IBPB-1-2/4510-49/16/BG | Interpretacja indywidualna

W zakresie okresu ważności certyfikatu rezydencji
IBPB-1-2/4510-49/16/BGinterpretacja indywidualna
 1. certyfikat rezydencji
 2. pobór podatku
 3. rezydencja
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z 22 grudnia 2015 r., (data wpływu do tut. Biura 29 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie okresu ważności certyfikatu rezydencji - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 grudnia 2015 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie okresu ważności certyfikatu rezydencji.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (dalej: „Spółka”) jest spółką świadczącą usługi doradztwa podatkowego z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach swojej działalności gospodarczej Spółka zamierza nabywać od osób prawnych nie mających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu (dalej: „Usługodawcy zagraniczni”), usługi niematerialne (dalej: „Usługi”), o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”).

W związku z nabyciem wskazanych usług, Spółka dokonując wypłat należności na rzecz Usługodawców zagranicznych, zgodnie z art. 26 ust. 1 updop będzie obowiązana, jako płatnik pobierać w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat.

Zgodnie z tym przepisem, zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji. Wobec tego Spółka każdorazowo będzie zwracać się do Usługodawców zagranicznych o przedstawienie aktualnego certyfikatu rezydencji podatkowej. Usługodawca zagraniczny na życzenie Spółki może przedstawić certyfikat rezydencji wskazujący:

 • okres posiadania przez Usługodawcę zagranicznego rezydencji podatkowej danego państwa - np. od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r., bądź
 • wyłącznie datę wystawienia dokumentu - np. 31 grudnia 2015 r., bez wskazania w jego treści okresu posiadania przez Usługodawcę zagranicznego rezydencji podatkowej danego państwa.
W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy, jeżeli w certyfikacie rezydencji jest wskazany okres, którego certyfikat dotyczy (tj. za jaki okres potwierdza rezydencję Usługodawcy zagranicznego), certyfikat jest uwzględniany wyłącznie w odniesieniu do transakcji z tego okresu (okresem ważności certyfikatu jest okres wskazany w certyfikacie), niezależnie od momentu jego wydania...
 2. Czy, jeżeli w certyfikacie rezydencji nie jest wskazany okres, którego dotyczy, a jedynie wskazana jest data jego wystawienia, certyfikat uwzględniany jest wyłącznie do transakcji mających miejsce przez okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia jego wydania (certyfikat jest ważny przez okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia jego wydania)...

Zdaniem Wnioskodawcy:

1.Jeżeli w certyfikacie rezydencji jest wskazany okres, którego certyfikat dotyczy, certyfikat jest uwzględniany wyłącznie w odniesieniu do transakcji z tego okresu, tj. okresem ważności certyfikatu jest ten okres wskazany w certyfikacie, niezależnie od momentu jego wydania.

2.Jeżeli w certyfikacie rezydencji nie jest wskazany okres, którego dotyczy, a jedynie wskazana jest data jego wystawienia, certyfikat uwzględniany jest wyłącznie do transakcji mających miejsce przez okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia jego wydania (certyfikat jest ważny przez okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia jego wydania).

Zgodnie z art. 26 ust. 1i updop, jeżeli miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych zostało udokumentowane certyfikatem rezydencji niezawierającym okresu jego ważności, płatnik przy poborze podatku uwzględnia ten certyfikat przez okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia jego wydania.

Cytowany przepis rodzi wątpliwość, czy „okres ważności” odnosi się do:

a.okresu ważności certyfikatu jako dokumentu (okres w jakim płatnik może się nim skutecznie posługiwać, bez względu na wskazany w certyfikacie okres rezydencji), czy

b.okresu posiadania przez Usługodawcę zagranicznego rezydencji podatkowej danego państwa, wskazanego w certyfikacie rezydencji.

1.Okres ważności rozumiany jako okres ważności dokumentu.

Jeżeli uznamy, że zwrot „okres jego ważności” odnosi się do certyfikatu, jako dokumentu Wnioskodawca przy poborze podatku będzie mógł uwzględnić certyfikat:

 1. przez okres jego ważności, bądź
 2. przez okres 12 miesięcy od momentu wydania certyfikatu, jeżeli nie będzie wskazany okres jego ważności, w odniesieniu do płatności dokonanych w okresie ważności certyfikatu bez względu na wskazany w certyfikacie okres posiadania przez Usługodawcę zagranicznego rezydencji podatkowej danego państwa.

Powyższe oznacza, że:

 • certyfikat będzie mógł być stosowany jedynie do płatności dokonanych po jego wydaniu,
 • po „okresie ważności” certyfikat rezydencji wygasa i nie może być stosowany przez Wnioskodawcę.

Powyższe rozumienie „okresu ważności” odnoszącego się do certyfikatu, jako dokumentu powoduje sytuację, zdaniem Wnioskodawcy nie do zaakceptowania, w której:

 • Wnioskodawca nie może posłużyć się certyfikatem wskazującym wyraźnie status Usługodawcy zagranicznego, jako rezydenta podatkowego w odniesieniu np. do okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r., który będzie wydany 31 grudnia 2015 r. w stosunku np. do płatności dokonanych 13 grudnia 2015 r., bowiem
 • płatność ta została dokonana przed okresem ważności certyfikatu, rozumianego jako okres ważności dokumentu.

Wnioskodawca uważa powyższe rozumienie okresu ważności certyfikatu, jako dokumentu za nieprawidłowe, bowiem:

 • zupełnie ignoruje wskazany w certyfikacie status Usługodawcy zagranicznego, jako rezydenta podatkowego w odniesieniu do wskazanego w certyfikacie okresu,
 • nie pozwala na skuteczne posługiwanie się certyfikatem rezydencji, do wypłat dokonanych w okresie, dla którego to okresu organ podatkowy danego kraju potwierdził rezydencję podatkową Usługodawcy zagranicznego.

Stanowisko takie wymaga dodatkowo odpowiedzi na pytanie: w jakim celu organ podatkowy potwierdzający status Usługodawcy zagranicznego umieszcza w certyfikacie rezydencji okres, którego ten status dotyczy...

Zdaniem Wnioskodawcy, bez wątpienia czyni to, aby potwierdzić status Usługodawcy zagranicznego, jako rezydenta podatkowego za wskazany okres. Rozumienie okresu ważności, jako ważności dokumentu prowadzi do sytuacji, w której:

 • nie jest ważny okres posiadania rezydencji Usługodawcy zagranicznego wskazany w certyfikacie przez zagraniczny organ, ale
 • ważna jest data wydania dokumentu i okres jego ważności rozpoczynający bieg w tej dacie.

3.Okres ważności rozumiany jako okres stwierdzający status podatnika.

W związku z powyższym Wnioskodawca uważa, że „okres ważności” certyfikatu odnosi się do statusu Usługodawcy zagranicznego, jako rezydenta podatkowego danego państwa.

Wobec tego, Wnioskodawca będzie mógł uwzględniać certyfikat przy poborze podatku:

 1. jeżeli w treści certyfikatu wyraźnie wskazany będzie okres posiadania rezydencji podatkowej danego państwa przez Usługodawcę zagranicznego - w odniesieniu do płatności dokonanych w okresie wskazanym w certyfikacie (także na przeszłość), natomiast
 2. jeżeli w treści certyfikatu nie będzie wskazany okres posiadania rezydencji podatkowej danego państwa przez Usługodawcę zagranicznego - w odniesieniu do płatności dokonanych w okresie kolejnych 12 miesięcy od dnia wydania certyfikatu (certyfikat wydany na przyszłość).

Na powyższe rozumienie wskazuje także art. 26 ust. lj. updop, jeżeli w okresie dwunastu miesięcy od dnia wydania certyfikatu, o którym mowa w ust. 1i, miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych uległo zmianie, podatnik jest obowiązany do niezwłocznego udokumentowania miejsca siedziby dla celów podatkowych nowym certyfikatem rezydencji. Przepis ust. 1i stosuje się odpowiednio.

Ustawodawca wyraźnie wskazał, że okres dwunastu miesięcy (od dnia wydania certyfikatu), o którym mowa w ust. 1i odnosi się do „miejsca siedziby podatnika”, bowiem jeżeli ulega ono zmianie podatnik jest obowiązany udokumentować nowe miejsce siedziby nowym certyfikatem.

W związku z powyższym w art. 26 ust. 1i updop ustawodawca wskazał, że:

 • jeżeli miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych zostało udokumentowane certyfikatem rezydencji zawierającym okres ważności - rozumiany, jako okres posiadania rezydencji podatkowej danego państwa przez Usługodawcę zagranicznego - Wnioskodawca uwzględnia ten certyfikat w odniesieniu do płatności dokonanych we wskazanym w certyfikacie okresie posiadania rezydencji podatkowej danego państwa przez Usługodawcę zagranicznego,
 • jeżeli miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych zostało udokumentowane certyfikatem rezydencji niezawierającym okresu ważności - (certyfikat został wydany „na przyszłość”) - Wnioskodawca uwzględnia ten certyfikat w odniesieniu do płatności dokonanych w okresie 12 miesięcy od dnia wydania certyfikatu.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy „okresem ważności” certyfikatu rezydencji, o którym mowa w art. 26 ust. 1i updop, jest wskazany w certyfikacie rezydencji „okres posiadania rezydencji podatkowej” przez Usługodawcę zagranicznego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Świętego Mikołaja 78-79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.