IPPB5/423-853/14-2/JC | Interpretacja indywidualna

Czy na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek poboru podatku u źródła z tytułu wypłat dochodów Funduszu dokonywanych na rzecz Inwestora bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Funduszu?
IPPB5/423-853/14-2/JCinterpretacja indywidualna
  1. Cypr
  2. certyfikat inwestycyjny
  3. fundusz inwestycyjny
  4. podatek
  5. podatek pobierany u źródła
  6. płatnik
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Pobór podatku -> Osoby prawne jako płatnicy
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Udziały w zyskach
  3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 5 września 2014 r. (data wpływu 5 września 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek poboru podatku u źródła z tytułu wypłat dochodów Funduszu dokonywanych na rzecz Inwestora bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Funduszu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek poboru podatku u źródła z tytułu wypłat dochodów Funduszu dokonywanych na rzecz Inwestora bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Funduszu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dalej: „Wnioskodawca” lub „Fundusz”), wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych, prowadzonego przez Sąd Okręgowy Wydział Cywilny, jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym działającym na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 146, poz. 1546 ze zm., dalej: „ustawa o FI”). Zgodnie ze statutem Funduszu oraz ustawą o FI, organem upoważnionym do reprezentacji Funduszu w stosunkach z osobami trzecimi jest spółka zarządzająca funduszem inwestycyjnym - C.

Fundusz inwestuje środki zgromadzone od inwestorów w akcje i udziały spółek z rynku nieruchomości (w tym w szczególności spółek posiadających nieruchomości położone w Polsce), a także inne aktywa przewidziane w ustawie o FI. Obecnie Fundusz posiada jednego inwestora, będącego spółką kapitałową posiadającą osobowość prawną z siedzibą na Cyprze - G. (dalej: „Inwestor”).

Inwestor jest rezydentem podatkowym Cypru i fakt ten może zostać potwierdzony poprzez certyfikat cypryjskiej rezydencji podatkowej, wystawiony przez właściwe władze na Cyprze.

Działalność Inwestora nie jest i nie będzie prowadzona poprzez położony w Polsce zakład w rozumieniu ustawy o CIT oraz UPO Polska-Cypr.

Zgodnie ze statutem Funduszu i ustawą o FI, podczas prowadzonej przez Fundusz działalności możliwe jest, że Fundusz będzie wypłacał dochód osiągnięty w ramach prowadzonej działalności na rzecz Inwestora bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek poboru podatku u źródła z tytułu wypłat dochodów Funduszu dokonywanych na rzecz Inwestora bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Funduszu...

Zdaniem Wnioskodawcy, na Funduszu nie będzie ciążył obowiązek poboru podatku u źródła z tytułu wypłat dochodów Funduszu dokonywanych na rzecz Inwestora bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Funduszu.

Wypłaty dochodów Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych podlegają bowiem opodatkowaniu na zasadach ogólnych zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 ze zmianami) – zwanej dalej: „ustawą o CIT”, w związku z czym nie stanowią dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o CIT, ani dywidend, o których mowa w art. 10 ust. 3 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1993 r., Nr 117, poz. 523 ze zm.) - zwanej dalej: „UPO Polska-Cypr”.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o FI, fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego - a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego - proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych. Ponadto, wyłącznym przedmiotem działalności funduszy inwestycyjnych zamkniętych jest lokowanie zebranych środków w określone w ustawie o FI papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego lub inne prawa majątkowe.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 1 oraz art. 22a ustawy o CIT, osoby prawne dokonujące wypłat należności z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, obowiązane są do poboru i odprowadzenia podatku u źródła na rachunek właściwego urzędu skarbowego. W świetle powyższego, gdyby przychody Inwestora z tytułu wypłaty na jego rzecz dochodów Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych stanowiły dochody z tytułu dywidendy lub inne dochody (przychody) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, Fundusz byłby - jako płatnik - zobowiązany do poboru podatku u źródła z tytułu tych wypłat.

Zatem, w celu rozstrzygnięcia, czy Fundusz będzie zobowiązany do poboru podatku u źródła z tytułu przedmiotowych płatności dokonywanych na rzecz Inwestora, wymagana jest analiza, czy wypłaty na rzecz Inwestora stanowią dywidendy lub inne dochody (przychody) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w świetle przepisów ustawy o CIT, a także postanowień UPO Polska-Cypr.

Klasyfikacja przychodów Inwestora z tytułu wypłat dochodów Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych w świetle ustawy o CIT

W celu określenia skutków podatkowych wypłaty dochodów funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych należy w pierwszej kolejności rozstrzygnąć, czy takie wypłaty należy kwalifikować jako przychody opodatkowane na zasadach ogólnych przewidzianych ustawą o CIT, czy też jako dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, zasadniczo podlegające zryczałtowanemu podatkowi CIT pobieranemu u źródła.

W tym miejscu należy zauważyć, że zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o CIT, dochodem (przychodem) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b ustawy o CIT, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji).

Natomiast, wzmiankowany wyżej art. 12 ust. 1 pkt 4a ustawy o CIT stanowi, że przychodami są otrzymane przez uczestnika dochody funduszu, w przypadku gdy statut przewiduje wypłacanie tych dochodów bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, z analizy przytoczonych powyżej przepisów wynika, że uzyskane przez uczestników funduszu inwestycyjnego (w tym Inwestora) wypłaty z tytułu dochodów funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych nie stanowią dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o CIT, lecz przychody opodatkowane na zasadach ogólnych.

Mianowicie, należy zauważyć, że art. 10 ust. 1 ustawy o CIT stwierdza, że dochodami (przychodami) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a, który reguluje opodatkowanie dochodów otrzymanych przez uczestnika funduszu inwestycyjnego bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych. Takie sformułowanie przepisu art. 10 ust. 1 wskazuje, zdaniem Wnioskodawcy, że przychody wymienione w art. 12 ust. 1 pkt 4a zostały wyłączone przez ustawodawcę z kategorii dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Konsekwentnie, przychody wymienione w art. 12 ust. 1 pkt 4a, czyli przedmiotowe przychody z tytułu wypłat przez Fundusz dochodów bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych, nie stanowią dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, zaprezentowane powyżej argumenty przemawiają za uznaniem, że przedmiotowe wypłaty na rzecz Inwestora są przychodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych, a nie stanowią dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Powyższa konkluzja znajduje również oparcie w indywidualnych interpretacjach wydawanych przez organy podatkowe w zbliżonych stanach faktycznych, np. interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-845/13-8/AJ z dnia 12 grudnia 2013 r., interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-796/13-2/AJ z dnia 3 grudnia 2013 r., interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-481/13-2/AJ z dnia 28 sierpnia 2013 r., interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-120/13-2/AJ z dnia 8 maja 2013 r., interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-1215/12-2/AS z dnia 6 marca 2013 r., interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-727/12-4/AS z dnia 23 listopada 2012 r., interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-692/12-3/AS z dnia 19 października 2012 r. czy też interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-388/12-2/AS z dnia 3 sierpnia 2012 r.

Podobne konkluzje wynikają także z innych interpretacji indywidualnych wydanych przez organy podatkowe np. interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-877/10-2/AJ z dnia 7 lutego 2011 r., interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-876/10-2/AJ z dnia 7 lutego 2011 r., interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-761/10-2/AJ z dnia 14 stycznia 2011 r., interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-482/10-2/AJ z dnia 12 października 2010 r., interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-490/10-4/AJ z dnia 13 września 2010 r., interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-611/09-2/PS z dnia 10 grudnia 2009 r. oraz przykładowo interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB3/423-563/09-2/PD z dnia 19 listopada 2009 r.

Opodatkowanie wypłat dochodów funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych w świetle UPO Polska-Cypr

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o CIT, podatnicy niemający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Polski. Jednakże, na zakres dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce mają wpływ zawarte przez Polskę umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

Konsekwentnie, określenie, czy Polsce przysługuje prawo do opodatkowania danego dochodu wymaga przyporządkowania takiego dochodu do kategorii określonych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.

W szczególności należy rozważyć kwestię, czy wypłacone Inwestorowi dochody Funduszu będą w świetle UPO Polska-Cypr klasyfikowane jako dywidendy, czy też należy je zakwalifikować do innej kategorii dochodów, o których mowa w tej umowie.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na charakter certyfikatów inwestycyjnych. Mianowicie, zgodnie z polskim prawem, certyfikaty inwestycyjne to papiery wartościowe emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte, czyli osoby prawne, których wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych publicznie lub niepublicznie od uczestników funduszu w określone w ustawie o funduszach inwestycyjnych papiery wartościowe i inne prawa majątkowe.

Certyfikaty inwestycyjne nie są ani udziałami, ani akcjami spółek kapitałowych. Natomiast, reprezentują one określone prawa majątkowe uczestników przewidziane ustawą o FI oraz statutem danego funduszu mające odmienny charakter niż prawa z akcji lub udziałów, co wynika z innej funkcji ekonomicznej, jaką te certyfikaty inwestycyjne pełnią. W odróżnieniu od udziałów czy akcji, certyfikaty inwestycyjne uprawniają uczestnika funduszu inwestycyjnego zamkniętego do otrzymania określonej kwoty będącej przypadającą na niego częścią wartości majątku funduszu inwestycyjnego. Z perspektywy uczestnika, fundusz inwestycyjny jest bowiem formą zbiorowego lokowania środków pieniężnych, a nie formą prowadzenia działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 10 ust. 3 UPO Polska-Cypr, określenie dywidendy oznacza dochód z akcji lub innych praw związanych z udziałem w zyskach i nie odnoszących się do roszczeń z tytułu wierzytelności, jak również dochody z innych udziałów w spółce, które są traktowane w ten sam sposób, jak dochód z akcji, zgodnie z ustawodawstwem podatkowym państwa, w którym spółka dokonująca jego podziału ma siedzibę.

Zdaniem Wnioskodawcy, wypłaty na rzecz Inwestora dochodów Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych nie mieszczą się w zakresie żadnej z wymienionych we wzmiankowanym przepisie kategorii dochodów traktowanych jako dywidendy. Ponadto, skoro - w świetle przepisów ustawy o CIT - wypłaty te nie są traktowane jako dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, to nie stanowią również innych dochodów, które według prawa polskiego są pod względem podatkowym traktowane jak dochód z akcji.

Konsekwentnie, wypłaty dochodów Funduszu na rzecz Inwestora bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych nie stanowią dywidend w rozumieniu powyższych postanowień UPO Polska-Cypr.

Natomiast, zdaniem Wnioskodawcy, w świetle UPO Polska-Cypr powyższe wypłaty powinny być klasyfikowane albo jako zyski przedsiębiorstw, o których mowa w art. 7 UPO Polska-Cypr, albo jako inne dochody, o których mowa w art. 22 UPO Polska-Cypr.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 UPO Polska-Cypr, zyski przedsiębiorstwa umawiającego się państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą w drugim umawiającym się państwie przez położony tam zakład. Zatem zyski przedsiębiorstwa cypryjskiego są opodatkowane wyłącznie na Cyprze, o ile to przedsiębiorstwo nie prowadzi w Polsce działalności poprzez położony w Polsce zakład. Ponieważ Inwestor nie będzie prowadził działalności poprzez położony w Polsce zakład, w przypadku kwalifikacji dochodów Funduszu wypłacanych Inwestorowi bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych jako zysków przedsiębiorstw - wypłaty te nie będą podlegały opodatkowaniu w Polsce.

Natomiast, zgodnie z art. 22 ust. 1 UPO Polska-Cypr, części dochodu osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w umawiającym się państwie (tj. dochody, które nie mieszczą się w ramach żadnej innej kategorii dochodów wymienionej w UPO), bez względu na to skąd pochodzą, podlegają opodatkowaniu tylko w państwie siedziby.

Dochody takie mogłyby ewentualnie być opodatkowane w państwie źródła dochodu (w tym przypadku, w Polsce), gdyby osoba osiągająca takie dochody prowadziła w tym państwie działalność gospodarczą poprzez zakład w nim położony. Ponieważ - jak wspomniano wyżej - Inwestor nie prowadzi i nie będzie prowadził działalności poprzez zakład położony w Polsce, również w przypadku klasyfikacji wypłat dochodów Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych jako innych dochodów, nie będą one podlegały opodatkowaniu w Polsce.

Stanowisko, że tego rodzaju dochody nie podlegają opodatkowaniu w Polsce zostało również wyrażone w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-796/13-2/AJ z dnia 3 grudnia 2013 r., interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-785/13-2/AJ z dnia 3 grudnia 2013 r., interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-744/13-2/IŚ z dnia 3 grudnia 2013 r., interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-481/13-2/AJ z dnia 28 sierpnia 2013 r., interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-120/13-2/AJ z dnia 8 maja 2013 r., interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-603/12-3/AS z dnia 10 października 2012 r., interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-388/12-2/AS z dnia 3 sierpnia 2012 r., interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB3/423-563/09-2/PD z dnia 19 listopada 2009 r. oraz w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-490/10-4/AJ z dnia 13 września 2010, a także w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-877/10-2/AJ z dnia 7 lutego 2011 r., interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-876/10-2/AJ z dnia 7 lutego 2011 r., interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-761/10-2/AJ z dnia 14 stycznia 2011 r., interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-482/10-2/AJ z dnia 12 października 2010 r., interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-611/09-2/PS z dnia 10 grudnia 2009 r.

Podsumowując swoje stanowisko Wnioskodawca wskazał, że przedmiotowe przychody nie stanowią dywidend ani innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w świetle ustawy o CIT, jak też postanowień UPO Polska-Cypr, a ponadto zgodnie z tą umową stanowią dochody niepodlegające opodatkowaniu w Polsce.

W świetle powyższego, w przypadku wypłat dochodów Funduszu na rzecz Inwestora bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych, na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek poboru podatku u źródła z tytułu tych płatności.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie zauważyć należy, że niniejsza interpretacja oparta została na przepisach ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.).

Odnosząc się do argumentacji Wnioskodawcy opartej na treści wskazanych interpretacji w uzasadnieniu własnego stanowiska, należy stwierdzić, że interpretacje te co do zasady wiążą w sprawie, w której zostały wydane i nie są źródłem prawa powszechnie obowiązującego. Tym samym nie stanowią podstawy prawnej przy wydawaniu interpretacji.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.