Certyfikaty | Interpretacje podatkowe

Certyfikaty | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to certyfikaty. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika związanych z dokonywaniem na rzecz Inwestorów wypłat bez konieczności wykupu certyfikatów inwestycyjnych
Fragment:
W zakresie wypłat z Funduszu bez odkupywania certyfikatów, artykuł 12 ust. 1 pkt 4a updop wprost stwierdza, że dla uczestników funduszy inwestycyjnych przychodem są co do zasady otrzymane dochody Funduszu, w przypadku gdy statut przewiduje wypłacanie tych dochodów bez odkupywania jednostek uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych. Jednocześnie, w art. 10 ust. 1 updop ustawodawca wyłączył wprost z tej kategorii przychodów przychody uzyskane z wypłat dochodów funduszu jego uczestnikom bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych, określonych w art. 12 ust. 1 pkt 4a updop. Wypłaty z Funduszu bez wykupywania certyfikatów nie mieszczą się w żadnym z przysporzeń wymienionych wprost w art. 10 ust. 3 Traktatu. Certyfikaty nie są akcjami (jakkolwiek stanowią papiery wartościowe zgodnie z art. 3 pkt 1 lit. a) ustawy z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 ze zm.) w zw. z art. 2 pkt 34 ustawy o funduszach ani innymi prawami do udziału w zyskach, o których mowa w art. 10 ust. 3 Traktatu. Dochody z wypłat z Funduszu bez wykupu certyfikatów nie stanowią również dochodów „ z innych udziałów w spółce, które są traktowane w ten sam sposób, jak dochód z akcji, zgodnie z ustawodawstwem podatkowym Państwa, w którym spółka dokonująca jego podziału ma siedzibę ”.
2017
9
wrz

Istota:
Czy uzyskane środki finansowe z tytułu świadectw energetycznych tzw. „białych certyfikatów”, związane z pracami remontowymi w zasobach mieszkaniowych podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych pod warunkiem przeznaczenia ich na cele związane z utrzymaniem tych zasobów.
Fragment:
(...) certyfikatami ” zostały objęte budynki stanowiące zasób mieszkaniowy. Zgodnie z powołanym wyżej artykułem ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są dochody Spółdzielni Mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów. W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, uzyskane świadectwa efektywności energetycznej korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. l pkt 44 updop i Spółdzielnia nie powinna płacić podatku dochodowego od środków finansowych uzyskanych z tzw. „ białych certyfikatów ”, pod warunkiem przeznaczenia ich na utrzymanie zasobów mieszkaniowych co miało miejsce w Spółdzielni. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe. Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 831, dalej: „ uee ”), reguluje system świadectw efektywności energetycznej (tzw. „ białych certyfikatów ”). Jest to mechanizm stymulujący i wymuszający zachowania prooszczędnościowe. Ustawa ta przewiduje, że można je uzyskać tylko za przedsięwzięcia o najwyższej efektywności energetycznej.
2017
20
lip

Istota:
Czy niezawierający okresu ważności certyfikat rezydencji podatkowej wystawiony w dniu 5 kwietnia 2016 r. na Autorkę i jej męża uprawnia Wnioskodawcę do pobrania podatku u źródła zgodnie ze stawką przewidzianą przez umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania w stosunku do wypłat dokonywanych na rzecz Autorki w okresie 5 kwiecień 2016 r. - 5 kwiecień 2017 r. ?
Fragment:
Ustawodawca nałożył obowiązek posiadania certyfikatu rezydencji, jednak nie sprecyzował jego formy ani treści. Nie ma też powszechnie obowiązującej formy certyfikatu. Co do zasady certyfikat powinien potwierdzać, że dana osoba w określonym czasie pozostaje rezydentem podatkowym danego kraju w świetle przepisów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Certyfikaty rezydencji wydawane są przez kraj rezydencji danej osoby, stąd mogą się od siebie różnić formatem i zakresem informacji. Stąd, jak zaznaczył WSA w Krakowie w wyroku z 10 lutego 2012 r. (sygn. I SA/KR 1869/11) „ certyfikat rezydencji powinien spełniać przynajmniej następujące warunki: zostać wydany przez właściwą administrację podatkową, określać miejsce rezydencji (miejsce zamieszkania bądź siedziby) podatnika dla celów podatkowych, zawierać datę wydania certyfikatu i/lub datę, na jaką potwierdzana jest rezydencja podatkowa ”. Autorka legitymuje się niezawierającym okresu ważności certyfikatem rezydencji wystawionym przez Kontrolera Finansów Publicznych Republiki Francuskiej w dniu 5 kwietnia 2016 r. Zgodnie z treścią certyfikatu Kontroler Finansów Publicznych we Francji, zaświadcza że Pani i Pan W. posiadają stałe miejsce zamieszkania we Francji i mają uregulowaną sytuację podatkową z tytułu dochodu za rok 2014.
2016
28
lis

Istota:
Czy w sytuacji wypłaty klientowi przez emitenta poprzez KDPW i Biuro Maklerskie środków z umorzenia certyfikatów strukturyzowanych i likwidacji pozycji w instrumencie bazowym (tzw. wartość rezydualna) bądź wykupu przez emitenta certyfikatów strukturyzowanych, Biuro Maklerskie powinno wykazać w informacji PIT-8C wysyłanej klientowi zarówno przychody, jak i koszty uzyskania przychodów, związane z jego inwestycją w certyfikat strukturyzowany?
Fragment:
Z wniosku wynika, że klienci Wnioskodawcy osiągają dochody z tytułu inwestowania w certyfikaty strukturyzowane, których emitentem są zagraniczne banki oraz będą osiągać dochody z tytułu inwestowania w certyfikaty strukturyzowane, których emitentem będą polskie podmioty. W przypadku wygaśnięcia certyfikatu w związku z realizacją opcji kupna/sprzedaży, tudzież wykupu przez emitenta certyfikaty wygasają i emitent wypłaca poprzez KDPW i Biuro Maklerskie klientom tzw. wartość rezydualną pozostałą po likwidacji inwestycji w dany instrument bazowy. Z powyższego wynika, że w przypadku certyfikatów strukturyzowanych, których emitentem są zagraniczne banki podmiotem dokonującym ich wykupu jest podmiot zagraniczny. Tak więc przychód z wykupienia certyfikatów strukturyzowanych jest uzyskiwany za granicą. Fakt oferowania w Polsce przez polski podmiot (Dom Maklerski X. S.A.) nabycia certyfikatów strukturyzowanych, emitowanych przez podmioty zagraniczne nie ma znaczenia dla miejsca uzyskania przychodu z tego tytułu. Przychody z tytułu wygaśnięcia certyfikatu strukturyzowanego w związku z realizacją opcji kupna/sprzedaży, tudzież wykupu przez zagranicznego emitenta certyfikatów strukturyzowanych powstają za granicą, nawet, jeśli są zdeponowane na rachunku prowadzonym przez polski podmiot.
2016
26
lis

Istota:
1. Czy jeżeli w certyfikacie rezydencji jest wskazany okres, którego certyfikat dotyczy (tj. za jaki okres potwierdza rezydencję Usługodawcy zagranicznego), certyfikat jest uwzględniany wyłącznie w odniesieniu do wypłat ze wskazanego okresu niezależnie od momentu jego wydania (otrzymany po wypłacie certyfikat potwierdza rezydencję na przeszłość)?
2. Czy jeżeli w certyfikacie rezydencji nie jest wskazany okres, którego dotyczy, a jedynie wskazana jest data jego wystawienia, certyfikat uwzględniany jest wyłącznie do transakcji mających miejsce przez okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia jego wydania (certyfikat potwierdza rezydencję na przyszłość)?
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy jeżeli w certyfikacie rezydencji jest wskazany okres, którego certyfikat dotyczy (tj. za jaki okres potwierdza rezydencję Usługodawcy zagranicznego), certyfikat jest uwzględniany wyłącznie w odniesieniu do wypłat ze wskazanego okresu niezależnie od momentu jego wydania (otrzymany po wypłacie certyfikat potwierdza rezydencję na przeszłość)... Czy jeżeli w certyfikacie rezydencji nie jest wskazany okres, którego dotyczy, a jedynie wskazana jest data jego wystawienia, certyfikat uwzględniany jest wyłącznie do transakcji mających miejsce przez okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia jego wydania (certyfikat potwierdza rezydencję na przyszłość)... Zdaniem Wnioskodawcy: Ad.1. Jeżeli w certyfikacie rezydencji jest wskazany okres, którego certyfikat dotyczy (tj. za jaki okres potwierdza rezydencję Usługodawcy zagranicznego), certyfikat jest uwzględniany wyłącznie w odniesieniu do wypłat ze wskazanego okresu niezależnie od momentu jego wydania (otrzymany po wypłacie certyfikat potwierdza rezydencję na przeszłość). Ad.2. Jeżeli w certyfikacie rezydencji nie jest wskazany okres, którego dotyczy, a jedynie wskazana jest data jego wystawienia, certyfikat uwzględniany jest wyłącznie do transakcji mających miejsce przez okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia jego wydania (certyfikat potwierdza rezydencję na przyszłość).
2016
1
maj

Istota:
1. Czy jeżeli w certyfikacie rezydencji jest wskazany okres, którego certyfikat dotyczy (tj. za jaki okres potwierdza rezydencję Usługodawcy zagranicznego), certyfikat jest uwzględniany wyłącznie w odniesieniu do wypłat ze wskazanego okresu niezależnie od momentu jego wydania (otrzymany po wypłacie certyfikat potwierdza rezydencję na przeszłość)?
2. Czy jeżeli w certyfikacie rezydencji nie jest wskazany okres, którego dotyczy, a jedynie wskazana jest data jego wystawienia, certyfikat uwzględniany jest wyłącznie do transakcji mających miejsce przez okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia jego wydania (certyfikat potwierdza rezydencję na przyszłość)?
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy jeżeli w certyfikacie rezydencji jest wskazany okres, którego certyfikat dotyczy (tj. za jaki okres potwierdza rezydencję Usługodawcy zagranicznego), certyfikat jest uwzględniany wyłącznie w odniesieniu do wypłat ze wskazanego okresu niezależnie od momentu jego wydania (otrzymany po wypłacie certyfikat potwierdza rezydencję na przeszłość)... Czy jeżeli w certyfikacie rezydencji nie jest wskazany okres, którego dotyczy, a jedynie wskazana jest data jego wystawienia, certyfikat uwzględniany jest wyłącznie do transakcji mających miejsce przez okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia jego wydania (certyfikat potwierdza rezydencję na przyszłość)... Zdaniem Wnioskodawcy: Ad.1. Jeżeli w certyfikacie rezydencji jest wskazany okres, którego certyfikat dotyczy (tj. za jaki okres potwierdza rezydencję Usługodawcy zagranicznego), certyfikat jest uwzględniany wyłącznie w odniesieniu do wypłat ze wskazanego okresu niezależnie od momentu jego wydania (otrzymany po wypłacie certyfikat potwierdza rezydencję na przeszłość). Ad.2. Jeżeli w certyfikacie rezydencji nie jest wskazany okres, którego dotyczy, a jedynie wskazana jest data jego wystawienia, certyfikat uwzględniany jest wyłącznie do transakcji mających miejsce przez okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia jego wydania (certyfikat potwierdza rezydencję na przyszłość).
2016
1
maj

Istota:
Konsekwencje podatkowe związane z nabyciem/zbyciem Certyfikatów inwestycyjnych tj. zastosowania art.12 ust.1 w zw. z art.14 oraz art.15 ust.1 w zw. z art.16 ust.1 pkt 8 updop.
Fragment:
W związku z tym, że Certyfikaty zostaną przez Wnioskodawcę nabyte w zamian za Akcji, gdyż to za nie Spółka otrzyma Certyfikaty. To znaczy, Spółka wyzbędzie się majątku w postaci Akcji i w zamian za to otrzyma inne aktywo - Certyfikaty. Jednocześnie wartość tego wydatku, tzn. wartość Akcji, za które zostaną nabyte Certyfikaty należy określić na moment przeniesienia własności Akcji na rzecz FIZ, Jest to wartość aktywa, którego Wnioskodawca będzie się musiał wyzbyć, żeby nabyć własność Certyfikatów. Wartość ta będzie jednocześnie odpowiadała wartości nabytych Certyfikatów (ich cenie emisyjnej) i rozpoznanego przez Spółkę przychodu z tytułu nabycia Certyfikatów. Reasumując powyższe, należy uznać, że wydatkiem na nabycie Certyfikatów, który będzie mógł zostać rozliczony w koszty uzyskania przychodów w chwili odpłatnego zbycia Certyfikatów na rzecz FIZ, są Akcje, a wysokość tego wydatku powinna zostać określona w wysokości wartości Akcji z chwili opłacenia nimi Certyfikatów. Zdaniem Wnioskodawcy (w odniesieniu do pytania czwartego), w przypadku sprzedaży Certyfikatów na rzecz podmiotu trzeciego Spółka będzie mogła zaliczyć w koszty uzyskania przychodów wpłaty dokonane na nabycie Certyfikatów poprzez przekazanie Certyfikatów na rzecz FIZ równe wartości Akcji na moment ich zbycia na rzecz FIZ.
2016
27
kwi

Istota:
Konsekwencje podatkowe związane z nabyciem/zbyciem Certyfikatów inwestycyjnych tj. zastosowania art.12 ust.1 w zw. z art.14 oraz art.15 ust.1 w zw. z art.16 ust.1 pkt 8 updop.
Fragment:
W związku z tym, że Certyfikaty zostaną przez Wnioskodawcę nabyte w zamian za Akcji, gdyż to za nie Spółka otrzyma Certyfikaty. To znaczy, Spółka wyzbędzie się majątku w postaci Akcji i w zamian za to otrzyma inne aktywo - Certyfikaty. Jednocześnie wartość tego wydatku, tzn. wartość Akcji, za które zostaną nabyte Certyfikaty należy określić na moment przeniesienia własności Akcji na rzecz FIZ, Jest to wartość aktywa, którego Wnioskodawca będzie się musiał wyzbyć, żeby nabyć własność Certyfikatów. Wartość ta będzie jednocześnie odpowiadała wartości nabytych Certyfikatów (ich cenie emisyjnej) i rozpoznanego przez Spółkę przychodu z tytułu nabycia Certyfikatów. Reasumując powyższe, należy uznać, że wydatkiem na nabycie Certyfikatów, który będzie mógł zostać rozliczony w koszty uzyskania przychodów w chwili odpłatnego zbycia Certyfikatów na rzecz FIZ, są Akcje, a wysokość tego wydatku powinna zostać określona w wysokości wartości Akcji z chwili opłacenia nimi Certyfikatów. Zdaniem Wnioskodawcy (w odniesieniu do pytania czwartego), w przypadku sprzedaży Certyfikatów na rzecz podmiotu trzeciego Spółka będzie mogła zaliczyć w koszty uzyskania przychodów wpłaty dokonane na nabycie Certyfikatów poprzez przekazanie Certyfikatów na rzecz FIZ równe wartości Akcji na moment ich zbycia na rzecz FIZ.
2016
27
kwi

Istota:
Konsekwencje podatkowe związane z nabyciem/zbyciem Certyfikatów inwestycyjnych tj. zastosowania art.12 ust.1 w zw. z art.14 oraz art.15 ust.1 w zw. z art.16 ust.1 pkt 8 updop.
Fragment:
W związku z tym, że Certyfikaty zostaną przez Wnioskodawcę nabyte w zamian za Akcji, gdyż to za nie Spółka otrzyma Certyfikaty. To znaczy, Spółka wyzbędzie się majątku w postaci Akcji i w zamian za to otrzyma inne aktywo - Certyfikaty. Jednocześnie wartość tego wydatku, tzn. wartość Akcji, za które zostaną nabyte Certyfikaty należy określić na moment przeniesienia własności Akcji na rzecz FIZ, Jest to wartość aktywa, którego Wnioskodawca będzie się musiał wyzbyć, żeby nabyć własność Certyfikatów. Wartość ta będzie jednocześnie odpowiadała wartości nabytych Certyfikatów (ich cenie emisyjnej) i rozpoznanego przez Spółkę przychodu z tytułu nabycia Certyfikatów. Reasumując powyższe, należy uznać, że wydatkiem na nabycie Certyfikatów, który będzie mógł zostać rozliczony w koszty uzyskania przychodów w chwili odpłatnego zbycia Certyfikatów na rzecz FIZ, są Akcje, a wysokość tego wydatku powinna zostać określona w wysokości wartości Akcji z chwili opłacenia nimi Certyfikatów. Zdaniem Wnioskodawcy (w odniesieniu do pytania czwartego), w przypadku sprzedaży Certyfikatów na rzecz podmiotu trzeciego Spółka będzie mogła zaliczyć w koszty uzyskania przychodów wpłaty dokonane na nabycie Certyfikatów poprzez przekazanie Certyfikatów na rzecz FIZ równe wartości Akcji na moment ich zbycia na rzecz FIZ.
2016
27
kwi

Istota:
Konsekwencje podatkowe związane z nabyciem/zbyciem Certyfikatów inwestycyjnych tj. zastosowania art.12 ust.1 w zw. z art.14 oraz art.15 ust.1 w zw. z art.16 ust.1 pkt 8 updop.
Fragment:
W związku z tym, że Certyfikaty zostaną przez Wnioskodawcę nabyte w zamian za Akcji, gdyż to za nie Spółka otrzyma Certyfikaty. To znaczy, Spółka wyzbędzie się majątku w postaci Akcji i w zamian za to otrzyma inne aktywo - Certyfikaty. Jednocześnie wartość tego wydatku, tzn. wartość Akcji, za które zostaną nabyte Certyfikaty należy określić na moment przeniesienia własności Akcji na rzecz FIZ, Jest to wartość aktywa, którego Wnioskodawca będzie się musiał wyzbyć, żeby nabyć własność Certyfikatów. Wartość ta będzie jednocześnie odpowiadała wartości nabytych Certyfikatów (ich cenie emisyjnej) i rozpoznanego przez Spółkę przychodu z tytułu nabycia Certyfikatów. Reasumując powyższe, należy uznać, że wydatkiem na nabycie Certyfikatów, który będzie mógł zostać rozliczony w koszty uzyskania przychodów w chwili odpłatnego zbycia Certyfikatów na rzecz FIZ, są Akcje, a wysokość tego wydatku powinna zostać określona w wysokości wartości Akcji z chwili opłacenia nimi Certyfikatów. Zdaniem Wnioskodawcy (w odniesieniu do pytania czwartego), w przypadku sprzedaży Certyfikatów na rzecz podmiotu trzeciego Spółka będzie mogła zaliczyć w koszty uzyskania przychodów wpłaty dokonane na nabycie Certyfikatów poprzez przekazanie Certyfikatów na rzecz FIZ równe wartości Akcji na moment ich zbycia na rzecz FIZ.
2016
27
kwi
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Certyfikaty
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.