IPPB5/423-785/13-2/AJ | Interpretacja indywidualna

Czy Fundusz będzie zobowiązany do poboru podatku u źródła od wypłat na rzecz S Luxembourg z tytułu wykupu i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych, bez wykupu i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych (wypłat z dochodów Funduszu lub przychodów ze zbycia lokat Funduszu) oraz z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych likwidowanego Funduszu, w tym wypłat dokonanych poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności S Luxembourg i Funduszu ?
IPPB5/423-785/13-2/AJinterpretacja indywidualna
 1. Luksemburg
 2. certyfikat inwestycyjny
 3. fundusz inwestycyjny
 4. umorzenie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 30.09.2013 r. (data wpływu 1.10.2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku pobrania podatku u źródła od wpłat

 • z tytułu wykupu i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych – jest prawidłowe,
 • bez wykupu i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych – jest prawidłowe,
 • z tytułu wykupu i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych likwidowanego Funduszu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1.10.2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku pobrania podatku u źródła od wpłat z tytułu wykupu i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych, a także bez wykupu i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych oraz z tytułu wykupu i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych likwidowanego Funduszu.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest polskim funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych (dalej: „Fundusz”). Fundusz funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 ze zm.; dalej: „Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych”).

Planowane jest, iż wszystkie certyfikaty inwestycyjne w Funduszu obejmie spółka kapitałowa z siedzibą w Luksemburgu (dalej: „S Luxembourg”), która jest rezydentem podatkowym w Luksemburgu w rozumieniu Umowy z Luksemburgiem oraz nie posiada w Polsce zakładu w rozumieniu Umowy z Luksemburgiem.

Cele grupy S

S Luxembourg została utworzona w wykonaniu globalnej decyzji grupy S o przekazaniu tej spółce funkcji zarządczych wobec spółek z grupy S. Spółka ta jest podmiotem zależnym spółki S International z siedzibą w Stanach Zjednoczonych (dalej: „S US”), która obecnie funkcjonuje jako podmiot holdingowy grupy S. Na czas składania niniejszego wniosku o interpretację, S US posiada 100% udziałów w S Poland sp. z o.o. (dalej: „S Poland” lub „Spółka”).

S Poland jest spółką produkcyjną, która prowadzi działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej na podstawie odpowiednich zezwoleń, korzystając ze zwolnienia z podatku dochodowego przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT w stosunku do części swoich dochodów.

Wśród wielu innych globalnych przedsięwzięć, grupa S planuje między innymi działania mające na celu rozpoczęcie działalności na terenie krajów Europy Wschodniej i Azji. W związku z powyższym, grupa S zamierza dokonać restrukturyzacji, która będzie nakierowana w szczególności na zwiększenie płynności posiadanych aktywów oraz elastyczności zarządzania przepływami pieniężnymi wewnątrz grupy celem uzyskania możliwości szybkiego i efektywnego kosztowo transferu środków finansowych, w tym generowanych na poziomie S Poland, w celu przeznaczenia ich m.in. na planowane inwestycje we wskazanych powyżej regionach.

W związku z powyższym poszukiwana jest formuła prawna prowadzenia działalności w Polsce, zgodna z prawem polskim i bardziej odpowiednia dla zakresu i profilu zaangażowania w projekty związane z rozszerzeniem działalności grupy S, w tym zwłaszcza zwiększająca elastyczność zarządzania przepływami pieniężnymi w porównaniu z dotychczasowym modelem polegającym na utrzymywaniu udziałów bezpośrednio w polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Obecnie bowiem wypłata zysków z S Poland, działającej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, może nastąpić w formie zaliczki na poczet dywidendy lub dywidendy. Obie wymienione powyżej dopuszczalne formy wypłaty zysku z bieżącej działalności S Poland wymagają dochowania szeregu warunków określonych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, a co za tym idzie, nie zapewniają grupie S wymaganej elastyczności w zakresie finansowania. W szczególności, nie jest możliwe dokonywanie natychmiastowych wypłat środków pieniężnych generowanych w toku bieżącej działalności Spółki w Polsce.

W związku z planowaną ekspansją działalności grupy S podjęto zatem decyzję o zmianie formy prawnej prowadzenia działalności S Poland na taką, która umożliwi uzyskanie środków pieniężnych niezbędnych dla realizacji zamierzeń grupy S w sposób uproszczony i znacznie szybszy niż w dotychczasowym modelu, przy jednoczesnym zachowaniu ochrony prawnej wynikającej z ograniczonej odpowiedzialności wspólnika za zobowiązania S Poland.

W związku z powyższym, m.in. celem uproszczenia i maksymalnego przyspieszenia procedury dystrybucji środków finansowych ze Spółki, za właściwą dla potrzeb biznesowych grupy S uznano formę prawną prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce poprzez spółkę osobową, a w szczególności spółkę jawną.

Zgodnie bowiem z właściwymi w tym zakresie regulacjami prawa spółek, wspólnik spółki jawnej może żądać podziału i wypłaty całości zysku z końcem każdego roku obrotowego. Dla skutecznego żądania wypłaty zysku nie jest niezbędne podjęcie jakiejkolwiek uchwały w tym zakresie, jak ma to miejsce w przypadku spółek kapitałowych. Co więcej, dopuszczalne są również bieżące wypłaty zaliczek na poczet zysku rocznego spółki jawnej. Zaliczki takie mogą być wypłacane w dowolnej wysokości na każde żądanie wspólnika. Z powyższych względów, prowadzenie działalności przez S Poland w formie spółki jawnej pozwoli na uelastycznienie zarządzania przepływami pieniężnymi, zgodnie z założeniami grupy S.

Niemniej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, wspólnicy spółki jawnej za zobowiązania tej spółki odpowiadają solidarnie ze spółką oraz ze sobą. Oznacza to, że wierzyciele spółki jawnej mogą prowadzić egzekucję z majątku jej wspólnika, który odpowiada za zobowiązania tej spółki bez ograniczeń całym swoim majątkiem w przypadku, gdy majątek spółki jawnej nie wystarcza do spełnienia tych zobowiązań. Co więcej, osoba przystępująca do spółki odpowiada za zobowiązania spółki powstałe przed dniem przystąpienia wspólnika do spółki. W związku z powyższym, prowadzenie działalności przez S Poland w formie spółki jawnej oznaczałoby nieograniczoną odpowiedzialność wspólnika tej spółki za jej zobowiązania. Rozwiązanie to byłoby niezgodne z polityką wewnętrzną grupy S oraz przyjętymi zasadami zarządzania ryzykiem prawnym.

Dodatkowo, w świetle obecnej praktyki rynków finansowych, funkcjonowanie S Poland w formie spółki jawnej znacznie ograniczy możliwość uzyskania ewentualnego zewnętrznego finansowania przez Spółkę. Ogół praw i obowiązków w spółce osobowej nie posiada bowiem przymiotu zastawialności. Co więcej, w spółce tej nie istnieją także ani udziały ani akcje, które mogłyby posłużyć jako przedmiot zabezpieczenia. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na okoliczność, iż planowane rozszerzenie działalności grupy S może wymagać zaangażowania znacznych środków finansowych, w szczególności w początkowej fazie projektu.

Z powyższych względów, za celowe uznano utworzenie funduszu inwestycyjnego zamkniętego z siedzibą w Polsce (Fundusz), który posiada zwiększone możliwości pozyskiwania finansowania zewnętrznego oraz wiarygodność na rynku kapitałowym, oferuje dodatkową profesjonalizację i standaryzację zarządzania realizowanymi projektami (w tym dzięki poddaniu działalności funduszy nadzorowi publicznemu oraz w wyniku zaangażowania niezależnego towarzystwa funduszy inwestycyjnych). Co więcej, w wypadku gdyby grupa S w przyszłości podjęła decyzję o realizacji projektów przy współudziale innych inwestorów, formuła funduszu inwestycyjnego może znacznie ułatwić pozyskanie takich inwestorów potencjalnie zainteresowanych udziałem i lokowaniem środków w dalszy rozwój wspomnianych przedsięwzięć.

Niemniej, zgodnie z art. 145 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych oraz obowiązujących wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego, w przedmiotowej sprawie Fundusz może lokować środki w spółkach wyłącznie poprzez nabywanie ich udziałów lub emitowanych papierów wartościowych. Nie jest więc możliwe przystąpienie funduszu inwestycyjnego do spółki jawnej, bowiem ogół praw i obowiązków w spółce osobowej nie stanowi żadnej z kategorii wskazanych w tym przepisie. Ze względu na powyższe oraz okoliczność rozszerzenia grupy S o kolejne podmioty, co z kolei wymusza opracowanie i zastosowanie nowych rozwiązań w zakresie zarządzania przepływami pieniężnymi w ramach grupy S, podjęto decyzję o utworzeniu nowego podmiotu, spółki osobowej z siedzibą w Luksemburgu (dalej: „LuxLP”), która obejmie ogół praw i obowiązków w spółce jawnej działającej w Polsce. LuxLP będzie utworzona i zarejestrowana wg prawa luksemburskiego jako Société en Commandite Spéciale (dalej: „SCSp”). Zgodnie z regulacjami wewnętrznymi Luksemburga, SCSp - w przeciwieństwie do polskich spółek osobowych - może emitować papiery wartościowe, a co za tym idzie, możliwe jest ich objęcie przez polski fundusz inwestycyjny.

Podjęto już pierwsze działania zmierzające do założenia LuxLP oraz przygotowano wstępny projekt umowy tej spółki. Ustalono nazwę LuxLP (planowana nazwa to S SCSp) oraz adres jej siedziby (planowany adres to 6, avenue Pasteur, L-2310 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga).

W zależności od dalszych decyzji na poziomie grupy S oraz uwarunkowań prawnych w krajach, w których grupa S będzie w przyszłości prowadzić swoją działalność możliwe jest, iż LuxLP będzie działała na zasadach platformy inwestycyjnej dla spółek z grupy S. LuxLP może zatem funkcjonować jako podmiot zarządzający środkami pieniężnymi w zależności od aktualnych potrzeb grupy S i zaawansowania poszczególnych projektów. LuxLP będzie wspólnikiem S Poland działającej po zmianie formy prawnej w postaci spółki jawnej.

Ramy prawne działalności SCSp

LuxLP będzie zorganizowana i zarejestrowana wg prawa luksemburskiego jako SCSp, która w swoich założeniach jest zbliżona do konstrukcji prawnej polskiej spółki komandytowej. Według prawa luksemburskiego, SCSp jest spółką, która powinna posiadać co najmniej dwóch wspólników, z których jeden jest wspólnikiem z nieograniczoną odpowiedzialnością, a drugi wspólnikiem z ograniczoną odpowiedzialnością, z czego:

 • wspólnicy z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiadają za zobowiązania SCSp jedynie do wysokości wniesionych wkładów, a
 • wspólnicy z nieograniczoną odpowiedzialnością odpowiadają za zobowiązania SCSp całym swoim majątkiem.

Co do zasady, osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie spraw SCSp oraz jej reprezentację są wspólnicy o nieograniczonej odpowiedzialności, którzy mogą także delegować swoje uprawnienia osobom trzecim. Z kolei wspólnicy o ograniczonej odpowiedzialności nie są uprawnieni do reprezentacji i prowadzenia spraw SCSp, z zastrzeżeniem enumeratywnie wymienionych czynności w stosunkach wewnętrznych spółki.

SCSp na gruncie prawa luksemburskiego nie posiada osobowości prawnej. Niemniej, przepisy prawa luksemburskiego nadają SCSp pewną autonomię prawną, polegającą m.in. na możliwości posiadania własnego majątku, zdolności prawnej, zdolności do czynności prawnych oraz zdolności sądowej.

Na gruncie luksemburskiej ustawy o podatku dochodowym (Loi du 4 décembre 1967 concernant limpôt sur le revenu), dochody SCSp nie podlegają opodatkowaniu na poziomie spółki, ale na poziomie jej wspólników (proporcjonalnie do posiadanego przez nich udziału). Należy zatem stwierdzić, że na gruncie prawa luksemburskiego SCSp jest transparentna podatkowo dla celów podatku dochodowego.

SCSp może jednak podlegać w Luksemburgu tzw. podatkowi municypalnemu (impôt commercial communal), pobieranemu przez jednostki samorządu terytorialnego. Podatkowi temu podlegają podmioty prowadzące działalność gospodarczą, a jego celem jest zapewnienie finansowania infrastruktury niezbędnej do wykonywania takiej działalności. Podstawa opodatkowania tego podatku jest obliczana podobnie jak podstawa opodatkowania luksemburskiego podatku dochodowego.

Zgodnie z prawem luksemburskim, SCSp nie podlega jednak podatkowi municypalnemu, jeżeli wspólnikiem SCSp z nieograniczoną odpowiedzialnością jest spółka luksemburska, która posiada udział w zysku SCSp nieprzekraczający 5%, a SCSp nie prowadzi działalności gospodarczej.

LuxLP będzie emitować papiery wartościowe. Fundusz przystąpi do LuxLP w charakterze wspólnika z ograniczoną odpowiedzialnością, obejmując wyemitowane przez nią papiery wartościowe. Poza Funduszem, wspólnikiem LuxLP z ograniczoną odpowiedzialnością będzie luksemburska spółka kapitałowa, będąca odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Nie jest wykluczone, iż w przyszłości do LuxLP przystąpią inne osoby prawne z siedzibą w Polsce lub innych krajach, jak również, iż LuxLP zostanie wspólnikiem innych spółek. Co więcej, LuxLP może także spełniać rolę podmiotu finansującego, tj. udzielać pożyczek innym podmiotom z grupy S.

Reasumując, w celu osiągnięcia zamierzonych przez grupę S celów biznesowych, w tym m.in. zwiększenia płynności posiadanych aktywów oraz elastyczności zarządzania przepływami pieniężnymi przy jednoczesnym zachowaniu bezpiecznej prawnie struktury własnościowej grupy, planowane jest osiągnięcie następującej struktury korporacyjnej:

 1. S US stanie się jedynym wspólnikiem S Luxembourg,
 2. S Luxembourg stanie się właścicielem 100% certyfikatów inwestycyjnych Funduszu,
 3. Fundusz stanie się jednym ze wspólników LuxLP,
 4. LuxLP stanie się jednym ze wspólników S Poland,
 5. S Poland będzie prowadziła działalność w formie spółki jawnej powstałej z przekształcenia dotychczasowej spółki z o.o.

W rezultacie, S Luxembourg stanie się posiadaczem wszystkich certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, który stanie się wspólnikiem w LuxLP, będącą z kolei wspólnikiem w polskiej spółce jawnej (powstałej z przekształcenia S Poland).

Należy podkreślić, iż udział Funduszu w zysku LuxLP będzie proporcjonalny do posiadanych przez niego papierów wartościowych. Dokładna wartość papierów wartościowych, które zostaną objęte przez Fundusz, nie została jeszcze określona. Fundusz będzie otrzymywał wypłaty z zysku LuxLP.

Celem uzyskania środków finansowych niezbędnych dla rozwoju działalności grupy S, S Luxembourg, jako jedyny posiadacz wszystkich certyfikatów inwestycyjnych, może podjąć decyzję o wypłacie zysków zgromadzonych w Funduszu.

Rodzaje wypłat dochodów Funduszu

Statut Funduszu przewiduje m. in. możliwość wypłacania dochodów oraz przychodów Funduszu jego uczestnikom:

 1. w wyniku wykupienia i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz,
 2. bez wykupienia i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz, oraz
 3. w związku z likwidacją Funduszu.

Ad. a.

Wypłata środków pieniężnych Funduszu w wyniku wykupienia i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz

Na podstawie art. 139 ust. 1 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, fundusz może wykupywać wyemitowane przez siebie certyfikaty, jeżeli jego statut tak stanowi. Z chwilą wykupienia przez fundusz, certyfikaty inwestycyjne podlegają umorzeniu z mocy prawa, a fundusz niezwłocznie dokonuje wypłat na rzecz uczestnika, którego certyfikaty były przedmiotem wykupu, stosownie do art. 139 ust. 6 i 7 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych oraz na zasadach określonych w statucie funduszu inwestycyjnego.

W analizowanej sytuacji, statut Funduszu będzie przewidywał możliwość wykupienia wyemitowanych certyfikatów inwestycyjnych. Mając to na uwadze, możliwe jest, iż S Luxembourg będzie otrzymywał w przyszłości wypłaty z tytułu wykupu i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz.

Ad. b.

Wypłata środków pieniężnych Funduszu bez wykupienia i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, statut funduszu inwestycyjnego określa zasady wypłacania uczestnikom funduszu inwestycyjnego zamkniętego dochodów funduszu, w przypadku gdy statut funduszu przewiduje wypłacanie tych dochodów. Z kolei, art. 198 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych przewiduje, że statut funduszu inwestycyjnego aktywów niepublicznych może przewidywać wypłacanie na rzecz uczestników funduszu przychodów ze zbycia lokat funduszu, pomniejszonych o koszty działania funduszu związane bezpośrednio ze zbytymi lokatami oraz o część kosztów działania funduszu przypadającą na takie lokaty proporcjonalnie do ich wartości w stosunku do wartości portfela inwestycyjnego funduszu. W żadnym z wyżej wymienionych wypadków nie dochodzi do wykupu i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych przez fundusz inwestycyjny.

Ze względu na fakt, że statut Funduszu będzie przewidywał możliwość i zasady wypłacania dochodów Funduszu (na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych) i przychodów ze zbycia lokat Funduszu (na podstawie art. 198 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych), możliwe jest, iż S Luxembourg będzie otrzymywał od Funduszu wypłaty z tego tytułu (tj. wypłaty, które nie wiążą się z wykupem i umorzeniem certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz).

Ad. c.

Wypłata środków Funduszu w związku z likwidacją Funduszu

Zgodnie z art. 246 ust. 3 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, rozwiązanie funduszu inwestycyjnego następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Z dniem rozpoczęcia likwidacji fundusz inwestycyjny nie może m. in. emitować certyfikatów inwestycyjnych, a także wykupywać certyfikatów inwestycyjnych oraz wypłacać dochodów lub przychodów funduszu. Natomiast, na podstawie przepisu art. 249 ust. 1 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, likwidacja funduszu inwestycyjnego polega na zbyciu jego aktywów, ściągnięciu należności funduszu, zaspokojeniu wierzycieli funduszu i umorzeniu certyfikatów inwestycyjnych przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom funduszu proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich certyfikatów inwestycyjnych. Zaznaczyć należy, że możliwa jest sytuacja, gdy nabywcą aktywów likwidowanego funduszu w trybie art. 249 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych jest uczestnik funduszu (przepisy nie wprowadzają ograniczeń w tym zakresie).

Biorąc powyższe pod uwagę, możliwe jest, iż w przypadku likwidacji Funduszu:

 • S Luxembourg otrzyma środki pieniężne od likwidowanego Funduszu w związku z umorzeniem certyfikatów inwestycyjnych, lub
 • S Luxembourg nabędzie aktywa likwidowanego Funduszu, w związku z czym stanie się zobowiązany względem Funduszu do zapłaty ceny za aktywa, a jednocześnie będzie mu przysługiwało roszczenie o wypłatę środków pieniężnych przez Fundusz w związku z umorzeniem certyfikatów inwestycyjnych; w takim przypadku wzajemne wierzytelności S Luxembourg, z jednej strony, i Funduszu, z drugiej strony, ulegną potrąceniu.
W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy Fundusz będzie zobowiązany do poboru podatku u źródła od wypłat na rzecz S Luxembourg z tytułu wykupu i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych, opisanych w punkcie a) zdarzenia przyszłego ...
 2. Czy Fundusz będzie zobowiązany do poboru podatku u źródła od wypłat na rzecz S Luxembourg bez wykupu i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych (wypłat z dochodów Funduszu lub przychodów ze zbycia lokat Funduszu), opisanych w punkcie b) zdarzenia przyszłego ...
 3. Czy Fundusz będzie zobowiązany do poboru podatku u źródła od wypłat na rzecz S Luxembourg z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych likwidowanego Funduszu, w tym wypłat dokonanych poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności S Luxembourg i Funduszu, opisanych w punkcie c) zdarzenia przyszłego ...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z przepisem art. 26 ust. 1 zd. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej: Ustawa o PDOP), osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1 wspomnianej ustawy, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat.

Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 Ustawy o PDOP, podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu. Zakres pojęcia „dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych” określa przepis art. 10 ust. 1 Ustawy o PDOP.

Niemniej, jak precyzuje przepis art. 22a Ustawy o PDOP, przepis art. 22 Ustawy o PDOP stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

W związku z powyższym, Fundusz jest, co do zasady, zobowiązany do poboru, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowanego podatku dochodowego od wszelkich wypłat, które są kwalifikowane jako dywidendy lub inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu art. 10 ust. 1 Ustawy o PDOP, chyba że odpowiednia umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania mająca zastosowanie w danym przypadku stanowi inaczej, w tym wykluczając możliwość opodatkowania danego dochodu podatkiem u źródła.

Ponieważ S Luxembourg jest spółką kapitałową z siedzibą w Luksemburgu i w tym państwie jest uznawany za rezydenta podatkowego w rozumieniu Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz.U. z 1996 r. Nr 110, poz. 527, dalej: Umowa z Luksemburgiem), dla określenia ewentualnych obowiązków Funduszu na gruncie art. 26 ust. 1 Ustawy o PDOP konieczne jest ustalenie, w przypadku każdego z trzech pytań objętych zakresem niniejszego wniosku, czy w świetle Umowy z Luksemburgiem wypłaty dokonywane przez Fundusz na rzecz S Luxembourg, opisane w punktach a) - c) zdarzenia przyszłego, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce.

W przypadku bowiem negatywnej odpowiedzi na to pytanie w stosunku do danego rodzaju wypłat dokonywanych przez Fundusz na rzecz S Luxembourg, opisanych w punktach a) - c) zdarzenia przyszłego, Fundusz nie będzie zobowiązany do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłat tego rodzaju.

 1. Pytanie nr 1

Stanowisko Funduszu

W opinii Funduszu, nie on będzie zobowiązany do poboru podatku u źródła od wypłat dokonywanych na rzecz S Luxembourg, o których mowa w punkcie a) zdarzenia przyszłego. Wynika to z faktu, iż uzyskiwane przez S Luxembourg z Funduszu wypłaty pieniężne z tytułu wykupu i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych, będąc przychodami w rozumieniu art. 12 Ustawy o PDOP, nie będą kwalifikowane jako dochody (przychody) z udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu art. 10 ust. 1 Ustawy o PDOP. Z tego względu nie będą one podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce na podstawie art. 7 ust. 1 lub art. 13 ust. 5 Umowy z Luksemburgiem w brzmieniu nadanym Protokołem, a w konsekwencji Fundusz nie będzie zobowiązany do poboru podatku u źródła od powyższych wypłat dokonywanych na rzecz S Luxembourg.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Ustawy o PDOP, S Luxembourg, jako podatnik nie mający na terytorium Polski siedziby lub zarządu, podlega w Polsce obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągnął na terytorium Polski.

Generalną zasadą w polskim systemie podatkowym jest, iż w przypadku podmiotu zagranicznego posiadającego rezydencję podatkową państwa, z którym Polska podpisała umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, zastosowanie znajdują postanowienia takiej umowy, które stanowią integralną część polskiego systemu prawnego (podatkowego). Oznacza to, że pierwszeństwo stosowania mają przepisy tych umów.

Umowa z Luksemburgiem nie zawiera bezpośrednich regulacji dotyczących opodatkowania dochodu osiąganego przez osobę prawną posiadającą rezydencję podatkową w Luksemburgu z tytułu wykupu i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych przez polski fundusz inwestycyjny. W myśl art. 3 ust. 2 Umowy z Luksemburgiem: „Przy stosowaniu <Umowy z Luksemburgiem> przez Umawiające się Państwo, jeżeli z treści przepisu nie wynika inaczej, każde określenie nie zdefiniowane będzie miało takie znaczenie, jakie przyjmuje się według prawa danego Państwa w zakresie podatków, do których ma zastosowanie <Umowa z Luksemburgiem>”.

W konsekwencji, w zakresie zasad opodatkowania wypłat z Funduszu należy w pierwszej kolejności odnieść się do uregulowań zawartych w ustawie o PDOP.

1.1. Klasyfikacja wypłat w świetle Ustawy o PDOP

Zdaniem Funduszu, wypłaty pieniężne uzyskiwane przez S Luxembourg w związku z wykupem i umorzeniem certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz należy uznać za przychody, o których mowa w art. 12 Ustawy o PDOP, tj. przychody podlegające ogólnym zasadom opodatkowania PDOP. Jednocześnie, przychody z tytułu wykupu i umorzenia certyfikatów w Funduszu nie stanowią dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu art. 10 Ustawy o PDOP, tj. dochodów (przychodów) podlegających szczególnym zasadom opodatkowania PDOP.

Zgodnie z przepisem art. 12 ust. 1 pkt 1 Ustawy o PDOP, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 13 i 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Na mocy ust. 3 powołanego artykułu, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Przepisy ww. ustawy nie zawierają więc definicji przychodu. W odniesieniu do przychodów Ustawodawca zastosował technikę ustawodawczą polegającą na wymienieniu przykładowych kategorii pożytków, których otrzymanie implikuje powstanie przychodu podatkowego (art. 12 ust. 1 pkt 1-10 Ustawy o PDOP) pozostawiając jako otwarty katalog przysporzeń kreujących powstanie przychodu w rozumieniu ustawy. Jednocześnie, Ustawodawca ustanowił w art. 12 ust. 4 powołanej ustawy zamknięty katalog kategorii przychodów wyłączonych z opodatkowania. A contrario wszystkie inne przysporzenia majątkowe (zwiększające aktywa lub zmniejszające pasywa spółki) niż wymienione w art. 12 ust. 4 Ustawy o PDOP należy uznać za przychód skutkujący powstaniem obowiązku podatkowego. W konsekwencji za przychód należy uznać każde przysporzenie majątkowe o charakterze trwałym, definitywnym, bezzwrotnym. Co więcej, w przypadku przychodów uzyskiwanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej już sam fakt, że przychód staje się należny, powoduje powstanie obowiązku podatkowego.

Dodatkowo, w myśl art. 12 ust. 1 Ustawy o PDOP przychodami - z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14 - są m. in.:

 • zgodnie z pkt 1 - otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym różnice kursowe,
 • zgodnie z pkt 4a - dla uczestników funduszy inwestycyjnych otrzymane dochody funduszu, w przypadku, gdy statut przewiduje wypłacanie tych dochodów bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych.

Ze względu na szczególny reżim opodatkowania dochodów z udziału w zyskach osób prawnych, Ustawodawca wprowadził w Ustawie o PDOP definicję tych dochodów. Zgodnie z art. 10 ust. 1 Ustawy o PDOP, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także:

 • dochód z umorzenia udziałów (akcji),
 • wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej,
 • dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach - dochód przeznaczony na podwyższenie funduszu udziałowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) osoby prawnej,
 • w przypadku połączenia lub podziału spółek - dopłaty w gotówce otrzymane przez udziałowców (akcjonariuszy) spółki przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych,
 • w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa - ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k albo art. 16 ust. 1 pkt 8; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem,
 • zapłata, o której mowa w art. 12 ust. 4d,
 • wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe; przychód określa się na dzień przekształcenia.

W opinii Funduszu, uzyskiwane przez S Luxembourg środki pieniężne w związku z wykupem i umorzeniem certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz nie mogą być klasyfikowane jako dochody (przychody) w rozumieniu art. 10 ust. 1 Ustawy o PDOP, gdyż nie spełniają kryteriów dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych. Zgodnie ze stanowiskiem doktryny, kategoria dochodów w zyskach osób prawnych obejmuje (za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych przez ustawodawcę podatkowego) wszelkie dochody wynikające z uprawnień korporacyjnych przysługujących w stosunku do spółki kapitałowej. Certyfikaty inwestycyjne natomiast nie są ani udziałami, ani akcjami spółek kapitałowych, a fundusz inwestycyjny zamknięty jest kategorią prawną odrębną od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej. Certyfikaty inwestycyjne reprezentują określone prawa majątkowe uczestników mające odmienny charakter niż prawa z akcji lub udziałów - co wynika z innej funkcji ekonomicznej, jaką te certyfikaty inwestycyjne pełnią. Z perspektywy uczestnika, fundusz inwestycyjny jest formą zbiorowego lokowania środków pieniężnych, a nie formą prowadzenia działalności gospodarczej. Certyfikaty nie dają więc uczestnikowi prawa do udziału w samych zyskach osiąganych z działalności funduszu, tak jak to ma miejsce w odniesieniu do akcji spółek akcyjnych lub udziałów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. W rezultacie, brak jest podstaw, aby uznać, iż kwoty uzyskiwane przez S Luxembourg z tytułu wykupu i umorzenia tych certyfikatów przez Fundusz, stanowią dochody z udziału w zyskach osób prawnych.

Ponadto, należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z art. 139 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, fundusz inwestycyjny zamknięty może wykupywać certyfikaty inwestycyjne, które wyemitował, jeżeli statut funduszu tak stanowi. W związku z tym, zdaniem Funduszu, wynagrodzenie otrzymane przez S Luxembourg za certyfikaty inwestycyjne wykupione przez Fundusz nie może być uważane za identyczne z wynagrodzeniem z tytułu umorzenia udziałów, wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 1 Ustawy o PDOP.

Powyższe stanowisko potwierdza fakt, że zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 Ustawy o PDOP, wydatki na nabycie tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych stanowią koszt uzyskania przychodu m.in. z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa, tytułów uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych w funduszach kapitałowych. Równocześnie Fundusz chciałby zaznaczyć, iż zgodnie z art. 16 ust. 7f Ustawy o PDOP, przez fundusze kapitałowe rozumie się fundusze inwestycyjne oraz fundusze zagraniczne, o których mowa w Ustawie o Funduszach Inwestycyjnych.

W świetle powyższego, nie ulega wątpliwości, iż w przypadku wykupienia certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz, S Luxemburg przysługuje prawo do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu z tego tytułu.

Należy przy tym zauważyć, że rozpoznawanie kosztów związanych z uzyskaniem danego przychodu charakterystyczne jest dla tych przychodów, które opodatkowane są na zasadach ogólnych. W takim przypadku, opodatkowaniu podlega nadwyżka przychodów osiągniętych w ciągu roku podatkowego nad kosztami uzyskania tych przychodów. Natomiast, w przypadku dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 Ustawy o PDOP, przychody podlegają, co do zasady, opodatkowaniu w sposób zryczałtowany, tj. bez określania kosztów uzyskania przychodów (z wyjątkiem uprawnień do obniżenia przychodu, o których mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3 Ustawy o PDOP).

Zatem, skoro – jak wspomniano powyżej – Ustawa o PDOP określa koszty uzyskania przychodów z tytułu wykupu i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego, wskazuje to, iż przychody osiągnięte z tego tytułu przez uczestnika funduszu inwestycyjnego zamkniętego (tu: S Luxembourg) podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, wynikających z Ustawy o PDOP. Zatem przedmiotowe przychody nie mogą być klasyfikowane jako dochody (przychody) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, podlegające opodatkowaniu podatkiem u źródła, o których mowa w art. 10 ust. 1 Ustawy o PDOP.

Podsumowując, wypłaty uzyskiwane przez S Luxembourg w związku z wykupem i umorzeniem certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz powinny być klasyfikowane jako przychody w rozumieniu art. 12 ust. 1 Ustawy o PDOP, nie zaś jako dochody (przychody) z udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu art. 10 ust. 1 Ustawy o PDOP.

Prawidłowość stanowiska Funduszu została potwierdzona w licznych interpretacjach wydawanych przez organy podatkowe, w tym m.in. w interpretacjach Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 11 maja 2012 r., sygn. IPPB5/423-124/12-3/AJ, z dnia 13 września 2010 r., sygn. IPPB5/423-486/10-4/AJ, z dnia 28 kwietnia 2010 r., sygn. IPPB5/423-195/10-2/IŚ, z dnia 12 lipca 2010 r., sygn. IPPB5/423-246/10-4/PS, z dnia 12 lipca 2010 r., sygn. IPPB5/423-245/10-4/PS, z dnia 5 marca 2010 r., sygn. IPPB3/423-937/09-2/PD, z dnia 10 grudnia 2009 r., sygn. IPPB5/423-611/09-2/PS, z dnia 7 lutego 2011 r., sygn. IPPB5/423-877/10-2/AJ, z dnia 7 lutego 2011 r., sygn. IPPB5/423-876/10-2/AJ, z dnia 14 stycznia 2011 r., sygn. IPPB5/423-761/10-2/AJ, z dnia 4 stycznia 2011 r., sygn. IPPB5/423-749/10-2/AJ, z dnia 5 listopada 2010 r., sygn. IPPB5/423-564/10-2/AJ, z dnia 12 października 2010 r., sygn. IPPB5/423-482/10-2/AJ oraz interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 2 grudnia 2010 r., sygn. IBPBI/2/423-1130/10/BG.

1.2. Klasyfikacja wypłat w świetle Umowy z Luksemburgiem

Klasyfikacja na gruncie Ustawy o PDOP wypłat uzyskiwanych przez S Luxembourg w związku z wykupem i umorzeniem certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz ma istotne znaczenie dla klasyfikacji tych wypłat w świetle Umowy z Luksemburgiem.

Biorąc pod uwagę fakt, iż w świetle Ustawy o PDOP wypłaty uzyskiwane przez S Luxembourg w związku z wykupem i umorzeniem certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz nie stanowią dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych, wypłaty te nie mogą być uznane za dywidendy w rozumieniu art. 10 ust. 3 Umowy z Luksemburgiem. Zgodnie bowiem z art. 10 ust. 3 Umowy z Luksemburgiem, „określenie "dywidendy" oznacza dochód z akcji, akcji gratisowych lub prawa do pobierania korzyści, akcji w kopalnictwie, akcji członków założycieli lub innych praw, z wyjątkiem wierzytelności, do udziału w zyskach, jak również dochód z innych praw spółki, które według prawa podatkowego Państwa, w którym spółka wydzielająca dywidendy ma siedzibę, zrównane są z wpływami z akcji”.

Tym samym do opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez S Luxembourg w związku z wykupem i umorzeniem certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz mogą znaleźć zastosowanie wyłącznie uregulowania zawarte w art. 7 Umowy z Luksemburgiem (w świetle tego przepisu zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład) lub w art. 13 ust. 5 Umowy z Luksemburgiem w brzmieniu nadanym Protokołem (zgodnie z tym przepisem zyski z przeniesienia tytułu własności majątku nie wymienionego w ustępach 1, 2, 3 i 4 art. 13 podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie, w którym przenoszący tytuł własności ma miejsce zamieszkania lub siedzibę).

Jednocześnie jednak, niezależnie od tego, czy przedmiotowe dochody powinny zostać ostatecznie uznane za zyski przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 7 Umowy z Luksemburgiem, czy też za zyski ze sprzedaży majątku w rozumieniu art. 13 ust. 5 Umowy z Luksemburgiem w brzmieniu nadanym Protokołem, w obu tych przypadkach skutki podatkowe będą identyczne. Przepisy Umowy z Luksemburgiem pozwalają bowiem na opodatkowanie obu rodzajów przychodów (objętych zakresem przedmiotowym art. 7 albo art. 13 Umowy z Luksemburgiem) wyłącznie przez umawiające się państwo, w którym podmiot osiągający dochód jest rezydentem podatkowym (tj. w Luksemburgu).

Zatem, biorąc pod uwagę, że S Luxembourg w chwili wykupu i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz nie będzie posiadać w Polsce zakładu w rozumieniu Umowy z Luksemburgiem, stwierdzić należy, że analizowane dochody S Luxembourg nie będą podlegały w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym, albowiem Umowa z Luksemburgiem pozwala na opodatkowanie tego rodzaju dochodów wyłącznie w państwie rezydencji podatkowej podatnika, tj. w Luksemburgu.

Dodatkowo, Fundusz pragnie wskazać, iż zaprezentowane przez niego stanowisko znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach organów podatkowych, m.in. w interpretacjach Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 13 września 2010 r., sygn. IPPB5/423-486/10-4/AJ, z dnia 6 marca 2013 r., sygn. IPPB5/423-1216/12-2/AS z dnia 24 kwietnia 2013 r., sygn. IPPB5/423-44/12-4/IŚ, z dnia 25 kwietnia 2012 r., sygn. IPPB5/423-47/12-4/IŚ, z dnia 19 października 2012 r., sygn. IPPB5/423-692/12-3/AS, z dnia 16 września 2011 r., sygn. IPPB5/423-690/11-4/AM, z dnia 11 maja 2012 r., sygn. IPPB5/423-124/12-3/AJ, z dnia 7 lutego 2011 r., sygn. IPPB5/423-877/10-2/AJ i IPPB5/423-876/10-2/AJ, z dnia 14 stycznia 2011 r., sygn. IPPB5/423-761/10-2/AJ, z dnia 4 stycznia 2011 r., sygn. IPPB5/423-749/10-2/AJ, z dnia 5 listopada 2010 r., sygn. IPPB5/423-564/10-2/AJ, z dnia 12 października 2010 r., sygn. IPPB5/423-482/10-2/AJ, z dnia 10 grudnia 2009 r., sygn. IPPB5/423-611/09-2/PS czy interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 2 grudnia 2010 r., sygn. IBPBI/2/423-1130/10/BG.

Zdaniem Funduszu, na powyższą konkluzję nie wpływa w żaden sposób Protokół zmieniający Umowę z Luksemburgiem, który wszedł w życie z dniem 25 lipca 2013 r. Protokół nie wprowadza bowiem do Umowy z Luksemburgiem żadnych zmian w zakresie brzmienia art. 7 („Zyski przedsiębiorstw”) i art. 10 ust. 3 („Dywidendy”) Umowy z Luksemburgiem, natomiast zmiana brzmienia art. 13 ust. 4 i 5 („Zyski ze sprzedaży majątku”) w żadnym zakresie nie wpływa na przedstawioną powyżej przez Fundusz argumentację i konkluzje.

 1. Pytanie nr 2

Stanowisko Funduszu

Fundusz stoi na stanowisku, iż nie będzie on zobowiązany do poboru podatku u źródła od wypłat dokonywanych na rzecz S Luxembourg, o których mowa w punkcie b) zdarzenia przyszłego. Wynika to z faktu, iż uzyskiwane przez S Luxembourg od Funduszu wypłaty pieniężne bez wykupu i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych (tj. wypłaty z dochodów Funduszu lub przychodów ze zbycia lokat Funduszu), będąc przychodami w rozumieniu art. 12 Ustawy o PDOP, nie będą kwalifikowane jako dochody (przychody) z udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu art. 10 ust. 1 Ustawy o PDOP. Z tego względu nie będą one podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce na podstawie art. 7 ust. 1 Umowy z Luksemburgiem, a w konsekwencji Fundusz nie będzie zobowiązany do poboru podatku u źródła od powyższych wypłat dokonywanych na rzecz S Luxembourg.

Uzasadnienie

Jak wskazano powyżej, zgodnie z art. 3 ust. 2 Ustawy o PDOP, S Luxembourg, jako podatnik nie mający na terytorium Polski siedziby lub zarządu, podlega w Polsce obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągnął na terytorium Polski.

Generalną zasadą w polskim systemie podatkowym jest, iż w przypadku podmiotu zagranicznego pochodzącego z państwa, z którym Polska podpisała umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, zastosowanie znajdują postanowienia takiej umowy, które stanowią integralną część polskiego systemu prawnego (podatkowego). Oznacza to, że pierwszeństwo stosowania mają przepisy tych umów.

Umowa z Luksemburgiem nie zawiera bezpośrednich regulacji dotyczących opodatkowania dochodu osiąganego przez osobę prawną posiadającą rezydencję podatkową w Luksemburgu z tytułu wypłat pieniężnych z dochodów lub przychodów polskiego funduszu inwestycyjnego. W myśl art. 3 ust 2 Konwencji: „Przy stosowaniu <Umowy z Luksemburgiem> przez Umawiające się Państwo, jeżeli z treści przepisu nie wynika inaczej, każde określenie nie zdefiniowane będzie miało takie znaczenie, jakie przyjmuje się według prawa danego Państwa w zakresie podatków, do których ma zastosowanie <Umowa z Luksemburgiem>.

W konsekwencji, w zakresie zasad opodatkowania wypłat z Funduszu należy odnieść się w pierwszej kolejności do uregulowań zawartych w ustawie o PDOP.

2.1. Klasyfikacja wypłat w świetle Ustawy o PDOP

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4a Ustawy o PDOP, przychodami dla uczestników funduszy inwestycyjnych są otrzymane dochody funduszu, w przypadku, gdy statut przewiduje wypłacanie tych dochodów bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych. W niniejszej sprawie, statut Funduszu będzie przewidywać wypłatę dochodów Funduszu bez umorzenia certyfikatów inwestycyjnych. Zdaniem Funduszu, przychody uzyskiwane przez S Luxembourg z takich wypłat powinny być klasyfikowane jako przychody w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 4a Ustawy o PDOP. W konsekwencji, przychody te nie będą kwalifikowane jako dochody (przychody) z udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 10 ust. 1 Ustawy o PDOP. Dodatkowo, zdaniem Funduszu, analogiczna zasada powinna znaleźć zastosowanie do wypłat z przychodów ze zbycia lokat Funduszu. Skoro Ustawodawca zdecydował się na wyłączenie z zakresu dochodów (przychodów) podlegających szczególnym zasadom opodatkowania PDOP udziału w zyskach funduszu, to tym bardziej brak jest podstaw, aby do dochodów (przychodów) określonych w art. 10 ust. 1 Ustawy o PDOP zaliczyć wypłaty z przychodów ze zbycia lokat funduszu. W związku z powyższym, zarówno uzyskiwane przez S Luxembourg wypłaty z dochodów Funduszu (na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych), jak i wypłaty z przychodów ze zbycia lokat Funduszu (na podstawie art. 198 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych) powinny być klasyfikowane jako przychody w rozumieniu art. 12 ust. 1 Ustawy o PDOP, a nie jako dochody (przychody) z udziału w zyskach osób prawnych określone w art. 10 ust. 1 Ustawy o PDOP.

Dodatkowo, Fundusz pragnie wskazać, iż zaprezentowane przez niego stanowisko znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach organów podatkowych, m.in. w interpretacjach Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 6 marca 2013 r., sygn. IPPB5/423-1215/12-2/AS, z dnia 23 listopada 2012 r., sygn. IPPB5/423-727/12-4/AS, z dnia 19 października 2012 r., sygn. IPPB5/423-692/12-3/AS, z dnia 3 sierpnia 2012 r., sygn. IPPB5/423-388/12-2/AS, z dnia 30 kwietnia 2012 r., sygn. IPPB5/423-90/12-4/AS, jak również w interpretacji z dnia 24 kwietnia 2012 r., sygn. IPPB5/423-43/12-4/IŚ oraz z dnia 22 marca 2012 r., sygn. IPPB5/423-31/12-2/AM. Podobne konkluzje wynikają także z innych interpretacji indywidualnych wydanych przez organy podatkowe np. interpretacje indywidualne wydane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 lutego 2011 r., sygn. IPPB5/423-877/10-2/AJ oraz sygn. IPPB5/423-876/10-2/AJ, z dnia 14 stycznia 2011 r., sygn. IPPB5/423-761/10-2/AJ, z dnia 12 października 2010 r., sygn. IPPB5/423-482/10-2/AJ, z dnia 13 września 2010 r., sygn. IPPB5/423-490/10-4/AJ, z dnia 10 grudnia 2009 r., sygn. IPPB5/423-611/09-2/PS, z dnia 19 listopada 2009 r., sygn. IPPB3/423-563/09-2/PD.

2.2. Klasyfikacja wypłat w świetle Umowy z Luksemburgiem

Klasyfikacja na gruncie Ustawy o PDOP wypłat uzyskiwanych przez S Luxembourg od Funduszu ma istotne znaczenie dla klasyfikacji tych wypłat w świetle Umowy z Luksemburgiem.

Biorąc pod uwagę fakt, iż w świetle Ustawy o PDOP uzyskiwane przez S Luxembourg wypłaty z dochodów Funduszu, jak i wypłaty z przychodów ze zbycia lokat Funduszu nie stanowią dochodu z udziału w zyskach osób prawnych, wypłaty te nie mogą być uznane za dywidendy w rozumieniu art. 10 ust. 3 Umowy z Luksemburgiem. Zgodnie bowiem z art. 10 ust. 3 Umowy z Luksemburgiem, „określenie "dywidendy" oznacza dochód z akcji, akcji gratisowych lub prawa do pobierania korzyści, akcji w kopalnictwie, akcji członków założycieli lub innych praw, z wyjątkiem wierzytelności, do udziału w zyskach, jak również dochód z innych praw spółki, które według prawa podatkowego Państwa, w którym spółka wydzielająca dywidendy ma siedzibę, zrównane są z wpływami z akcji”.

Tym samym do opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez S Luxembourg z tytułu wypłat pieniężnych otrzymywanych z Funduszu bez wykupu i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych (tj. wypłat z dochodów Funduszu lub przychodów ze zbycia lokat Funduszu) mogą znaleźć zastosowanie wyłącznie uregulowania zawarte w art. 7 Umowy z Luksemburgiem (w świetle tego przepisu zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład). Biorąc zatem pod uwagę fakt, iż S Luxembourg nie posiada zakładu na terytorium Polski, uzyskiwane przez S Luxembourg wypłaty z dochodów Funduszu (na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych), jak i wypłaty z przychodów ze zbycia lokat Funduszu (na podstawie art. 198 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych), powinny być opodatkowane wyłącznie w państwie rezydencji podatkowej podatnika, tj. w Luksemburgu.

Na marginesie, Fundusz pragnie zauważyć, że rozważanie klasyfikacji powyższych wypłat w świetle art. 13 ust. 5 Konwencji (dochód ze zbycia majątku ruchomego) jest bezprzedmiotowe, ze względu na fakt, iż uzyskanie tych wypłat nie wiąże się ze zbyciem certyfikatów inwestycyjnych na rzecz Funduszu.

Dodatkowo, Fundusz pragnie wskazać, iż zaprezentowane przez niego stanowisko znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach organów podatkowych, m.in. w interpretacjach Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 października 2012 r., sygn. IPPB5/423-603/12-3/AS, z dnia 3 sierpnia 2012 r., sygn. IPPB5/423-388/12-2/AS z dnia 19 listopada 2009 r., sygn. IPPB3/423-563/09-2/PD, z dnia 13 września 2010 r., sygn. IPPB5/423-490/10-4/AJ, z dnia 7 lutego 2011 r., sygn. IPPB5/423-877/10-2/AJ i IPPB5/423-876/10-2/AJ, z dnia 14 stycznia 2011 r., sygn. IPPB5/423-761/10-2/AJ, z dnia 12 października 2010 r., sygn. IPPB5/423-482/10-2/AJ oraz z dnia 10 grudnia 2009 r., sygn. IPPB5/423-611/09-2/PS.

Dodatkowo, mając na uwadze fakt, że z dniem 25 lipca 2013 r. wszedł w życie Protokół zmieniający Umowę z Luksemburgiem (którego postanowienia będą miały zastosowanie, co do zasady, od 1 stycznia 2014 r., jednakże w przypadku podatków potrącanych u źródła regulacje w nim zawarte obejmują dochód osiągany od 1 września 2013 r.) - w ocenie Funduszu – należy również rozstrzygnąć, czy kwoty otrzymane przez S Luxembourg począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r. z tytułu wypłaty na jego rzecz dochodów Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych będą podlegały opodatkowaniu w Polsce.

Zdaniem Funduszu, Protokół nie wprowadza do Umowy z Luksemburgiem żadnych zmian, które mogłyby wpłynąć na opodatkowanie dochodów S Luxembourg w związku z wypłatami na jego rzecz dochodów Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych od dnia 1 stycznia 2014 r. W szczególności, Protokół nie zmienia brzmienia art. 10 („Dywidendy”) ust. 3, art. 7 („Zyski przedsiębiorstw”) oraz art. 22 („Inne dochody”) Umowy z Luksemburgiem.

Konsekwentnie, w ocenie Funduszu, przedmiotowe dochody uzyskiwane przez S Luxembourg począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r. będą nadal objęte zakresem art. 7 („Zyski przedsiębiorstw”) albo art. 22 („Inne dochody”) Umowy z Luksemburgiem, w brzmieniu mającym zastosowanie od dnia 1 stycznia 2014 r. W rezultacie, dochody te nie powinny podlegać opodatkowaniu w Polsce.

 1. Pytanie nr 3

Stanowisko Funduszu

Fundusz stoi na stanowisku, że nie będzie on zobowiązany do poboru podatku u źródła od wypłat dokonywanych na rzecz S Luxembourg, o których mowa w punkcie c) zdarzenia przyszłego. Wynika to z faktu, iż wypłaty pieniężne z umorzenia certyfikatów inwestycyjnych uzyskiwane przez S Luxembourg od likwidowanego Funduszu, w tym wypłaty dokonane poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności Funduszu i S Luxembourg, będąc przychodami w rozumieniu art. 12 Ustawy o PDOP, nie będą kwalifikowane jako dochody (przychody) z udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu art. 10 ust. 1 Ustawy o PDOP. Z tego względu nie będą one podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce na podstawie art. 7 ust. 1 Umowy z Luksemburgiem, a w konsekwencji Fundusz nie będzie zobowiązany do poboru podatku u źródła od powyższych wypłat dokonywanych na rzecz S Luxembourg.

Uzasadnienie

Jak wskazano powyżej, zgodnie z art. 3 ust. 2 Ustawy o PDOP, S Luxembourg, jako podatnik nie mający na terytorium Polski siedziby lub zarządu, podlega w Polsce obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągnął na terytorium Polski.

Generalną zasadą w polskim systemie podatkowym jest, iż w przypadku podmiotu zagranicznego pochodzącego z państwa, z którym Polska podpisała umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, zastosowanie znajdują postanowienia takiej umowy, które stanowią integralną część polskiego systemu prawnego (podatkowego). Oznacza to, że pierwszeństwo stosowania mają przepisy tych umów.

Umowa z Luksemburgiem nie zawiera bezpośrednich regulacji dotyczących opodatkowania dochodu osiąganego przez osobę prawną posiadającą rezydencję podatkową w Luksemburgu z tytułu wypłat pieniężnych z likwidowanego polskiego funduszu inwestycyjnego. W myśl art. 3 ust 2 Umowy z Luksemburgiem: „Przy stosowaniu <Umowy z Luksemburgiem> przez Umawiające się Państwo, jeżeli z treści przepisu nie wynika inaczej, każde określenie nie zdefiniowane będzie miało takie znaczenie, jakie przyjmuje się według prawa danego Państwa w zakresie podatków, do których ma zastosowanie <Umowa z Luksemburgiem>”.

W konsekwencji, w zakresie zasad opodatkowania wypłat z Funduszu w związku z jego likwidacją należy odnieść się w pierwszej kolejności do uregulowań zawartych w ustawie o PDOP.

3.1. Klasyfikacja wypłat w świetle Ustawy o PDOP

Zdaniem Funduszu, wypłaty z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w likwidowanym Funduszu należy uznać za przychody, o których mowa w art. 12 Ustawy o PDOP. Jednocześnie stwierdzić należy, że przychody z tytułu umorzenia certyfikatów w likwidowanym Funduszu nie stanowią dochodów (przychodów), o których mowa w art. 10 Ustawy o PDOP, gdyż nie mogą być klasyfikowane jako dochody (przychody) z udziału w zyskach osób prawnych.

Jak wskazano powyżej, zgodnie ze stanowiskiem doktryny kategoria przychodów w zyskach osób prawnych obejmuje (za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych przez ustawodawcę podatkowego) wszelkie dochody wynikające z uprawnień korporacyjnych przysługujących w stosunku do spółki kapitałowej.

Certyfikaty inwestycyjne natomiast nie są ani udziałami, ani akcjami spółek kapitałowych, a fundusz inwestycyjny zamknięty jest kategorią prawną odrębną od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej. Certyfikaty inwestycyjne reprezentują określone prawa majątkowe uczestników mające odmienny charakter niż prawa z akcji lub udziałów - co wynika z innej funkcji ekonomicznej, jaką te certyfikaty inwestycyjne pełnią. Z perspektywy uczestnika, fundusz inwestycyjny jest formą zbiorowego lokowania środków pieniężnych, a nie formą prowadzenia działalności gospodarczej. Certyfikaty nie dają więc uczestnikowi prawa do udziału w samych zyskach osiąganych z działalności funduszu, tak jak to ma miejsce w odniesieniu do akcji spółek akcyjnych lub udziałów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. W rezultacie, brak jest podstaw, aby uznać, iż dochody uzyskiwane przez S Luxembourg z tytułu umorzenia tych certyfikatów przez likwidowany Fundusz stanowią dochody z udziału w zyskach osób prawnych.

Konkluzja ta jest prawidłowa także w odniesieniu do tych wypłat, które S Luxembourg uzyskał w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności, odpowiednio, S Luxembourg z jednej strony, oraz Funduszu z drugiej strony.

3.2. Klasyfikacja wypłat w świetle Konwencji

Jak wskazano powyżej, klasyfikacja na gruncie Ustawy o PDOP wypłat pieniężnych z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych, uzyskiwanych przez S Luxembourg od likwidowanego Funduszu, ma istotne znaczenie dla klasyfikacji tych wypłat w świetle Umowy z Luksemburgiem.

Biorąc pod uwagę fakt, iż w świetle Ustawy o PDOP uzyskiwane przez S Luxembourg wypłaty od likwidowanego Funduszu (w związku z umorzeniem certyfikatów inwestycyjnych) nie stanowią dochodu z udziału w zyskach osób prawnych, wypłaty te nie mogą być uznane za dywidendy w rozumieniu art. 10 ust. 3 Umowy z Luksemburgiem. Zgodnie bowiem z art. 10 ust. 3 Umowy z Luksemburgiem, „określenie "dywidendy" oznacza dochód z akcji, akcji gratisowych lub prawa do pobierania korzyści, akcji w kopalnictwie, akcji członków założycieli lub innych praw, z wyjątkiem wierzytelności, do udziału w zyskach, jak również dochód z innych praw spółki, które według prawa podatkowego Państwa, w którym spółka wydzielająca dywidendy ma siedzibę, zrównane są z wpływami z akcji”.

Tym samym do opodatkowania tych dochodów może znaleźć zastosowanie wyłącznie uregulowanie zawarte w art. 7 Umowy z Luksemburgiem (w świetle tego przepisu zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład). Biorąc pod uwagę fakt, iż S Luxembourg nie posiada zakładu na terytorium Polski, wypłaty pieniężne z umorzenia certyfikatów inwestycyjnych uzyskiwane przez S Luxembourg od likwidowanego Funduszu, w tym wypłaty dokonane poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności S Luxembourg z jednej strony, oraz Funduszu z drugiej strony, powinny być opodatkowane wyłącznie w państwie rezydencji podatkowej podatnika, tj. w Luksemburgu.

Na marginesie, Fundusz pragnie zauważyć, że rozważanie klasyfikacji powyższych wypłat w świetle art. 13 ust. 5 Umowy z Luksemburgiem w brzmieniu nadanym Protokołem (dochód ze zbycia majątku ruchomego) jest bezprzedmiotowe ze względu na fakt, iż w świetle art. 246 ust. 3 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, z dniem otwarcia likwidacji fundusz nie może wykupywać certyfikatów inwestycyjnych, a zatem nie dochodzi do zbycia certyfikatów inwestycyjnych przez S Luxembourg na rzecz Funduszu. Niemniej jednak, niezależnie od tego, czy przedmiotowe dochody powinny zostać ostatecznie uznane za zyski przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 7 Umowy z Luksemburgiem, czy też za zyski ze sprzedaży majątku w rozumieniu art. 13 ust. 5 tej umowy w brzmieniu nadanym Protokołem, w obu przypadkach skutki podatkowe będą identyczne. Przepisy Umowy z Luksemburgiem pozwalają bowiem na opodatkowanie obu rodzajów przychodów (objętych zakresem przedmiotowym art. 7 albo art. 13 umowy w brzmieniu nadanym Protokołem) wyłącznie przez umawiające się państwo, w którym podmiot osiągający dochód jest rezydentem podatkowym (tj. w Luksemburgu).

Zaprezentowane przez Fundusz stanowisko znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach organów podatkowych, m.in. w interpretacjach Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 23 września 2011 r., sygn. IPPB5/423-627/11-2/AJ, z dnia 11 lipca 2011 r. sygn. IPPB5/423-523/11-3/AJ, z dnia 7 lutego 2011 r. sygn. IPPB5/423-876/10-2/AJ, a w ostatnim okresie także w interpretacji z dnia 19 października 2012 r., sygn IPPB5/423-692/12-3/AS oraz w interpretacji z dnia 22 marca 2012 r., sygn. IPPB5/423-31/12-2/AM.

Zdaniem Funduszu, Protokół nie wprowadza do Umowy z Luksemburgiem żadnych zmian, które mogłyby wpłynąć na opodatkowanie wypłat pieniężnych z umorzenia certyfikatów inwestycyjnych uzyskiwanych przez S Luxembourg od likwidowanego Funduszu, w tym wypłat dokonanych poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności Funduszu i S Luxembourg od dnia 1 stycznia 2014 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego w zakresie pytań oznaczonych nr 1 - 3 uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPBI/2/423-1130/10/BG | Interpretacja indywidualna

IPPB3/423-563/09-2/PD | Interpretacja indywidualna

IPPB3/423-937/09-2/PD | Interpretacja indywidualna

IPPB5/423-1215/12-2/AS | Interpretacja indywidualna

IPPB5/423-1216/12-2/AS | Interpretacja indywidualna

IPPB5/423-124/12-3/AJ | Interpretacja indywidualna

IPPB5/423-195/10-2/IŚ | Interpretacja indywidualna

IPPB5/423-245/10-4/PS | Interpretacja indywidualna

IPPB5/423-246/10-4/PS | Interpretacja indywidualna

IPPB5/423-31/12-2/AM | Interpretacja indywidualna

IPPB5/423-388/12-2/AS | Interpretacja indywidualna

IPPB5/423-43/12-4/IŚ | Interpretacja indywidualna

IPPB5/423-44/12-4/IŚ | Interpretacja indywidualna

IPPB5/423-47/12-4/IŚ | Interpretacja indywidualna

IPPB5/423-482/10-2/AJ | Interpretacja indywidualna

IPPB5/423-486/10-4/AJ | Interpretacja indywidualna

IPPB5/423-490/10-4/AJ | Interpretacja indywidualna

IPPB5/423-523/11-3/AJ | Interpretacja indywidualna

IPPB5/423-564/10-2/AJ | Interpretacja indywidualna

IPPB5/423-603/12-3/AS | Interpretacja indywidualna

IPPB5/423-611/09-2/PS | Interpretacja indywidualna

IPPB5/423-627/11-2/AJ | Interpretacja indywidualna

IPPB5/423-690/11-4/AM | Interpretacja indywidualna

IPPB5/423-692/12-3/AS | Interpretacja indywidualna

IPPB5/423-727/12-4/AS | Interpretacja indywidualna

IPPB5/423-749/10-2/AJ | Interpretacja indywidualna

IPPB5/423-761/10-2/AJ | Interpretacja indywidualna

IPPB5/423-876/10-2/AJ | Interpretacja indywidualna

IPPB5/423-877/10-2/AJ | Interpretacja indywidualna

IPPB5/423-90/12-4/AS | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.