Certyfikat rezydencji | Interpretacje podatkowe

Certyfikat rezydencji | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to certyfikat rezydencji. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie możliwości zastosowania preferencji wynikających z postanowień stosownej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania na podstawie certyfikatu rezydencji przedstawionego przez podatnika w formie elektronicznej.
Fragment:
Wnioskodawca może zastosować obniżoną stawkę podatkową wynikającą z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub nie pobrać podatku zgodnie z tą umową pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji. Stosownie do art. 4a pkt 12 updop przez certyfikat rezydencji rozumie się zaświadczenie o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby/zamieszkania podatnika. Przepisy updop oraz Ordynacji podatkowej nie zawierają dodatkowych postanowień odnoszących się do formy, którą powinien posiadać certyfikat rezydencji. Oznacza to, że za certyfikat rezydencji należy uznać każdy dokument, który spełnia kryteria określone w art. 4a pkt 12 updop, a zatem: zawiera dane identyfikacyjne podmiotu (m.in. imię, nazwisko, nazwę, adres), datę wydania oraz ew. okres, w którym obwiązuje certyfikat, zaświadcza o miejscu siedziby/zamieszkania dla celów podatkowych podmiotu w danym państwie, wydany jest przez właściwy organ administracji podatkowej w danym państwie. Zgodnie z art. 194 § 1 Ordynacji podatkowej, dokumenty urzędowe sporządzone w formie określonej przepisami prawa przez powołane do tego organy władzy publicznej stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo stwierdzone. Dokumentem urzędowym będzie zatem taki certyfikat rezydencji, który został sporządzony w formie przewidzianej przepisami prawa danego państwa przez powołany do tego organ.
2017
11
gru

Istota:
W zakresie dopuszczalności uzyskania przez płatnika certyfikatu rezydencji w formie elektronicznej
Fragment:
Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji. Stosownie do art. 5a pkt 21 updof, przez certyfikat rezydencji rozumie się zaświadczenie o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby/ zamieszkania podatnika. Przepisy updof oraz Ordynacji podatkowej nie zawierają dodatkowych postanowień odnoszących się do formy, którą powinien posiadać certyfikat rezydencji. Oznacza to, że za certyfikat rezydencji należy uznać każdy dokument, który spełnia kryteria określone w art. 5a pkt 21 updof a zatem: zawiera dane identyfikacyjne podmiotu (m.in. imię, nazwisko, nazwę, adres), datę wydania oraz ew. okres, w którym obwiązuje certyfikat, zaświadcza o miejscu siedziby/zamieszkania dla celów podatkowych podmiotu w danym państwie, wydany jest przez właściwy organ administracji podatkowej w danym państwie. Zgodnie z art. 194 § 1 Ordynacji podatkowej, dokumenty urzędowe sporządzone w formie określonej przepisami prawa przez powołane do tego organy władzy publicznej stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo stwierdzone. Dokumentem urzędowym będzie zatem taki certyfikat rezydencji, który został sporządzony w formie przewidzianej przepisami prawa danego państwa przez powołany do tego organ.
2017
11
gru

Istota:
Czy Spółka może zastosować regulacje umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i zaniechać poboru podatku na podstawie elektronicznej wersji certyfikatu rezydencji pozyskanej w sposób opisany w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym?
Fragment:
Jednocześnie zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji. Stosownie do art. 4a pkt 12 updop, przez certyfikat rezydencji rozumie się zaświadczenie o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby podatnika. Przepisy updop oraz Ordynacji podatkowej nie zawierają dodatkowych postanowień odnoszących się do formy, którą powinien posiadać certyfikat rezydencji. Oznacza to, że za certyfikat rezydencji należy uznać każdy dokument, który spełnia kryteria określone w art. 4a pkt 12 updop, a zatem: zawiera dane identyfikacyjne podmiotu (m.in. imię, nazwisko, nazwę, adres), datę wydania oraz ew. okres, w którym obwiązuje certyfikat, zaświadcza o miejscu siedziby dla celów podatkowych podmiotu w danym państwie, wydany jest przez właściwy organ administracji podatkowej w danym państwie. Certyfikat rezydencji musi potwierdzać fakt rezydencji podatkowej w dacie uzyskania dochodu. Kwestie związane z datą obowiązywania certyfikatu rezydencji niezawierającego okresu ważności zostały uregulowane w art. 26 ust. 1i-1l updop. Zgodnie z art. 194 § 1 Ordynacji podatkowej, dokumenty urzędowe sporządzone w formie określonej przepisami prawa przez powołane do tego organy władzy publicznej stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo stwierdzone.
2017
6
gru

Istota:
W zakresie okresu ważności certyfikatu rezydencji
Fragment:
W ustawie CIT nie określono, jak należy rozumieć pojęcie „ okres jego ważności ” w odniesieniu do certyfikatu rezydencji podatkowej. Uznając, że zwrot ten odnosi się do certyfikatu rezydencji jako dokumentu, Spółka powinna uwzględniać certyfikat przez okres jego ważności (lecz tylko w sytuacji gdy jest on wyraźnie i jednoznacznie wskazany) lub, gdy w certyfikacie brak jest takiego wyraźnego wskazania okresu ważności, przez okres dwunastu miesięcy od momentu wydania certyfikatu. Zatem, w tym drugim przypadku, certyfikat rezydencji może być stosowany jedynie do płatności dokonywanych po jego wydaniu. Zatem, zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku gdy certyfikat rezydencji nie zawiera jednoznacznej informacji co do okresu jego ważności, a jedynie informację o roku podatkowym podatnika, należy stwierdzić, że płatnik może posługiwać się takim certyfikatem przez okres dwunastu miesięcy od daty jego wydania. Dodatkowo, Wnioskodawca zauważa, że okres ważności certyfikatu rezydencji USA był już przedmiotem interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 24 listopada 2016 r., sygn. 1462-IPPB5.4510.901.16.1.MK, w której uznano, że jeśli certyfikat rezydencji zawiera datę jego wydania (np. 25 luty 2016 r.) oraz podaje informację o roku podatkowym, nie określając jednak jednoznacznie okresu ważności certyfikatu, to jest on ważny przez okres 12 miesięcy od daty jego wydania (tj. do 24 lutego 2017 r.).
2017
6
gru

Istota:
Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż posiadając certyfikat rezydencji zagranicznych kontrahentów, wydany w formie elektronicznej, może się nim posłużyć i zastosować postanowienia właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i zgodnie z jej przepisami potrącić podatek u źródła lub odstąpić od poboru podatku.
Fragment:
W Ordynacji podatkowej art. 306l stanowi bowiem, że: „ Organ podatkowy na wniosek podatnika wydaje zaświadczenie o jego miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (certyfikat rezydencji) ”. Nie znajduje zatem żadnego uzasadnienia odmowa przyznania mocy dowodowej, o której mowa w art. 26 ust. 1 updop, certyfikatowi rezydencji, jeżeli został on wydany w formie elektronicznej a nie papierowej. W niektórych krajach m.in. w Irlandii, certyfikaty rezydencji wydawane są zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej. Obie formy, w świetle art. 4a pkt 12 updop wywołują skutki, o których mowa w art. 26 ust. 1 updop, żadna bowiem nie ma pierwszeństwa przed drugą. Zdaniem Wnioskodawcy, skoro w kraju rezydencji podatkowej dopuszczalne są dwie formy wydawania certyfikatów rezydencji i każda z nich jest równoważna, to odmowa uznania za certyfikat rezydencji, o którym mowa w art. 26 ust. 1 i w art. 4a pkt 12 updop, dokumentu wydanego w formie elektronicznej, byłaby nie tylko niezgodna z tymi przepisami, ale wywołałaby pozaprawne wprawdzie, ale także niepożądane skutki. Jeśli bowiem władze skarbowe jakiegokolwiek kraju wydają certyfikaty rezydencji w wersji elektronicznej, to mają one rangę dokumentu urzędowego. Odmowa przez organy podatkowe przyznania im tej rangi, tylko dlatego, że zostały wydane w formie elektronicznej, mogłaby zostać poczytana zarówno przez kontrahentów Uczelni, jak i zagraniczne władze skarbowe jako przejaw nadmiernego fiskalizmu i biurokracji.
2017
6
gru

Istota:
Jeżeli w certyfikacie rezydencji jest wskazany okres, którego certyfikat dotyczy, certyfikat jest uwzględniany wyłącznie w odniesieniu do wypłat ze wskazanego okresu niezależnie od momentu jego wydania. Natomiast w przypadku gdy w certyfikacie rezydencji nie jest wskazany okres, którego dotyczy, a jedynie wskazana jest data jego wystawienia, certyfikat uwzględniany jest wyłącznie do transakcji mających miejsce przez okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia jego wydania.
Fragment:
(...) certyfikatu rezydencji. W związku z powyższym: certyfikat rezydencji wystawiony w dniu 1 kwietnia 2017 roku wymieniający w treści rok 2017 jako okres podatkowy posiadania przez dostawcę rezydencji podatkowej w danym państwie jest aktualny dla należności wypłaconych w okresie 12 miesięcy od daty wystawienia certyfikatu czyli do 1 kwietnia 2018 roku. certyfikat rezydencji wystawiony w dniu 1 kwietnia 2017 roku wymieniający w treści rok 2016 jako okres podatkowy posiadania przez dostawcę rezydencji podatkowej w danym państwie jest aktualny dla należności wypłaconych w okresie 2016 roku oraz 12 miesięcy od daty wystawienia certyfikatu czyli do 1 kwietnia 2018 roku. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie zasad posługiwania się certyfikatem rezydencji, w tym: formy certyfikatu rezydencji (pytanie nr 2) - jest prawidłowe , objęcia udziałowców jednym certyfikatem rezydencji (pytanie nr 4 w części dotyczącej zbiorowego certyfikatu rezydencji) - jest nieprawidłowe , okresu ważności certyfikatu rezydencji (pytanie nr 5) - jest nieprawidłowe . Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
2017
11
lis

Istota:
Jeżeli w certyfikacie rezydencji jest wskazany okres, którego certyfikat dotyczy, certyfikat jest uwzględniany wyłącznie w odniesieniu do wypłat ze wskazanego okresu niezależnie od momentu jego wydania. Natomiast w przypadku gdy w certyfikacie rezydencji nie jest wskazany okres, którego dotyczy, a jedynie wskazana jest data jego wystawienia, certyfikat uwzględniany jest wyłącznie do transakcji mających miejsce przez okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia jego wydania.
Fragment:
(...) certyfikatu rezydencji. W związku z powyższym: certyfikat rezydencji wystawiony w dniu 1 kwietnia 2017 roku wymieniający w treści rok 2017 jako okres podatkowy posiadania przez dostawcę rezydencji podatkowej w danym państwie jest aktualny dla należności wypłaconych w okresie 12 miesięcy od daty wystawienia certyfikatu czyli do 1 kwietnia 2018 roku. certyfikat rezydencji wystawiony w dniu 1 kwietnia 2017 roku wymieniający w treści rok 2016 jako okres podatkowy posiadania przez dostawcę rezydencji podatkowej w danym państwie jest aktualny dla należności wypłaconych w okresie 2016 roku oraz 12 miesięcy od daty wystawienia certyfikatu czyli do 1 kwietnia 2018 roku. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie zasad posługiwania się certyfikatem rezydencji, w tym: formy certyfikatu rezydencji (pytanie nr 2) - jest prawidłowe, objęcia udziałowców jednym certyfikatem rezydencji (pytanie nr 4 w części dotyczącej zbiorowego certyfikatu rezydencji) - jest nieprawidłowe, okresu ważności certyfikatu rezydencji (pytanie nr 5) - jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
2017
9
lis

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
Fragment:
Przede wszystkim trzeba uznać, że uzależnienie stosowania opodatkowania przewidzianego w odpowiedniej umowie w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu (we wskazanym zakresie), od przedstawienia certyfikatu rezydencji oznacza, że fakt posiadania siedziby dla celów podatkowych na terytorium określonego państwa, nie może być dowodzony w inny sposób, aniżeli za pomocą tegoż certyfikatu. Wobec tego chcąc stosować niższą stawkę podatkową lub nie pobierać podatku, płatnik powinien uzyskać od obywatela Ukrainy wykonującego zlecenie certyfikat rezydencji. Wyłącznie posiadanie przez polskiego płatnika certyfikatu rezydencji daje możliwość zastosowania postanowień właściwej umowy międzynarodowej. Brak takiego certyfikatu skutkuje tym, że polski zleceniodawca musi pobierać od dochodów nierezydenta zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 20% na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast w przypadku przedłożenia przez obywatela ukraińskiego (nierezydenta) certyfikatu rezydencji, płatnik powinien wziąć pod uwagę art. 29 ust. 2 ww. ustawy i uwzględnić zapisy Konwencji z dnia 12 stycznia 1993 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1994 r., Nr 63, poz. 269, z późn. zm.).
2017
30
wrz

Istota:
Czy certyfikat rezydencji pozyskany w postaci dokumentu w formie pliku „pdf” lub „jpg" stanowi zaświadczenie, o jakim mowa w art. 4a pkt 12 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Spółka w związku ze świadczonymi usługami będzie otrzymywać fakturę VAT - zakup tych usług jest rozważany przez Spółkę; Ponadto Spółka wskazał, że posiada certyfikaty rezydencji podmiotów z siedzibą w Irlandii w formie plików „ pdf ” lub „ jpg ”, które firmy te zamieszczają na stronach internetowych. Taka forma udostępnienia certyfikatu rezydencji wynikała w poprzednich latach i wynika min. z ogromnej liczby korzystających z usług tych firm, co skutkuje tym, że technicznie nie jest możliwe przekazanie każdemu z usługobiorców certyfikatu rezydencji w firmie papierowej. Stąd certyfikaty te są dostępne w formie dokumentu elektronicznego, a konkretnie w formie zapisu „ PDF ” lub „ jpg". Jak podaje irlandzka administracja skarbowa, są to ważne dokumenty, którymi można się posługiwać, wydawane przez te organy jako potwierdzenie siedziby dla celów podatkowych. Obecnie, jak wynika z informacji pozyskanych od irlandzkiej administracji skarbowej, tj. od dnia 1 stycznia 2017r., certyfikaty rezydencji wydawane są firmom zasadniczo w formie pliku "PDF ” i wysyłane bezpiecznym kanałem elektronicznym. W związku z powyższym należy stwierdzić, że kopia zaświadczenia o rezydencji podatkowej pobrana ze strony internetowej kontrahenta nie stanowi certyfikatu rezydencji, o którym mowa w art. 4a pkt 12 w związku z art. 26 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
2017
30
wrz

Istota:
W zakresie obowiązku poboru podatku u źródła w sytuacji nabycia usługi od organizatora targów handlowych w Niemczech oraz formy certyfikatu rezydencji
Fragment:
Zaniechanie poboru przez Wnioskodawcę podatku u źródła od wynagrodzenia wypłaconego za otrzymane usługi będzie jednak możliwe w sytuacji, gdy będzie on dysponował certyfikatem rezydencji Spółki X GmbH i Spółki Y GmbH. Przesłanką zastosowania stawki podatku wynikającej z umowy międzynarodowej albo niepobrania podatku zgodnie z taką umową jest udokumentowanie miejsca siedziby podatnika (usługodawcy) do celów podatkowych certyfikatem rezydencji (art. 26 ust. 1 updop). Warunek ten powinien zostać spełniony najpóźniej w momencie dokonywania wypłaty środków pieniężnych za zakupioną usługę. Ad. 3 Zaniechanie poboru podatku u źródła będzie możliwe jedynie gdy Wnioskodawca otrzyma od Organizatora oryginał certyfikatu potwierdzający jego rezydencję podatkową w Niemczech. Certyfikat w formie skanu przesłanego na skrzynkę pocztową Spółki nie spełnia wymogów przewidzianych w ustawie, co skutkuje obowiązkiem pobrania i odprowadzenia podatku WHT. Jak stanowi art. 4a pkt 12 updop, ilekroć w ustawie jest mowa o certyfikacie rezydencji - oznacza to zaświadczenie o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby podatnika. Przywołana z tzw. „ słowniczka pojęć ” updop, definicja certyfikatu rezydencji wskazuje że dokument ten powinien mieć walor dokumentu urzędowego.
2017
12
wrz
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.