IPPB5/423-1196/14-2/AJ | Interpretacja indywidualna

Kwestia kwalifikacji prawnopodatkowej wynagrodzenia wypłaconego kontrahentowi zagranicznemu za usługi windykacyjne oraz obowiązku pobrania podatku u źródła od jego wartości i obowiązku posiadania certyfikatu rezydencji.
IPPB5/423-1196/14-2/AJinterpretacja indywidualna
 1. certyfikat rezydencji
 2. ograniczony obowiązek podatkowy
 3. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
 4. windykacja
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 24 listopada 2014 r. (data wpływu 8 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji prawnopodatkowej wynagrodzenia wypłaconego kontrahentowi zagranicznemu za usługi windykacyjne oraz obowiązku pobrania podatku u źródła od jego wartości i obowiązku posiadania certyfikatu rezydencji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji prawnopodatkowej wynagrodzenia wypłaconego kontrahentowi zagranicznemu za usługi windykacyjne oraz obowiązku pobrania podatku u źródła od jego wartości, obowiązku posiadania certyfikatu rezydencji i sporządzania oraz składania informacji IFT-2R.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Podstawową działalnością Spółki jest windykacja należności. Spółka świadczy usługi zarówno w zakresie windykacji krajowej jak i zagranicznej. W ramach usług windykacyjnych podejmowane są następujące kroki:

 • Pisemne wezwania do zapłaty
 • Stały kontakt telefoniczny z dłużnikiem
 • Wizyta windykatora terenowego - negocjacje bezpośrednie dotyczące warunków płatności
 • Aktywne nadzorowanie ustalonych warunków płatności
 • Pozyskiwanie dokumentów wymaganych dla uzyskania nakazu zapłaty w postępowaniu sądowym

W przypadku, gdy Spółka dostaje od klienta zlecenie na windykację należności od dłużnika zagranicznego, korzysta z usług lokalnych firm windykacyjnych w zależności od tego gdzie znajduje się siedziba dłużnika. Przeważnie ściąganie nieuregulowanych należności w imieniu klientów Spółki prowadzone jest poprzez międzynarodową sieć spółek windykacyjnych z Grupy do której należy Spółka. Dzięki temu osiągana jest większa skuteczność ściągania długu.

Za wykonaną usługę Spółka obciążana jest przez kontrahenta zagranicznego fakturą, za którą dokonuje płatności. W związku z tym spółka raz w roku wymaga od kontrahentów ważnego certyfikatu rezydencji. Na podstawie posiadanego certyfikatu Spółka nie pobiera w dniu przelewu zryczałtowanego podatku dochodowego od tych wypłat.

Spółka sporządza również informację podatkową IFT-2R wykazując w nich kwoty dotyczące usług windykacyjnych jako przychody z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy usługi windykacyjne świadczone przez podmioty zagraniczne mieszczą się w kategorii przychodów, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ...
 2. Czy w związku z dokonywaniem płatności za usługi windykacyjne, Spółka pełni funkcje płatnika, o którym mowa w art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji czy ma obowiązek pobrania ewentualnego podatku „u źródła” ...
 3. Czy spółka ma obowiązek posiadania certyfikatów rezydencji podatkowej podmiotów zagranicznych świadczących usługi windykacyjne ...
 4. Czy Spółka ma obowiązek sporządzania oraz składania informacji IFT-2R o dokonywanych wypłatach i ewentualnie pobranym podatku w zakresie płatności za usługi windykacyjne ...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest ocena stanowiska Wnioskodawcy odnoszącego się do pytań oznaczonych nr 1-3.

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie wyznaczonym treścią pytania oznaczonego nr 4 zostanie rozpatrzony odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem Spółki usługi windykacyjne nie stanową świadczenia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm., dalej także: „Ustawa”), i w związku tym Spółka nie pełni funkcji płatnika podatku dochodowego od osób prawnych z tego tytułu, nie powinna pobierać podatku od wypłacanych kwot ani nie ma obowiązku posiadania certyfikatów rezydencji oraz sporządzania i składania informacji IFT-2R.

Stanowisko Spółki wynika wprost z treści art. 21 ust. 1 pkt 2a tejże ustawy, zgodnie z którym podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, przychodów z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze ustala się w wysokości 20% przychodów.

Współcześnie windykacja to dochodzenie własności za pomocą środków określonych w obowiązujących przepisach prawnych.

Zakres usługi obejmuje:

 1. Pisemne wezwania do zapłaty
 2. Stały kontakt telefoniczny z dłużnikiem
 3. Wizyta windykatora terenowego - negocjacje bezpośrednie dotyczące warunków płatności
 4. Aktywne nadzorowanie ustalonych warunków płatności
 5. Pozyskiwanie dokumentów wymaganych dla uzyskania nakazu zapłaty w postępowaniu sądowym

Zdaniem Spółki usługi windykacyjne nie podlegają pod ten artykuł, gdyż nie są wprost w nim wymienione. Analizując również zakres jaki obejmuje usługa nie można zaliczyć jej do świadczeń o charakterze podobnym doświadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń.

Potwierdzenie stanowiska możne znaleźć w wielu interpretacjach:

 1. Interpretacja Dyrektora izby Skarbowej w Warszawie nr IP-PB3-423-115/08-2/JB(...) w powołanym powyżej przepisie (art. 21 ust. 1 pkt 2a ww. ustawy) został określony konkretny katalog świadczeń, które podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych. Katalog ten jest wyczerpujący, jednakże nie ulega wątpliwości, że inne podlegające opodatkowaniu świadczenia muszą mieć charakter podobny do wskazanych w ustawie”.
 2. Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy ITPB4/423-33/14/AM „(...) Regulacja art. 21 ust. 1 pkt 2a Ustawy stanowi otwarty katalog usług, których świadczenie podlega opodatkowaniu podatkiem „u źródła” w Polsce, czego dowodem jest użyte przez ustawodawcę sformułowanie „oraz świadczeń o podobnym charakterze”, Jednak w ramach tego katalogu za „świadczenia o podobnym charakterze” należy uznać świadczenia równorzędne pod względem prawnym do wymienionych w ustawie. Oznacza to, że aby dane świadczenie można było zakwalifikować do katalogu wskazanego powyżej, należy spełnić takie same przesłanki, aby daną usługę uzyskać, albo wynikają z niej takie same prawa i obowiązki dla stron. Innymi słowy, lista ta obejmuje również takie świadczenia, które zasadniczo są podobne do wymienionych, lecz mogą być np. inaczej określane, przy czym decydujące znaczenie dla stwierdzenia, że dane usługi mieszczą się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym ma treść postanowień umowy zawartej z kontrahentem zagranicznym, a przecie wszystkim, charakter rzeczywiście wykonywanych świadczeń ...”
 3. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 27 października 2011 r. (sygn. IBPBI/2/423-914/11/BG) potwierdził, że „wśród wymienionych w art. 21 ust. 1 updop brak jest usług pośrednictwa handlowego. Usług pośrednictwa handlowego nie można również zaliczyć do świadczeń o charakterze podobnym do świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń”.
 4. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 26 lutego 2013 r. (sygn. IBPBI/2/423-1552/12/CzP), „(...) Wprawdzie katalog usług wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt 2a updop jest katalogiem otwartym, na co wskazuje sformułowanie „oraz świadczeń o podobnym charakterze”, jednak w ramach tego katalogu za świadczenia o podobnym charakterze należy uznać świadczenia równorzędne pod względem prawnym do wymienionych w ustawie. Oznacza to, iż aby dane świadczenie można było zakwalifikować do katalogu wskazanego powyżej, należy spełnić takie same przesłanki aby daną usługę uzyskać, albo wynikają z niej takie same prawa i obowiązki dla stron. Decydujące znaczenie dla stwierdzenia, iż dane usługi mieszczą się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym ma treść postanowień umowy zawartej z kontrahentem zagranicznym, a przede wszystkim, charakter rzeczywiście wykonywanych świadczeń ...”
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego odnoszące się do pytań oznaczonych we wniosku ORD-IN nr 1-3 – jest prawidłowe.

Z gonie z art. 21 ust. 1 pkt 2a updop ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm., dalej także: „updop” podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, przychodów z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze - ustala się w wysokości 20% przychodów.

Wprawdzie katalog usług wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt 2a updop jest katalogiem otwartym, na co wskazuje sformułowanie „oraz świadczeń o podobnym charakterze”, jednak w ramach tego katalogu za świadczenia o podobnym charakterze należy uznać świadczenia równorzędne pod względem prawnym do wymienionych w ustawie. Oznacza to, iż aby dane świadczenie można było zakwalifikować do katalogu wskazanego powyżej, należy spełnić takie same przesłanki aby daną usługę uzyskać, albo wynikają z niej takie same prawa i obowiązki dla stron. Decydujące znaczenie dla stwierdzenia, że dane usługi mieszczą się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym ma treść postanowień umowy zawartej z kontrahentem zagranicznym, a przede wszystkim, charakter rzeczywiście wykonywanych świadczeń.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca nabywa usługi windykacyjne o ściśle określonym zakresie obejmującym:

 • pisemne wezwania do zapłaty,
 • stały kontakt telefoniczny z dłużnikiem,
 • wizyty windykatora terenowego - negocjacje bezpośrednie dotyczące warunków płatności,
 • aktywne nadzorowanie ustalonych warunków płatności,
 • pozyskiwanie dokumentów wymaganych dla uzyskania nakazu zapłaty w postępowaniu sądowym.

Zdaniem tut. Organu podatkowego usługi te mają odmienny charakter od usług doradczych czy prawnych (tym bardziej od usług księgowych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń). Istotą usług windykacyjnych jest uzyskanie płatności od wierzyciela na rzecz dłużnika, a nie pozyskanie określonej wiedzy, informacji (jak w przypadku usług doradczych) czy też usługi prawnej (polegającej na zastępstwie procesowym, poradzie prawnej, sformułowaniu opinii prawnej, sporządzeniu projektu umowy itp., opartej na zleceniu określonych czynności zleceniobiorcy zobowiązanemu przede wszystkim do zachowania należytej staranności, a nie uzyskaniu określonego rezultatu, np. zapłaty określonej kwoty przez dłużnika). Oczywiście elementem usługi „windykacyjnej” może być usługa prawna (np. sformułowanie przedsądowego wezwania do zapłaty), jednakże nie będzie ona w tym przypadku ani tożsamym, ani samoistnym lub głównym świadczeniem.

Brak przesłanek do uznania usług windykacyjnych za usługi podobne do usług wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 2a updop potwierdza dodatkowo Polska Klasyfikacja Działalności (PKD 2007), w której usługi windykacyjne ujęte są zdaniem tut. Organu podatkowego w Sekcji N, podklasa 82.91.Z, a działalność prawnicza w Sekcji M podklasa 69.10.Z.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, odnoszące się do pytania oznaczonego nr 1, zgodnie z którym usługi windykacyjne nie stanową świadczenia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 updop - należy uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 updop osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, 2b i 2d, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

Skoro, jak wskazano powyżej usługi windykacyjne nie mieszczą się dyspozycji normy prawnej określonej w art. 21 ust. 1 pkt 2a updop i w konsekwencji wypłata następuje z innego tytułu niż wymieniony w art. 21 ust. 1 (i 22 ust. 1), to należy uznać, że stanowisko Wnioskodawcy odnoszące się do pytań oznaczonych nr 2 i nr 3, zgodnie z którym Spółka nie pełni funkcji płatnika podatku dochodowego od osób prawnych z tego tytułu, nie powinna pobierać podatku od wypłacanych kwot ani nie ma obowiązku posiadania certyfikatów rezydencji – również należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.