Certyfikat rezydencji | Interpretacje podatkowe

Certyfikat rezydencji | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to certyfikat rezydencji. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
Fragment:
Przede wszystkim trzeba uznać, że uzależnienie stosowania opodatkowania przewidzianego w odpowiedniej umowie w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu (we wskazanym zakresie), od przedstawienia certyfikatu rezydencji oznacza, że fakt posiadania siedziby dla celów podatkowych na terytorium określonego państwa, nie może być dowodzony w inny sposób, aniżeli za pomocą tegoż certyfikatu. Wobec tego chcąc stosować niższą stawkę podatkową lub nie pobierać podatku, płatnik powinien uzyskać od obywatela Ukrainy wykonującego zlecenie certyfikat rezydencji. Wyłącznie posiadanie przez polskiego płatnika certyfikatu rezydencji daje możliwość zastosowania postanowień właściwej umowy międzynarodowej. Brak takiego certyfikatu skutkuje tym, że polski zleceniodawca musi pobierać od dochodów nierezydenta zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 20% na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast w przypadku przedłożenia przez obywatela ukraińskiego (nierezydenta) certyfikatu rezydencji, płatnik powinien wziąć pod uwagę art. 29 ust. 2 ww. ustawy i uwzględnić zapisy Konwencji z dnia 12 stycznia 1993 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1994 r., Nr 63, poz. 269, z późn. zm.).
2017
30
wrz

Istota:
Czy certyfikat rezydencji pozyskany w postaci dokumentu w formie pliku „pdf” lub „jpg" stanowi zaświadczenie, o jakim mowa w art. 4a pkt 12 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Spółka w związku ze świadczonymi usługami będzie otrzymywać fakturę VAT - zakup tych usług jest rozważany przez Spółkę; Ponadto Spółka wskazał, że posiada certyfikaty rezydencji podmiotów z siedzibą w Irlandii w formie plików „ pdf ” lub „ jpg ”, które firmy te zamieszczają na stronach internetowych. Taka forma udostępnienia certyfikatu rezydencji wynikała w poprzednich latach i wynika min. z ogromnej liczby korzystających z usług tych firm, co skutkuje tym, że technicznie nie jest możliwe przekazanie każdemu z usługobiorców certyfikatu rezydencji w firmie papierowej. Stąd certyfikaty te są dostępne w formie dokumentu elektronicznego, a konkretnie w formie zapisu „ PDF ” lub „ jpg". Jak podaje irlandzka administracja skarbowa, są to ważne dokumenty, którymi można się posługiwać, wydawane przez te organy jako potwierdzenie siedziby dla celów podatkowych. Obecnie, jak wynika z informacji pozyskanych od irlandzkiej administracji skarbowej, tj. od dnia 1 stycznia 2017r., certyfikaty rezydencji wydawane są firmom zasadniczo w formie pliku "PDF ” i wysyłane bezpiecznym kanałem elektronicznym. W związku z powyższym należy stwierdzić, że kopia zaświadczenia o rezydencji podatkowej pobrana ze strony internetowej kontrahenta nie stanowi certyfikatu rezydencji, o którym mowa w art. 4a pkt 12 w związku z art. 26 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
2017
30
wrz

Istota:
W zakresie obowiązku poboru podatku u źródła w sytuacji nabycia usługi od organizatora targów handlowych w Niemczech oraz formy certyfikatu rezydencji
Fragment:
Zaniechanie poboru przez Wnioskodawcę podatku u źródła od wynagrodzenia wypłaconego za otrzymane usługi będzie jednak możliwe w sytuacji, gdy będzie on dysponował certyfikatem rezydencji Spółki X GmbH i Spółki Y GmbH. Przesłanką zastosowania stawki podatku wynikającej z umowy międzynarodowej albo niepobrania podatku zgodnie z taką umową jest udokumentowanie miejsca siedziby podatnika (usługodawcy) do celów podatkowych certyfikatem rezydencji (art. 26 ust. 1 updop). Warunek ten powinien zostać spełniony najpóźniej w momencie dokonywania wypłaty środków pieniężnych za zakupioną usługę. Ad. 3 Zaniechanie poboru podatku u źródła będzie możliwe jedynie gdy Wnioskodawca otrzyma od Organizatora oryginał certyfikatu potwierdzający jego rezydencję podatkową w Niemczech. Certyfikat w formie skanu przesłanego na skrzynkę pocztową Spółki nie spełnia wymogów przewidzianych w ustawie, co skutkuje obowiązkiem pobrania i odprowadzenia podatku WHT. Jak stanowi art. 4a pkt 12 updop, ilekroć w ustawie jest mowa o certyfikacie rezydencji - oznacza to zaświadczenie o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby podatnika. Przywołana z tzw. „ słowniczka pojęć ” updop, definicja certyfikatu rezydencji wskazuje że dokument ten powinien mieć walor dokumentu urzędowego.
2017
12
wrz

Istota:
Czy Wnioskodawca na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania powinien nie pobrać podatku zgodnie z taką umową, jeżeli zostanie udokumentowane miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych certyfikatem rezydencji w formie dokumentu pdf otrzymanym drogą mailową od firmy X?
Fragment:
Wnioskodawca otrzymał drogą mailową od firmy X informację, że od 1 stycznia 2017 r. certyfikaty rezydencji będą wydawane przez wydział ds. dużych podatników administracji skarbowej w Irlandii w formie dokumentu pdf i będą przesyłane przy użyciu bezpiecznego kanału elektronicznego do rezydenta irlandzkiego, który zwróci się z wnioskiem o wydanie certyfikatu rezydencji. W związku z powyższym Wnioskodawca otrzymał drogą mailową od firmy X certyfikat rezydencji podatkowej na rok podatkowy 2017 w formie dokumentu pdf. Ponadto w uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że od 1 stycznia 2017 r. jedyną możliwością otrzymania certyfikatu rezydencji podatkowej jest forma elektroniczna w formie pliku pdf i nie ma możliwości otrzymania certyfikatu rezydencji w formie papierowej. Od 1 stycznia 2017 r. roku Wydział ds. Dużych podatników w Irlandii wydaje certyfikaty rezydencji tylko w formie dokumentu pdf i przesyła je do podatników przy użyciu bezpiecznego kanału elektronicznego. Certyfikat rezydencji podatkowej nie jest dostępny na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Skarbowego w Irlandii. Urząd Skarbowy w Irlandii wysyła go w formie dokumentu pdf za pomocą bezpiecznego kanału elektronicznego do rezydenta irlandzkiego, a następnie rezydent irlandzki przesyła certyfikat w formie pdf do kontrahenta. Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że skoro jak jednoznacznie wynika z przedstawionego we wniosku i jego uzupełnieniu stanu faktycznego Spółka nie ma możliwości uzyskania certyfikatu rezydencji w postaci oryginału może zastosować zwolnienie od podatku, bądź stawkę podatku wynikającą z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w oparciu o certyfikat przesłany jej w wersji elektronicznej.
2017
24
sie

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
Fragment:
Na podstawie ww. przepisów należy stwierdzić, że „ okresem ważności ” certyfikatu rezydencji jest wskazany w nim „ okres posiadania rezydencji podatkowej ” zagranicznego podatnika. Jeżeli certyfikat rezydencji taki okres ważności zawiera, to jest on uwzględniany wyłącznie w odniesieniu do wypłat ze wskazanego okresu, niezależnie od momentu jego wydania. Jeżeli natomiast w certyfikacie rezydencji nie jest wskazany okres, którego dotyczy, a jedynie wskazana jest data jego wystawienia, to certyfikat ten jest uwzględniany wyłącznie do wypłat na rzecz zagranicznego podatnika mających miejsce przez okres 12 miesięcy od dnia jego wydania. Reasumując – jeżeli w certyfikacie rezydencji jest wskazany okres, którego certyfikat dotyczy, certyfikat jest uwzględniany wyłącznie w odniesieniu do wypłat ze wskazanego okresu niezależnie od momentu jego wydania. Natomiast w przypadku gdy w certyfikacie rezydencji nie jest wskazany okres, którego dotyczy, a jedynie wskazana jest data jego wystawienia, certyfikat uwzględniany jest wyłącznie do transakcji mających miejsce przez okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia jego wydania. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
2017
12
sie

Istota:
Obowiązki płatnika wynikających z zawarcia umów zleceń z obywatelami Ukrainy posiadającymi certyfikat rezydencji
Fragment:
(...) certyfikatu rezydencji Ukrainy), których okres pobytu w Polsce nie przekracza 183 dni pobytu, zleceniobiorców - wykonujących czynności na podstawie zezwolenia na pracę i/lub (posiadających certyfikat rezydencji Ukrainy), których okres pobytu w Polsce przekracza 183 dni pobytu, zleceniobiorców - wykonujących czynności na podstawie zezwolenia na pracę i/lub karty pobytu (nieposiadających certyfikatu rezydencji Ukrainy), których okres pobytu w Polsce wynosi powyżej 183 dni, pracowników wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę. Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest rozstrzygnięcie w zakresie stanu faktycznego w odniesieniu do zleceniobiorców wymienionych w pkt 1 i 3 tj. posiadających certyfikat rezydencji Ukrainy. W zakresie zleceniobiorców wymienionych w pkt 2 i 4 tj. nieposiadających certyfikatu rezydencji Ukrainy oraz pracowników wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę wymienionych w pkt 5 zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia. Zdaniem Wnioskodawcy (w odniesieniu do zleceniobiorców wymienionych w pkt 1 i 3 tj. posiadających certyfikat rezydencji Ukrainy), realizując obowiązki płatnika powinien On w związku z art. 13 i art. 29 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 14 pkt 1 Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Kijowie w dniu 12 stycznia 1993 r. (Dz.
2017
8
sie

Istota:
Obowiązki płatnika z tytułu wypłaty wynagrodzenia prowizyjnego.
Fragment:
Odnosząc się do problematyki certyfikatu rezydencji podatkowej Wnioskodawca wskazał, że nie można uznać, że uzyskanie certyfikatu rezydencji podatkowej stanowi formalny warunek uznania, że dochody Agenta uzyskiwane na terytorium Syrii nie podlegają opodatkowaniu w Polsce. Również brak certyfikatu rezydencji podatkowej nie przesądza o odmowie zwolnienia Wnioskodawcy z obowiązków płatnika podatku u źródła. W pierwszej kolejności należy wskazać, że instytucję certyfikatu rezydencji podatkowej należy wiązać z tymi wszystkimi sytuacjami, w których w grę wchodzi zastosowanie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Stwierdzenie, że nierezydent nie podlega w Polsce obowiązkowi podatkowemu jest konsekwencją uznania, że dochody przez niego uzyskiwane osiągane są poza terytorium Polski. Fakt posiadania certyfikatu rezydencji podatkowej pozostaje bez znaczenia dla zakwalifikowania dochodów jako uzyskiwanych poza terytorium Polski. Brak certyfikatu rezydencji podatkowej nie może również przesądzać o odmowie zwolnienia Wnioskodawcy z obowiązków płatnika podatku u źródła. Certyfikat rezydencji nie stanowi warunku zastosowania umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lecz jedynie pewien wymóg o charakterze dowodowym mający znaczenie na etapie poboru podatku przez płatnika (por. wyrok NSA z dnia 18 lutego 2014 r., sygn. akt II FSK 75/12).
2017
18
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie formy certyfikatu rezydencji.
Fragment:
Niewątpliwe, dokumentem urzędowym jest certyfikat rezydencji. Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zakupuje od podmiotów zagranicznych usługi reklamowe. W związku z powyższym Spółka pozyskuje certyfikaty rezydencji swoich kontrahentów. Zdarzają się sytuacje, w których certyfikaty rezydencji przesyłane są Spółce w formie elektronicznej. Spółka uzyskała informację, że w kraju rezydencji niektórych kontrahentów możliwe jest pozyskiwanie certyfikatów rezydencji w formie elektronicznej oraz w wersji papierowej. W tym miejscu należy wskazać, że forma elektroniczna certyfikatu rezydencji będzie wystarczająca dla celów udowodnienia miejsca siedziby podatnika tylko w sytuacji, gdy nie ma możliwości dostarczenia certyfikatu rezydencji w postaci oryginału papierowego dokumentu ze względu na fakt, że w praktyce w danym kraju ich wydawanie zostało zastąpione udostępnieniem dokumentu w wersji elektronicznej dostępnej na oficjalnej stronie internetowej. Spółka wskazała jednak, że możliwe jest pozyskanie certyfikatów rezydencji zarówno w formie elektronicznej, jak i w wersji papierowej. Przesłanie w takiej sytuacji certyfikatu w wersji elektronicznej – mimo, że stanowi – jak wskazuje Wnioskodawca − istotne ułatwienia zarówno dla kontrahenta oraz Spółki – nie jest wystarczające dla celów udowodnienia miejsca siedziby podatnika w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
2017
3
lut

Istota:
W zakresie ustalenia okresu ważności certyfikatu rezydencji.
Fragment:
Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji. Oznacza to, że Spółka, aby zastosować niższą stawkę podatku albo by móc nie pobrać podatku u źródła obowiązana będzie dysponować certyfikatem rezydencji podatkowej Kontrahenta zagranicznego. Certyfikat rezydencji jest specyficznym dokumentem, potwierdzającym status podatnika dla celów podatku dochodowego. Ustawa CIT, jak również umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie określają formy certyfikatu rezydencji. Każde państwo wydając taki certyfikat ma dowolność w tym zakresie. Jednym z rodzajów certyfikatów rezydencji są takie, które specyfikują datę wydania certyfikatu (np. 25 luty 2016), potwierdzają rezydencję podatkową Kontrahenta z informacją, że certyfikat jest ważny przez dany rok np. 2016. W załączeniu przesyłamy tłumaczenie przysięgłe certyfikatu wydanego przez władze Holandii. Innym rodzajem certyfikatów rezydencji są takie, które specyfikują datę wydania certyfikatu (np. 25 luty 2016), potwierdzają rezydencję podatkową Kontrahenta oraz podają informację o roku podatkowym Kontrahenta, nie specyfikują jednak okresu ważności certyfikatu. Certyfikaty takie są zwyczajowo wydawane m.in. przez władze podatkowe Stanów jednoczonych Ameryki.
2016
10
gru

Istota:
Ani przepisy polsko – kanadyjskiej Konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania ani przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie regulują w sposób wyraźny kwestii dokumentowania okoliczności, o których mowa w art. 16 ust. 4 ww. Konwencji. Jedynym warunkiem opodatkowania tych dochodów w państwie miejsca zamieszkania artysty jest przedstawienie płatnikowi podatku certyfikatu rezydencji. Jeśli podatnik certyfikatu tego nie przedstawi, dochody, o których mowa wyżej będą opodatkowane wyłącznie na zasadach przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji. Z powyższych przepisów wynika, że jeżeli osoba niemająca miejsca zamieszkania w Polsce osiągnie dochód z tytułu wykonywanej w Polsce działalności artystycznej, który podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 29 ustawy, to podmiot dokonujący wypłaty wynagrodzenia, jako płatnik, ma obowiązek pobrać podatek dochodowy od wykonywanych wypłat. Jednakże, dochód nierezydenta podlega opodatkowaniu w Polsce pod warunkiem, że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarta z państwem miejsca zamieszkania podatnika zezwala Polsce na opodatkowanie tego dochodu a podatnik udokumentuje certyfikatem rezydencji swoje miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w drugim państwie (art. 29 ust. 2 ustawy). Zgodnie z art. 5a pkt 21 ww. ustawy ilekroć w ustawie jest mowa o certyfikacie rezydencji – oznacza to zaświadczenie o miejscu zamieszkania podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca zamieszkania podatnika. Certyfikat rezydencji jest dokumentem potwierdzającym określony stan faktyczny – miejsce rezydencji podatnika dla celów podatkowych, którym w przypadku podatników podatku dochodowego od osób fizycznych jest miejsce zamieszkania.
2016
3
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.