IPPB3/4510-84/16-3/JBB | Interpretacja indywidualna

Konsekwencje podatkowe związane z nabyciem/zbyciem Certyfikatów inwestycyjnych tj. zastosowania art.12 ust.1 w zw. z art.14 oraz art.15 ust.1 w zw. z art.16 ust.1 pkt 8 updop.
IPPB3/4510-84/16-3/JBBinterpretacja indywidualna
 1. certyfikat inwestycyjny
 2. certyfikaty
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. nabycie
 5. przychód
 6. wymiana udziałów
 7. zbycie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r., poz. 613) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015r., poz.643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 05.02.2016r. (data wpływu 05.02.2016r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych związanych z nabyciem/zbyciem Certyfikatów inwestycyjnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 lutego 2016r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych związanych z nabyciem/zbyciem Certyfikatów inwestycyjnych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej: „Spółka”) jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, polskim rezydentem podatkowym. Planowane jest podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy, podwyższenie zostanie pokryte wkładem niepieniężnym w postaci akcji (dalej:,Akcje”) spółki akcyjnej, będącej polskim rezydentem podatkowym, podlegającej w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia (dalej „Spółka akcyjna”). W zamian za Akcje Wnioskodawca wyda udziały własne (dalej „Udziały własne”). W wyniku opisanej transakcji Wnioskodawca uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce akcyjnej. Transakcja ta spełni zatem wszystkie warunki do uznania jej za tzw. „wymianę udziałów” zgodnie z przepisem art. 12 ust. 4d Ustawy CIT oraz art. 24 ust. 8a ustawy z dnia 25 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).

W następnej kolejności Wnioskodawca dopuszcza możliwość opłacenia Akcjami obejmowanych certyfikatów inwestycyjnych (dalej: „Certyfikaty”) w funduszu inwestycyjnym zamkniętym (dalej: „FIZ”) założonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., nr 157 ze zm., dalej „ustawa o funduszach inwestycyjnych”). Wartość nabytych Certyfikatów będzie odpowiadała wartości Akcji. W przyszłości Certyfikaty mogą zostać przez Wnioskodawcę odpłatnie zbyte na rzecz FIZ (w ramach wykupu Certyfikatów przez FIZ) albo sprzedane na rzecz podmiotu trzeciego.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy w przypadku opłacenia Certyfikatów Akcjami powstanie dla Wnioskodawcy przychód podatkowy równy wartości Certyfikatów na moment ich nabycia...
 2. Czy w przypadku opłacenia Certyfikatów Akcjami i rozpoznania z tego tytułu przychodu podatkowego Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej Udziałów własnych wydanych w zamian za Akcje...
 3. Czy w przypadku odpłatnego zbycia Certyfikatów na rzecz FIZ Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć w koszty uzyskania przychodów wpłaty dokonane na nabycie Certyfikatów poprzez przekazanie Akcji na rzecz FIZ równe wartości Akcji na moment ich zbycia na rzecz FIZ...
 4. Czy w przypadku sprzedaży Certyfikatów na rzecz podmiotu trzeciego Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć w koszty uzyskania przychodów wpłaty dokonane na nabycie Certyfikatów poprzez przekazanie Akcji na rzecz FIZ równe wartości Akcji na moment ich zbycia na rzecz FIZ...

Zdaniem Wnioskodawcy (w odniesieniu do pytania pierwszego), w związku z opłaceniem Certyfikatów Akcjami powstanie dla Spółki przychód podatkowy równy wartości nabytych Certyfikatów, jednakże nie niższy niż wartość rynkowa Akcji, za które zostaną nabyte Certyfikaty.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych - wpłaty do funduszu inwestycyjnego są dokonywane w formie pieniężnej. Zgodnie z ust. 2 tego artykułu - do FIZ mogą być jednak wniesione: 1. zdematerializowane papiery wartościowe - jeżeli statut FIZ tak stanowi lub 2. inne niż zdematerializowane papiery wartościowe, udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub prawa, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) oraz pkt 2 ustawy o FIZ - jeżeli ustawa oraz statut FIZ tak stanowią. Ilekroć w ustawie jest mowa o wpłatach, rozumie się przez to również wniesienie do FIZ praw majątkowych, o których mowa w ust. 2 powyżej. Stosownie do treści art. 28 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych - w przypadku wpłat do FIZ, dokonywanych m.in. w formie niezdematerializowanych papierów wartościowych (akcji) osoba zapisująca się na certyfikaty inwestycyjne przenosi, w drodze umowy, prawa z tych papierów na towarzystwo oraz składa u depozytariusza kopię tej umowy oraz same dokumenty akcji. Oznacza to, że wniesienie Akcji do FIZ jest równoznaczne z dokonaniem wpłaty do funduszu i opłacenia Certyfikatów. Tym samym w wyniku takiego działania dochodzi do zbycia Akcji w zamian za nabycie Certyfikatów - tym samym dochodzi do odpłatnego zbycia Akcji, gdzie wynagrodzeniem są nabyte w zamian za Akcje Certyfikaty. Tym samym w opinii Wnioskodawcy należy uznać, że w przypadku planowanego działania, tzn. opłacenia przez Wnioskodawcę Certyfikatów Akcjami powstanie dla Wnioskodawcy przychód podatkowy w wysokości równej wartości nabytych Certyfikatów (gdyż będzie on równy de facto otrzymanej za Akcje cenie); wartość nabytych Certyfikatów będzie jednocześnie odpowiadała wartości rynkowej Akcji, za które zostały one nabyte.

Zdaniem Wnioskodawcy (w odniesieniu do pytania drugiego), w przypadku opłacenia Certyfikatów Akcjami i rozpoznania z tego tytułu przychodu podatkowego Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej Udziałów własnych wydanych w zamian za Akcje.

Wnioskodawca planuje przenieść własność Akcji w celu opłacenia nimi Certyfikatów. Tym samym w zamian za Akcje otrzyma Certyfikaty. Oznacza to, że Spółka dokona odpłatnego zbycia Akcji, gdyż w zamian za nie otrzyma świadczenie ekwiwalentne w postaci Certyfikatów. Tym samym należy uznać, że Wnioskodawca dokona odpłatnego zbycia Akcji. Oznacza to jednocześnie, że w chwili zbycia Akcji (oraz rozpoznania przychodu z tytułu nabycia Certyfikatów w zamian za Akcji) Spółka będzie uprawniona do rozliczenia kosztów nabycia Akcji. Z uwagi na to, że Spółka nabędzie Akcje w wyniku wcześniejszego dokonania transakcji wymiany udziałów, o której mowa w przepisie art. 12 ust. 4d Ustawy CIT, przy określeniu kosztów uzyskania przychodów konieczne jest uwzględnienie dyspozycji przepisu art. 16 ust. 1 pkt 8e Ustawy CIT. Zgodnie z tym przepisem: „Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: (...) wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te - w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d - są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji)”. W związku z przywołaną regulacją, zdaniem Wnioskodawcy, poniesione przez niego wydatki na nabycie Akcji w ramach operacji wskazanej w zdarzeniu przyszłym będą stanowiły koszt uzyskania przychodów Spółki w chwili odpłatnego zbycia Akcji, tzn. w chwili gdy Wnioskodawca opłaci Akcjami Certyfikaty. Wydane przez Spółkę Udziały własne stanowić będą koszt (wydatek), jaki Spółka poniosła w celu nabycia Akcji. Sposób określenia wartości poniesionego w tej sytuacji kosztu jest wprost określony w cytowanym przepisie art. 16 ust 1 pkt 8e Ustawy CIT - w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości Udziałów własnych wydanych w zamian za aport Akcji. Zaprezentowane stanowisko Wnioskodawcy znajduje także potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych prawa podatkowego. Przykładowo można wskazać następujące interpretacje: -interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 19 lutego 2015 r. (znak: IPTPB3/423-394/14-4/IR) „Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za koszt uzyskania przychodów nie uznaje się wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te - w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych wspólnikom spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d - są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji). Z powołanego powyżej przepisu wynika, że w przypadku odpłatnego zbycia na rzecz podmiotu trzeciego udziałów nabytych w ramach operacji wymiany udziałów, koszt uzyskania przychodów będzie stanowić wartość wydatków na ich nabycie w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów spółki nabywającej wydanych wspólnikom spółki, której udziały są nabywane (skorygowane o wartość ewentualnej zapłaty w gotówce). Biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa i przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe tutejszy Organ stoi na stanowisku, w przypadku odpłatnego zbycia na rzecz podmiotu trzeciego udziałów nabytych w ramach wymiany przychód należy ustalić w oparciu o art. 12 ust. 1 w związku z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, natomiast na podstawie art. 15 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 8e ww. ustawy Spółka będzie uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w kwocie odpowiadającej wartości nominalnej udziałów wydanych przez Spółkę w ramach uprzedniej wymiany udziałów.” W konsekwencji należy uznać, że w przypadku opłacenia Certyfikatów Akcjami i rozpoznania z tego tytułu przychodu podatkowego Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej Udziałów własnych wydanych w zamian za Akcje.

Zdaniem Wnioskodawcy (w odniesieniu do pytania trzeciego), w przypadku odpłatnego zbycia Certyfikatów na rzecz FIZ Spółka będzie mogła zaliczyć w koszty uzyskania przychodów wpłaty dokonane na nabycie Certyfikatów poprzez przekazanie Akcji na rzecz FIZ równe wartości Akcji na moment ich zbycia na rzecz FIZ.

Spółka planuje dokonać wpłaty na Certyfikaty w formie Akcji, tzn. Spółka przeniesie na rzecz FIZ własność Akcji i w zamian za to nabędzie Certyfikaty. Oznacza to, że Spółka nabędzie Certyfikaty odpłatnie, gdyż nie otrzyma Certyfikatów pod tytułem darmym, lecz będzie zobowiązana do świadczenia wzajemnego w zamian za Certyfikaty. Świadczeniem wzajemnym będzie w tym przypadku przekazanie własności Akcji a nie dokonanie wpłaty pieniężnej. Mając to na uwadze należy uznać, że: - Certyfikaty zostaną nabyte przez Spółkę odpłatnie; - świadczeniem wzajemnym za Certyfikaty będzie przeniesienie własności Akcji. Ustawa CIT nie zawiera szczególnych regulacji odnoszących się do sytuacji przedstawionej w zdarzeniu przyszłym. Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 Ustawy CIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Jednocześnie, przepis art. 16 ust. 1 pkt 8 Ustawy CIT wskazuje, że „nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 7e”. Z przepisu powyższego wynika, że w chwili odpłatnego zbycia m.in. papierów wartościowych (do których zalicza się Certyfikaty) wydatki na nabycie Certyfikatów zalicza się w koszty uzyskania przychodów. W związku z tym, że Certyfikaty zostaną przez Wnioskodawcę nabyte w zamian za Akcji, gdyż to za nie Spółka otrzyma Certyfikaty. To znaczy, Spółka wyzbędzie się majątku w postaci Akcji i w zamian za to otrzyma inne aktywo - Certyfikaty. Jednocześnie wartość tego wydatku, tzn. wartość Akcji, za które zostaną nabyte Certyfikaty należy określić na moment przeniesienia własności Akcji na rzecz FIZ, Jest to wartość aktywa, którego Wnioskodawca będzie się musiał wyzbyć, żeby nabyć własność Certyfikatów. Wartość ta będzie jednocześnie odpowiadała wartości nabytych Certyfikatów (ich cenie emisyjnej) i rozpoznanego przez Spółkę przychodu z tytułu nabycia Certyfikatów. Reasumując powyższe, należy uznać, że wydatkiem na nabycie Certyfikatów, który będzie mógł zostać rozliczony w koszty uzyskania przychodów w chwili odpłatnego zbycia Certyfikatów na rzecz FIZ, są Akcje, a wysokość tego wydatku powinna zostać określona w wysokości wartości Akcji z chwili opłacenia nimi Certyfikatów.

Zdaniem Wnioskodawcy (w odniesieniu do pytania czwartego), w przypadku sprzedaży Certyfikatów na rzecz podmiotu trzeciego Spółka będzie mogła zaliczyć w koszty uzyskania przychodów wpłaty dokonane na nabycie Certyfikatów poprzez przekazanie Certyfikatów na rzecz FIZ równe wartości Akcji na moment ich zbycia na rzecz FIZ.

W opinii Wnioskodawcy, uzasadnienie wskazane w odniesieniu do pytania 3 znajduje w pełni zastosowanie również w przypadku sprzedaży Certyfikatów na rzecz podmiotu trzeciego. Mając powyższe na uwadze należy w opinii Wnioskodawcy uznać, że w przypadku sprzedaży Certyfikatów na rzecz podmiotu trzeciego Spółka będzie mogła zaliczyć w koszty uzyskania przychodów wpłaty dokonane na nabycie Certyfikatów poprzez przekazanie Akcji na rzecz FIZ równe wartości Akcji na moment ich zbycia na rzecz FIZ.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy, w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późń. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.