IPPB5/4510-965/15-2/MR | Interpretacja indywidualna

Czy Fundusz powinien pobierać jako płatnik zryczałtowany pdop z tytułu wypłat dokonywanych na rzecz Inwestora bez wykupu (umorzenia) certyfikatów?
IPPB5/4510-965/15-2/MRinterpretacja indywidualna
 1. certyfikat inwestycyjny
 2. fundusz inwestycyjny
 3. podatek
 4. płatnik
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Pobór podatku -> Osoby prawne jako płatnicy
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Udziały w zyskach
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 13 października 2015 r. (data wpływu 19 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku funduszu jako płatnika do pobrania zryczałtowanego podatku z tytułu wypłat dokonywanych na rzecz Inwestora bez wykupu (umorzenia) certyfikatów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku funduszu jako płatnika do pobrania zryczałtowanego podatku z tytułu wypłat dokonywanych na rzecz Inwestora bez wykupu (umorzenia) certyfikatów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.
 1. Wnioskodawca jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym (dalej: Wnioskodawca, Fundusz), polskim rezydentem podatkowym, podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: pdop).
 2. Fundusz został utworzony na podstawie ustawy z 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 157 ze zm.) (dalej: ustawa o funduszach).
 3. Uczestnikami Funduszu mogą być m.in. zagraniczni inwestorzy, w tym spółka mająca siedzibę i będąca rezydentem podatkowym Cypru (dalej: Inwestor). Inwestor będzie posiadał certyfikaty inwestycyjne wyemitowane przez Fundusz. W przyszłości certyfikaty mogą obejmować również inne uprawnione podmioty. Certyfikaty inwestycyjne reprezentują prawa majątkowe uczestników funduszu oraz mają charakter papierów wartościowych.
 4. Fundusz będzie dążył do osiągnięcia celu inwestycyjnego m.in. poprzez nabywanie i obejmowanie papierów wartościowych, w tym akcji i obligacji, lub udziałów spółek handlowych, wierzytelności pożyczkowych i innych papierów dłużnych.
 5. Zgodnie ze statutem Funduszu, będzie on mógł lokować swoje aktywa w:
  1. papierach wartościowych,
  2. wierzytelnościach,
  3. udziałach w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością,
  4. instrumentach rynku pieniężnego,
  5. walutach
   - pod warunkiem, że są zbywalne, oraz w:
  6. prawach własności lub współwłasności:
   1. nieruchomości gruntowych w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami,
   2. budynków i lokali stanowiących odrębne nieruchomości,
  7. prawach użytkowania wieczystego,
  8. depozytach.
 6. W przyszłości, statut Funduszu będzie przewidywać możliwość dokonywania wypłat z Funduszu m.in. na rzecz Inwestora bez konieczności wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o funduszach).
 7. Wnioskodawca będzie posiadać certyfikat rezydencji podatkowej Inwestora w rozumieniu art. 4a pkt 12 updop, potwierdzający jego cypryjską rezydencję podatkową.
 8. Inwestor nie będzie prowadzić w Polsce działalności związanej z inwestycjami w Fundusz poprzez położony tu zakład, któremu można byłoby przypisać zyski z tych inwestycji.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Fundusz powinien pobierać jako płatnik zryczałtowany pdop z tytułu wypłat dokonywanych na rzecz Inwestora bez wykupu (umorzenia) certyfikatów...

Zdaniem Wnioskodawcy,

 1. Wnioskodawca uważa, że nie będzie zobowiązany do pobrania zryczałtowanego pdop od wypłat dokonywanych na rzecz Inwestora bez wykupywania (umarzania) certyfikatów przez Fundusz zgodnie z odpowiednimi regulacjami statutu, które będą przewidywały możliwość tego rodzaju wypłat.
 2. Zgodnie z art. 3 ust. 2 updop (Dz. u. z 2014 r. poz. 851 ze zm.) podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zatem Inwestor będzie podlegać w Polsce jedynie ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w pdop, tj. obowiązek podatkowy po jego stronie powstanie jedynie w odniesieniu do dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Polski. Równocześnie, Traktat określa miejsce opodatkowania przychodów osiąganych przez Inwestora, o ile źródło tych przychodów będzie znajdowało się w Polsce.
 3. Traktat nie zawiera bezpośrednich regulacji dotyczących przychodu z funduszy inwestycyjnych bez wykupywania certyfikatów. Należy więc ustalić, do jakiej kategorii dochodów na gruncie Traktatu przedmiotowe dochody powinny być kwalifikowane.
 4. W ocenie Wnioskodawcy, wynagrodzenie z tytułu ww. wypłat nie będzie stanowiło dywidendy w rozumieniu Traktatu. Zgodnie z art. 10 ust. 3 Traktatu, „dywidenda” oznacza dochody z akcji lub innych praw związanych z udziałem w zyskach i nie odnoszących się do roszczeń z tytułu wierzytelności, jak również dochody z innych udziałów w spółce, które są traktowane w ten sam sposób, jak dochód z akcji, zgodnie z ustawodawstwem podatkowym Państwa, w którym spółka dokonująca jego podziału ma siedzibę.
 5. Wypłaty z Funduszu bez wykupywania certyfikatów nie mieszczą się w żadnym z przysporzeń wymienionych wprost w art. 10 ust. 3 Traktatu. Certyfikaty nie są akcjami (jakkolwiek stanowią papiery wartościowe zgodnie z art. 3 pkt 1 lit. a ustawy z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2014 r, poz. 94 ze zm.) w zw. z art . 2 pkt 34 ustawy o funduszach, ani innymi prawami do udziału w zyskach, o których mowa w art. 10 ust. 3 Traktatu. Dochody z wypłat z Funduszu na podstawie statutu nie stanowią również dochodów „z innych udziałów w spółce, które są traktowane w ten sam sposób, jak dochód z akcji, zgodnie z ustawodawstwem podatkowym Państwa, w którym spółka dokonująca jego podziału ma siedzibę”.
 6. Zgodnie z art. 3 ust. 2 Traktatu, przy stosowaniu niniejszej konwencji przez Umawiające się Państwo, jeżeli z treści przepisu nie wynika inaczej, każde określenie nie zdefiniowane będzie miało takie znaczenie, jakie przyjmuje się według prawa tego Państwa w zakresie podatków, do których ma zastosowanie niniejsza konwencja. Oznacza to, że w zakresie zasad opodatkowania wypłat z Funduszu należy odnieść się do uregulowań zawartych w updop.
 7. Zdaniem Wnioskodawcy, przychody z tytułu wypłat z Funduszu bez wykupu certyfikatów stanowią kategorię przychodów objętą art. 12 updop; w szczególności nie stanowią one przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (art. 10 ust. 1 updop). Art. 12 ust. lpkt 4a updop wprost stwierdza, ze dla uczestników funduszy inwestycyjnych przychodem są co do zasady otrzymane dochody funduszu, w przypadku gdy statut przewiduje wypłacanie tych dochodów bez odkupywania jednostek uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych.
 8. W konsekwencji, dochody z wypłat z Funduszu bez umorzenia Certyfikatów nie mogą być uznane za dywidendy w rozumieniu art. 10 ust. 3 Traktatu.
 9. Dochód uzyskiwany z Funduszu bez odkupywania Certyfikatów nie stanowi również odsetek w rozumieniu Traktatu. W myśl art. 11 ust. 4 Traktatu, pojęcie „odsetki” oznacza dochód od pożyczek rządowych, obligacji lub skryptów dłużnych zarówno zabezpieczonych, jak i niezabezpieczonych prawem zastawu hipotecznego lub prawem uczestniczenia w zyskach oraz wszelkiego rodzaju roszczeń, jak również innego rodzaju dochody, które według ustawodawstwa podatkowego Państwa, z którego pochodzą, zrównane są z dochodami z pożyczek. Certyfikat inwestycyjny emitowany przez Fundusz nie jest papierem wartościowym o charakterze dłużnym, nie jest również dokumentem potwierdzającym udzielenie pożyczki, jak też jakimkolwiek innym prawem, o którym mowa w przytoczonej regulacji. W konsekwencji Wnioskodawca uważa, że ewentualny dochód Inwestora uzyskiwany z Funduszu bez odkupywania certyfikatów nie będzie mieścił się w zakresie regulacji art. 11 Traktatu.
 10. Traktat nie odnosi się specyficznie do opodatkowania dochodów uzyskiwanych z funduszy inwestycyjnych. W konsekwencji dochód wnioskodawcy z tego tytułu powinien być opodatkowany zgodnie z art. 7 Traktatu (w świetle tego przepisu zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład) albo art . 22 ust. l Traktatu („Części dochodu osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, bez względu na to, skąd one pochodzą, a o których nie było mowy w poprzednich artykułach niniejszej umowy, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie”).
 11. Jednocześnie jednak niezależnie od tego, czy przedmiotowe dochody powinny zostać ostatecznie uznane za zyski przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 7 Traktatu, czy też za inne dochody, o których mowa w art . 22 ust. 1 Traktatu, przychody uzyskiwane z Funduszu bez wykupu (umorzenia) certyfikatów nie będą podlegały w Polsce opodatkowaniu pdop na podstawie Traktatu. Ten rodzaj dochodu będzie opodatkowany wyłącznie w Państwie rezydencji podatkowej wnioskodawcy, tj. na Cyprze.
 12. Biorąc pod uwagę, że Inwestor - rezydent podatkowy Cypru - w dacie wykupu Certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz nie będzie posiadał w Polsce zakładu w rozumieniu Traktatu, któremu będzie możliwe przypisanie zysków z inwestycji w Fundusz, należy uznać, że dochody Wnioskodawcy bez wykupu certyfikatów nie będą podlegały w Polsce opodatkowaniu pdop. Na podstawie Traktatu ten rodzaj dochodu będzie opodatkowany wyłącznie w państwie rezydencji podatkowej Inwestora, tj. na Cyprze.
 13. W konsekwencji Fundusz nie będzie zobowiązany do poboru podatku u źródła (w rozumieniu art . 26 ust. 1 updop) w stosunku do uzyskiwanych przez Inwestora dochodów z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych.
 14. Powyższe stanowisko Wnioskodawcy potwierdzają organy podatkowe, w wydawanych interpretacjach indywidualnych. Wskazać można przykładowo:
  • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 kwietnia 2014 r., sygn. IPPB5/423-60/13-2/AJ, w której potwierdzono, że: „Zatem, biorąc pod uwagę, że Inwestor w chwili otrzymywania wypłat z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych (w związku z umorzeniem certyfikatów), wypłat bez odkupywania certyfikatów, jak również wypłat z likwidacji Funduszu nie będzie posiadał w Polsce zakładu w rozumieniu Traktatu stwierdzić należy, że analizowane dochody Inwestora nie będą podlegały w Polsce opodatkowaniu pdop, gdyż na podstawie Traktatu ten rodzaj dochodu będzie opodatkowany wyłącznie w państwie rezydencji podatkowej Inwestora (tj. na Cyprze). Fundusz zwraca również uwagę, że dochody z likwidacji mogą być ewentualnie opodatkowane zgodnie z art . 22 Traktatu, co nie zmieni miejsca opodatkowania tych dochodów (kraj rezydencji podatkowej Inwestora)”;
  • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 28 sierpnia 2013 r., sygn. IPPB5/423-481/13-2/AJ, w której Organ uznał za prawidłowe stanowisko, że: „Brak, w związku z powyższym, po stronie Funduszu obowiązku pobrania w odniesieniu do takiego typu przychodu zryczałtowanego podatku dochodowego, Przychodu Uczestnika Funduszu w takiej sytuacji nie można zakwalifikować, ani jako przychodu z dywidend lub innego przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (art . 22 ust. 1 Ustawy o CIT), ani tym bardziej jako przychodu ze źródeł określonych w art . 21 ust. 1 Ustawy o CIT, co sprawia, że przesłanki powstania ww. obowiązku poboru podatku przez płatnika nie zostają spełnione. (...) Co za tym idzie, również w przypadku przychodów (dochodów) Uczestników osiąganych w związku z wypłatą na rzecz Uczestników dochodów Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych nie powstanie po stronie Funduszu obowiązek określony w art . 26 ust. 1 Ustawy o CIT z uwagi na niespełnienie kluczowej przesłanki kreującej ten obowiązek, jaką jest powstanie przychodu (dochodu) z tytułu dywidendy lub innego przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (art . 22 ust. 1 Ustawy o CIT) albo z któregokolwiek z tytułów określonych w art . 21 ust. 1 Ustawy o CIT)”;
  • interpretację indywidualną z 30 kwietnia 2012 r., sygn. IPPB5/423-77/12-4/AS, w której Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdził, że: „w związku ze specyfiką certyfikatów inwestycyjnych, nie jest możliwe zaliczenie kwot uzyskanych z tytułu ich wykupu przez Fundusz, jak i uzyskanych bez ich wykupu do kategorii przychodów (dochodów) z udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu art. 10 ust. 1 Ustawy o CIT. Kwoty wypłacane uczestnikom przez fundusz stanowią kategorię przychodów odrębną od określonej w art. 10 ust. 1 Ustawy o CIT. Należy je w związku z tym zaliczyć do kategorii przychodów (dochodów) opodatkowanych na zasadach ogólnych”;
  • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 5 marca 2010 r., sygn. IPPB3/423-937/09-2/PD, w której Organ uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym: analizowane dochody Spółki 1 i Spółki 2 (oba rodzaje omawianych wypłat zarówno za wykupem certyfikatów, jak i bez odkupywania certyfikatów przez fundusz - dop. Wnioskodawcy) nie będą podlegały w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym, albowiem zarówno Konwencja 1, jak i Konwencja 2 (odpowiednio umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Cyprem oraz Polską a Luksemburgiem - dop. Wnioskodawcy) pozwala na opodatkowanie tego rodzaju dochodów wyłącznie w państwie rezydencji podatkowej podatnika, tj. odpowiednio na Cyprze i w Luksemburgu);
  • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 września 2011 r., sygn. IPPB5/423-690/11-4/AM, w której potwierdzono, że wypłaty dochodów funduszu na rzecz inwestora z siedzibą na Cyprze, bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych, opodatkowane będą wyłącznie na Cyprze;

W związku z powyższym uzasadnione jest stanowisko, że wypłaty na rzecz Inwestora z Funduszu bez wykupu certyfikatów nie będą podlegały opodatkowaniu pdop w Polsce.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, stwierdzić należy, że są one rozstrzygnięciami wydanymi w konkretnych sprawach, osadzonych w określonym stanie faktycznym i tylko do nich się odnoszących, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.