Certyfikaty | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to certyfikaty. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
22
maj

Istota:

W zakresie możliwości, momentu i sposobu zaliczenia w ciężar kosztów podatkowych wydatków poniesionych na nabycie praw majątkowych z tzw. „żółtych certyfikatów

Fragment:

(...) certyfikaty, o których mowa we wniosku zostały nabyte głównie w celu realizacji obowiązku przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE, jednocześnie z uwagi na fakt, iż przepisy dopuszczają obrót tymi certyfikatami, Wnioskodawca liczył się z możliwością ich zbycia; Wnioskodawca nabywał certyfikaty zarówno w 2013 r., jak i przed 2013 r., natomiast pytanie sformułowane we wniosku dotyczy certyfikatów żółtych nabywanych wyłącznie w 2013 r.; koszty związane z nabyciem certyfikatów stanowiły element kalkulacji ceny energii elektrycznej sprzedawanej przez Wnioskodawcę; nabycie certyfikatów żółtych zostało ujęte w księgach rachunkowych Wnioskodawcy. Wnioskodawca ujmował w księgach certyfikaty w dacie nabycia (w przypadku certyfikatów o których mowa we wniosku w poszczególnych miesiącach 2013 r.). Przedmiotowe certyfikaty ujmowane były w księgach rachunkowych jako towary/zapasy; nabywanie przedmiotowych certyfikatów pozostawało w związku z prowadzoną działalnością Wnioskodawcy tj. sprzedażą energii elektrycznej. Sprzedaż energii elektrycznej stanowi podstawowe źródło przychodów Wnioskodawcy a posiadanie certyfikatów i przedstawianie ich do umorzenia stanowiło prawny obowiązek każdego podmiotu zajmującego się sprzedażą energii elektryczne; Wnioskodawca nie znał dokładnej ilości energii, jaką sprzeda w 2013 r. i latach kolejnych.

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie obowiązku pobrania podatku u źródła w związku z wypłatą wynagrodzenia z tytułu wykupu certyfikatów na rzecz spółek z siedzibą na terytorium Wielkiego Księstwa Luksemburga, Cypru oraz Malty

Fragment:

(...) Certyfikatów Funduszu. Fundusz inwestycyjny zgodnie z definicją zawartą w UFI jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie- również niepublicznego proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów Inwestycyjnych, w określone papiery wartościowe i instrumenty rynku finansowego. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty może, w trybie i na zasadach określonych w art. 139 UFI, dokonywać wykupów - certyfikatów Inwestycyjnych. Statut Funduszu przewiduje możliwość wykupywania Certyfikatów. Cena wykupu Certyfikatu jest równa wartości aktywów netto Funduszu, przypadającej na Certyfikat. Z chwilą wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych przez Fundusz, ulęgają one z mocy prawa umorzeniu. Szczegółowy tryb i warunki wykupywania Certyfikatów przez Fundusz określa Statut. Dla określenia skutków podatkowych występujących po stronie uczestnika Funduszu w związku z wykupem przez Fundusz Certyfikatów i wypłatą świadczeń pieniężnych z tego tytułu należy w pierwszej kolejności rozstrzygnąć, czy świadczenia takie zakwalifikowane winny zostać jako przychody z działalności podatnika (art. 12 UPDOP) opodatkowane na zasadach ogólnych, czy też jako dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (uregulowane w art. 10 UPDOP) podlegające zryczałtowanemu podatkowi pobieranemu u źródła w świetle przepisów UPDOP, a także postanowień UPO.

2018
9
lut

Istota:

W zakresie ustalenia dochodu z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych na żądanie uczestnika funduszu.

Fragment:

Przez nabycie należy rozumieć tutaj zakup (przez Uczestnika) od osoby trzeciej już uprzednio wyemitowanych przez Wnioskodawcę certyfikatów inwestycyjnych, jak i nabycie poprzez objęcie certyfikatów inwestycyjnych w ramach ich emisji przeprowadzanej przez Wnioskodawcę. Może się również zdarzyć, że nabycie certyfikatów inwestycyjnych przez uczestnika nastąpi w wyniku umowy darowizny, dziedziczenia lub innych zdarzeń z mocy prawa. Uczestnik Funduszu bądź jego spadkodawca mogą ponosić wydatki związane z odpłatnym nabyciem certyfikatów inwestycyjnych takie jak m.in.: cena emisyjna certyfikatów, opłata manipulacyjna pobierana przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych przy zapisach na certyfikaty, prowizja maklerska, koszty notariusza etc. Wykup certyfikatów inwestycyjnych - w wymiarze ekonomicznym dla uczestnika Funduszu - może się wiązać z osiągnięciem przez niego zysku w odniesieniu do niektórych certyfikatów lub (oraz) poniesieniem straty w odniesieniu do innych, wykupywanych wówczas, certyfikatów. Cena wykupu certyfikatów równa jest wartości aktywów netto przypadających na certyfikat. Kwota środków pieniężnych przypadająca uczestnikowi do wypłaty z tytułu wykupu należących do niego certyfikatów będzie ustalana jako iloczyn ceny wykupu i ilości wykupywanych certyfikatów, przy czym będzie ona pomniejszana o opłatę umorzeniową, o ile ta będzie naliczana i pobierana.

2018
9
lut

Istota:

W zakresie ustalenia dochodu z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych na żądanie uczestnika funduszu (pytanie Nr 1 i Nr 2)

Fragment:

Przez nabycie należy rozumieć tutaj zakup (przez Uczestnika) od osoby trzeciej już uprzednio wyemitowanych przez Wnioskodawcę certyfikatów inwestycyjnych, jak i nabycie poprzez objęcie certyfikatów inwestycyjnych w ramach ich emisji przeprowadzanej przez Wnioskodawcę. Może się również zdarzyć, że nabycie certyfikatów inwestycyjnych przez uczestnika nastąpi w wyniku umowy darowizny, dziedziczenia lub innych zdarzeń z mocy prawa. Uczestnik Funduszu bądź jego spadkodawca mogą ponosić wydatki związane z odpłatnym nabyciem certyfikatów inwestycyjnych takie jak m.in.: cena emisyjna certyfikatów, opłata manipulacyjna pobierana przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych przy zapisach na certyfikaty, prowizja maklerska, koszty notariusza etc. Wykup certyfikatów inwestycyjnych - w wymiarze ekonomicznym dla uczestnika Funduszu - może się wiązać z osiągnięciem przez niego zysku w odniesieniu do niektórych certyfikatów lub (oraz) poniesieniem straty w odniesieniu do innych, wykupywanych wówczas, certyfikatów. Cena wykupu certyfikatów równa jest wartości aktywów netto przypadających na certyfikat. Kwota środków pieniężnych przypadająca uczestnikowi do wypłaty z tytułu wykupu należących do niego certyfikatów będzie ustalana jako iloczyn ceny wykupu i ilości wykupywanych certyfikatów, przy czym będzie ona pomniejszana o opłatę umorzeniową, o ile ta będzie naliczana i pobierana.

2018
9
lut

Istota:

PIT - w zakresie ustalenia dochodu z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w związku z likwidacją funduszu.

Fragment:

Przez nabycie należy rozumieć tutaj zakup (przez Uczestnika) od osoby trzeciej już uprzednio wyemitowanych przez Wnioskodawcę certyfikatów inwestycyjnych, jak i nabycie poprzez objęcie certyfikatów inwestycyjnych w ramach ich emisji przeprowadzanej przez Wnioskodawcę. Może się również zdarzyć, że nabycie certyfikatów inwestycyjnych przez uczestnika nastąpi w wyniku umowy darowizny, dziedziczenia lub innych zdarzeń z mocy prawa. Uczestnik Funduszu bądź jego spadkodawca mogą ponosić wydatki związane z odpłatnym nabyciem certyfikatów inwestycyjnych takie jak m in.: cena emisyjna certyfikatów, opłata manipulacyjna pobierana przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych przy zapisach na certyfikaty, prowizja maklerska, koszty notariusza etc. Wykup certyfikatów inwestycyjnych - w wymiarze ekonomicznym dla uczestnika Funduszu - może się wiązać z osiągnięciem przez niego zysku w odniesieniu do niektórych certyfikatów lub (oraz) poniesieniem straty w odniesieniu do innych, wykupywanych wówczas, certyfikatów. Cena wykupu certyfikatów równa jest wartości aktywów netto przypadających na certyfikat. Kwota środków pieniężnych przypadająca uczestnikowi do wypłaty z tytułu wykupu należących do niego certyfikatów będzie ustalana jako iloczyn ceny wykupu i ilości wykupywanych certyfikatów, przy czym będzie ona pomniejszana o opłatę umorzeniową, o ile ta będzie naliczana i pobierana.

2018
2
lut

Istota:

Czy mając na względzie treść art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych konieczne jest pozyskanie certyfikatu rezydencji od firmy niemieckiej.

Fragment:

(...) certyfikatu rezydencji od firmy niemieckiej ? (Niniejsza interpretacja dotyczy pytania nr 2 wniosku, w pozostałym zakresie zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie). Wnioskodawca przedstawił następujące stanowisko (po przeformułowaniu): Z treści przepisu art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym jednoznacznie wynika, że zastosowanie stawki podatku wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu od podatnika zaświadczenia o jego miejscu siedziby, wydanego dla celów podatkowych przez właściwą administrację podatkową (certyfikat rezydencji). Zdaniem (...) certyfikat rezydencji umożliwiający zastosowanie stawki podatku wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobieranie podatku u źródła, dotyczy należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1. Skoro Uczelnia korzysta z programów komputerowych i dostępów do baz jako użytkownik końcowy i wypłacane należności zaliczane są do „ zysków przedsiębiorstw ” nie jest zasadne uzyskanie certyfikatu rezydencji kontrahenta. Stanowisko Uczelni potwierdza interpretacja indywidualna Dyrektora IS w Warszawie z dnia 9 czerwca 2016 r., IPPB5/4510-546/16-2/AJ .

2017
6
gru

Istota:

W zakresie ustalenia dochodu z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych na żądanie uczestnika funduszu oraz z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w związku z likwidacją funduszu.

Fragment:

Przez nabycie należy rozumieć tutaj zakup (przez Uczestnika) od osoby trzeciej już uprzednio wyemitowanych przez Wnioskodawcę certyfikatów inwestycyjnych, jak i nabycie poprzez objęcie certyfikatów inwestycyjnych w ramach ich emisji przeprowadzanej przez Wnioskodawcę. Może się również zdarzyć, że nabycie certyfikatów inwestycyjnych przez uczestnika nastąpi w wyniku umowy darowizny, dziedziczenia lub innych zdarzeń z mocy prawa. 7) Uczestnik Funduszu bądź jego spadkodawca mogą ponosić wydatki związane z odpłatnym nabyciem certyfikatów inwestycyjnych takie jak m.in.: cena emisyjna certyfikatów, opłata manipulacyjna pobierana przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych przy zapisach na certyfikaty, prowizja maklerska, koszty notariusza etc. 8) Wykup certyfikatów inwestycyjnych - w wymiarze ekonomicznym dla uczestnika Funduszu - może się wiązać z osiągnięciem przez niego zysku w odniesieniu do niektórych certyfikatów lub (oraz) poniesieniem straty w odniesieniu do innych, wykupywanych wówczas, certyfikatów. 9) Cena wykupu certyfikatów równa jest wartości aktywów netto przypadających na certyfikat. 10) Kwota środków pieniężnych przypadająca uczestnikowi do wypłaty z tytułu wykupu należących do niego certyfikatów będzie ustalana jako iloczyn ceny wykupu i ilości wykupywanych certyfikatów, przy czym będzie ona pomniejszana o opłatę umorzeniową, o ile ta będzie naliczana i pobierana.

2017
6
gru

Istota:

W zakresie ustalenia dochodu z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych na żądanie uczestnika funduszu oraz z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w związku z likwidacją funduszu.

Fragment:

Przez nabycie należy rozumieć tutaj zakup (przez Uczestnika) od osoby trzeciej już uprzednio wyemitowanych przez Wnioskodawcę certyfikatów inwestycyjnych, jak i nabycie poprzez objęcie certyfikatów inwestycyjnych w ramach ich emisji przeprowadzanej przez Wnioskodawcę. Może się również zdarzyć, że nabycie certyfikatów inwestycyjnych przez uczestnika nastąpi w wyniku umowy darowizny, dziedziczenia lub innych zdarzeń z mocy prawa. 7) Uczestnik Funduszu bądź jego spadkodawca mogą ponosić wydatki związane z odpłatnym nabyciem certyfikatów inwestycyjnych takie jak m.in.: cena emisyjna certyfikatów, opłata manipulacyjna pobierana przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych przy zapisach na certyfikaty, prowizja maklerska, koszty notariusza etc. 8) Wykup certyfikatów inwestycyjnych - w wymiarze ekonomicznym dla uczestnika Funduszu - może się wiązać z osiągnięciem przez niego zysku w odniesieniu do niektórych certyfikatów lub (oraz) poniesieniem straty w odniesieniu do innych, wykupywanych wówczas, certyfikatów. 9) Cena wykupu certyfikatów równa jest wartości aktywów netto przypadających na certyfikat. 10) Kwota środków pieniężnych przypadająca uczestnikowi do wypłaty z tytułu wykupu należących do niego certyfikatów będzie ustalana jako iloczyn ceny wykupu i ilości wykupywanych certyfikatów, przy czym będzie ona pomniejszana o opłatę umorzeniową, o ile ta będzie naliczana i pobierana.

2017
6
gru

Istota:

W zakresie ustalenia dochodu z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych na żądanie uczestnika funduszu oraz z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w związku z likwidacją funduszu.

Fragment:

Przez nabycie należy rozumieć tutaj zakup (przez Uczestnika) od osoby trzeciej już uprzednio wyemitowanych przez Wnioskodawcę certyfikatów inwestycyjnych, jak i nabycie poprzez objęcie certyfikatów inwestycyjnych w ramach ich emisji przeprowadzanej przez Wnioskodawcę. Może się również zdarzyć, że nabycie certyfikatów inwestycyjnych przez uczestnika nastąpi w wyniku umowy darowizny, dziedziczenia lub innych zdarzeń z mocy prawa. 7) Uczestnik Funduszu bądź jego spadkodawca mogą ponosić wydatki związane z odpłatnym nabyciem certyfikatów inwestycyjnych takie jak m.in.: cena emisyjna certyfikatów, opłata manipulacyjna pobierana przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych przy zapisach na certyfikaty, prowizja maklerska, koszty notariusza etc. 8) Wykup certyfikatów inwestycyjnych - w wymiarze ekonomicznym dla uczestnika Funduszu - może się wiązać z osiągnięciem przez niego zysku w odniesieniu do niektórych certyfikatów lub (oraz) poniesieniem straty w odniesieniu do innych, wykupywanych wówczas, certyfikatów. 9) Cena wykupu certyfikatów równa jest wartości aktywów netto przypadających na certyfikat. 10) Kwota środków pieniężnych przypadająca uczestnikowi do wypłaty z tytułu wykupu należących do niego certyfikatów będzie ustalana jako iloczyn ceny wykupu i ilości wykupywanych certyfikatów, przy czym będzie ona pomniejszana o opłatę umorzeniową, o ile ta będzie naliczana i pobierana.

2017
6
gru

Istota:

W zakresie ustalenia dochodu z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych na żądanie uczestnika funduszu oraz z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w związku z likwidacją funduszu.

Fragment:

Przez nabycie należy rozumieć tutaj zakup (przez Uczestnika) od osoby trzeciej już uprzednio wyemitowanych przez Wnioskodawcę certyfikatów inwestycyjnych, jak i nabycie poprzez objęcie certyfikatów inwestycyjnych w ramach ich emisji przeprowadzanej przez Wnioskodawcę. Może się również zdarzyć, że nabycie certyfikatów inwestycyjnych przez uczestnika nastąpi w wyniku umowy darowizny, dziedziczenia lub innych zdarzeń z mocy prawa. 7) Uczestnik Funduszu bądź jego spadkodawca mogą ponosić wydatki związane z odpłatnym nabyciem certyfikatów inwestycyjnych takie jak m.in.: cena emisyjna certyfikatów, opłata manipulacyjna pobierana przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych przy zapisach na certyfikaty, prowizja maklerska, koszty notariusza etc. 8) Wykup certyfikatów inwestycyjnych - w wymiarze ekonomicznym dla uczestnika Funduszu - może się wiązać z osiągnięciem przez niego zysku w odniesieniu do niektórych certyfikatów lub (oraz) poniesieniem straty w odniesieniu do innych, wykupywanych wówczas, certyfikatów. 9) Cena wykupu certyfikatów równa jest wartości aktywów netto przypadających na certyfikat. 10) Kwota środków pieniężnych przypadająca uczestnikowi do wypłaty z tytułu wykupu należących do niego certyfikatów będzie ustalana jako iloczyn ceny wykupu i ilości wykupywanych certyfikatów, przy czym będzie ona pomniejszana o opłatę umorzeniową, o ile ta będzie naliczana i pobierana.