IBPB-1-1/4511-190/16/ESZ | Interpretacja indywidualna

Obowiązku poboru zryczałtowanego podatku od wypłaty wynagrodzenia za usługi tłumaczeń wykonywane przez nierezydentów prowadzących za granicą działalność gospodarczą
IBPB-1-1/4511-190/16/ESZinterpretacja indywidualna
  1. certyfikat rezydencji
  2. płatnik
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 2 lutego 2016 r. (data wpływu do tut. Biura 8 lutego 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie obowiązku poboru zryczałtowanego podatku od wypłaty wynagrodzenia za usługi tłumaczeń wykonywane przez nierezydentów prowadzących za granicą działalność gospodarczą – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 lutego 2016 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku poboru zryczałtowanego podatku od wypłaty wynagrodzenia za usługi tłumaczeń wykonywane przez nierezydentów prowadzących za granicą działalność gospodarczą.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca zamierza korzystać z usług tłumaczeń tekstów i dokumentów wykonywanych przez osoby fizyczne, nierezydentów nieposiadających miejsca zamieszkania na terytorium RP, prowadzących za granicą działalność gospodarczą (dalej: „Tłumacze”). Usługi świadczone będą przez Tłumaczy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na podstawie składanego przez Wnioskodawcę zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Tłumaczenia wykonywane będą poza terytorium RP, a następnie przesyłane Wnioskodawcy przez Tłumaczy pocztą elektroniczną. Tłumacze będą występować w związku z wykonywaniem tłumaczeń w charakterze prowadzących działalność gospodarczą. Tłumacze nie będą mieli na terytorium RP zakładu.

Wnioskodawca nie będzie uzyskiwał od Tłumaczy certyfikatów rezydencji. Będzie natomiast uzyskiwał oświadczenia, że wykonywana usługa wchodzi w zakres prowadzonej przez Tłumacza działalności gospodarczej. Oświadczenia składane będą w dowolnie wybranej przez Tłumacza formie, tj. zapis w umowie, podpisany dokument w oryginale, skan podpisanego dokumentu przesłany w korespondencji mailowej, potwierdzenie zawarte w treści korespondencji mailowej, adnotacja na fakturze lub poprzez przekazanie faktury za usługę.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca dokonując wypłaty należności za wykonane na jego rzecz usługi tłumaczeń obowiązany będzie do potrącania podatku dochodowego...

Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm., dalej: „uPIT”), płatnicy, o których mowa w ust. 1 (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej), są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a i 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5 (winno być: (...) z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10).

Niemniej jednak, jak wynika z treści art. 41 ust. 2 uPIT, płatnicy nie są obowiązani do poboru zaliczek od należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 2 i 8, jeżeli podatnik złoży oświadczenie, że wykonywane przez niego usługi wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3.

Zgodnie z przepisem art. 29 ust. 1 pkt 1 uPIT, podatek dochodowy od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby, o których mowa w art. 3 ust. 2a (osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy) - przyp. Wnioskodawcy), przychodów z działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 6-9 (w tym z umowy zlecenia - przyp. Wnioskodawcy) oraz z odsetek, innych niż wymienione w art. 30a ust. 1, z praw autorskich lub z praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego, w tym także środka transportu, oraz za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how) - pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu.

Ponadto, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 1 pkt 5 uPIT, podatek dochodowy od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby, o których mowa w art. 3 ust. 2a z tytułu świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze - pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu.

Usługi tłumaczeń nie mieszczą się w kategorii należności z tytułów wymienionych w art. 29 ust. 1 pkt 5 uPIT, brak jest również przesłanek umożliwiających uznanie świadczonych usług tłumaczeń za „usługi podobne”. Ponadto, powołany w art. 29 ust. 1 pkt 1 uPIT, art. 13 pkt 8 uPIT stanowi, że za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej lub właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością - z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.

W związku z powyższym, skoro usługi tłumaczeń nie stanowią usług „o podobnym charakterze” w rozumieniu art. 29 ust. 1 pkt 5 uPIT i skoro wobec wykonywania usług tłumaczeń w ramach działalności gospodarczej, nie można ich zakwalifikować do działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy, a w konsekwencji nie znajdzie zastosowania art. 29 ust. 1 pkt 1 uPIT, to z tytułu dokonywanych przez Wnioskodawcę wypłat na rzecz Tłumaczy nie powstanie obowiązek pobrania przez niego podatku dochodowego.

Niemniej jednak, z uwagi na brzmienie 41 ust. 2 uPIT, konieczne będzie uzyskanie od Tłumaczy oświadczeń, że wykonywane usługi świadczone są w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności gospodarczej.

Na poparcie powyższego Wnioskodawca powołał interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie 24 stycznia 2014 r., Znak: IPPB1/415-1124/13-4/EC, w której m.in. wskazano, że (...) dochody osiągnięte przez osoby wykonujące umowę zlecenia w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej i mające miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej nie podlegają opodatkowaniu w Polsce za pośrednictwem płatnika. Skoro bowiem przychodów takich nie można zakwalifikować do działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy, to wobec takich przychodów nie można również zastosować art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Warunkiem prawidłowości takiego stanowiska jest jednak oświadczenie, o którym mowa w art. 41 ust. 2 cyt. ustawy, z treści którego musi jednoznacznie wynikać, że usługi objęte umową zlecenia wchodzą w zakres prowadzonej przez nierezydenta działalności gospodarczej i umowa wykonywana będzie w ramach tej działalności.

W ustawie brak jest regulacji, co do formy takiego oświadczenia. Akceptowalne będzie, zatem uzyskanie oświadczenia w dowolnej formie - stosowny zapis w umowie, podpisany dokument w oryginale, skan oświadczenia, potwierdzenie mailowe, odpowiednia adnotacja na fakturze, a nawet sama faktura.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie wskazać należy, że w zakresie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

certyfikat rezydencji
IBPB-1-1/4511-83/16/ESZ | Interpretacja indywidualna

płatnik
IPTPB1/4511-875/15-5/AG | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.