ILPB2/436-244/14-2/MK | Interpretacja indywidualna

Podatek od czynności cywilnoprawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
ILPB2/436-244/14-2/MKinterpretacja indywidualna
 1. certyfikaty
 2. instrumenty finansowe
 3. obrót
 4. pośrednictwo
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Zwolnienia od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 27 sierpnia 2014 r. (data wpływu 1 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca, będący polskim rezydentem podatkowym, zamierza nabyć certyfikaty inwestycyjne w polskim funduszu inwestycyjnym „(...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych” (dalej: FIZAN) od spółki z siedzibą w Republice Cypryjskiej, której jest wspólnikiem (dalej: Zbywca).

FIZAN jest funduszem inwestycyjnym działającym na podstawie Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546).

Certyfikaty inwestycyjne są instrumentami finansowymi w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. a) w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.).

W celu zapewnienia bezpieczeństwa transakcji oraz z uwagi na poziom jej skomplikowania, Wnioskodawca i Zbywca zamierzają przeprowadzić transakcję sprzedaży certyfikatów za pośrednictwem firmy inwestycyjnej - domu maklerskiego z siedzibą w Polsce (dalej: Dom Maklerski) w rozumieniu art. 3 pkt 33 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. W tym celu Wnioskodawca zawrze z Domem Maklerskim umowę, w której Dom Maklerski zobowiąże się wobec Wnioskodawcy do pośrednictwa w transakcji sprzedaży certyfikatów. Zakres czynności jakie miałyby zostać wykonane przez Dom Maklerski w związku z planowanym nabyciem certyfikatów za jego pośrednictwem obejmowałby przede wszystkim:

 • zawarcie umowy sprzedaży certyfikatów w imieniu i na rachunek Wnioskodawcy lub w imieniu własnym Domu Maklerskiego na rachunek Wnioskodawcy;
 • rozliczenie nabycia certyfikatów przez Wnioskodawcę poprzez podjęcie czynności mających na celu przeniesienie tytułu do nich;
 • dokonanie rozliczenia finansowego transakcji;
 • wystawienie potwierdzenia dokonania transakcji.

Dodatkowo, Dom Maklerski może być zaangażowany w czynności pomocnicze bezpośrednio związane z umową sprzedaży certyfikatów, w szczególności: weryfikację praw Zbywcy do certyfikatów i istnienia ewentualnych obciążeń na certyfikatach, udział w przygotowaniu planu struktury transakcji, udział w przygotowaniu dokumentacji transakcji. Za swoje usługi Dom Maklerski otrzyma wynagrodzenie kalkulowane w oparciu o warunki rynkowe. Wnioskodawca zakłada, że do obowiązków Domu Maklerskiego nie będzie należało wyszukanie podmiotu gotowego do sprzedaży certyfikatów. Dom Maklerski może nie być również zaangażowany w negocjacje pomiędzy stronami dotyczące części lub całości warunków transakcji. Przy czym żadna z czynności dokonanych przez strony samodzielnie, bez asysty Domu Maklerskiego nie będzie skutkowała sprzedażą certyfikatów. Natomiast w każdym przypadku czynność prawna, w wyniku której dojdzie do przeniesienia własności certyfikatów na Wnioskodawcę, zostanie dokonana za pośrednictwem Domu Maklerskiego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy nabycie certyfikatów inwestycyjnych w polskim funduszu inwestycyjnym za pośrednictwem Domu Maklerskiego (Firmy inwestycyjnej), wykonującego czynności wskazane w opisie zdarzenia przyszłego będzie podlegało zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od czynności prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, nabycie certyfikatów inwestycyjnych, dokonane za pośrednictwem Firmy inwestycyjnej wykonującej czynności wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, będzie zwolnione od podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 9 lit. b Ustawy o p.c.c.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a w związku z ust. 4 pkt 2 Ustawy o p.c.c., podatkowi temu podlegają między innymi umowy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym papierów wartościowych jakimi są certyfikaty inwestycyjne w polskich funduszach inwestycyjnych. Natomiast na podstawie art. 5 ust. 1 w związku z art. 4 pkt 1 Ustawy o p.c.c., obowiązek podatkowy oraz obowiązek zapłaty p.c.c. z tytułu sprzedaży praw majątkowych ciąży na kupującym.

Stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 1 i 7 art. ust. 1 pkt 1 lit. b Ustawy o p.c.c., sprzedaż praw majątkowych podlega opodatkowaniu 1% p.c.c., a podstawą opodatkowania jest wartość rynkowa sprzedawanych praw. Przepis art. 9 pkt 9 lit. b Ustawy o p.c.c. przewiduje jednak zwolnienie od opodatkowania p.c.c. sprzedaży praw majątkowych będących instrumentami finansowymi dokonywanej za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zastosowanie przedmiotowego zwolnienia uzależnione jest od spełnienia następujących warunków:

 1. uznania certyfikatów nabywanych przez Wnioskodawcę za instrumenty finansowe w świetle przepisów Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
 2. uznania Domu Maklerskiego pośredniczącego w sprzedaży certyfikatów za firmę inwestycyjną w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
 3. dokonania sprzedaży certyfikatów za pośrednictwem firmy inwestycyjnej w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Planowana transakcja nabycia certyfikatów przez Wnioskodawcę spełnia wskazane powyżej warunki uprawniające do zastosowania zwolnienia od opodatkowania p.c.c. z uwagi na następujące okoliczności:

 1. certyfikaty stanowią instrumenty finansowe w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
  Przepis art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi definiuje jako instrumenty finansowe przede wszystkim papiery wartościowe - tymi zaś, stosownie do przepisów Ustawy o funduszach inwestycyjnych są certyfikaty inwestycyjne. Tym samym, spełniony jest warunek przedmiotowy zastosowania zwolnienia z art. 9 pkt 9 lit. b Ustawy o p.c.c. z uwagi na fakt, iż przedmiotem planowanej transakcji będą certyfikaty.
 2. Dom Maklerski jest firmą inwestycyjną.
  Koniecznym warunkiem zwolnienia z p.c.c. jest pośredniczenie w transakcji sprzedaży certyfikatów przez firmę inwestycyjną lub zagraniczną firmę inwestycyjną, w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z art. 3 pkt 33 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, za firmę inwestycyjną uważa się „dom maklerski, bank prowadzący działalność maklerską, zagraniczną firmę inwestycyjną prowadzącą działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagraniczną osobę prawną z siedzibą na terytorium państwa należącego do OECD lub WTO, prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską”. Dom Maklerski, za pośrednictwem którego Wnioskodawca zamierza przeprowadzić opisaną transakcję sprzedaży certyfikatów, działa na podstawie zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego, uprawniającego do pośredniczenia w transakcjach obrotu instrumentami finansowymi. Tym samym Dom Maklerski, za pośrednictwem którego Wnioskodawca zamierza przeprowadzić transakcję nabycia certyfikatów powinien być zaklasyfikowany jako firma inwestycyjna, o której mowa w art. 9 pkt 9 Ustawy o p.c.c.
 3. Dom Maklerski pośredniczy w transakcji. Przepisy ustawy o p.c.c. nie definiują pojęcia „sprzedaży za pośrednictwem” firmy inwestycyjnej. W związku z powyższym, zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami wykładni przepisów prawa podatkowego, w celu interpretacji tego terminu należy odnieść się do jego potocznego rozumienia opartego na definicji zawartej w słowniku języka polskiego. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN (pod red. Mieczysława Szymczaka, wyd. PWN 1998), przez „pośrednictwo” należy rozumieć: działalność osoby trzeciej mającą na celu porozumienie się między stronami lub załatwienie jakichś spraw dotyczących obu stron, występowanie w roli łącznika, załatwianie dla zarobku różnego rodzaju transakcji handlowych między dwiema stronami. Ponadto, w świetle art. 69 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, za pośrednictwo należy w szczególności uznać przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych czy też wykonywanie takich zleceń na rachunek dającego zlecenie. Jak wynika z praktyki organów podatkowych, „pośrednictwo” na gruncie Ustawy o PCC wiąże się z występowaniem takich elementów, jak:
  1. występowanie przez dom maklerski w imieniu sprzedającego lub nabywcy (stanowisko zaprezentowane przez Urząd Skarbowy Warszawa-Ursynów w piśmie z dnia 24 maja 2007 r., sygn. 1438/RM/436-8/07/73/PCC/EB, Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w piśmie z dnia 26 lutego 2008 r., sygn. ILPB2/415-347/07-2/MK, Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w pismach z dnia 16 lutego 2010 r., sygn. IBPBII/1/436-297/09/AŻ i dnia 31 grudnia 2009 r., sygn. IBPBII/1/436-277/09/MZ, Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z piśmie z dnia 16 czerwca 2009 r., sygn. ITPB2/436-45/09/PS, Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w piśmie z dnia 29 grudnia 2009 r., sygn. IPPB2/436-390/09-2/MZ),
  2. uczestniczenie domu maklerskiego w dokonywaniu umowy (stanowisko zaprezentowane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w piśmie z dnia 26 lutego 2008 r., sygn. ILPB2/415-347/07-2/MK),
  3. nastręczanie przez dom maklerski sposobności do zawarcia umowy lub pośredniczenie przy jej zawarciu (stanowisko zaprezentowane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w piśmie z dnia 30 sierpnia 2006 r., sygn. PB4/4307-4/06),
  4. wykonywanie przez dom maklerski zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych, na rachunek dającego zlecenie (stanowisko zaprezentowane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w piśmie z dnia 26 lutego 2008 r., sygn. ILPB2/415-347/08-2/MK, Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w pismach z dnia 16 lutego 2010 r., sygn. IBPBII/1/436-297/09/AŻ i dnia 31 grudnia 2009 r., sygn. IBPBII/436-277/09/MZ).
  W szczególności należy podkreślić, iż dokonując klasyfikacji nabycia akcji na gruncie Ustawy o PCC organy podatkowe słusznie wskazują, iż pojęcie pośrednictwa w sprzedaży akcji nie sprowadza się wyłącznie do działalności domu maklerskiego, polegającej na przyjęciu deklaracji zbycia (nabycia) akcji oraz znalezieniu nabywcy w celu zawarcia umowy (takie stanowisko zaprezentował Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku w piśmie z dnia 13 grudnia 2006 r., sygn. PO/436/1/0007/06). W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy brak działań Domu Maklerskiego zmierzających do znalezienia podmiotu zainteresowanego zbyciem akcji na rzecz Spółki nie wyklucza sprzedaży (nabycia) za pośrednictwem Domu Maklerskiego w rozumieniu art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o PCC.
  Tym samym, biorąc pod uwagę zakres czynności jakie wykonywane będą przez Dom Maklerski w celu realizacji zamierzonej transakcji, tj. w szczególności zawarcie przez Dom Maklerski umowy sprzedaży w imieniu Wnioskodawcy (jako nabywcy) lub w imieniu własnym na rachunek Spółki, a także potencjalnie inne czynności związane bezpośrednio z transakcją sprzedaży (np. usługi związane z zawarciem umowy sprzedaży, pośrednictwo w zapłacie ceny, itp.), zdaniem Wnioskodawcy Dom Maklerski powinien być uznany na gruncie przedstawionego przyszłego stanu faktycznego za podmiot występujący w roli łącznika miedzy Wnioskodawcą a sprzedającym, działającym w celu zawarcia umowy sprzedaży na wspólnie ustalonych warunkach. Tym samym, w opinii Wnioskodawcy będzie miało w tym wypadku miejsce pośrednictwo Domu Maklerskiego w sprzedaży.
  W konsekwencji, biorąc pod uwagę powyższe rozważania, należy uznać, że działalność Domu Maklerskiego polegać będzie w analizowanym przypadku na pośrednictwie w zawarciu umowy sprzedaży certyfikatów (nabycia ich przez Wnioskodawcę) w rozumieniu art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o PCC.

Podsumowując, w świetle przedstawionej powyżej argumentacji, zdaniem Wnioskodawcy rozważana transakcja sprzedaży (nabycia przez Wnioskodawcę) certyfikatów FIZ powinna zostać uznana za sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi na rzecz Wnioskodawcy za pośrednictwem firmy inwestycyjnej (zagranicznej firmy inwestycyjnej) w rozumieniu art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o PCC. W rezultacie, zamierzona transakcja podlegać będzie zdaniem Wnioskodawcy zwolnieniu z opodatkowania PCC na podstawie art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o PCC. W konsekwencji, na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek zapłaty PCC z tytułu dokonania rozważanej transakcji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji należy stwierdzić, że zapadły one w indywidualnej sprawie i nie są wiążące dla organu wydającego niniejszą interpretację.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.