IPPB5/4510-1019/15-4/MR | Interpretacja indywidualna

Czy uzyskiwane przez Wnioskodawcę przychody z odpłatnego zbycia na rzecz osób trzecich certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez Fundusz podlegają w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
IPPB5/4510-1019/15-4/MRinterpretacja indywidualna
 1. certyfikat inwestycyjny
 2. fundusz inwestycyjny
 3. podatek
 4. płatnik
 5. źródło
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Pobór podatku -> Osoby prawne jako płatnicy
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Udziały w zyskach
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 28 października 2015 r. (data wpływu 02 listopada 2015 r.) uzupełniony pismem z dnia 10 grudnia 2015 r. (data wpływu 14 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania w Polsce przychodów z odpłatnego zbycia na rzecz osób trzecich certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez Fundusz - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 02 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania w Polsce przychodów z odpłatnego zbycia na rzecz osób trzecich certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez Fundusz.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.
 1. Wnioskodawca jest cypryjskim rezydentem podatkowym, spółką kapitałową. Forma prawna Wnioskodawcy (Ltd) jest odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 2. Wnioskodawca przystąpił do polskiego funduszu inwestycyjnego zamkniętego (dalej: Fundusz), poprzez nabycie certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez ten Fundusz. Fundusz został utworzony na podstawie ustawy z 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 157 ze zm.) (dalej: ustawa o funduszach). Fundusz jest polskim rezydentem podatkowym, podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: pdop). Certyfikaty inwestycyjne reprezentują prawa majątkowe uczestników funduszu oraz mają charakter papierów wartościowych.
 3. Zgodnie ze statutem Funduszu, będzie on mógł lokować swoje aktywa w:
  1. papierach wartościowych,
  2. wierzytelnościach,
  3. udziałach w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością,
  4. instrumentach rynku pieniężnego,
  5. walutach
   - pod warunkiem, że są zbywalne, oraz w:
  6. prawach własności lub współwłasności:
   1. nieruchomości gruntowych w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami,
   2. budynków i lokali stanowiących odrębne nieruchomości,
  7. prawach użytkowania wieczystego,
  8. depozytach.
 4. Wnioskodawca będzie mógł uzyskiwać przychody z odpłatnego zbycia (np. w drodze sprzedaży lub zamiany) certyfikatów inwestycyjnych na rzecz osób trzecich.
 5. Wnioskodawca nie prowadzi w Polsce działalności związanej z inwestycjami w Fundusz poprzez położony tu zakład, któremu można byłoby przypisać dochody z inwestycji w Fundusz.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy uzyskiwane przez Wnioskodawcę przychody z odpłatnego zbycia na rzecz osób trzecich certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez Fundusz podlegają w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy,

 1. W ocenie Wnioskodawcy przychody z odpłatnego zbycia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu na rzecz osób trzecich, nie będą podlegały w Polsce opodatkowaniu pdop.
 2. Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. z 2014 r. Dz. U. poz. 851 ze zm., dalej: updop), podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przedmiotowej sprawie dodatkowo zastosowanie znajdzie Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Luksemburgu dnia 4 czerwca 1992 r. (t.j. Dz. U. z 2012 r. nr 117, poz. 1383 ze zm. dalej: Traktat).
 3. Traktat nie zawiera bezpośrednich regulacji dotyczących opodatkowania dochodu ze zbycia certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych. Należy więc ustalić, do jakiej kategorii dochodów na gruncie Traktatu powinno być zakwalifikowane wynagrodzenie z ww. tytułu.
 4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Traktatu, zyski osiągnięte przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie z przeniesienia własności majątku nieruchomego, o którym mowa w artykule 6, a położonego w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie. Art. 13 ust. 2 Traktatu wskazuje, że zyski z przeniesienia tytułu własności majątku ruchomego stanowiącego cześć majątku zakładu, który przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa posiada w drugim Umawiającym się Państwie, albo z przeniesienia własności majątku ruchomego należącego do stałej placówki, którą osoba zamieszkała w Umawiającym się Państwie posiada w drugim Umawiającym się Państwie dla wykonywania wolnego zawodu, łącznie z zyskami uzyskanymi z przeniesienia własności takiego zakładu (odrębnie albo razem z całym przedsiębiorstwem) lub takiej stałej placówki, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie. Art. 13 ust. 3 Traktatu wskazuje, zyski osiągnięte z przeniesienia tytułu własności statków, samolotów lub pojazdów drogowych podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym mieści się siedziba prawna przedsiębiorstwa. Zyski z przeniesienia tytułu własności majątku, inne niż wymienione w ustępach 1, 2 i 3 niniejszego artykułu, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym przenoszący tytuł własności ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.
 5. Zdaniem Wnioskodawcy przychody z odpłatnego zbycia certyfikatów inwestycyjnych opodatkowane są zgodnie z art. 13 ust. 4 Traktatu (który stanowi, że zyski z przeniesienia tytułu własności jakiegokolwiek innego majątku, niż wymieniony w ustępach 1, 2, i 3 art. 13, podlegają opodatkowaniu wyłącznie w tym Państwie, w którym przenoszący tytuł własności ma miejsce zamieszkania lub siedzibę) lub zgodnie z art. 7 Traktatu (w świetle tego przepisu zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład).
 6. W konsekwencji ewentualny dochód Wnioskodawcy z odpłatnego zbycia na rzecz podmiotów trzecich certyfikatów wyemitowanych przez Fundusz, nie będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce, lecz na Cyprze.
 7. Niezależnie od tego, czy przedmiotowe dochody powinny zostać ostatecznie uznane za zyski ze sprzedaży majątku w rozumieniu art. 13 ust. 5 Traktatu, czy też za zyski przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 7 Traktatu, w obu tych przypadkach Traktat pozwala na opodatkowanie dochodów wyłącznie przez państwo rezydencji podatkowej osiągającego dochód.
 8. Biorąc pod uwagę, że Wnioskodawca - rezydent podatkowy Cypru - w dacie odpłatnego zbycia certyfikatów inwestycyjnych nie będzie posiadał w Polsce zakładu w rozumieniu Traktatu, któremu będzie możliwe przypisanie dochodów związanych z inwestycjami w Fundusz, należy uznać, że przychody Wnioskodawcy z odpłatnego zbycia certyfikatów nie będą podlegały w Polsce opodatkowaniu pdop. Na podstawie Traktatu ten rodzaj dochodu będzie opodatkowany wyłącznie w państwie rezydencji podatkowej Wnioskodawcy, tj. na Cyprze.
 9. Podobnie wnioski wynikają również z interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczących zbycia certyfikatów na rzecz Funduszu w celu umorzenia. Wskazać można przykładowo:
  • interpretację o sygn. IPPB5/423-449/12-2/AS, którą wydał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej w dniu 21 sierpnia 2012 r., opiewającą prawie o ten sam stan faktyczny,
  • interpretację o sygn. IPPB5/423-120/13-2/AJ, którą wydał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 8 maja 2013 r.,
  • stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 5 marca 2010 r., sygn. IPPB3/423-938/09-2/PD: „Należy podkreślić, iż niezależnie od tego czy w ostatecznym rezultacie przedmiotowe dochody (tj. dochody ze sprzedaży certyfikatów inwestycyjnych w zamkniętym funduszu inwestycyjnym z siedzibą w Polsce - przypis własny Wnioskodawcy) powinny zostać uznane za zyski ze sprzedaży majątku w rozumieniu art. 13 ust. 4 Konwencji, czy też za zyski przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 7 Konwencji, w obu tych przypadkach skutki podatkowe będą identyczne. Konwencja pozwala bowiem na opodatkowanie obu rodzajów przychodów wyłącznie przez umawiające się państwo, w którym podmiot osiągający dochód jest rezydentem podatkowym. Zatem, biorąc także pod uwagę, że Spółka nie posiada i nie będzie w przyszłości posiadać w Polsce zakładu w rozumieniu Konwencji, dochody Spółki z odpłatnego zbycia certyfikatów inwestycyjnych nie będą podlegały w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym, albowiem Konwencja pozwala na opodatkowanie tego rodzaju dochodów wyłącznie w państwie rezydencji podatkowej Spółki - tj. na Cyprze”.

W związku z powyższym uzasadnione jest stanowisko, że uzyskiwane przez Wnioskodawcę przychody z odpłatnego zbycia na rzecz osób trzecich certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez Fundusz nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, stwierdzić należy, że są one rozstrzygnięciami wydanymi w konkretnych sprawach, osadzonych w określonym stanie faktycznym i tylko do nich się odnoszących, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.