Certyfikat rezydencji | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to certyfikat rezydencji. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
20
wrz

Istota:

Obowiązki płatnika związane z poborem podatku w Polsce od wynagrodzenia zleceniobiorcy będącego obywatelem Ukrainy, który przedstawi stosowne oświadczenie, posiada certyfikat rezydencji lub przekroczył 183 dni pobytu w Polsce i związane z tym obowiązki wystawienia właściwych informacji na formularzach.

Fragment:

Przede wszystkim trzeba uznać, że uzależnienie stosowania opodatkowania przewidzianego w odpowiedniej umowie w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu (we wskazanym zakresie), od przedstawienia certyfikatu rezydencji oznacza, że fakt posiadania siedziby dla celów podatkowych na terytorium określonego państwa, nie może być dowodzony w inny sposób, aniżeli za pomocą tegoż certyfikatu. Wobec tego chcąc stosować niższą stawkę podatkową lub nie pobierać podatku, płatnik powinien uzyskać od obywatela Ukrainy wykonującego zlecenie certyfikat rezydencji. Wyłącznie posiadanie przez polskiego płatnika certyfikatu rezydencji daje możliwość zastosowania postanowień właściwej umowy międzynarodowej. Brak takiego certyfikatu skutkuje tym, że polski zleceniodawca musi pobierać od dochodów nierezydenta zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 20% na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast w przypadku przedłożenia przez obywatela ukraińskiego (nierezydenta) certyfikatu rezydencji, płatnik powinien wziąć pod uwagę art. 29 ust. 2 ww. ustawy i uwzględnić zapisy Konwencji z dnia 12 stycznia 1993 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1994 r., Nr 63, poz. 269, z późn. zm.).

2018
15
wrz

Istota:

1. Czy jeżeli w certyfikacie rezydencji jest wskazany okres, którego certyfikat dotyczy (przykład c) i f)) certyfikat jest uwzględniany wyłącznie w odniesieniu do wypłat ze wskazanego okresu niezależnie od momentu jego wydania?2. Czy jeżeli w certyfikacie rezydencji jest wskazany okres, którego certyfikat dotyczy, a także użyte jest stwierdzenie, że Kontrahent zagraniczny nadal jest rezydentem (przykład a) i b)) certyfikat jest uwzględniany w odniesieniu do wypłat ze wskazanego okresu oraz roku bieżącego, w którym certyfikat został wydany niezależnie od momentu jego wydania?3. Czy jeżeli w certyfikacie rezydencji nie jest wskazany okres, którego dotyczy, a jedynie wskazana jest data jego wystawienia (przykład d), e) i h)), certyfikat uwzględniany jest wyłącznie do transakcji mających miejsce przez okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia jego wydania?4. Czy jeżeli w certyfikacie rezydencji jest wskazana data ważności na dany rok (przykład g)) certyfikat uwzględniany jest wyłącznie do transakcji mających miejsce we wskazanym roku?

Fragment:

Reasumując, zdaniem Spółki „ okresem ważności ” certyfikatu rezydencji, o którym mowa w art. 26 ust. 1i Ustawy CIT, jest wskazany w certyfikacie rezydencji „ okres posiadania rezydencji podatkowej ” przez Kontrahenta zagranicznego. W związku z powyższym, z uwagi na zróżnicowaną treść certyfikatów, zdaniem Spółki, w przypadku gdy: w certyfikacie rezydencji będzie wskazany okres, którego certyfikat dotyczy (przykład c) i f)), to certyfikat będzie można uwzględnić wyłącznie w odniesieniu do wypłat ze wskazanego okresu niezależnie od momentu jego wydania; w certyfikacie rezydencji będzie wskazany okres, którego certyfikat dotyczy, a także użyte jest stwierdzenie, że Kontrahent zagraniczny nadal jest rezydentem (przykład a) i b)), to certyfikat będzie można uwzględnić w odniesieniu do wypłat ze wskazanego okresu niezależnie od momentu jego wydania oraz do roku bieżącego, w którym certyfikat został wydany przez okres 12 miesięcy od dnia wydania; w certyfikacie rezydencji nie zostanie wskazany okres, którego dotyczy, a jedynie wskazana będzie data jego wystawienia (przykład d), e) i h)), to certyfikat będzie można uwzględnić wyłącznie do transakcji mających miejsce przez okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia jego wydania; w certyfikacie rezydencji będzie wskazana data ważności na dany rok (przykład g) certyfikat będzie można uwzględnić wyłącznie do transakcji mających miejsce we wskazanym roku.

2018
14
wrz

Istota:

W zakresie obowiązków płatnika posługującego się certyfikatem rezydencji pobranym ze strony internetowej kontrahenta –oraz wysłanym do Spółki drogą elektroniczną.

Fragment:

W związku z powyższym należy stwierdzić, że certyfikat rezydencji pobrany ze strony internetowej kontrahenta nie stanowi certyfikatu rezydencji, o którym mowa w art. 4a pkt 12 w związku z art. 26 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Będący w posiadaniu Wnioskodawcy certyfikat rezydencji pobrany ze strony internetowej kontrahenta nie jest wystarczającym dla udokumentowania miejsca siedziby podatnika do celów podatkowych. Przepis art. 26 ust. 1 updop posługuje się pojęciem „ udokumentowania ” (udowodnienia) miejsca siedziby podatnika do celów podatkowych, z którym związane są inne rygory i skutki, niż z pojęciem uwiarygodnienia. Przedstawienie przez Wnioskodawcę certyfikatu rezydencji pobranego ze strony internetowej kontrahenta, nie spełnia wymogu udokumentowania okoliczności, o których mowa w art. 26 ust. 1 updop. Reasumując, będący w posiadaniu Wnioskodawcy certyfikat rezydencji dotyczący 2017 r. pobrany ze strony internetowej kontrahenta, nie stanowi certyfikatu rezydencji, o którym mowa w art. 4a pkt 12 w związku z art. 26 ust. 1 updop i tym samym Spółka była zobowiązana pobierać podatek u źródła w Polsce z tytułu wypłacanego wynagrodzenie. Nie można zatem zgodzić się z Wnioskodawcą, że certyfikat rezydencji dotyczący 2017 r. pobrany ze strony internetowej kontrahenta jest ważny i stanowi podstawę do zastosowania zwolnienia z opodatkowania wynikającego z polsko-irlandzkiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

2018
12
wrz

Istota:

Obowiązek odprowadzania podatku u źródła od należności wypłacanych za najem lokomotywy oraz obowiązek uzyskania certyfikatu rezydencji właściciela lokomotywy.

Fragment:

Biorąc pod uwagę treść art. 26 ust. 1, zd. 2 updop, który stanowi, że zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji oraz nieobejmowanie zakresem UPO należności za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego, stwierdzić należy, że w przypadku posiadania przez Wnioskodawcę certyfikatów rezydencji Wynajmującego, Wnioskodawca nie ma obowiązku pobierania podatku u źródła od należności wypłacanych za wynajmowanie lokomotywy. W odniesieniu do konieczności posiadania przez Wnioskodawcę certyfikatu rezydencji właściciela lokomotywy, stwierdzić należy, że w UPO z Francją pojęcie „ beneficial owner ” oznacza rzeczywistego odbiorcę należności licencyjnych. W rozpatrywanym wniosku rzeczywistym odbiorcą należności licencyjnych będzie Wynajmujący (któremu Wnioskodawca będzie płacił czynsz najmu), a nie właściciel lokomotywy. W związku z powyższym Wnioskodawca nie ma obowiązku posiadania certyfikatu rezydencji właściciela lokomotywy. Posiadanie przez Wnioskodawcę ważnego certyfikatu rezydencji Wynajmującego zwalnia Wnioskodawcę z obowiązku poboru podatku u źródła, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 updop, w zw. z art. 26 ust.1 updop z tytułu należności wypłacanych na rzez Wynajmującego składających się na czynsz najmu.

2018
6
wrz

Istota:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że ma prawo zastosować postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, w przypadku udokumentowania miejsca siedziby Kontrahenta dla celów podatkowych certyfikatem rezydencji pobranym (w niezmienionej formie i formacie) przez Spółkę ze stron internetowych w sposób przedstawiony w pkt a) - b) powyżej?

Fragment:

G. (https://) w formie elektronicznej, w formacie plików „ PDF ”, „ PNG ”, „ JPG ” pobrane (w niezmienionej formie i formacie) przez Spółkę z właściwych stron internetowych, na których Kontrahenci uprzednio zamieścili otrzymane od właściwych organów administracji podatkowej certyfikaty rezydencji, w przypadku Kontrahenta F. Limited pobranie odbywa się na stronie (https://). Uzyskane przez Wnioskodawcę certyfikaty rezydencji spełniają wszystkie warunki, o których mowa w art. 4a pkt 12 ustawy CIT. Rokrocznie certyfikaty rezydencji (z rocznym terminem ważności) są zamieszczane na wskazanych stronach internetowych przez Kontrahentów. Certyfikaty rezydencji wymienione w pkt a) - b) powyżej, są dostępne dla wszystkich użytkowników sieci Internet, w tym dla organów podatkowych. Forma udostępnienia certyfikatów rezydencji Spółce wynika m.in. z ogromnej liczby podmiotów korzystających z usług Kontrahentów, co skutkuje techniczną niemożliwością (w ciągu jednego dnia u Kontrahenta pojawia się bardzo duża ilość transakcji z różnymi podmiotami) przekazania każdemu z osobna aktualnego certyfikatu rezydencji Kontrahenta. Spółka zwracała się z prośbą do Kontrahentów o przesłanie certyfikatu rezydencji. Kontrahenci tj. G. oraz F. wskazują, że w inne niż ww. sposoby nie dostarczają swoich certyfikatów rezydencji. Z uwagi na bezpieczną politykę podatkową Spółka każdorazowo nalicza podatek u źródła (metodą ubruttowienia należnego wynagrodzenia uwzględniając 20% stawkę podatku źródła) od wypłacanego Kontrahentom należnego wynagrodzenia za świadczone ww. usługi.

2018
22
sie

Istota:

1. Czy Wnioskodawca może zastosować regulacje umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i zaniechać poboru podatku w stosunku do wypłat na rzecz Kontrahenta zagranicznego, jeżeli uzyska od niego certyfikat rezydencji odnoszący się do danego roku lub wskazanego okresu nawet jeśli data wydania i uzyskania tego certyfikatu jest późniejsza niż wynikający z certyfikatu okres obowiązywania?2. Czy Wnioskodawca może zastosować regulacje umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i zaniechać poboru podatku w stosunku do wypłat na rzecz Kontrahenta zagranicznego, jeżeli uzyska od niego poświadczoną notarialnie kopię certyfikatu rezydencji odnoszącego się do danego roku lub wskazanego okresu nawet jeśli data wydania i uzyskania tego dokumentu (poświadczenia notarialnego) jest późniejsza niż wynikający z tego dokumentu okres obowiązywania?3. Czy Wnioskodawca może zastosować regulacje umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i zaniechać poboru podatku na podstawie elektronicznej wersji certyfikatu rezydencji, jeżeli zgodnie z prawem państwa rezydencji Kontrahenta zagranicznego istnieje możliwość wydania certyfikatu rezydencji w formie elektronicznej lub w papierowej?

Fragment:

Ad. 3 Może on zastosować regulacje umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i zaniechać poboru podatku na podstawie elektronicznej wersji certyfikatu rezydencji, jeżeli zgodnie z prawem państwa rezydencji Kontrahenta zagranicznego istnieje możliwość wydania certyfikatu rezydencji w formie elektronicznej lub w papierowej. Zgodnie z treścią art. 4a pkt 12 Ustawy o CIT, przez certyfikat rezydencji rozumie się zaświadczenie o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby podatnika. Przepisy Ustawy o CIT oraz Ordynacji podatkowej nie zawierają dodatkowych postanowień odnoszących się do formy, którą powinien posiadać certyfikat rezydencji. Oznacza to, że za certyfikat rezydencji należy uznać każdy dokument, który spełnia kryteria określone w art. 4a pkt 12 ustawy CIT, a zatem: zawiera dane identyfikacyjne podmiotu (m.in. imię, nazwisko, nazwę, adres), datę wydania oraz ew. okres, w którym obwiązuje certyfikat, zaświadcza o miejscu siedziby dla celów podatkowych podmiotu w danym państwie, wydany jest przez właściwy organ administracji podatkowej w danym państwie. Certyfikat rezydencji musi potwierdzać fakt rezydencji podatkowej w dacie uzyskania dochodu. Kwestie związane z datą obowiązywania certyfikatu rezydencji niezawierającego okresu ważności zostały uregulowane w art. 26 ust. 1i -1l Ustawy o CIT.

2018
22
sie

Istota:

1. Czy Wnioskodawca może zastosować regulacje umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i zaniechać poboru podatku w stosunku do wypłat na rzecz Kontrahenta zagranicznego, jeżeli uzyska od niego certyfikat rezydencji odnoszący się do danego roku lub wskazanego okresu nawet jeśli data wydania i uzyskania tego certyfikatu jest późniejsza niż wynikający z certyfikatu okres obowiązywania?2. Czy Wnioskodawca może zastosować regulacje umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i zaniechać poboru podatku w stosunku do wypłat na rzecz Kontrahenta zagranicznego, jeżeli uzyska od niego poświadczoną notarialnie kopię certyfikatu rezydencji odnoszącego się do danego roku lub wskazanego okresu nawet jeśli data wydania i uzyskania tego dokumentu (poświadczenia notarialnego) jest późniejsza niż wynikający z tego dokumentu okres obowiązywania?3. Czy Wnioskodawca może zastosować regulacje umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i zaniechać poboru podatku na podstawie elektronicznej wersji certyfikatu rezydencji, jeżeli zgodnie z prawem państwa rezydencji Kontrahenta zagranicznego istnieje możliwość wydania certyfikatu rezydencji w formie elektronicznej lub w papierowej?

Fragment:

Ad. 3 Może on zastosować regulacje umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i zaniechać poboru podatku na podstawie elektronicznej wersji certyfikatu rezydencji, jeżeli zgodnie z prawem państwa rezydencji Kontrahenta zagranicznego istnieje możliwość wydania certyfikatu rezydencji w formie elektronicznej lub w papierowej. Zgodnie z treścią art. 4a pkt 12 Ustawy o CIT, przez certyfikat rezydencji rozumie się zaświadczenie o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby podatnika. Przepisy Ustawy o CIT oraz Ordynacji podatkowej nie zawierają dodatkowych postanowień odnoszących się do formy, którą powinien posiadać certyfikat rezydencji. Oznacza to, że za certyfikat rezydencji należy uznać każdy dokument, który spełnia kryteria określone w art. 4a pkt 12 ustawy CIT, a zatem: zawiera dane identyfikacyjne podmiotu (m.in. imię, nazwisko, nazwę, adres), datę wydania oraz ew. okres, w którym obwiązuje certyfikat, zaświadcza o miejscu siedziby dla celów podatkowych podmiotu w danym państwie, wydany jest przez właściwy organ administracji podatkowej w danym państwie. Certyfikat rezydencji musi potwierdzać fakt rezydencji podatkowej w dacie uzyskania dochodu. Kwestie związane z datą obowiązywania certyfikatu rezydencji niezawierającego okresu ważności zostały uregulowane w art. 26 ust. 1i -1l Ustawy o CIT.

2018
16
sie

Istota:

1.Czy Wnioskodawca może zastosować regulacje umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i zaniechać poboru podatku w stosunku do wypłat na rzecz Kontrahenta zagranicznego, jeżeli uzyska od niego certyfikat rezydencji odnoszący się do danego roku lub wskazanego okresu nawet jeśli data wydania i uzyskania tego certyfikatu jest późniejsza niż wynikający z certyfikatu okres obowiązywania?2.Czy Wnioskodawca może zastosować regulacje umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i zaniechać poboru podatku w stosunku do wypłat na rzecz Kontrahenta zagranicznego, jeżeli uzyska od niego poświadczoną notarialnie kopię certyfikatu rezydencji odnoszącego się do danego roku lub wskazanego okresu nawet jeśli data wydania i uzyskania tego dokumentu (poświadczenia notarialnego) jest późniejsza niż wynikający z tego dokumentu okres obowiązywania?3.Czy Wnioskodawca może zastosować regulacje umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i zaniechać poboru podatku na podstawie elektronicznej wersji certyfikatu rezydencji, jeżeli zgodnie z prawem państwa rezydencji Kontrahenta zagranicznego istnieje możliwość wydania certyfikatu rezydencji w formie elektronicznej lub w papierowej?

Fragment:

Ad. 3 Może on zastosować regulacje umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i zaniechać poboru podatku na podstawie elektronicznej wersji certyfikatu rezydencji, jeżeli zgodnie z prawem państwa rezydencji Kontrahenta zagranicznego istnieje możliwość wydania certyfikatu rezydencji w formie elektronicznej lub w papierowej. Zgodnie z treścią art. 4a pkt 12 Ustawy o CIT, przez certyfikat rezydencji rozumie się zaświadczenie o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby podatnika. Przepisy Ustawy o CIT oraz Ordynacji podatkowej nie zawierają dodatkowych postanowień odnoszących się do formy, którą powinien posiadać certyfikat rezydencji. Oznacza to, że za certyfikat rezydencji należy uznać każdy dokument, który spełnia kryteria określone w art. 4a pkt 12 ustawy CIT, a zatem: zawiera dane identyfikacyjne podmiotu (m.in. imię, nazwisko, nazwę, adres), datę wydania oraz ew. okres, w którym obwiązuje certyfikat, zaświadcza o miejscu siedziby dla celów podatkowych podmiotu w danym państwie, wydany jest przez właściwy organ administracji podatkowej w danym państwie. Certyfikat rezydencji musi potwierdzać fakt rezydencji podatkowej w dacie uzyskania dochodu. Kwestie związane z datą obowiązywania certyfikatu rezydencji niezawierającego okresu ważności zostały uregulowane w art. 26 ust. 1i -1l Ustawy o CIT.

2018
7
cze

Istota:

Uwzględnienie certyfikatu rezydencji kontrahenta amerykańskiego w odniesieniu do płatności dokonanych na rzecz tego kontrahenta w okresie dwunastu miesięcy od dnia wydania certyfikatu

Fragment:

Choćby w interpretacji indywidualnej z dnia 30 października 2017 r. sygn. 0114-KDIP2-1.4010.229.2017.1.JC Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej napisał: „Jeżeli zatem miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych zostało udokumentowane certyfikatem rezydencji niezawierającym okresu ważności, a wskazuje on rok podatkowy kontrahenta - Wnioskodawca uwzględnia ten certyfikat w odniesieniu do płatności dokonanych w okresie 12 miesięcy od dnia wydania certyfikatu. W przypadku otrzymania certyfikatu rezydencji USA wydanego, przykładowo, w dniu 21 lutego 2017 r., w którym nie wskazano jednoznacznie okresu ważności, natomiast wskazanym rokiem podatkowym („ Tax Year ”) jest 2017 r., Spółka ma prawo do uwzględnienia tego certyfikatu w odniesieniu do płatności dokonanych w okresie 12 miesięcy od dnia jego wydania, tj. do 26 lutego 2018 r”. Identyczne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 24 listopada 2016 r. sygn. 1462-IPPB5.4510.901.16.1.MK, gdzie za prawidłowe uznał następujące stanowisko płatnika: „ Jeżeli miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych zostało udokumentowane certyfikatem rezydencji niezawierającym okresu ważności, a wskazuje on rok podatkowy Kontrahenta - Wnioskodawca uwzględnia ten certyfikat w odniesieniu do płatności dokonanych w okresie 12 miesięcy od dnia wydania certyfikatu ”. Mając powyższe na uwadze Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie stanowiska przedstawionego w niniejszym wniosku.

2018
2
cze

Istota:

Czy certyfikat rezydencji podatkowej, otrzymany drogą elektroniczną (e-mailową) od kontrahenta posiadającego miejsce rezydencji podatkowej w kraju, w którym możliwe jest pozyskanie takiego certyfikatu zarówno w formie elektronicznej (dokument wydany drogą elektroniczną) jak i w wersji papierowej (przy czym dokument wydany w obu tych wersjach jest jednakowo wiążący), pozwala na zastosowanie postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o CIT?

Fragment:

Dokumentem urzędowym będzie zatem taki certyfikat rezydencji, który został sporządzony w formie przewidzianej przepisami prawa danego państwa przez powołany do tego organ. A zatem, jeżeli zgodnie z prawem danego państwa, istnieje możliwość uzyskania zaświadczenia o miejscu siedziby dla celów podatkowych (certyfikatu rezydencji podatkowej) zarówno w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej, zaś obie formy są wydawane przez właściwy organ podatkowy danego państwa i mają status równorzędny w świetle prawa tego państwa, to Wnioskodawca jako płatnik będzie upoważniony do uznania takiego certyfikatu rezydencji, w którejkolwiek z tych form. Taki certyfikat rezydencji w formie elektronicznej będzie zatem podstawą dla płatnika do zastosowania postanowień umowy o UPO. Reasumując, skoro w kraju rezydencji podatkowej dopuszczalne są dwie (albo więcej) formy wydawania certyfikatów rezydencji i każda z nich jest równoważna (ma taką samą moc wiążącą), to nie ma podstaw, aby polskie organy podatkowe uznawały tylko jedną z tych form. Nie można zatem przyjmować, że zastosowanie regulacji umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w takiej sytuacji (a dokładniej - niepobranie podatku zgodnie z umową) będzie możliwe tylko i wyłącznie w przypadku uzyskania papierowej wersji certyfikatu.