IPPB2/436-286/13-4/MZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Zakres skutków podatkowych nabycia certyfikatów za pośrednictwem Domu Maklerskiego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 06.06.2013 r. (data wpływu 10.06.2013 r.) uzupełnionym pismem z dnia 12.07.2013 r. (data nadania 12.07.2013 r., data wpływu 15.07.2013 r.) na wezwanie z dnia 05.07.2013 r. Nr IPPB2/436-286/13-2/MZ (data nadania 05.07.2013 r., data doręczenia 08.07.2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia certyfikatów za pośrednictwem Domu Maklerskiego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10.06.2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia certyfikatów za pośrednictwem Domu Maklerskiego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

B. jest spółką kapitałową z siedzibą w USA (dalej: Wnioskodawca lub Spółka). Wnioskodawca zamierza nabyć certyfikaty inwestycyjne w polskim funduszu inwestycyjnym C. (dalej: Certyfikaty) od M. spółki kapitałowej z siedzibą w USA (dalej: Zbywca). C. jest funduszem inwestycyjnym działającym w na podstawie Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004, Nr 146 poz. 1546) (dalej: Fundusz). Zbywca posiada obecnie 93,64% Certyfikatów Funduszu.

Z uwagi na skomplikowane procedury takiego nabycia oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa transakcji, Wnioskodawca i Zbywca (dalej łącznie: Strony) zamierzają przeprowadzić transakcję zbycia/nabycia Certyfikatów za pośrednictwem firmy inwestycyjnej – domu maklerskiego z siedzibą w Polsce (dalej: Dom Maklerski) w rozumieniu art. 3 pkt 33 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.) (dalej: Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi. W tym celu Wnioskodawca zawrze z Domem Maklerskim umowę, w której Dom Maklerski zobowiąże się wobec Wnioskodawcy do pośrednictwa w transakcji zbycia/nabycia Certyfikatów. Prawdopodobny zakres czynności jakie miałyby zostać wykonane przez Dom Maklerski w związku z planowanym nabyciem Certyfikatów za jego pośrednictwem obejmowałby przede wszystkim:

„zawarcie umowy sprzedaży Certyfikatów (i) w imieniu i na rachunek Spółki (jako nabywcy) lub (ii) w imieniu własnym Domu Maklerskiego na rachunek Spółki,

„rozliczenie nabycia Certyfikatów przez Spółkę poprzez podjęcie czynności mających na celu przeniesienie tytułu do nich,

„dokonanie rozliczenia finansowego transakcji,

„wystawienie potwierdzenia dokonania transakcji.

Dodatkowo, Dom Maklerski może (ale nie musi) być zaangażowany w czynności pomocnicze bezpośrednio związane z umową sprzedaży Certyfikatów, w szczególności:

„weryfikację praw Zbywcy do Certyfikatów i istnienia ewentualnych obciążeń na Certyfikatach,

„udział w przygotowaniu planu struktury transakcji (np. w zakresie zasad przeprowadzenia transakcji sprzedaży lub przeniesienia Certyfikatów),

„udział w przygotowaniu dokumentacji transakcji (np. przyjmowanie/przekazywanie oświadczeń stron).

Za swoje usługi Dom Maklerski otrzyma wynagrodzenie kalkulowane w oparciu o warunki rynkowe. Wnioskodawca zakłada, że do obowiązków Domu Maklerskiego nie będzie należało wyszukanie podmiotu (podmiotów) gotowego do sprzedaży Certyfikatów. Dom Maklerski może nie być również zaangażowany w negocjacje pomiędzy Stronami dotyczące części lub całości warunków transakcji, w tym w zawarcie dodatkowych porozumień pomiędzy Stronami. Przy czym żadna z czynności dokonanych przez Strony samodzielnie, bez asysty Domu Maklerskiego, nie będzie skutkowała sprzedażą Certyfikatów. Natomiast w każdym przypadku czynność prawna, w wyniku której dojdzie do przeniesienia własność Certyfikatów na Wnioskodawcę, zostanie dokonana za pośrednictwem Domu Maklerskiego.

Pismem z dnia 05.07.2012 r. Nr IPPB2/436-286/13-2/MZ wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, poprzez:

 • przesłanie dokumentu obcojęzycznego (oryginału lub urzędowo poświadczonej kopii za zgodność z oryginałem) oraz jego tłumaczenia na język polski, z którego wynika umocowanie dla osoby/osób, która w imieniu Spółki udzieliła pełnomocnictwa m.in. na rzecz Pana M. B.

Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy opisana w zdarzeniu przyszłym sprzedaż na rzecz Wnioskodawcy Certyfikatów za pośrednictwem Domu maklerskiego będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCC)...

Zdaniem Wnioskodawcy, opisana sprzedaż Certyfikatów na rzecz Wnioskodawcy za pośrednictwem Domu Maklerskiego będzie zwolniona z opodatkowania PCC.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a w związku z ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) (dalej: Ustawa o PCC), podatkowi temu podlegają miedzy innymi umowy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym papierów wartościowych jakimi są certyfikaty inwestycyjne w polskich funduszach inwestycyjnych. Z kolei, na podstawie art. 5 ust. 1 w związku z art. 4 pkt 1 ustawy o PCC, obowiązek podatkowy oraz obowiązek zapłaty PCC z tytułu sprzedaży praw majątkowych ciąży na kupującym.

Stosownie do z art. 6 ust. 1 pkt 1 i art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b Ustawy o PCC, sprzedaż praw majątkowych podlega opodatkowaniu 1% PCC, a podstawą opodatkowania jest wartość rynkowa sprzedawanych praw.

Przepis art. 9 pkt 9 lit. b Ustawy o PCC przewiduje jednak zwolnienie od opodatkowania PCC sprzedaży praw majątkowych będących instrumentami finansowymi dokonywanej za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zastosowanie przedmiotowego zwolnienia uzależnione jest od spełnienia następujących warunków:

 1. uznania Certyfikatów nabywanych przez Wnioskodawcę za instrumenty finansowe w świetle przepisów Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
 2. uznania Domu Maklerskiego pośredniczącego w sprzedaży Certyfikatów za firmę inwestycyjną w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
 3. dokonania sprzedaży Certyfikatów za pośrednictwem firmy inwestycyjnej w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Planowana transakcja nabycia Certyfikatów przez Wnioskodawcę spełnia wskazane powyżej warunki uprawniające do zastosowania zwolnienia od opodatkowania PCC z uwagi na następujące okoliczności.

 1. Certyfikaty stanowią instrumenty finansowe w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Przepis art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi definiuje jako instrumenty finansowe przede wszystkim papiery wartościowe – tymi zaś, stosownie do przepisów Ustawy o funduszach inwestycyjnych są certyfikaty inwestycyjne. Tym samym, spełniony jest warunek przedmiotowy zastosowania zwolnienia z art. 9 pkt 9 lit. b Ustawy o PCC z uwagi na fakt, iż przedmiotem planowanej transakcji będą Certyfikaty.

 1. Dom Maklerski jest firmą inwestycyjną.

Koniecznym warunkiem zwolnienia z PCC jest pośredniczenie w transakcji sprzedaży Certyfikatów przez firmę inwestycyjną lub zagraniczną firmę inwestycyjną, w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Zgodnie z art. 3 pkt 33 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, za firmę inwestycyjną uważa się „dom maklerski, bank prowadzący działalność maklerską, zagraniczną firmę inwestycyjną prowadzącą działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagraniczną osobę prawną z siedzibą na terytorium państwa należącego do OECD lub WTO, prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską”.

Dom Maklerski, za pośrednictwem którego Wnioskodawca zamierza przeprowadzić opisana transakcję sprzedaży Certyfikatów, działa na podstawie zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego, uprawniającego do pośredniczenia w transakcjach obrotu instrumentami finansowymi. Tym samym Dom Maklerski, za pośrednictwem którego Wnioskodawca zamierza przeprowadzić transakcję nabycia Certyfikatów powinien być zaklasyfikowany jako firma inwestycyjna, o której mowa w art. 9 pkt 9 Ustawy o PCC.

 1. Dom Maklerski pośredniczy w transakcji.

Przepisy ustawy o PCC nie definiują pojęcia „sprzedaży za pośrednictwem” firmy inwestycyjnej. W związku z powyższym, zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami wykładni przepisów prawa podatkowego, w celu interpretacji tego terminu należy odnieść się do jego potocznego rozumienia opartego na definicji zawartej w słowniku języka polskiego.

Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN (pod red. Mieczysława Szymczaka, wyd. PWN 1998), przez „pośrednictwo” należy rozumieć:

„działalność osoby trzeciej mającą na celu porozumienie się między stronami lub załatwienie jakichś spraw dotyczących obu stron,

„występowanie w roli łącznika,

„załatwianie dla zarobku różnego rodzaju transakcji handlowych między dwiema stronami.

Ponadto, w świetle art. 69 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, za pośrednictwo należy w szczególności uznać przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych czy też wykonywanie takich zleceń na rachunek dającego zlecenie.

Również praktyka organów podatkowych zawiera wskazówki jak należy interpretować „pośrednictwo” dal celów analizowanego zwolnienia z PCC. I tak, organy podatkowe wskazały, że podstawowymi czynnikami świadczącymi o zawarciu umowy za pośrednictwem Domu Maklerskiego są:

„występowanie przez dom maklerski w imieniu sprzedającego lub nabywcy lub w imieniu własnym i na rachunek nabywcy (stanowisko zaprezentowane przez Urząd Skarbowy Warszawa-Ursynów w piśmie z dnia 24 maja 2007 r., sygn. 1438/RM/436-8/07/73/PCC/EB, Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w piśmie z dnia 26 lutego 2008 r., sygn. ILPB2/415 -347/07-2/MK, Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w pismach z dnia 16 lutego 2010 r., sygn. IBPBII/1/436-297/09/AŻ i dnia 31 grudnia 2009 r., sygn. IBPBII/1/436-277/09/MZ, Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w piśmie z dnia 16 czerwca 2009 r., sygn. ITPB2/436 -45/09/PS, Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w piśmie z dnia 29 grudnia 2009 r., sygn. IPPB2/436-390/09-2/MZ, Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2010 r., sygn. IPPB2/436-236/10-2/MZ, Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 11 lipca 2011 r., sygn. IPPB2/436-209/11-2/MZ, Dyrektora Izby w Warszawie z dnia 26 października 2011 r., sygn. IPPB2/436-333/11-4/MZ, Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 23 listopada 2011 r., sygn. ILPB2/436-182/11-2/WS, Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 15 grudnia 2011 r., sygn. IPPB2/436-439/11-3/AK),

„wykonywanie przez dom maklerski zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych, na rachunek dającego zlecenie (stanowisko zaprezentowane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w piśmie z dnia 26 lutego 2008 r., sygn. ILPB2/415-347/07/08-2/MK, Dyrektora Izby Skarbowej w pismach z dnia 16 lutego 2010 r., sygn. IBPBII/1/436-297/09/AŻ i dnia 31 grudnia 2009 r., sygn. IBPBII/436-277/09/MZ).

W opisie zdarzenia przyszłego Wnioskodawca zaznaczył, iż w zakresie czynności wykonywanych przez Dom Maklerski mieściło się będzie zawarcie umowy sprzedaży Certyfikatów w imieniu i na rachunek Wnioskodawcy lub w imieniu własnym Domu Maklerskiego na rachunek Spółki.

Należy również podkreślić, że dokonując klasyfikacji nabycia akcji na gruncie ustawy o PCC organy podatkowe wskazują, iż pojęcie pośrednictwo nie sprowadza się do działalności polegającej na przyjęciu deklaracji zbycia (nabycia) akcji oraz znalezieniu nabywcy (zbywcy) w celu zawarcia umowy (takie stanowisko zaprezentował Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku w piśmie z dnia 13 grudnia 2006 r., sygn. PO/436/1/0007/06). Tym samym, brak działań Domu Maklerskiego zmierzających do znalezienia podmiotu zainteresowanego zbyciem Certyfikatów na rzecz Spółki nie wyklucza sprzedaży (nabycia) Certyfikatów za pośrednictwem firmy inwestycyjnej. Decydującym bowiem czynnikiem dla uznania, że Certyfikaty zostały nabyte za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, jest fakt, aby pośrednictwo to odnosiło się do samej cywilnoprawnej transakcji sprzedaży Certyfikatów, nie zaś do innych czynności, które mogą być związane z taką sprzedażą (takie stanowisko zaprezentowały m.in. Urząd Skarbowy w Mielcu w piśmie z dnia 28 grudnia 2006 r., sygn. US.VIII-436/3/06, Urząd Skarbowy Warszawa-Ursynów w piśmie z dnia 24 maja 2007 r., sygn. 1438/RM/436-8/07/73/PCC/EB, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w piśmie z dnia 26 lutego 2008 r., sygn. ILPB2/415-347/07-2/MK, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w pismach z dnia 29 grudnia 2009 r., sygn. IPPB2/436 -390/09-2/MZ oraz IPPB2/436-388/09-2/AF.

W konsekwencji, dla ustalenia czy czynności wykonywane przez Dom Maklerski kwalifikują się jako pośrednictwo przy sprzedaży (nabyciu) akcji zgodnie z art. 9 pkt 9 lit. b ustawy o PCC, bez znaczenia pozostaje zaangażowanie Domu Maklerskiego w odniesieniu do innych czynności związanych ze sprzedażą Certyfikatów zarówno poprzedzających, jak i następujących po ich sprzedaży, w tym m.in. nawiązanie przez Spółkę bezpośredniego kontaktu ze sprzedającym Certyfikaty i wyrażenie zainteresowania ich nabyciem, przed zawarciem z Domem Maklerskim umowy o pośrednictwo w nabywaniu Certyfikatów, czy też brak udziału Domu Maklerskiego w negocjacjach ze Zbywcą.

W świetle powyższego, biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku zakres czynności jaki wykonywać będzie Dom Maklerski, tj. w szczególności zawarcie umowy sprzedaży Certyfikatów w imieniu Spółki (jako nabywcy) lub w imieniu własnym na rachunek Spółki, a także potencjalnie inne czynności związane bezpośrednio z transakcją sprzedaży Certyfikatów (np. usługi związane z zawarciem umowy sprzedaży, itp.), zdaniem Spółki należy uznać, że działalność Domu Maklerskiego polegać będzie na pośrednictwie w zawarciu umowy sprzedaży Certyfikatów (nabycia Certyfikatów przez Spółkę), o którym mowa w art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o PCC.

Reasumując, zdaniem Spółki, należy stwierdzić, że rozważana transakcja nabycia Certyfikatów w Funduszu jako:

„dotycząca instrumentów finansowych w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz

„przeprowadzona za pośrednictwem firmy inwestycyjnej w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
będzie korzystała ze zwolnienia z PCC wskazanego w art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o PCC. Tym samym, na Spółce nie będzie ciążył obowiązek zapłaty PCC z tytułu dokonania rozważanej transakcji nabycia Certyfikatów w Funduszu. Organy skarbowe prezentują analogiczne stanowisko w zakresie akcji spółek, które również są papierami wartościowymi (np. pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 27 listopada 2012 r., sygn. IPPB2/436-526/12 -2/AF, lub pismo z dnia 2 lipca 2012 r., sygn. IPPB2/436-147/12-4/MZ).

W związku z powyższym Spółka wnosi o potwierdzenie prawidłowości stanowiska przedstawionego we wniosku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.) podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Według art. 3 ust. 1 pkt 1 i art. 4 pkt 1 ustawy obowiązek podatkowy z tytułu umowy sprzedaży powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnych i ciąży przy umowie sprzedaży na kupującym.

W myśl art. 9 pkt 9 ww. ustawy zwalnia się od podatku sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi:

 1. firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym,
 2. dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych,
 3. dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego,
 4. dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firny inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego

- w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.).

Na podstawie art. 535 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na rzecz kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. W powołanym przepisie jest mowa tylko o rzeczach podmiotach materialnych (art. 45 Kodeksu Cywilnego), jednakże zgodnie z art. 555 Kodeksu Cywilnego przepisy o sprzedaży rzeczy stosuje się odpowiednio do sprzedaży energii oraz praw. Ustawa Kodeks Cywilny nie zawiera w tym przedmiocie wyłączeń w odniesieniu do sprzedaży praw wynikających z papierów wartościowych.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.), instrumentami finansowymi są papiery wartościowe. Natomiast art. 3 pkt 1 lit. a) ww. ustawy stanowi, że papierami wartościowymi są: akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego.

Zgodnie z art. 3 pkt 33 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ilekroć w ustawie jest mowa o firmie inwestycyjnej - rozumie się przez to dom maklerski, bank prowadzący działalność maklerską, zagraniczną firmę inwestycyjną prowadzącą działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagraniczną osobę prawną z siedzibą na terytorium państwa należącego do OECD lub WTO, prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską.

Stosownie do treści art. 3 pkt 9 ww. ustawy ilekroć w ustawie jest mowa o obrocie zorganizowanym rozumie się przez to obrót papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi dokonywany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rynku regulowanym albo w alternatywnym systemie obrotu.

W związku z powyższym za sprzedaż papierów wartościowych, także w rozumieniu art. 9 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, należy uznać umowę zobowiązującą jedną stronę czynności do przeniesienia praw wynikających z papierów wartościowych (ewentualnie także innych czynności - np. wydania papierów wartościowych istniejących w formie dokumentów), a drugą stronę do zapłaty ceny (ewentualnie także innych czynności - np. odbioru papierów wartościowych istniejących w formie dokumentów).

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż B. jest spółką kapitałową z siedzibą w USA (dalej: Wnioskodawca lub Spółka). Wnioskodawca zamierza nabyć certyfikaty inwestycyjne w polskim funduszu inwestycyjnym C. (dalej: Certyfikaty) od M. spółki kapitałowej z siedzibą w USA (dalej: Zbywca). C. jest funduszem inwestycyjnym działającym w na podstawie Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004, Nr 146 poz. 1546) (dalej: Fundusz). Zbywca posiada obecnie 93,64% Certyfikatów Funduszu. Z uwagi na skomplikowane procedury takiego nabycia oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa transakcji, Wnioskodawca i Zbywca (dalej łącznie: Strony) zamierzają przeprowadzić transakcję zbycia/nabycia Certyfikatów za pośrednictwem firmy inwestycyjnej – domu maklerskiego z siedziba w Polsce (dalej: Dom Maklerski) w rozumieniu art. 3 pkt 33 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.) (dalej: Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi. W tym celu Wnioskodawca zawrze z Domem Maklerskim umowę, w której Dom Maklerski zobowiąże się wobec Wnioskodawcy do pośrednictwa w transakcji zbycia/nabycia Certyfikatów. Prawdopodobny zakres czynności jakie miałyby zostać wykonane przez Dom Maklerski w związku z planowanym nabyciem Certyfikatów za jego pośrednictwem obejmowałby przede wszystkim: zawarcie umowy sprzedaży Certyfikatów (i) w imieniu i na rachunek Spółki (jako nabywcy) lub (ii) w imieniu własnym Domu Maklerskiego na rachunek Spółki, rozliczenie nabycia Certyfikatów przez Spółkę poprzez podjęcie czynności mających na celu przeniesienie tytułu do nich, dokonanie rozliczenia finansowego transakcji, wystawienie potwierdzenia dokonania transakcji. Dodatkowo, Dom Maklerski może (ale nie musi) być zaangażowany w czynności pomocnicze bezpośrednio związane z umową sprzedaży Certyfikatów, w szczególności: weryfikację praw Zbywcy do Certyfikatów i istnienia ewentualnych obciążeń na Certyfikatach, udział w przygotowaniu planu struktury transakcji (np. w zakresie zasad przeprowadzenia transakcji sprzedaży lub przeniesienia Certyfikatów), udział w przygotowaniu dokumentacji transakcji (np. przyjmowanie/przekazywanie oświadczeń stron). Za swoje usługi Dom Maklerski otrzyma wynagrodzenie kalkulowane w oparciu o warunki rynkowe. Wnioskodawca zakłada, że do obowiązków Domu Maklerskiego nie będzie należało wyszukanie podmiotu (podmiotów) gotowego do sprzedaży Certyfikatów. Dom Maklerski może nie być również zaangażowany w negocjacje pomiędzy Stronami dotyczące części lub całości warunków transakcji, w tym w zawarcie dodatkowych porozumień pomiędzy Stronami. Przy czym żadna z czynności dokonanych przez Strony samodzielnie, bez asysty Domu Maklerskiego, nie będzie skutkowała sprzedażą Certyfikatów. Natomiast w każdym przypadku czynność prawna, w wyniku której dojdzie do przeniesienia własność Certyfikatów na Wnioskodawcę, zostanie dokonana za pośrednictwem Domu Maklerskiego.

W związku z powyższym należy stwierdzić, iż sprzedaż papierów wartościowych to szczególny typ umowy sprzedaży praw majątkowych i wobec tego podlega regulacjom ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Przy czym, jeżeli dokonywana jest za pośrednictwem określonych podmiotów, wymienionych w art. 9 pkt 9 lit. b) ww. ustawy, to korzysta ze zwolnienia z tego podatku.

Pośrednictwo przy zawieraniu umowy sprzedaży papierów wartościowych ma miejsce w sytuacji, gdy firma inwestycyjna prowadząca działalność maklerską uczestniczy przy dokonywaniu tejże umowy. Pojęcie pośrednictwa obejmuje zatem przykładowo zawarcie umowy przez firmę inwestycyjną w imieniu jednej ze stron transakcji, a także czynności maklerskie, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tj. wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych, na rachunek dającego zlecenie.

A zatem, jeżeli nabycie przez Spółkę papierów wartościowych (certyfikatów inwestycyjnych) dokonane zostanie za pośrednictwem Domu Maklerskiego, powyższa czynność będzie korzystała ze zwolnienia zgodnie z art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Odnosząc się do argumentacji Wnioskodawcy opartej na treści wskazanych pism i interpretacji w uzasadnieniu własnego stanowiska, należy stwierdzić, iż co do zasady wiążą one w sprawie, w której zostały wydane i nie są źródłem prawa powszechnie obowiązującego. Tym samym nie stanowią podstawy prawnej przy wydawaniu interpretacji.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.