IPPB5/4510-498/16-2/JC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
1. Czy wynagrodzenie otrzymywane przez Inwestora od Funduszu w związku z wykupywaniem certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz będzie stanowiło zyski ze sprzedaży majątku, o których mowa w art. 13 ust. 5 UPO Polska-Luksemburg, i jako takie, nie będzie podlegało opodatkowaniu w Polsce?2. Czy Inwestor będzie zobowiązany do zapłaty CIT w Polsce z tytułu otrzymanego przez niego wynagrodzenia w związku z wykupywaniem certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 25 kwietnia 2016 r. (data wpływu 6 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia:

  • czy wynagrodzenie otrzymywane przez Inwestora od Funduszu w związku z wykupywaniem certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz będzie stanowiło zyski ze sprzedaży majątku, o których mowa w art. 13 ust. 5 Polsko-Luksemburskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, i jako takie, nie będzie podlegało opodatkowaniu w Polsce - jest prawidłowe,
  • czy Inwestor będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce z tytułu otrzymanego przez niego wynagrodzenia w związku z wykupywaniem certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia: czy wynagrodzenie otrzymywane przez Inwestora od Funduszu w związku z wykupywaniem certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz będzie stanowiło zyski ze sprzedaży majątku, o których mowa w art. 13 ust. 5 Polsko-Luksemburskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, i jako takie, nie będzie podlegało opodatkowaniu w Polsce, oraz czy Inwestor będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce z tytułu otrzymanego przez niego wynagrodzenia w związku z wykupywaniem certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

G S.àr.l. (dalej: „Wnioskodawca” lub „Inwestor”) jest spółką z siedzibą w Luksemburgu, utworzoną i działającą na podstawie prawa luksemburskiego. Inwestor jest rezydentem podatkowym Luksemburga i fakt ten może zostać potwierdzony poprzez certyfikat luksemburskiej rezydencji podatkowej, wystawiony przez właściwe władze w Luksemburgu. Działalność Inwestora nie jest i - zgodnie z założeniami poczynionymi na potrzeby niniejszego wniosku - nie będzie prowadzona poprzez położony w Polsce zakład, w rozumieniu ustawy o CIT oraz UPO Polska-Luksemburg.

Wnioskodawca zamierza nabywać certyfikaty inwestycyjne wyemitowane przez polski fundusz inwestycyjny zamknięty - M. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (dalej: „Fundusz”), zarejestrowany w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych, prowadzonym przez Wydział Cywilny Sądu Okręgowego. Fundusz został utworzony na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 157, ze zmianami, dalej: „ustawa o FI”).

Fundusz zamierza prowadzić działalność inwestycyjną na polskim rynku w ramach określonych ustawą o FI. W szczególności, Fundusz planuje nabywać udziały i akcje w spółkach polskich i zagranicznych posiadających pośrednio lub bezpośrednio nieruchomości położone w Polsce oraz inne aktywa wymienione w ustawie o FI.

Zgodnie ze statutem Funduszu oraz ustawą o FI, w trakcie prowadzonej przez Fundusz działalności, możliwe jest, że Fundusz będzie wykupywał certyfikaty inwestycyjne posiadane przez Inwestora, co będzie skutkowało umorzeniem tych certyfikatów inwestycyjnych oraz otrzymaniem przez Inwestora wynagrodzenia z tego tytułu (zgodnie ze statutem Funduszu oraz ustawą o FI).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy wynagrodzenie otrzymywane przez Inwestora od Funduszu w związku z wykupywaniem certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz będzie stanowiło zyski ze sprzedaży majątku, o których mowa w art. 13 ust. 5 UPO Polska-Luksemburg, i jako takie, nie będzie podlegało opodatkowaniu w Polsce?
  2. Czy Inwestor będzie zobowiązany do zapłaty CIT w Polsce z tytułu otrzymanego przez niego wynagrodzenia w związku z wykupywaniem certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz?

Zdaniem Wnioskodawcy.

  1. Otrzymywane przez Inwestora od Funduszu wynagrodzenie w związku z wykupywaniem certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz będzie stanowiło zyski ze sprzedaży majątku, o których mowa w art. 13 ust. 5 UPO Polska-Luksemburg, i jako takie, nie będzie podlegało opodatkowaniu w Polsce.
  2. Inwestor nie będzie zobowiązany do zapłaty CIT w Polsce z tytułu otrzymanego przez niego wynagrodzenia w związku z wykupywaniem certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Ad. 1 Klasyfikacja wynagrodzenia otrzymywanego przez Inwestora od Funduszu w związku z wykupywaniem certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz jako zysków ze sprzedaży majątku niepodlegających opodatkowaniu w Polsce

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o FI, fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest inwestowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego (a w przypadkach określonych w ustawie o FI, również niepublicznego) proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych. Zebrane środki mogą być inwestowane w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz inne prawa majątkowe określone w ustawie o FI.

Na podstawie art. 139 ustawy o FI, fundusz inwestycyjny zamknięty może wykupywać certyfikaty inwestycyjne, które wyemitował, jeżeli statut funduszu tak stanowi. Cena wykupu certyfikatu inwestycyjnego jest równa wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego, przypadającej na certyfikat inwestycyjny, według wyceny aktywów z dnia wykupu. Z chwilą wykupienia, certyfikaty inwestycyjne są umarzane z mocy prawa.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 851, ze zmianami, dalej: „ustawa o CIT”), podatnicy niemający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polski. Jednakże, na zakres dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce mają wpływ zawarte przez Polskę umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Konsekwentnie, w celu określenia, czy Polsce przysługuje prawo do opodatkowania danego dochodu należy ocenić jak dany dochód powinien być klasyfikowany w świetle umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. W analizowanym przypadku należy rozważyć kwestię, czy wynagrodzenie otrzymywane przez Inwestora od Funduszu w związku z wykupywaniem certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz powinno w świetle Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1996 r., Nr 110, poz. 527, ze zmianami wprowadzonymi protokołem sporządzonym w Luksemburgu dnia 7 czerwca 2012 r. (Dz. U. z 2013 r., Nr 964) - dalej: „UPO Polska-Luksemburg”) być klasyfikowane jako dywidendy, czy też jako inna kategoria dochodów, o których mowa w tej konwencji oraz czy taka kategoria dochodu będzie podlegała opodatkowaniu w Polsce.

Klasyfikacja wynagrodzenia otrzymywanego przez Inwestora w związku z wykupywaniem certyfikatów inwestycyjnych w świetle art. 10 UPO Polska-Luksemburg

Zgodnie z art. 10 ust. 3 UPO Polska-Luksemburg, określenie dywidendy oznacza dochód z akcji, akcji gratisowych lub prawa do pobierania korzyści, akcji w kopalnictwie, akcji członków założycieli lub innych praw, z wyjątkiem wierzytelności do udziału w zyskach, jak również dochód z innych praw spółki, które według prawa podatkowego państwa, w którym spółka wydzielająca dywidendy ma siedzibę, zrównane są z wpływami z akcji.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o CIT, dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są zrównane dywidendami, są opodatkowane podatkiem u źródła w Polsce, który - zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o CIT - jest pobierany przez płatnika podatku.

Zdaniem Wnioskodawcy, przychody uzyskane przez niego w związku z wykupywaniem certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz nie mieszczą się w zakresie żadnej z kategorii dochodów (przychodów) zrównanych z dochodem (przychodem) z dywidend, ani na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy o CIT ani też na podstawie przytoczonego powyżej postanowienia UPO Polska-Luksemburg.

Wynika to, przede wszystkim, z faktu, iż certyfikaty inwestycyjne emitowane przez Fundusz nie są ani udziałami ani akcjami. Zasadniczo, nie dają one praw do udziału w zyskach osiąganych z działalności funduszu inwestycyjnego, tak jak ma to miejsce w przypadku udziałów lub akcji (certyfikaty inwestycyjne uprawniają do otrzymania określonej kwoty będącej częścią wartości majątku Funduszu przypadającą na certyfikat).

Ponadto, omawiane wynagrodzenie nie stanowi dochodu (przychodu) z innych praw spółki, które według polskiego prawa podatkowego (ustawy o CIT) są zrównane z dochodem (przychodem) z akcji. Taka konkluzja wynika głównie z faktu, że ustawa o CIT (art. 16 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 16 ust. 7f ustawy o CIT) przewiduje możliwość rozpoznania kosztu podatkowego z tytułu wykupienia albo umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w funduszu inwestycyjnym zamkniętym. A zatem, odpowiadające im przychody osiągnięte przez inwestora funduszu inwestycyjnego zamkniętego podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, wynikających z ustawy o CIT (w przeciwieństwie do dywidend oraz zrównanych z nimi dochodów (przychodów) opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem u źródła, tj. bez prawa do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu).

A zatem - w ocenie Wnioskodawcy - wynagrodzenie otrzymywane przez Inwestora w związku z wykupywaniem certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz nie będzie stanowiło dywidendy, w świetle art. 10 UPO Polska-Luksemburg. W rezultacie, na Funduszu nie będzie ciążył obowiązek poboru i rozliczenia podatku u źródła z tego tytułu.

Stanowisko Wnioskodawcy w powyższym zakresie znajduje również poparcie w bieżącej praktyce władz skarbowych.

Przykładowo, w interpretacji indywidualnej z dnia 8 października 2014 r. (IPPB5/423-742/14-3/RS), interpretacji indywidualnej z dnia 14 lutego 2013 r. (sygn. IPPB5/423-1176/12-2/AJ), interpretacji indywidualnej z dnia 3 grudnia 2013 r. (sygn. IPPB5/423-785/13-2/AJ), czy też w interpretacjach indywidualnych z dnia 16 lipca 2015 r. (sygn. IPPB5/4510-532/15-2/AK i IPPB5/4510-533/15-2/AK) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdził, że wynagrodzenie uzyskane przez inwestora w związku z wykupywaniem certyfikatów inwestycyjnych przez fundusz nie będzie stanowiło dywidendy i - w związku z tym - na funduszu inwestycyjnym nie będzie ciążył obowiązek poboru i rozliczenia podatku u źródła.

Klasyfikacja otrzymywanego przez Inwestora wynagrodzenia w związku z wykupywaniem certyfikatów inwestycyjnych w świetle art. 13 UPO Polska-Luksemburg

Ponieważ w przedmiotowym przypadku Inwestor jest rezydentem podatkowym Luksemburga, jego działalność nie jest i nie będzie prowadzona poprzez położony w Polsce zakład - zdaniem Wnioskodawcy - jego dochód osiągnięty w związku wykupywaniem przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych będzie objęty zakresem art. 13 („Zyski ze sprzedaży majątku”) UPO Polska-Luksemburg, oraz - w zależności od jego klasyfikacji na podstawie tego artykułu (ust. 1-5) - będzie opodatkowany albo w Polsce albo w Luksemburgu.

Art. 13 UPO Polska-Luksemburg w ustępach 1-3 reguluje, które z umawiających się państw jest uprawnione do opodatkowania zysków ze sprzedaży majątku osiągniętych z przeniesienia własności majątku nieruchomego (nieruchomości) i majątku ruchomego, a zatem ustępy 1-3 nie znajdują zastosowania w omawianym przypadku.

Zgodnie z brzmieniem art. 13 ust. 4 UPO Polska-Luksemburg, zyski osiągane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym z umawiających się państw, z tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji), których wartość w więcej niż 50 procentach pochodzi bezpośrednio lub pośrednio z majątku nieruchomego położonego w drugim umawiającym się państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim państwie (tzw. „klauzula nieruchomościowa”).

Ponadto, na podstawie art. 13 ust. 5 UPO Polska-Luksemburg, zyski z tytułu przeniesienia własności jakiegokolwiek innego majątku, niż wymieniony w ustępach 1, 2, 3 i 4 art. 13 UPO Polska-Luksemburg podlegają opodatkowaniu wyłącznie w tym umawiającym się państwie, w którym przenoszący własność ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.

W świetle powyższego - zdaniem Wnioskodawcy - w celu rozstrzygnięcia, czy przedmiotowe wynagrodzenie będzie podlegało opodatkowaniu w Polsce, konieczna jest analiza, czy przychody Inwestora będą objęte zakresem tzw. „klauzuli nieruchomościowej”, na podstawie aktualnie obowiązującego brzmienia art. 13 ust. 4 UPO Polska-Luksemburg.

Zdaniem Wnioskodawcy, pomimo, że Fundusz będzie posiadał akcje w spółkach pośrednio posiadających nieruchomości położone w Polsce, wykupywanie certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz nie będzie objęte zakresem tzw. „klauzuli nieruchomościowej”, na podstawie aktualnie obowiązującego brzmienia art. 13 ust. 4 UPO Polska-Luksemburg.

Powyższa konkluzja Wnioskodawcy wynika przede wszystkim z faktu, iż certyfikaty inwestycyjne emitowane przez Fundusz nie są ani udziałami ani akcjami.

UPO Polska-Luksemburg nie definiuje pojęć udziałów i akcji. A zatem, w ocenie Wnioskodawcy, definicje udziałów i akcji powinny zostać zaczerpnięte z polskich regulacji wewnętrznych. Z regulacji tych wynika natomiast, że zarówno udziały, jak i akcje, dają prawo do udziału w zyskach z działalności spółki. Natomiast, certyfikaty inwestycyjne zostały osobno zdefiniowane, jako odrębna kategoria papierów wartościowych w ustawie o FI. Mianowicie, certyfikaty inwestycyjne reprezentują określone prawa majątkowe inwestorów, które - z uwagi na swoją funkcję ekonomiczną - mają odmienny charakter niż prawa z akcji lub udziałów w spółkach. W odróżnieniu od udziałów czy akcji, certyfikaty inwestycyjne uprawniają uczestnika funduszu inwestycyjnego zamkniętego do otrzymania określonej kwoty będącej przypadającą na niego częścią wartości majątku funduszu inwestycyjnego. Z perspektywy uczestnika, fundusz inwestycyjny jest bowiem formą zbiorowego lokowania środków pieniężnych, a nie formą prowadzenia działalności gospodarczej. Z punktu widzenia inwestora, istotna jest przede wszystkim aktualna wartość majątku funduszu inwestycyjnego. A zatem, w ocenie Wnioskodawcy, certyfikaty inwestycyjne nie dają więc prawa do udziału w zyskach osiąganych z działalności funduszu inwestycyjnego, tak jak ma to miejsce w odniesieniu do udziałów lub akcji.

Mając powyższe na uwadze, Wnioskodawca uważa, że art. 13 ust. 4 UPO Polska-Luksemburg przewiduje wąski, zamknięty katalog kategorii dochodów podlegających opodatkowaniu w państwie, w którym położona jest nieruchomość. A mianowicie, odnosi się on wyłącznie do zysków z tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji). Tymczasem - dla porównania - niektóre inne zawarte przez Polskę umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania przewidują szerszy katalog kategorii dochodów, które podlegają opodatkowaniu w państwie, w którym położona jest nieruchomość. Przykładowo, umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawarta między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Islandii przewiduje, że przedmiotem opodatkowania w państwie, w którym położona jest nieruchomość są „zyski z przeniesienia: (a) tytułu własności udziałów w kapitale zakładowym spółki, której mienie składa się głównie z majątku nieruchomego, położonego w Umawiającym się Państwie, i (b) udziałów w spółce osobowej, mieniu powierniczym, lub majątku, których mienie składa się głównie z majątku nieruchomego położonego w Umawiającym się Państwie. W rozumieniu niniejszego ustępu, określenie „majątek nieruchomy” obejmuje udziały w spółce, o której mowa pod literą a) lub udział w spółce osobowej, mieniu powierniczym lub mieniu, o których mowa pod literą b)”.

Do pewnego stopnia, podobny, szeroki katalog kategorii dochodów podlegających opodatkowaniu w państwie, w którym położona jest nieruchomość, znajduje się również w umowach w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawartych między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Republiką Kazachstanu oraz Ukrainą. Ponadto, umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawarta między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii (podobnie jak umowa z Irlandią) przewiduje, że: „Zyski osiągane z przeniesienia własności akcji, udziałów lub praw w spółce, w jakiejkolwiek innej osobie prawnej lub w spółce osobowej, której majątek składa się głównie z majątku nieruchomego położonego w Umawiającym się Państwie lub z praw wchodzących w skład tego majątku nieruchomego, lub z akcji spółki, której majątek składa się głównie z takiego majątku nieruchomego lub praw wchodzących w skład takiego majątku nieruchomego położonego w Umawiającym się Państwie mogą być opodatkowane w Państwie, w którym majątek nieruchomy jest położony, zgodnie z prawem tego Państwa. Takie zyski podlegają takim samym zasadom opodatkowania, jak zyski z przeniesienia własności majątku nieruchomego”.

Zdaniem Wnioskodawcy, gdyby więc intencją prawodawcy było objęcie przeniesienia własności certyfikatów inwestycyjnych w funduszu inwestycyjnym zakresem tzw. „klauzuli nieruchomościowej”, brzmienie takiej klauzuli zostałoby inaczej sformułowane w UPO Polska-Luksemburg, przewidując szerszy katalog kategorii dochodów opodatkowanych w państwie położenia nieruchomości.

Ponadto, na podstawie brzmienia art. 13 UPO Polska-Luksemburg („Zyski z przeniesienia własności majątku”) można wnioskować, że zyski z przeniesienia własności majątku są co do zasady, opodatkowane w państwie podmiotu przenoszącego własność (podczas gdy opodatkowanie takich zysków w drugim z umawiających się państw jest wyjątkiem). Mając na uwadze powyższe oraz zakaz stosowania wykładni rozszerzającej w prawie podatkowym oraz zakaz wykładni rozszerzającej wyjątków, omawiane wynagrodzenie otrzymywane przez luksemburskiego inwestora w polskim funduszu inwestycyjnym zamkniętym w związku z wykupywaniem przez fundusz certyfikatów inwestycyjnych nie powinno być - zdaniem Wnioskodawcy - opodatkowane w Polsce.

W tym miejscu należy zauważyć, że kwestia tego, czy wynagrodzenie otrzymywane przez luksemburskiego inwestora w polskim funduszu inwestycyjnym zamkniętym w związku z wykupywaniem certyfikatów inwestycyjnych przez fundusz może być objęte zakresem tak zwanej „klauzuli nieruchomościowej”, na podstawie aktualnie obowiązującego brzmienia UPO Polska-Luksemburg (mającej zastosowanie od 1 stycznia 2014 r.) było już przedmiotem interpretacji indywidualnych wydanych przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPB5/423-742/14-3/RS z dnia 8 października 2014 r., sygn. IPPB5/423-761/13-2/AJ z dnia 27 listopada 2013 r., czy też sygn. IPPB5/4510-532/15-2/AK i IPPB5/4510-533/15-2/AK z dnia 16 lipca 2015 r.). W powyższych interpretacjach, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdził prawidłowość stanowiska, że takie wynagrodzenie otrzymywane przez luksemburskiego inwestora nie stanowi zysków ze sprzedaży majątku, o których mowa w obecnym brzmieniu art. 13 ust. 4 UPO Polska-Luksemburg (mającym zastosowanie od 1 stycznia 2014).

Podsumowując, w ocenie Wnioskodawcy, pomimo, że Fundusz będzie posiadał akcje w spółkach pośrednio posiadających nieruchomości położone w Polsce (tj. akcje, których wartość pochodzi pośrednio z nieruchomości położonych w Polsce), wykupywanie certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz nie będzie objęte zakresem tzw. „klauzuli nieruchomościowej”, na podstawie art. 13 ust. 4 UPO Polska-Luksemburg, w brzmieniu mającym zastosowanie od 1 stycznia 2014 r. Konsekwentnie, zdaniem Wnioskodawcy, omawiane dochody osiągnięte przez Inwestora będą objęte zakresem art. 13 ust. 5 UPO Polska-Luksemburg i, jako takie, nie będą opodatkowane w Polsce.

Ad. 2 Brak obowiązku zapłaty CIT w Polsce

Jak wspomniano powyżej, zdaniem Wnioskodawcy, otrzymywane przez Inwestora wynagrodzenie w związku z wykupywaniem certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz nie stanowi dywidendy, w świetle art. 10 UPO Polska-Luksemburg. Ponadto, omawiane wynagrodzenie będzie stanowiło zyski ze sprzedaży majątku wymienione w art. 13 ust. 5 UPO Poiska-Luksemburg, które nie podlegają opodatkowaniu w Polsce.

Konsekwentnie, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że nie będzie on zobowiązany do zapłaty CIT w Polsce z tytułu otrzymanego przez niego wynagrodzenia w związku z wykupywaniem certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz.

Tytułem uzupełnienia, Wnioskodawca pragnie wskazać, iż prawidłowość jego stanowiska w zakresie braku opodatkowania podatkiem dochodowym w Polsce powyższego wynagrodzenia z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych przez polski fundusz inwestycyjny znajduje potwierdzenie w bieżącej praktyce władz skarbowych (m.in. interpretacje indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 8 października 2014 r., sygn. IPPB5/423-742/14-3/RS, z dnia 27 listopada 2013 r., sygn. IPPB5/423-761/13-2/AJ, z dnia 12 grudnia 2013 r., sygn. IPPB5/423-845/13-7/AJ, czy też z dnia 16 lipca 2015 r., sygn. IPPB5/4510-532/15-2/AK i IPPB5/4510-533/15-2/AK).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie ustalenia:
  • czy wynagrodzenie otrzymywane przez Inwestora od Funduszu w związku z wykupywaniem certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz będzie stanowiło zyski ze sprzedaży majątku, o których mowa w art. 13 ust. 5 Polsko-Luksemburskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, i jako takie, nie będzie podlegało opodatkowaniu w Polsce - jest prawidłowe,
  • czy Inwestor będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce z tytułu otrzymanego przez niego wynagrodzenia w związku z wykupywaniem certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz - jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnosząc się do argumentacji Wnioskodawcy opartej na treści wskazanych interpretacji w uzasadnieniu własnego stanowiska, należy stwierdzić, że interpretacje te co do zasady wiążą w sprawie, w której zostały wydane i nie są źródłem prawa powszechnie obowiązującego. Tym samym nie stanowią podstawy prawnej przy wydawaniu interpretacji.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.