IPPB5/4510-537/16-2/MR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy uzyskiwane przez Wnioskodawcę przychody z tytułu wypłat bez wykupu certyfikatów będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 16 maja 2016 r. (data wpływu 19 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania w Polsce przychodów z tytułu wypłat bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania w Polsce przychodów z tytułu wypłat bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.
 1. Wnioskodawca jest osobą prawną prawa luksemburskiego, luksemburskim rezydentem podatkowym. Wnioskodawca posiada certyfikat rezydencji podatkowej w rozumieniu art. 4a pkt 12 updop, potwierdzający jego luksemburską rezydencję podatkową.
 2. Wnioskodawca rozważa przystąpienie do polskiego funduszu inwestycyjnego zamkniętego (dalej: Fundusz), poprzez nabycie certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez ten Fundusz.
 3. Fundusz został utworzony i funkcjonuje na podstawie ustawy z 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 157 ze zm., dalej: ustawa o funduszach). Fundusz jest polskim rezydentem podatkowym.
 4. Statut funduszu może przewidywać możliwość dokonywania wypłat z Funduszu bez konieczności wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o funduszach).
 5. Fundusz będzie dokonywał na rzecz Wnioskodawcy wypłat nie wymagających wykupu certyfikatów (ich umorzenia) na podstawie statutu.
 6. Wnioskodawca nie prowadzi w Polsce działalności związanej z inwestycjami w Fundusz poprzez położony tu zakład, któremu można by przypisać zyski z tych inwestycji.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy uzyskiwane przez Wnioskodawcę przychody z tytułu wypłat bez wykupu certyfikatów będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce...

Zdaniem Wnioskodawcy,

 1. Wnioskodawca uważa, że wypłaty otrzymywane z Funduszu bez wykupywania (umarzania) certyfikatów przez Fundusz, dokonywane przez Fundusz zgodnie z odpowiednimi regulacjami statutu przewidującymi możliwość tego rodzaju wypłat, nie będą podlegały w Polsce opodatkowaniu pdop.
 2. Zgodnie z art. 3 ust. 2 updop (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.; dalej updop) podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przedmiotowej sprawie dodatkowo zastosowanie znajdzie Traktat.
 3. Traktat nie zawiera bezpośrednich regulacji dotyczących opodatkowania przychodu z funduszy inwestycyjnych bez odkupywania certyfikatów. Należy więc ustalić, do jakiej kategorii przychodów na gruncie Traktatu powinno być zakwalifikowane wynagrodzenie z tytułu ww. wypłat.
 4. W ocenie Wnioskodawcy, przychód z tytułu ww. wypłat nie będzie stanowił dywidendy w rozumieniu Traktatu. Zgodnie z art. 10 ust. 3 Traktatu, dywidendą jest dochód z akcji, akcji gratisowych lub prawa do pobierania korzyści, akcji w kopalnictwie, akcji członków założycieli lub innych praw, z wyjątkiem wierzytelności, do udziału w zyskach, jak również dochód z innych praw spółki, które według prawa podatkowego Państwa, w którym spółka wydzielająca dywidendy ma siedzibę, zrównane są z wpływami z akcji.
 5. Wypłaty z Funduszu bez wykupywania certyfikatów nie mieszczą się w żadnym z przysporzeń wymienionych wprost w art. 10 ust. 3 Traktatu. Certyfikaty nie są akcjami (jakkolwiek stanowią papiery wartościowe zgodnie z art. 3 pkt 1 lit. a) ustawy z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2014, poz. 94 ze zm.) w zw. z art. 2 pkt 34 ustawy o funduszach, ani innymi prawami związanymi z udziałem w zyskach o których mowa w art. 10 ust. 3 Traktatu. Dochody z wypłat z Funduszu bez wykupu certyfikatów nie stanowią również „dochodu z innych praw spółki, które według prawa podatkowego Państwa, w którym spółka wydzielająca dywidendy ma siedzibę, zrównane są z wpływami z akcji”.
 6. Zgodnie z art. 3 ust. 2 Traktatu, przy stosowaniu niniejszej konwencji przez Umawiające się Państwo, jeżeli z treści przepisu nie wynika inaczej, każde określenie niezdefiniowane będzie miało takie znaczenie, jakie przyjmuje się według prawa danego Państwa w zakresie podatków, do których ma zastosowanie niniejsza konwencja. Oznacza to, że w zakresie zasad opodatkowania wypłat z Funduszu należy odnieść się do uregulowań zawartych w updop.
 7. Przychody z tytułu wypłat bez wykupywania certyfikatów stanowią kategorię przychodów objętą art. 12 updop. Art. 12 ust. 1 pkt 4a updop wprost stwierdza, że dla uczestników funduszy inwestycyjnych przychodem są co do zasady otrzymane dochody funduszu, w przypadku gdy statut przewiduje wypłacanie tych dochodów bez odkupywania jednostek uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych.
 8. Zatem dochody z ww. wypłat nie stanowią dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu art. 10 updop, i w konsekwencji nie mogą być również uznane za dywidendy w rozumieniu art. 10 ust. 3 Traktatu.
 9. Dochód uzyskiwany z Funduszu bez odkupywania certyfikatów nie stanowi również odsetek w rozumieniu Traktatu. W myśl art. 11 ust. 5 Traktatu, pojęcie „odsetki” oznacza dochody z wszelkiego rodzaju roszczeń wynikających z długów, zarówno zabezpieczonych, jak i nie zabezpieczonych prawem zastawu hipotecznego lub prawem udziału w zyskach dłużnika, a w szczególności dochody z pożyczek publicznych oraz dochody z obligacji lub skryptów dłużnych, włącznie z premiami i nagrodami mającymi związek z takimi skryptami dłużnymi, obligacjami lub pożyczkami. Certyfikat inwestycyjny emitowany przez Fundusz nie jest papierem wartościowym o charakterze dłużnym, nie jest również dokumentem potwierdzającym udzielenie pożyczki, jak też jakimkolwiek innym prawem, o którym mowa w przytoczonej regulacji. W konsekwencji Wnioskodawca uważa, że ewentualny dochód z Funduszu w związku z wypłatą dokonaną bez odkupywania certyfikatów nie będzie mieścił się w zakresie regulacji art. 11 Traktatu.
 10. Traktat nie odnosi się specyficznie do opodatkowania dochodów uzyskiwanych z funduszy inwestycyjnych, bez umarzania certyfikatów inwestycyjnych. W konsekwencji dochód Wnioskodawcy z tego tytułu powinien być opodatkowany zgodnie z art. 7 Traktatu (w świetle tego przepisu zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład) albo art. 22 ust. 1 Traktatu („Części dochodu osoby mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie, bez względu na to, skąd one pochodzą, które nie są objęte postanowieniami poprzednich artykułów niniejszej konwencji, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie”).
 11. Niezależnie od tego, czy przedmiotowe dochody powinny zostać ostatecznie uznane za zyski przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 7 Traktatu, czy też za inne dochody, o których mowa w art. 22 ust. 1 Traktatu, w obu tych przypadkach przychody podlegają opodatkowaniu w państwie rezydencji osiągającego przychód.
 12. Zatem, ponieważ Wnioskodawca w chwili dokonywania wypłat bez odkupywania certyfikatów, nie będzie posiadał w Polsce zakładu w rozumieniu Traktatu, przychody uzyskiwane z Funduszu, bez wykupu (umorzenia) certyfikatów inwestycyjnych nie będą podlegały w Polsce opodatkowaniu pdop na podstawie Traktatu. Ten rodzaj dochodu będzie opodatkowany wyłącznie w państwie rezydencji podatkowej Wnioskodawcy tj. w Luksemburgu.
 13. Powyższe stanowisko Wnioskodawcy potwierdzają organy podatkowe, w wydawanych interpretacjach indywidualnych. Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 5 marca 2010 r., sygn. IPPB3/423-937/09-2/PD uznał za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy zgodnie z którym: „analizowane dochody Spółki 1 oraz Spółki 2 (oba rodzaje omawianych wypłat zarówno za wykupem certyfikatów, jak i bez odkupywania certyfikatów przez fundusz - dop. Wnioskodawcy) nie będą podlegały w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym, albowiem zarówno Konwencja 1, jak i Konwencja 2 (odpowiednio umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Cyprem oraz Polską a Luksemburgiem - dop. Wnioskodawcy) pozwala na opodatkowanie tego rodzaju dochodów wyłącznie w państwie rezydencji podatkowej podatnika – tj. odpowiednio na Cyprze i w Luksemburgu”.
 14. Pogląd taki, na gruncie Traktatu, potwierdził także Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 16 listopada 2015 r., sygn. IPPB5/4510-934/15-2/MR. Ten sam organ podatkowy w interpretacji indywidualnej z 17 grudnia 2015 r., sygn. IPPB5/4510-1016/15-4/MR oraz interpretacji indywidualnej z 14 października 2015 r., sygn. IPPB5/4510-723/15-2/RS organ uznał za prawidłowe stanowisko, zgodnie z którym wypłaty z funduszu na rzecz rezydentów podatkowych Cypru, w tym wypłaty bez odkupywania certyfikatów, nie podlegają w Polsce opodatkowaniu pdop (regulacje umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Cyprem przewidują w tym zakresie analogiczne postanowienia co Traktat).

W związku z powyższym Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie prawidłowości swojego stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie opodatkowania w Polsce przychodów z tytułu wypłat bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych - jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, stwierdzić należy, że są one rozstrzygnięciami wydanymi w konkretnych sprawach, osadzonych w określonym stanie faktycznym i tylko do nich się odnoszących, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.