Certyfikat rezydencji | Interpretacje podatkowe

Certyfikat rezydencji | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to certyfikat rezydencji. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie formy certyfikatu rezydencji.
Fragment:
Niewątpliwe, dokumentem urzędowym jest certyfikat rezydencji. Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zakupuje od podmiotów zagranicznych usługi reklamowe. W związku z powyższym Spółka pozyskuje certyfikaty rezydencji swoich kontrahentów. Zdarzają się sytuacje, w których certyfikaty rezydencji przesyłane są Spółce w formie elektronicznej. Spółka uzyskała informację, że w kraju rezydencji niektórych kontrahentów możliwe jest pozyskiwanie certyfikatów rezydencji w formie elektronicznej oraz w wersji papierowej. W tym miejscu należy wskazać, że forma elektroniczna certyfikatu rezydencji będzie wystarczająca dla celów udowodnienia miejsca siedziby podatnika tylko w sytuacji, gdy nie ma możliwości dostarczenia certyfikatu rezydencji w postaci oryginału papierowego dokumentu ze względu na fakt, że w praktyce w danym kraju ich wydawanie zostało zastąpione udostępnieniem dokumentu w wersji elektronicznej dostępnej na oficjalnej stronie internetowej. Spółka wskazała jednak, że możliwe jest pozyskanie certyfikatów rezydencji zarówno w formie elektronicznej, jak i w wersji papierowej. Przesłanie w takiej sytuacji certyfikatu w wersji elektronicznej – mimo, że stanowi – jak wskazuje Wnioskodawca − istotne ułatwienia zarówno dla kontrahenta oraz Spółki – nie jest wystarczające dla celów udowodnienia miejsca siedziby podatnika w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
2017
3
lut

Istota:
W zakresie ustalenia okresu ważności certyfikatu rezydencji.
Fragment:
Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji. Oznacza to, że Spółka, aby zastosować niższą stawkę podatku albo by móc nie pobrać podatku u źródła obowiązana będzie dysponować certyfikatem rezydencji podatkowej Kontrahenta zagranicznego. Certyfikat rezydencji jest specyficznym dokumentem, potwierdzającym status podatnika dla celów podatku dochodowego. Ustawa CIT, jak również umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie określają formy certyfikatu rezydencji. Każde państwo wydając taki certyfikat ma dowolność w tym zakresie. Jednym z rodzajów certyfikatów rezydencji są takie, które specyfikują datę wydania certyfikatu (np. 25 luty 2016), potwierdzają rezydencję podatkową Kontrahenta z informacją, że certyfikat jest ważny przez dany rok np. 2016. W załączeniu przesyłamy tłumaczenie przysięgłe certyfikatu wydanego przez władze Holandii. Innym rodzajem certyfikatów rezydencji są takie, które specyfikują datę wydania certyfikatu (np. 25 luty 2016), potwierdzają rezydencję podatkową Kontrahenta oraz podają informację o roku podatkowym Kontrahenta, nie specyfikują jednak okresu ważności certyfikatu. Certyfikaty takie są zwyczajowo wydawane m.in. przez władze podatkowe Stanów jednoczonych Ameryki.
2016
10
gru

Istota:
Ani przepisy polsko – kanadyjskiej Konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania ani przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie regulują w sposób wyraźny kwestii dokumentowania okoliczności, o których mowa w art. 16 ust. 4 ww. Konwencji. Jedynym warunkiem opodatkowania tych dochodów w państwie miejsca zamieszkania artysty jest przedstawienie płatnikowi podatku certyfikatu rezydencji. Jeśli podatnik certyfikatu tego nie przedstawi, dochody, o których mowa wyżej będą opodatkowane wyłącznie na zasadach przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji. Z powyższych przepisów wynika, że jeżeli osoba niemająca miejsca zamieszkania w Polsce osiągnie dochód z tytułu wykonywanej w Polsce działalności artystycznej, który podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 29 ustawy, to podmiot dokonujący wypłaty wynagrodzenia, jako płatnik, ma obowiązek pobrać podatek dochodowy od wykonywanych wypłat. Jednakże, dochód nierezydenta podlega opodatkowaniu w Polsce pod warunkiem, że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarta z państwem miejsca zamieszkania podatnika zezwala Polsce na opodatkowanie tego dochodu a podatnik udokumentuje certyfikatem rezydencji swoje miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w drugim państwie (art. 29 ust. 2 ustawy). Zgodnie z art. 5a pkt 21 ww. ustawy ilekroć w ustawie jest mowa o certyfikacie rezydencji – oznacza to zaświadczenie o miejscu zamieszkania podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca zamieszkania podatnika. Certyfikat rezydencji jest dokumentem potwierdzającym określony stan faktyczny – miejsce rezydencji podatnika dla celów podatkowych, którym w przypadku podatników podatku dochodowego od osób fizycznych jest miejsce zamieszkania.
2016
3
gru

Istota:
Ani przepisy polsko – kanadyjskiej Konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania ani przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie regulują w sposób wyraźny kwestii dokumentowania okoliczności, o których mowa w art. 16 ust. 4 ww. Konwencji. Jedynym warunkiem opodatkowania tych dochodów w państwie miejsca zamieszkania artysty jest przedstawienie płatnikowi podatku certyfikatu rezydencji. Jeśli podatnik certyfikatu tego nie przedstawi, dochody, o których mowa wyżej będą opodatkowane wyłącznie na zasadach przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji. Z powyższych przepisów wynika, że jeżeli osoba niemająca miejsca zamieszkania w Polsce osiągnie dochód z tytułu wykonywanej w Polsce działalności artystycznej, który podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 29 ustawy, to podmiot dokonujący wypłaty wynagrodzenia, jako płatnik, ma obowiązek pobrać podatek dochodowy od wykonywanych wypłat. Jednakże, dochód nierezydenta podlega opodatkowaniu w Polsce pod warunkiem, że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarta z państwem miejsca zamieszkania podatnika zezwala Polsce na opodatkowanie tego dochodu a podatnik udokumentuje certyfikatem rezydencji swoje miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w drugim państwie (art. 29 ust. 2 ustawy). Zgodnie z art. 5a pkt 21 ww. ustawy ilekroć w ustawie jest mowa o certyfikacie rezydencji – oznacza to zaświadczenie o miejscu zamieszkania podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca zamieszkania podatnika. Certyfikat rezydencji jest dokumentem potwierdzającym określony stan faktyczny – miejsce rezydencji podatnika dla celów podatkowych, którym w przypadku podatników podatku dochodowego od osób fizycznych jest miejsce zamieszkania.
2016
28
lis

Istota:
Okres ważności certyfikatu rezydencji
Fragment:
Reasumując, zdaniem Spółki „ okresem ważności ” certyfikatu rezydencji, o którym mowa w art. 26 ust. 1i Ustawy CIT, jest wskazany w certyfikacie rezydencji „ okres posiadania rezydencji podatkowej ” przez Kontrahenta zagranicznego. W związku z powyższym, z uwagi na zróżnicowaną treść otrzymywanych w przyszłości certyfikatów, w przypadku gdy: w certyfikacie rezydencji jest wskazany okres, którego certyfikat dotyczy (przykład c) i f)), to certyfikat jest uwzględniany wyłącznie w odniesieniu do wypłat ze wskazanego okresu niezależnie od momentu jego wydania; w certyfikacie rezydencji jest wskazany okres, którego certyfikat dotyczy, a także użyte jest stwierdzenie, że Kontrahent zagraniczny nadal jest rezydentem (przykład a) i b)), to certyfikat jest uwzględniany w odniesieniu do wypłat ze wskazanego okresu niezależnie od momentu jego wydania oraz do roku bieżącego, w którym certyfikat został wydany przez okres 12 miesięcy od dnia wydania; w certyfikacie rezydencji nie jest wskazany okres, którego dotyczy, a jedynie wskazana jest data jego wystawienia (przykład d), e) i h)), to certyfikat uwzględniany jest wyłącznie do transakcji mających miejsce przez okres kolejnych 12 miesięcy od dnia jego wydania; w certyfikacie rezydencji jest wskazana data ważności na dany rok (przykład g) certyfikat uwzględniany jest wyłącznie do transakcji mających miejsce we wskazanym roku.
2016
27
lis

Istota:
Obowiązku poboru zryczałtowanego podatku od wypłaty wynagrodzenia za usługi tłumaczeń wykonywane przez nierezydentów prowadzących za granicą działalność gospodarczą
Fragment:
Wnioskodawca nie będzie uzyskiwał od Tłumaczy certyfikatów rezydencji. Będzie natomiast uzyskiwał oświadczenia, że wykonywana usługa wchodzi w zakres prowadzonej przez Tłumacza działalności gospodarczej. Oświadczenia składane będą w dowolnie wybranej przez Tłumacza formie, tj. zapis w umowie, podpisany dokument w oryginale, skan podpisanego dokumentu przesłany w korespondencji mailowej, potwierdzenie zawarte w treści korespondencji mailowej, adnotacja na fakturze lub poprzez przekazanie faktury za usługę. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca dokonując wypłaty należności za wykonane na jego rzecz usługi tłumaczeń obowiązany będzie do potrącania podatku dochodowego... Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm., dalej: „ uPIT ”), płatnicy, o których mowa w ust. 1 (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej), są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a i 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5 (winno być: (...) z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10).
2016
26
kwi

Istota:
Obowiązku poboru zryczałtowanego podatku od wypłaty wynagrodzenia za usługi tłumaczeń wykonywane przez nierezydentów prowadzących za granicą działalność gospodarczą
Fragment:
Wnioskodawca nie uzyskuje od Tłumaczy certyfikatów rezydencji. Uzyskuje natomiast oświadczenia, że wykonywana usługa wchodzi w zakres prowadzonej przez Tłumacza działalności gospodarczej. Oświadczenia składane są w dowolnie wybranej przez Tłumacza formie, tj. zapis w umowie, podpisany dokument w oryginale, skan podpisanego dokumentu przesłany w korespondencji mailowej, potwierdzenie zawarte w treści korespondencji mailowej, adnotacja na fakturze lub poprzez przekazanie faktury za usługę. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w zaistniałym stanie faktycznym Wnioskodawca dokonując wypłaty należności za wykonane na jego rzecz usługi tłumaczeń obowiązany jest do potrącania podatku dochodowego... Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm., dalej: „ uPIT ”), płatnicy, o których mowa w ust. 1 (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej), są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a i 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5 (winno być: (...) z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10).
2016
26
kwi

Istota:
Czy w związku z tym, że Spółka posiada certyfikat rezydencji przesłany drogą elektroniczną, a nie posiada jego oryginału jest zobowiązana stosownie do art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do poboru podatku u źródła z tyt. należności wypłacanych zagranicznym przewoźnikom?
Fragment:
(...) certyfikatem rezydencji, oraz uzyskania pisemnego oświadczenia, że należności te związane są z działalnością tego zakładu; przepis ust. 3d stosuje się odpowiednio. W myśl art. 4a pkt 12 omawianej ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o certyfikacie rezydencji – oznacza to zaświadczenie o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby podatnika. Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa należy zauważyć, że definicja certyfikatu rezydencji została określona przez ustawodawcę. Certyfikat rezydencji to zaświadczenie o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby podatnika (art. 4a pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Zatem wolą ustawodawcy było, aby certyfikat rezydencji był dokumentem urzędowym. Zgodnie z art. 194 Ordynacji podatkowej, dokumentem urzędowym jest dokument spełniający łącznie następujące przesłanki: został określony w formie określonej przepisami prawa oraz sporządziły go powołane organy władzy publicznej lub inne jednostki, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów uprawnione są do ich wystawiania.
2016
30
mar

Istota:
W zakresie okresu ważności certyfikatu rezydencji
Fragment:
Zgodnie z tym przepisem, zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji. Wobec tego Spółka każdorazowo będzie zwracać się do Usługodawców zagranicznych o przedstawienie aktualnego certyfikatu rezydencji podatkowej. Usługodawca zagraniczny na życzenie Spółki może przedstawić certyfikat rezydencji wskazujący: okres posiadania przez Usługodawcę zagranicznego rezydencji podatkowej danego państwa - np. od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r., bądź wyłącznie datę wystawienia dokumentu - np. 31 grudnia 2015 r., bez wskazania w jego treści okresu posiadania przez Usługodawcę zagranicznego rezydencji podatkowej danego państwa. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy, jeżeli w certyfikacie rezydencji jest wskazany okres, którego certyfikat dotyczy (tj. za jaki okres potwierdza rezydencję Usługodawcy zagranicznego), certyfikat jest uwzględniany wyłącznie w odniesieniu do transakcji z tego okresu (okresem ważności certyfikatu jest okres wskazany w certyfikacie), niezależnie od momentu jego wydania... Czy, jeżeli w certyfikacie rezydencji nie jest wskazany okres, którego dotyczy, a jedynie wskazana jest data jego wystawienia, certyfikat uwzględniany jest wyłącznie do transakcji mających miejsce przez okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia jego wydania (certyfikat jest ważny przez okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia jego wydania)...
2016
22
mar

Istota:
PIT - w zakresie obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu płatności za usługi o charakterze doradczym na rzecz spółki z siedzibą w Wielkiej Brytanii.
Fragment:
Równocześnie, zdaniem Wnioskodawcy nie ma przeszkód by uznać Zbiorowy certyfikaty rezydencji, jaki uzyskuje Wnioskodawca, za certyfikat rezydencji podatkowej zgodny z rozumieniem tego pojęcia zawartym w przepisach UPDOF. Należy podkreślić, że o formie certyfikatu rezydencji, który jest wydawany dla podmiotu zagranicznego przez organ podatkowy działający w państwie, w którym dany podmiot posiada miejsce zamieszkania bądź siedzibę, decydują przepisy wewnętrzne tego państwa. W związku z powyższym, jeżeli zgodnie z przepisami wewnętrznymi danego państwa (Wielkiej Brytanii), właściwy organ podatkowy może wydać certyfikat rezydencji podatkowej, który dotyczy więcej niż jednego podatnika, a z jego treści wynika, że wszystkie wymienione w nim podmioty mają miejsce zamieszkania lub siedzibę dla celów podatkowych w tym kraju, to polski organ podatkowy powinien zaakceptować taki dokument jako certyfikat rezydencji. W świetle powyższego należy także zauważyć, że nie ma podstaw w przepisach polskiego prawa podatkowego, pozwalających na uznanie, iż zbiorowy certyfikat rezydencji nie spełnia wymogów określonych w art. 5a pkt 21 UPDOF określonych dla tego typu dokumentów. Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez Ministra Finansów, np.: interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 8 października 2012 r., sygn.
2016
21
lut
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.