa, wiążą strony w konkretnych indywidualnych sprawach, więc zawartego w nich stanowiska organu podatkowego nie można wprost przenosić na grunt innej sprawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.