IPPB5/423-794/14-3/RS | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca, jako płatnik podatku CIT, będzie zobowiązany do pobrania podatku u źródła od dokonywanych na rzecz spółki kapitałowej, będącej rezydentem podatkowym Cypru wypłat z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych w celu ich umorzenia?
IPPB5/423-794/14-3/RSinterpretacja indywidualna
 1. Luksemburg
 2. Zamknięty Fundusz Inwestycyjny
 3. akcja
 4. certyfikat inwestycyjny
 5. jednostka uczestnictwa
 6. nierezydent
 7. opodatkowanie
 8. papier wartościowy
 9. prawa majątkowe
 10. przychód
 11. rezydent podatkowy
 12. spółki
 13. udział
 14. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
 15. zakład
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Pobór podatku -> Osoby prawne jako płatnicy
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Stawka podatku
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Udziały w zyskach
 4. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Zasięg terytorialny
 5. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 19 sierpnia 2014 r. (data wpływu 21 sierpnia 2014 r.) uzupełnionego pismem z dnia 26 sierpnia 2014 r. (data nadania 26 sierpnia 2014 r., data wpływu 28 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku pobrania podatku u źródła z tytułu wypłat dokonywanych przez Fundusz w związku z wykupem i umorzeniem certyfikatów inwestycyjnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie w zakresie obowiązku pobrania podatku u źródła z tytułu wypłat dokonywanych przez Fundusz w związku z wykupem i umorzeniem certyfikatów inwestycyjnych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym (dalej również: „FIZ”) działającym na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (tekst jedn.: D. U. z 2014 r. poz. 1546 ze zm.; dalej: „UFI”). Posiadaczem certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez FIZ może zostać spółka kapitałowa prawa cypryjskiego będąca rezydentem podatkowym Cypru („Spółka”). Spółka nie posiada i nie będzie posiadać w Polsce tzw. zakładu w rozumieniu art. 5 Umowy Polsko Cypryjskiej.

Na podstawie art. 139 ust. 1 UFI, FIZ może wykupywać w celu umorzenia wyemitowane przez siebie certyfikaty. Z chwilą wykupienia, certyfikaty inwestycyjne podlegają umorzeniu z mocy prawa, a FIZ dokonuje wypłaty środków z tytułu takiego umorzenia na rzecz uczestnika FIZ, którego certyfikaty były przedmiotem wykupu, stosownie do art. 139 ust. 6 i 7 UFI. Istnieje także możliwość, że zamiast wypłaty środków pieniężnych z tytułu umorzenia certyfikatów, FIZ przekaże posiadaczowi certyfikatów swoje aktywa niepieniężne (tzw. wypłata w naturze).

Mając powyższe na uwadze, Wnioskodawca wskazuje, że w przyszłości możliwe jest, iż będzie on dokonywał wykupu certyfikatów inwestycyjnych od Spółki w celu ich umorzenia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca, jako płatnik podatku CIT, będzie zobowiązany do pobrania podatku u źródła od dokonywanych na rzecz spółki kapitałowej, będącej rezydentem podatkowym Cypru wypłat z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych w celu ich umorzenia...

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowym jest stanowisko, zgodnie z którym uzyskiwane przez spółkę kapitałową z siedzibą na Cyprze dochody/przychody z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych przez Wnioskodawcę w celu ich umorzenia nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce, i w konsekwencji Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania podatku u źródła od dokonywanych wypłat z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych w celu ich umorzenia.

Zgodnie bowiem z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm., dalej: Ustawa CIT), Spółka jako podatnik nie mający na terytorium Polski siedziby lub zarządu, podlega w Polsce obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągnął na terytorium Polski.

Zdaniem Wnioskodawcy, przychody z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w FIZ, nie mogą być klasyfikowane jako dochody z udziału w zyskach osób prawnych, wskazane w art. 10 Ustawy CIT.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 Ustawy CIT, „dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji).

Podniesiono, że art. 10 Ustawy CIT wskazuje w ust. 1 w sposób wyraźny, że dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji). Natomiast w dalszej części artykułu zawarty jest katalog szczególny przykładowych zdarzeń/sytuacji kwalifikowanych jako taki przychód, które także odnoszą się do pojęcia udziału/akcji w osobie prawnej.

Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z przepisami UFI, FIZ jest osobą prawną, natomiast emitowane przez niego certyfikaty inwestycyjne stanowią papiery wartościowe, imienne lub na okaziciela. Wskazano przy tym, iż certyfikaty inwestycyjne nie stanowią udziałów ani akcji w rozumieniu przepisów polskiego prawa handlowego, a FIZ nie może być utożsamiany ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, spółką akcyjną ani żadną inną spółką handlową prawa polskiego.

Podniesiono, że powyższe znajduje uzasadnienie w prawnej i ekonomicznej charakterystyce certyfikatów i funduszy inwestycyjnych. Certyfikaty inwestycyjne, w przeciwieństwie do udziałów lub akcji, uprawniają uczestnika funduszu inwestycyjnego do otrzymania określonej kwoty będącej przypadającą na niego częścią wartości majątku funduszu inwestycyjnego. Z perspektywy uczestnika, fundusz inwestycyjny jest formą zbiorowego lokowania środków pieniężnych, a nie formą prowadzenia działalności gospodarczej. Certyfikaty inwestycyjne nie dają więc uczestnikowi prawa do udziału w samych zyskach osiąganych z działalności FIZ, tak jak to ma miejsce w odniesieniu do udziałów/akcji spółek kapitałowych.

Dodatkowym argumentem potwierdzającym stanowisko Wnioskodawcy jest fakt, że fundusze inwestycyjne na mocy art. 6 ust. 1 pkt 10 Ustawy CIT zostały objęte podmiotowym zwolnieniem z podatku dochodowego od osób prawnych. Cechą charakterystyczną dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest m.in. fakt, iż uzyskany dochód stanowi wartość wypracowanego zysku osoby prawnej pomniejszonego o podatek. W przypadku funduszy inwestycyjnych nie mamy do czynienia z taką sytuacją, a ze swoistym przesunięciem opodatkowania dochodów FIZ na jego uczestników (po wypłaceniu im środków).

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, przychody z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w FIZ należy uznać za przychody w rozumieniu art. 12 Ustawy CIT, zawierającego otwarty katalog zdarzeń i sytuacji kwalifikowanych jako przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Spółka stoi na stanowisku, że zgodnie z powszechnym w doktrynie i judykaturze rozumieniem sformułowania art. 12 Ustawy CIT, obejmuje on wszelkie przysporzenia, które nie zostały w sposób wyraźny zaliczone do kategorii wymienionych w innych przepisach Ustawy CIT (w tym m.in. art. 10 Ustawy CIT).

Wskazano, że ustawodawca zdecydował o wykreśleniu, od 1 stycznia 2011 r., z katalogu przykładowych dochodów z udziału w zyskach osób prawnych, zawartego w art. 10 ust. 1 Ustawy CIT, przychodu ze zbycia udziałów/akcji w osobach prawnych w celu ich umorzenia, Tym samym, takie zbycie udziałów/akcji w celu umorzenia, do tej pory klasyfikowane jako powodujące dochód z udziału w zyskach osób prawnych, należy w tym momencie traktować jako przychód w rozumieniu ogólnej definicji z art. 12 Ustawy CIT, co w przedmiotowej sytuacji wzmacnia argumentację Wnioskodawcy.

Zgodnie z powyższą analizą, zdaniem Wnioskodawcy, uzyskiwane przez Spółkę dochody z wykupu certyfikatów inwestycyjnych w celu ich umorzenia, jako że nie stanowią dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu art. 10 Ustawy CIT, nie mogą być również uznane za dywidendy w rozumieniu art. 10 ust. 3 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku podpisanej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 117, poz. 523 – dalej: Umowa Polsko-Cypryjska), przepis ten bowiem wskazuje, że dywidendą może być tylko taki dochód, który jest w ten sposób klasyfikowany w danym Umawiającym się Państwie (w przedmiotowej sprawie w Polsce).

Tym samym do opodatkowania tych dochodów mogą znaleźć zastosowanie wyłącznie uregulowania zawarte w:

 • art. 7 Umowy Polsko-Cypryjskiej (zgodnie z którym zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład) lub w
 • art. 13 ust. 4 Umowy Polsko-Cypryjskiej (zgodnie z którym zyski z przeniesienia tytułu własności majątku, nie wymienionego w ust. 1-3 tego przepisu, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym przenoszący tytuł własności ma miejsce zamieszkania lub siedzibę).

Niezależnie od tego, czy przedmiotowe dochody powinny zostać ostatecznie uznane za zyski przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 7 Umowy Polsko-Cypryjskiej, czy też za zyski ze sprzedaży majątku w rozumieniu art. 13 ust. 4 Umowy Polsko-Cypryjskiej, w obu tych przypadkach skutki podatkowe będą identyczne. Przepisy Umowy Polsko-Cypryjskiej pozwalają bowiem na opodatkowanie obu rodzajów przychodów wyłącznie przez Umawiające się Państwo, w którym podmiot osiągający dochód jest rezydentem podatkowym (tj. w przedmiotowej sprawie - na Cyprze).

Zatem, biorąc pod uwagę, że Spółka w chwili wykupu certyfikatów inwestycyjnych (w związku z umorzeniem certyfikatów) przez FIZ, nie będzie posiadać w Polsce zakładu w rozumieniu art. 5 Umowy Polsko-Cypryjskiej, stwierdzić należy, że analizowane dochody Spółki nie będą podlegały w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

W konsekwencji FIZ nie będzie występował w charakterze płatnika podatku, w rozumieniu art. 26 ust. 1 Ustawy CIT, w stosunku do uzyskiwanych przez Spółkę dochodów z wykupu certyfikatów inwestycyjnych w celu ich umorzenia i nie będzie zobowiązany do poboru podatku u źródła od tych dochodów.

Podniesiono, że powyższe stanowisko Wnioskodawcy, zawarte w tym punkcie, potwierdzone zostało w licznych interpretacjach indywidualnych wydanych przez Ministra Finansów, w tym m.in. w interpretacji indywidualnej z 29 sierpnia 2013 r. (sygn. IPPB5/423-434/13-4/AJ; organ upoważniony: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie lub w interpretacji indywidualnej z dnia 4 stycznia 2011 r. (sygn. IPPB5/423-749/10-2/AJ; organ upoważniony: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie).

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, uzyskiwane przez Spółkę dochody/przychody z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych przez FIZ w celu ich umorzenia nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce i w konsekwencji Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania podatku u źródła od dokonywanych wypłat z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych w celu ich umorzenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie obowiązku pobrania podatku u źródła z tytułu wypłat dokonywanych przez Fundusz w związku z wykupem i umorzeniem certyfikatów inwestycyjnych - jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Podkreślenia wymaga, iż od dnia 01.01.2013 r. obowiązują także postanowienia Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1383).

Końcowo w odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych należy stwierdzić, że zostały wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla Organu wydającego przedmiotową interpretację. Powołane interpretacje nie stanowią źródła prawa, wiążą strony w konkretnej indywidualnej sprawie, więc zawartych w nich stanowisk organów podatkowych nie można wprost przenosić na grunt innej sprawy. Każdą sprawę tut. Organ jest zobowiązany rozpatrywać indywidualnie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.