Certyfikat rezydencji | Interpretacje podatkowe

Certyfikat rezydencji | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to certyfikat rezydencji. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Obowiązku poboru zryczałtowanego podatku od wypłaty wynagrodzenia za usługi tłumaczeń wykonywane przez nierezydentów prowadzących za granicą działalność gospodarczą
Fragment:
Wnioskodawca nie będzie uzyskiwał od Tłumaczy certyfikatów rezydencji. Będzie natomiast uzyskiwał oświadczenia, że wykonywana usługa wchodzi w zakres prowadzonej przez Tłumacza działalności gospodarczej. Oświadczenia składane będą w dowolnie wybranej przez Tłumacza formie, tj. zapis w umowie, podpisany dokument w oryginale, skan podpisanego dokumentu przesłany w korespondencji mailowej, potwierdzenie zawarte w treści korespondencji mailowej, adnotacja na fakturze lub poprzez przekazanie faktury za usługę. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca dokonując wypłaty należności za wykonane na jego rzecz usługi tłumaczeń obowiązany będzie do potrącania podatku dochodowego... Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm., dalej: „ uPIT ”), płatnicy, o których mowa w ust. 1 (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej), są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a i 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5 (winno być: (...) z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10).
2016
26
kwi

Istota:
Obowiązku poboru zryczałtowanego podatku od wypłaty wynagrodzenia za usługi tłumaczeń wykonywane przez nierezydentów prowadzących za granicą działalność gospodarczą
Fragment:
Wnioskodawca nie uzyskuje od Tłumaczy certyfikatów rezydencji. Uzyskuje natomiast oświadczenia, że wykonywana usługa wchodzi w zakres prowadzonej przez Tłumacza działalności gospodarczej. Oświadczenia składane są w dowolnie wybranej przez Tłumacza formie, tj. zapis w umowie, podpisany dokument w oryginale, skan podpisanego dokumentu przesłany w korespondencji mailowej, potwierdzenie zawarte w treści korespondencji mailowej, adnotacja na fakturze lub poprzez przekazanie faktury za usługę. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w zaistniałym stanie faktycznym Wnioskodawca dokonując wypłaty należności za wykonane na jego rzecz usługi tłumaczeń obowiązany jest do potrącania podatku dochodowego... Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm., dalej: „ uPIT ”), płatnicy, o których mowa w ust. 1 (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej), są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a i 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5 (winno być: (...) z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10).
2016
26
kwi

Istota:
Czy w związku z tym, że Spółka posiada certyfikat rezydencji przesłany drogą elektroniczną, a nie posiada jego oryginału jest zobowiązana stosownie do art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do poboru podatku u źródła z tyt. należności wypłacanych zagranicznym przewoźnikom?
Fragment:
(...) certyfikatem rezydencji, oraz uzyskania pisemnego oświadczenia, że należności te związane są z działalnością tego zakładu; przepis ust. 3d stosuje się odpowiednio. W myśl art. 4a pkt 12 omawianej ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o certyfikacie rezydencji – oznacza to zaświadczenie o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby podatnika. Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa należy zauważyć, że definicja certyfikatu rezydencji została określona przez ustawodawcę. Certyfikat rezydencji to zaświadczenie o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby podatnika (art. 4a pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Zatem wolą ustawodawcy było, aby certyfikat rezydencji był dokumentem urzędowym. Zgodnie z art. 194 Ordynacji podatkowej, dokumentem urzędowym jest dokument spełniający łącznie następujące przesłanki: został określony w formie określonej przepisami prawa oraz sporządziły go powołane organy władzy publicznej lub inne jednostki, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów uprawnione są do ich wystawiania.
2016
30
mar

Istota:
W zakresie okresu ważności certyfikatu rezydencji
Fragment:
Zgodnie z tym przepisem, zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji. Wobec tego Spółka każdorazowo będzie zwracać się do Usługodawców zagranicznych o przedstawienie aktualnego certyfikatu rezydencji podatkowej. Usługodawca zagraniczny na życzenie Spółki może przedstawić certyfikat rezydencji wskazujący: okres posiadania przez Usługodawcę zagranicznego rezydencji podatkowej danego państwa - np. od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r., bądź wyłącznie datę wystawienia dokumentu - np. 31 grudnia 2015 r., bez wskazania w jego treści okresu posiadania przez Usługodawcę zagranicznego rezydencji podatkowej danego państwa. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy, jeżeli w certyfikacie rezydencji jest wskazany okres, którego certyfikat dotyczy (tj. za jaki okres potwierdza rezydencję Usługodawcy zagranicznego), certyfikat jest uwzględniany wyłącznie w odniesieniu do transakcji z tego okresu (okresem ważności certyfikatu jest okres wskazany w certyfikacie), niezależnie od momentu jego wydania... Czy, jeżeli w certyfikacie rezydencji nie jest wskazany okres, którego dotyczy, a jedynie wskazana jest data jego wystawienia, certyfikat uwzględniany jest wyłącznie do transakcji mających miejsce przez okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia jego wydania (certyfikat jest ważny przez okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia jego wydania)...
2016
22
mar

Istota:
PIT - w zakresie obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu płatności za usługi o charakterze doradczym na rzecz spółki z siedzibą w Wielkiej Brytanii.
Fragment:
Równocześnie, zdaniem Wnioskodawcy nie ma przeszkód by uznać Zbiorowy certyfikaty rezydencji, jaki uzyskuje Wnioskodawca, za certyfikat rezydencji podatkowej zgodny z rozumieniem tego pojęcia zawartym w przepisach UPDOF. Należy podkreślić, że o formie certyfikatu rezydencji, który jest wydawany dla podmiotu zagranicznego przez organ podatkowy działający w państwie, w którym dany podmiot posiada miejsce zamieszkania bądź siedzibę, decydują przepisy wewnętrzne tego państwa. W związku z powyższym, jeżeli zgodnie z przepisami wewnętrznymi danego państwa (Wielkiej Brytanii), właściwy organ podatkowy może wydać certyfikat rezydencji podatkowej, który dotyczy więcej niż jednego podatnika, a z jego treści wynika, że wszystkie wymienione w nim podmioty mają miejsce zamieszkania lub siedzibę dla celów podatkowych w tym kraju, to polski organ podatkowy powinien zaakceptować taki dokument jako certyfikat rezydencji. W świetle powyższego należy także zauważyć, że nie ma podstaw w przepisach polskiego prawa podatkowego, pozwalających na uznanie, iż zbiorowy certyfikat rezydencji nie spełnia wymogów określonych w art. 5a pkt 21 UPDOF określonych dla tego typu dokumentów. Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez Ministra Finansów, np.: interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 8 października 2012 r., sygn.
2016
21
lut

Istota:
Czy w okolicznościach wskazanych w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca jest zobowiązany do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od płatności dokonywanych na rzecz A.?
Fragment:
Równocześnie, zdaniem Wnioskodawcy nie ma przeszkód by uznać Zbiorowy certyfikaty rezydencji, jaki uzyskuje Wnioskodawca, za certyfikat rezydencji podatkowej zgodny z rozumieniem tego pojęcia zawartym w przepisach UPDOF. Należy podkreślić, że o formie certyfikatu rezydencji, który jest wydawany dla podmiotu zagranicznego przez organ podatkowy działający w państwie, w którym dany podmiot posiada miejsce zamieszkania bądź siedzibę, decydują przepisy wewnętrzne tego państwa. W związku z powyższym, jeżeli zgodnie z przepisami wewnętrznymi danego państwa (Wielkiej Brytanii), właściwy organ podatkowy może wydać certyfikat rezydencji podatkowej, który dotyczy więcej niż jednego podatnika, a z jego treści wynika, że wszystkie wymienione w nim podmioty mają miejsce zamieszkania lub siedzibę dla celów podatkowych w tym kraju, to polski organ podatkowy powinien zaakceptować taki dokument jako certyfikat rezydencji. W świetle powyższego należy także zauważyć, że nie ma podstaw w przepisach polskiego prawa podatkowego, pozwalających na uznanie, iż zbiorowy certyfikat rezydencji nie spełnia wymogów określonych w art. 5a pkt 21 UPDOF określonych dla tego typu dokumentów. Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez Ministra Finansów, np.: interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 8 października 2012 r., sygn.
2016
21
lut

Istota:
Należy stwierdzić, że dochody uzyskane przez nierezydentów z tytułu pracy faktycznie wykonywanej poza terytorium Polski na podstawie umowy o pracę nie będą podlegały opodatkowaniu w Polsce bez względu na to, czy Wnioskodawcy zostaną przedstawione certyfikaty rezydencji, czy też nie. Od udokumentowania rezydencji podatnika uzależnione jest opodatkowanie dochodów uzyskanych przez nierezydentów na podstawie umowy zlecenia. Jeżeli zleceniobiorcy przedłożą certyfikat rezydencji i tym samym udokumentują dla celów podatkowych miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będą miały zastosowanie postanowienia wynikające z właściwej Konwencji/umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Dochody osiągane przez osoby mające miejsce zamieszkania na Ukrainie, w Czechach oraz na Węgrzech z tytułu umowy zlecenia wykonywanej w państwie zamieszkania, które przedłożą certyfikat rezydencji, będą podlegały opodatkowaniu tylko w państwach zamieszkania. To oznacza, że na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek poboru podatku. Dochody osiągane przez osoby mające miejsce zamieszkania w Rosji z tytułu umowy zlecenia, które przedłożą certyfikat rezydencji, będą podlegały opodatkowaniu w Rosji oraz w Polsce, zgodnie z art. 13 ust. 1 polsko – rosyjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Od tych dochodów oraz od dochodów zleceniobiorców, którzy nie przedstawią certyfikatu rezydencji Wnioskodawca będzie zobowiązany do potrącenia 20% zryczałtowanego podatku dochodowego, stosownie do art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy.
Fragment:
Jeżeli zleceniobiorcy przedłożą certyfikat rezydencji i tym samym udokumentują dla celów podatkowych miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będą miały zastosowanie postanowienia wynikające z właściwej Konwencji/umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Dochody osiągane przez osoby mające miejsce zamieszkania na Ukrainie, w Czechach oraz na Węgrzech z tytułu umowy zlecenia wykonywanej w państwie zamieszkania, które przedłożą certyfikat rezydencji, będą podlegały opodatkowaniu tylko w państwach zamieszkania. To oznacza, że na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek poboru podatku. Dochody osiągane przez osoby mające miejsce zamieszkania w Rosji z tytułu umowy zlecenia, które przedłożą certyfikat rezydencji, będą podlegały opodatkowaniu w Rosji oraz w Polsce, zgodnie z art. 13 ust. 1 polsko – rosyjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Od tych dochodów oraz od dochodów zleceniobiorców, którzy nie przedstawią certyfikatu rezydencji Wnioskodawca będzie zobowiązany do potrącenia 20% zryczałtowanego podatku dochodowego, stosownie do art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy.
2015
15
gru

Istota:
Czy Spółka wypłacając swojemu stałemu kontrahentowi należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 1 i 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych może, posługując się w kolejnych latach jednym certyfikatem rezydencji danego kontrahenta, korzystać ze zwolnień lub obniżonych stawek opodatkowania przewidzianych w odpowiednich umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, tak długo, aż nie ulegnie zmianie stan faktyczny potwierdzony certyfikatem?
Fragment:
Zdaniem Spółki w przypadku częstych wypłat należności, z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dokonywanych na rzecz stałego kontrahenta może, posługując się uzyskanym od niego jednym certyfikatem rezydencji, korzystać ze zwolnień lub obniżonych stawek opodatkowania przewidzianych w odpowiednich umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania tak długo, jak długo nie ulega zmianie stan faktyczny potwierdzony certyfikatem. W ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych certyfikat rezydencji pojawia się w aspekcie poboru podatku od dochodów wypłacanych na rzecz podmiotu zagranicznego. Polski podmiot będący płatnikiem, może na podstawie postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zastosować korzystniejszą stawkę podatku lub nie pobrać podatku od określonego dochodu, tylko wówczas, jeśli będzie dysponować certyfikatem rezydencji. Wymóg takiego dokumentowania rezydencji podatkowej jest określony w art. 26 ust. 1 i 1c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W przepisach tych mówi się o tym, że płatnik może stosować zwolnienie określone w powołanych w nich przepisach pod warunkiem udokumentowania przez zagraniczną spółkę miejsca jej siedziby dla celów podatkowych, uzyskanym od niej certyfikatem rezydencji. Stosownie do art. 4a pkt 12 ustawy o podatku dochodowym o osób prawnych, certyfikat rezydencji, to zaświadczenie o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych, wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa siedziby podatnika.
2015
12
lip

Istota:
Kwestia kwalifikacji prawnopodatkowej wynagrodzenia wypłaconego kontrahentowi zagranicznemu za usługi windykacyjne oraz obowiązku pobrania podatku u źródła od jego wartości i obowiązku posiadania certyfikatu rezydencji.
Fragment:
Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji. Skoro, jak wskazano powyżej usługi windykacyjne nie mieszczą się dyspozycji normy prawnej określonej w art. 21 ust. 1 pkt 2a updop i w konsekwencji wypłata następuje z innego tytułu niż wymieniony w art. 21 ust. 1 (i 22 ust. 1), to należy uznać, że stanowisko Wnioskodawcy odnoszące się do pytań oznaczonych nr 2 i nr 3, zgodnie z którym Spółka nie pełni funkcji płatnika podatku dochodowego od osób prawnych z tego tytułu, nie powinna pobierać podatku od wypłacanych kwot ani nie ma obowiązku posiadania certyfikatów rezydencji – również należy uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2015
12
kwi

Istota:
W przypadku wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 29 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnik może – mając jednak na względzie ryzyko odpowiedzialności na podstawie art. 30 § 1 Ordynacji podatkowej – zastosować zwolnienie od podatku bądź stawkę podatku wynikającą z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, w oparciu o informacje uzyskane od podatnika bądź na podstawie uzyskanego wcześniej certyfikatu rezydencji i potwierdzenia przez podatnika, że dane w nim zawarte nie uległy zmianie. Nie zwalnia to jednak płatnika z obowiązku późniejszego uzyskania certyfikatu rezydencji dotyczącego okresu, w którym dokonane zostały te wypłaty. Jeśli natomiast płatnik nie ma pewności co do rezydencji podatkowej danego podmiotu, w celu dochowania należytej staranności przy realizacji ciążących na nim obowiązków, powinien stosować przepisy krajowe. W przypadku poboru podatku w wysokości wyższej niż należna, podatnik ma bowiem możliwość wystąpienia do właściwego organu podatkowego o zwrot nadpłaty.
Fragment:
Należy bowiem odróżnić kwestie: ważności dokumentu urzędowego (zaświadczenia) jakim jest certyfikat rezydencji, tj. możliwości skutecznego powoływania się na ten dokument przy dokonywaniu określonych czynności prawnych; ważność certyfikatu rezydencji może wynikać z przepisów wewnętrznych państwa, którego organy wydają tego rodzaju zaświadczenie; okresu, jakiego dotyczy certyfikat rezydencji, tj. okresu, za który dokument ten potwierdza rezydencję podatkową danego podmiotu (zakresu przedmiotowego certyfikatu rezydencji); kwestia ta jest istotna z punktu widzenia realizacji obowiązków płatnika; aktualności stanowiącego treść certyfikatu rezydencji stwierdzenia, że dany podmiot dla celów podatkowych jest rezydentem określonego państwa; niezmienność rezydencji podatkowej danego podmiotu po upływie okresu, jakiego dotyczy certyfikat rezydencji nie ma znaczenia dla oceny ważności i zakresu przedmiotowego certyfikatu rezydencji. Zatem, warunkiem zastosowania stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobrania podatku zgodnie z taką umową jest udokumentowanie miejsca zamieszkania podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji. Prawidłowa realizacja obowiązków przez płatnika wymaga uzyskania przez niego certyfikatu rezydencji ważnego na moment dokonywania wypłat na rzecz podatnika. Ustawodawca nie wskazał przy tym, w jakim terminie płatnik powinien wejść w posiadanie tego dokumentu.
2015
27
mar
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.