IPPB5/423-852/14-2/JC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek poboru podatku u źródła z tytułu wypłat dokonywanych na rzecz Inwestora w związku z wykupywaniem od niego certyfikatów inwestycyjnych Funduszu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 5 września 2014 r. (data wpływu 5 września 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek poboru podatku u źródła z tytułu wypłat dokonywanych na rzecz Inwestora w związku z wykupywaniem od niego certyfikatów inwestycyjnych Funduszu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek poboru podatku u źródła z tytułu wypłat dokonywanych na rzecz Inwestora w związku z wykupywaniem od niego certyfikatów inwestycyjnych Funduszu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dalej: „Wnioskodawca” lub „Fundusz”), wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych, prowadzonego przez Sąd Okręgowy Wydział Cywilny, Rejestrowy pod numerem , jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym działającym na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 146, poz. 1546 ze zm., dalej: „ustawa o FI”). Zgodnie ze statutem Funduszu oraz ustawą o FI, organem upoważnionym do reprezentacji Funduszu w stosunkach z osobami trzecimi jest spółka zarządzająca funduszem inwestycyjnym - Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Fundusz inwestuje środki zgromadzone od inwestorów w akcje i udziały spółek z rynku nieruchomości (w tym w szczególności spółek posiadających nieruchomości położone w Polsce), a także inne aktywa przewidziane w ustawie o FI. Obecnie Fundusz posiada jednego inwestora, będącego spółką kapitałową posiadającą osobowość prawną z siedzibą na Cyprze - GH Limited (dalej: „Inwestor”).

Inwestor jest rezydentem podatkowym Cypru i fakt ten może zostać potwierdzony poprzez certyfikat cypryjskiej rezydencji podatkowej, wystawiony przez właściwe władze na Cyprze.

Działalność Inwestora nie jest i nie będzie prowadzona poprzez położony w Polsce zakład w rozumieniu ustawy o CIT oraz UPO Polska-Cypr.

Zgodnie ze statutem Funduszu, w trakcie prowadzonej przez Fundusz działalności będzie on wykupywał od Inwestora posiadane przez niego certyfikaty inwestycyjne w Funduszu, w związku z czym Inwestor będzie otrzymywać płatności z tego tytułu zgodnie ze statutem Funduszu oraz ustawą o FI.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek poboru podatku u źródła z tytułu wypłat dokonywanych na rzecz Inwestora w związku z wykupywaniem od niego certyfikatów inwestycyjnych Funduszu...

Zdaniem Wnioskodawcy, na Funduszu nie będzie ciążył obowiązek poboru podatku u źródła z tytułu wypłat dokonywanych na rzecz Inwestora w związku z wykupywaniem od niego certyfikatów inwestycyjnych Funduszu.

Wypłaty na rzecz Inwestora związane z wykupywaniem od niego certyfikatów inwestycyjnych w Funduszu powinny być bowiem klasyfikowane jako przychody opodatkowane na zasadach ogólnych (zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 ze zmianami) – zwanej dalej: „ustawą o CIT”), a nie jako dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o CIT, ani dywidend w myśl art. 10 ust. 3 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1993 r., Nr 117, poz. 523 ze zm.) - zwanej dalej: „UPO Polska-Cypr”.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o FI, fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych. Ponadto, wyłącznym przedmiotem działalności funduszy inwestycyjnych zamkniętych jest lokowanie zebranych środków w określone w ustawie o FI papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego lub inne prawa majątkowe.

Na podstawie art. 139 ustawy o FI, fundusz inwestycyjny zamknięty może wykupywać certyfikaty inwestycyjne, które wyemitował, jeżeli statut funduszu tak stanowi. Cena wykupu certyfikatu inwestycyjnego jest równa wartości aktywów netto funduszu, przypadającej na certyfikat inwestycyjny, według wyceny aktywów z dnia wykupu. Z chwilą wykupienia przez fundusz inwestycyjny zamknięty certyfikaty inwestycyjne są umarzane z mocy prawa.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 1 oraz art. 22a ustawy o CIT, osoby prawne dokonujące wypłat należności z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, obowiązane są do poboru i odprowadzenia podatku u źródła na rachunek właściwego urzędu skarbowego. W świetle powyższego, gdyby wypłaty związane z wykupieniem certyfikatów inwestycyjnych stanowiły dochody z tytułu dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, Fundusz byłby - jako płatnik - zobowiązany do poboru podatku u źródła z tego tytułu.

Zatem, rozstrzygnięcie, czy na Funduszu będzie ciążył obowiązek poboru podatku u źródła z tytułu przedmiotowych wypłat na rzecz Inwestora wymaga analizy, czy wypłaty na rzecz Inwestora stanowią dywidendy lub inne dochody (przychody) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w świetle przepisów ustawy o CIT, a także postanowień UPO Polska-Cypr.

Klasyfikacja przychodów Inwestora funduszu inwestycyjnego zamkniętego z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych w świetle ustawy o CIT

W celu określenia skutków podatkowych występujących po stronie uczestnika otrzymującego przychody wynikające z wykupywania przez fundusz inwestycyjny zamknięty certyfikatów inwestycyjnych należy w pierwszej kolejności rozstrzygnąć, czy takie wypłaty należy kwalifikować jako przychody opodatkowane na zasadach ogólnych przewidzianych ustawą o CIT, czy też jako dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, zasadniczo podlegające zryczałtowanemu podatkowi CIT pobieranemu u źródła.

W tym miejscu należy zauważyć, że zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o CIT, dochodem (przychodem) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b ustawy o CIT, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także dochód z umorzenia udziałów (akcji).

Należy zauważyć, że certyfikaty inwestycyjne nie stanowią udziałów ani akcji, a zatem przychody osiągnięte przez uczestnika funduszu inwestycyjnego zamkniętego w przypadku wykupu certyfikatów inwestycyjnych nie zostały wskazane wśród dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wskazanych w art. 10 ust. 1 ustawy o CIT.

Ponadto, należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT, wydatki na nabycie tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych stanowią koszt uzyskania przychodu (...) z tytułu (...) odkupienia tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych albo umorzenia jednostek uczestnictwa, tytułów uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych w funduszach kapitałowych. Równocześnie, Wnioskodawca zaznacza, że zgodnie z art. 16 ust. 7f ustawy o CIT, przez fundusze kapitałowe rozumie się fundusze inwestycyjne oraz fundusze zagraniczne, o których mowa w ustawie o FI.

W świetle powyższego, nie ulega wątpliwości, że w przypadku wykupienia certyfikatów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym zamkniętym przez ten fundusz, uczestnikowi przysługuje prawo do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu z tego tytułu.

Należy przy tym zauważyć, że rozpoznawanie kosztów związanych z uzyskaniem danego przychodu charakterystyczne jest dla tych przychodów, które opodatkowane są na zasadach ogólnych. W takim bowiem przypadku, opodatkowaniu podlega nadwyżka przychodów osiągniętych w ciągu roku podatkowego nad kosztami uzyskania tych przychodów.

Natomiast, w przypadku dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o CIT, przychody podlegają, co do zasady, opodatkowaniu w sposób zryczałtowany, tj. bez określania kosztów uzyskania przychodów (z wyjątkiem uprawnień do obniżenia przychodu, o których mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT).

Zatem, skoro - jak wspomniano powyżej - ustawa o CIT określa koszty uzyskania przychodów z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego, wskazuje to, że przychody osiągnięte przez uczestnika funduszu inwestycyjnego zamkniętego (np. Inwestora) z tytułu wykupu certyfikatów przez ten fundusz podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Zatem przychody te nie mogą stanowić dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, podlegających opodatkowaniu podatkiem zryczałtowanym, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o CIT.

Za taką klasyfikacją przychodów, tj. uznaniem, że są to przychody opodatkowane na zasadach ogólnych, a nie dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, przemawia również charakter tych dochodów.

Mianowicie, zgodnie z polskim prawem, certyfikaty inwestycyjne to papiery wartościowe emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte, czyli osoby prawne, których wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych publicznie lub niepublicznie od uczestników funduszu w określone w ustawie o FI papiery wartościowe i inne prawa majątkowe.

Certyfikaty inwestycyjne nie są ani udziałami, ani akcjami spółek kapitałowych. Natomiast, reprezentują one określone prawa majątkowe uczestników przewidziane ustawą o FI oraz statutem danego funduszu mające odmienny charakter niż prawa z akcji lub udziałów, co wynika z innej funkcji ekonomicznej, jaką te certyfikaty inwestycyjne pełnią. W odróżnieniu od udziałów czy akcji, certyfikaty inwestycyjne uprawniają do otrzymania określonej kwoty będącej przypadającą na niego częścią wartości majątku funduszu inwestycyjnego. Z perspektywy uczestnika, fundusz inwestycyjny jest formą zbiorowego lokowania środków pieniężnych, a nie formą prowadzenia działalności gospodarczej. Certyfikaty nie dają wiec uczestnikowi prawa do udziału w samych zyskach osiąganych z działalności funduszu inwestycyjnego, tak jak to ma miejsce w odniesieniu do akcji spółek akcyjnych lub udziałów spółek z ograniczona odpowiedzialnością. Z punktu widzenia uczestnika (np. Inwestora) istotna jest przed wszystkim aktualna wartość majątku funduszu inwestycyjnego.

Zdaniem Wnioskodawcy, zaprezentowane powyżej argumenty przemawiają za uznaniem, że przedmiotowe przychody Inwestora będącego uczestnikiem funduszu inwestycyjnego (związane z wykupywaniem przez fundusz inwestycyjnych certyfikatów inwestycyjnych) stanowią przychody opodatkowane na zasadach ogólnych, a nie stanowią dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Powyższa konkluzja znajduje również oparcie w indywidualnych interpretacjach wydawanych przez organy podatkowe w analogicznych przypadkach (por. interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-845/13-8/AJ z dnia 12 grudnia 2013 r., interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-796/13-2/AJ z dnia 3 grudnia 2013 r., interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-481/13-2/AJ z dnia 28 sierpnia 2013 r., interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-120/13-2/AJ z dnia 8 maja 2013 r., interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-1215/12-2/AS z dnia 6 marca 2013 r., interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-727/12-4/AS z dnia 23 listopada 2012 r., interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-692/12-3/AS z dnia 19 października 2012 r. czy też interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-388/12-2/AS z dnia 3 sierpnia 2012 r. Podobne konkluzje wynikają także z innych interpretacji indywidualnych wydanych przez organy podatkowe np. interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-877/10-2/AJ z dnia 7 lutego 2011 r., interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-876/10-2/AJ z dnia 7 lutego 2011 r., interpretacji indywidualnej wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-761/10-2/AJ z dnia 14 stycznia 2011 r., interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-482/10- 2/AJ z dnia 12 października 2010 r.).

Opodatkowanie przychodów z tytułu kwot wypłacanych Inwestorowi z tytułu wykupywania certyfikatów inwestycyjnych w świetle umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o CIT, podatnicy niemający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Polski. Jednakże, na zakres dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce mają wpływ zawarte przez Polskę umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

Konsekwentnie, określenie, czy Polsce przysługuje prawo do opodatkowania danego dochodu wymaga przyporządkowania takiego dochodu do kategorii określonych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.

W szczególności należy rozważyć kwestię, czy wypłacone Inwestorowi dochody Funduszu będą w świetle UPO Polska-Cypr klasyfikowane jako dywidendy, czy też należy je zakwalifikować do innej kategorii dochodów, o których mowa w tej umowie.

Zgodnie z art. 10 ust. 3 UPO Polska-Cypr, określenie dywidendy oznacza dochód z akcji lub innych praw związanych z udziałem w zyskach i nie odnoszących się do roszczeń z tytułu wierzytelności, jak również dochody z innych udziałów w spółce, które są traktowane w ten sam sposób, jak dochód z akcji, zgodnie z ustawodawstwem podatkowym państwa, w którym spółka dokonująca jego podziału ma siedzibę.

Zdaniem Wnioskodawcy, przychody osiągnięte przez Inwestora z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych nie mieszczą się w zakresie żadnej z wymienionych we wzmiankowanym przepisie kategorii dochodów traktowanych jako dywidendy. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez Fundusz nie są bowiem ani akcjami, ani udziałami. Natomiast, reprezentują one określone prawa majątkowe uczestników przewidziane ustawą o FI oraz statutem danego funduszu mające odmienny charakter niż prawa z akcji lub udziałów, co wynika z innej funkcji ekonomicznej, jaką te certyfikaty inwestycyjne pełnią. W odróżnieniu od udziałów czy akcji, certyfikaty inwestycyjne uprawniają uczestnika funduszu inwestycyjnego zamkniętego do otrzymania określonej kwoty będącej przypadającą na niego częścią wartości majątku funduszu inwestycyjnego. Z perspektywy uczestnika, fundusz inwestycyjny jest bowiem formą zbiorowego lokowania środków pieniężnych, a nie formą prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto, skoro - w świetle przepisów ustawy o CIT - przychody te nie są traktowane jako dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, to nie stanowią również innych dochodów, które według prawa polskiego są pod względem podatkowym traktowane jak dochód z akcji.

Konsekwentnie, przychody osiągane przez Inwestora z tytułu wykupywania przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych nie stanowią dywidend w rozumieniu postanowień UPO Polska-Cypr.

Natomiast, do powyższych dochodów zastosowanie znajdzie art. 13 ust. 4 UPO Polska-Cypr, zgodnie z którym zyski z przeniesienia własności majątku (za wyjątkiem majątku wymienionego w ust. 1-3 art. 13 UPO Polska-Cypr, które nie mają zastosowania w przedmiotowej sprawie) podlegają opodatkowaniu tylko w tym umawiającym się państwie, w którym przenoszący własność ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.

Skoro zaś w przedmiotowym przypadku Inwestor jest rezydentem podatkowym Cypru, to dochód z wykupienia certyfikatów inwestycyjnych powinien podlegać opodatkowaniu wyłącznie na Cyprze, zatem nie będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce.

Podsumowując swoje stanowisko Wnioskodawca wskazał, że przedmiotowe przychody nie stanowią dywidend ani innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w świetle ustawy o CIT, jak też postanowień UPO Polska-Cypr, w związku z czym stanowią dochody niepodlegające opodatkowaniu w Polsce. W świetle powyższych uwag, w przypadku wykupywania przez Wnioskodawcę certyfikatów inwestycyjnych od Inwestora nie wystąpi obowiązek poboru podatku u źródła.

Wnioskodawca zwrócił również uwagę, że powyższe stanowisko zgodne jest z interpretacjami wydawanymi przez organy podatkowe w analogicznych stanach faktycznych. Mianowicie, w interpretacji indywidualnej sygn. IPPB5/423-481/13-2/AJ z dnia 28 sierpnia 2013 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdził, że w przypadku wykupywania przez fundusz inwestycyjny zamknięty certyfikatów inwestycyjnych od cypryjskiej osoby prawnej, dochody osiągane przez spółkę cypryjską nie będą podlegały opodatkowaniu w Polsce, a na funduszu inwestycyjnym nie będzie ciążył obowiązek poboru podatku u źródła. Podobne wnioski wynikają również z innych interpretacji indywidualnych wydanych przez organy podatkowe, np. interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-796/13-2/AJ z dnia 3 grudnia 2013 r., interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-120/13-2/AJ z dnia 8 maja 2013 r., interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-782/12-7/AS z dnia 5 grudnia 2012 r., interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-124/12-3/AJ w dniu 11 maja 2012 r., interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-877/10-2/AJ w dniu 7 lutego 2011 r., interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-876/10-2/AJ w dniu 7 lutego 2011 r., interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-761/10-2/AJ w dniu 14 stycznia 2011 r., interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-749/10-2/AJ w dniu 4 stycznia 2011 r., interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach sygn. IBPBI/2/423-1130/10/BG w dniu 2 grudnia 2010 r., interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-564/10-2/AJ w dniu 5 listopada 2010 r., interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-482/10-2/AJ w dniu 12 października 2010 r., interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-611/09-2/PS w dniu 10 grudnia 2009 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie zauważyć należy, że niniejsza interpretacja oparta została na przepisach ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.).

Odnosząc się do argumentacji Wnioskodawcy opartej na treści wskazanych interpretacji w uzasadnieniu własnego stanowiska, należy stwierdzić, że interpretacje te co do zasady wiążą w sprawie, w której zostały wydane i nie są źródłem prawa powszechnie obowiązującego. Tym samym nie stanowią podstawy prawnej przy wydawaniu interpretacji.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 5 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.