IPPB5/423-455/12-2/AS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Zasady opodatkowania przychodów Spółki z tytułu wypłat z Fundusz bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o funduszach

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 31.05.2012 r. (data wpływu 04.06.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia zasad opodatkowania przychodów Spółki z tytułu wypłat z Fundusz bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o funduszach - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 04.06.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia zasad opodatkowania przychodów Spółki z tytułu wypłat z Fundusz bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o funduszach.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest cypryjskim rezydentem podatkowym, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością działającą na podstawie prawa cypryjskiego. Wnioskodawca posiada certyfikat rezydencji podatkowej w rozumieniu art. 4a pkt 12 updop, potwierdzający jego cypryjską rezydencję podatkową.

Wnioskodawca rozważa przystąpienie do polskiego funduszu inwestycyjnego zamkniętego (dalej: „Fundusz”), poprzez nabycie certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez ten Fundusz. Fundusz został utworzony na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 ze zm., dalej: „ustawa o funduszach”). Fundusz jest polskim rezydentem podatkowym, podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: „pdop”). Certyfikaty inwestycyjne reprezentują prawa majątkowe uczestników funduszu oraz mają charakter papierów wartościowych.

Statut Funduszu będzie przewidywał możliwość dokonywania wypłat z Funduszu bez konieczności wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o funduszach).

Fundusz będzie dokonywał na rzecz Wnioskodawcy wypłat nie wymagających wykupu certyfikatów (ich umorzenia) na podstawie statutu.

Wnioskodawca nie prowadzi w Polsce działalności związanej z inwestycjami w Fundusz, poprzez położony tu zakład, któremu można by było przypisać zyski z tych inwestycji.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy uzyskiwane przez Wnioskodawcę przychody z tytułu wypłat bez wykupu certyfikatów będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce...

Zdaniem Wnioskodawcy, wypłaty otrzymywane z Funduszu bez wykupywania (umarzania) certyfikatów przez Fundusz, dokonywane przez Fundusz zgodnie z odpowiednimi regulacjami statutu przewidującymi możliwość tego rodzaju wypłat, nie będą podlegały w Polsce opodatkowaniu pdop.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej: „updop”) podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W przedmiotowej sprawie dodatkowo zastosowanie znajdzie umowa miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 117, poz. 523, dalej: „Traktat”).

Traktat nie zawiera bezpośrednich regulacji dotyczących opodatkowania przychodu z funduszy Inwestycyjnych bez odkupywania certyfikatów. Należy więc ustalić, do jakiej kategorii przychodów na gruncie Traktatu powinno być zakwalifikowane wynagrodzenie z tytułu ww. wypłat.

W ocenie Wnioskodawcy, przychód z tytułu ww. kategorii wypłat nie będzie stanowił dywidendy w rozumieniu Traktatu. Zgodnie z art. 10 ust. 3 Traktatu, definiującym pojęcie dywidendy, jest to dochód z akcji lub innych praw związanych z udziałem w zyskach i nie odnoszących się do roszczeń z tytułu wierzytelności, jak również dochody z innych udziałów w spółce, które są traktowane w ten sam sposób, jak dochód z akcji, zgodnie z ustawodawstwem podatkowym Państwa, w którym spółka dokonująca jego podziału ma siedzibę.

Wypłaty z Funduszu bez wykupywania certyfikatów nie mieszczą się w żadnym z przysporzeń wymienionych wprost w art. 10 ust. 3 Traktatu. Certyfikaty nie są akcjami (jakkolwiek stanowią papiery wartościowe zgodnie z art. 3 pkt 1 lit. a) ustawy z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 ze zm.) w zw. z art. 2 pkt 34 ustawy o funduszach ani innymi prawami do udziału w zyskach, o których mowa w art. 10 ust. 3 Traktatu. Dochody z wypłat z Funduszu bez wykupu certyfikatów nie stanowią również dochodów „z innych udziałów w spółce, które są traktowane w ten sam sposób, jak dochód z akcji, zgodnie z ustawodawstwem podatkowym Państwa, w którym spółka dokonująca jego podziału ma siedzibę”.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Traktatu, przy stosowaniu niniejszej umowy przez Umawiające się Państwo jakiekolwiek określenie nie zdefiniowane w niniejszej umowie będzie miało takie znaczenie, jakie ma według prawa tego Państwa w zakresie podatków, do których ma zastosowanie niniejsza umowa. Oznacza to, że w zakresie zasad opodatkowania wypłat z Funduszu należy odnieść się do uregulowań zawartych w updop.

Przychody z tytułu wypłat bez wykupywania certyfikatów stanowią kategorię przychodów objętą art. 12 updop. Art. 12 ust. 1 pkt 4a updop wprost stwierdza, że dla uczestników funduszy inwestycyjnych przychodem są co do zasady otrzymane dochody funduszu, w przypadku gdy statut przewiduje wypłacanie tych dochodów bez odkupywania jednostek uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych.

Zatem dochody z ww. wypłat nie stanowią dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu art. 10 updop, i w konsekwencji nie mogą być również uznane za dywidendy w rozumieniu art. 10 ust. 3 Traktatu.

Dochód uzyskiwany z Funduszu bez odkupywania certyfikatów nie stanowi również odsetek w rozumieniu Traktatu. W myśl art. 11 ust. 4 Traktatu, pojęcie „odsetki” oznacza dochód od pożyczek rządowych, obligacji lub skryptów dłużnych zarówno zabezpieczonych, jak i nie zabezpieczonych prawem zastawu hipotecznego lub prawem uczestniczenia w zyskach oraz wszelkiego rodzaju roszczeń, jak również innego rodzaju dochody, które według ustawodawstwa podatkowego Państwa, z którego dochody pochodzą zrównane są z dochodami z pożyczek. Certyfikat inwestycyjny emitowany przez Fundusz nie jest papierem wartościowym o charakterze dłużnym, nie jest również dokumentem potwierdzającym udzielenie pożyczki, jak też jakimkolwiek innym prawem, o którym mowa w przytoczonej regulacji. W konsekwencji Wnioskodawca uważa, że ewentualny dochód z Funduszu w związku z wypłatą dokonaną bez odkupywania certyfikatów nie będzie mieścił się w zakresie regulacji art. 11 Traktatu.

Traktat nie odnosi się specyficznie do opodatkowania dochodów uzyskiwanych z funduszy inwestycyjnych, bez umarzania certyfikatów Inwestycyjnych. W konsekwencji dochód Wnioskodawcy z tego tytułu powinien być opodatkowany zgodnie z art. 7 Traktatu (w świetle tego przepisu zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład) albo art. 22 ust. 1 Traktatu („Części dochodu osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibą w Umawiającym się Państwie, bez względu na to, skąd one pochodzą, a o których nie było mowy w poprzednich artykułach niniejszej umowy, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie”).

Niezależnie od tego, czy przedmiotowe dochody powinny zostać ostatecznie uznane za zyski przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 7 Traktatu, czy też za inne dochody, o których mowa w art. 22 ust. 1 Traktatu, w obu tych przypadkach przychody podlegają opodatkowaniu w państwie rezydencji osiągającego przychód.

Zatem, ponieważ Wnioskodawca w chwili dokonywania wypłat bez odkupywania certyfikatów, nie będzie posiadał w Polsce zakładu w rozumieniu Traktatu, przychody uzyskiwane z Funduszu, bez wykupu (umorzenia) certyfikatów inwestycyjnych nie będą podlegały w Polsce opodatkowaniu pdop na podstawie Traktatu. Ten rodzaj dochodu będzie opodatkowany wyłącznie w państwie rezydencji podatkowej Wnioskodawcy, tj. na Cyprze.

Powyższe stanowisko Wnioskodawcy potwierdzają organy podatkowe, w wydawanych interpretacjach indywidualnych. Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 5 marca 2010 r., sygn. IPPB3/423-937/09-2/PD uznał za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy zgodnie z którym: ,,analizowane dochody Spółki 1 oraz Spółki 2 (oba rodzaje omawianych wypłat zarówno za wykupem certyfikatów, jak i bez odkupywania certyfikatów przez fundusz - dop. Wnioskodawcy) nie będą podlegały w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym, albowiem zarówno Konwencja 1, jak

Konwencja 2 (odpowiednio umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Cyprem oraz Polską a Luksemburgiem - dop. Wnioskodawcy) pozwala na opodatkowanie tego rodzaju dochodów wyłącznie w państwie rezydencji podatkowej podatnika - tj. odpowiednio na Cyprze i w Luksemburgu”.

Ten sam organ podatkowy w interpretacji indywidualnej z 16 września 2011 r., sygn. IPPB5/423-690/11-4/AM oraz interpretacji indywidualnej z 8 grudnia 2010 r., sygn. IPPB5/423-644/10-2/AJ uznał za prawidłowe stanowisko, zgodnie z którym wypłaty z funduszu na rzecz rezydentów podatkowych Cypru, w tym wypłaty bez odkupywania certyfikatów, nie podlegają w Polsce opodatkowaniu pdop.

W związku z powyższym Wnioskodawca wniósł o potwierdzenie swojego stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się w zakresie określenia zasad opodatkowania przychodów Spółki z tytułu wypłat z Fundusz bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o funduszach - za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.