IPPB5/423-772/14-2/RS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek poboru podatku u źródła z tytułu wypłat dokonywanych na rzecz inwestorów Luksemburskich w związku z wykupywaniem od nich certyfikatów inwestycyjnych Funduszu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 12 sierpnia 2014 r. (data wpływu 14 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku pobrania podatku u źródła z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie w zakresie obowiązku pobrania podatku u źródła z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (dalej: „Wnioskodawca” lub „Fundusz”), wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych, prowadzonego przez Sąd Okręgowy Wydział Cywilny, Rejestrowy, jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym działającym na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 146, poz. 1546, dalej: „ustawa o FI”). Zgodnie z ustawą o FI, organem reprezentującym Fundusz w stosunkach z osobami trzecimi jest towarzystwo funduszy inwestycyjnych - I. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Fundusz zamierza prowadzić działalność inwestycyjną na polskim rynku w ramach określonych ustawą o FI. W szczególności, Fundusz planuje nabywać udziały i akcje w spółkach polskich i zagranicznych posiadających nieruchomości położone w Polsce oraz inne aktywa wymienione w ustawie o FI.

Uczestnikami Funduszu mogą być zagraniczni inwestorzy, tj. osoby prawne mające rezydencję podatkową poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności osoby prawne mające siedzibę w Wielkim Księstwie Luksemburga („Inwestorzy Luksemburscy”).

Działalność Inwestorów Luksemburskich nie jest i nie będzie prowadzona poprzez położony w Polsce zakład w rozumieniu ustawy o CIT oraz UPO Polska-Luksemburg.

Zgodnie ze statutem Funduszu oraz ustawą o FI, w trakcie prowadzonej przez Fundusz działalności możliwe jest, iż będzie on wykupywał od uczestników (w tym Inwestorów Luksemburskich) posiadane przez nich certyfikaty inwestycyjne w Funduszu, w związku, z czym Inwestorzy ci otrzymywać będą płatności (wynagrodzenie) z powyższego tytułu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek poboru podatku u źródła z tytułu wypłat dokonywanych na rzecz inwestorów Luksemburskich w związku z wykupywaniem od nich certyfikatów inwestycyjnych Funduszu...

Zdaniem Wnioskodawcy, na Funduszu nie będzie ciążył obowiązek poboru podatku u źródła z tytułu wypłat dokonywanych na rzecz Inwestorów Luksemburskich w związku z wykupywaniem od nich certyfikatów inwestycyjnych Funduszu.

Wypłaty na rzecz Inwestorów Luksemburskich związane z wykupywaniem od nich certyfikatów inwestycyjnych w Funduszu powinny być bowiem klasyfikowane jako przychody opodatkowane na zasadach ogólnych - zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.; dalej ustawa CIT) – a nie jako dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o CIT, ani dywidend w myśl art. 10 ust. 3 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Luksemburgu dnia 14 czerwca 1995 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 110, poz. 527), ze zmianami wprowadzonymi protokołem sporządzonym w Luksemburgu dnia 7 czerwca 2012 r. (Dz. U. Z 2013 r., Nr 964), (dalej: „UPO Polska-Luksemburg”).

Uwagi wstępne

Podniesiono, że zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o FI, fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych.

Ponadto, wyłącznym przedmiotem działalności funduszy inwestycyjnych zamkniętych jest lokowanie zebranych środków w określone w ustawie o FI papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego lub inne prawa majątkowe.

Na podstawie art. 139 ustawy o FI, fundusz inwestycyjny zamknięty może wykupywać certyfikaty inwestycyjne, które wyemitował, jeżeli statut funduszu tak stanowi. Cena wykupu certyfikatu inwestycyjnego jest równa wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny, według wyceny aktywów z dnia wykupu. Z chwilą wykupienia przez fundusz inwestycyjny zamknięty, certyfikaty inwestycyjne są umarzane z mocy prawa.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 1 oraz art. 22a ustawy o CIT, osoby prawne dokonujące wypłat należności z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, obowiązane są do poboru i odprowadzenia podatku u źródła na rachunek właściwego urzędu skarbowego. W świetle powyższego, gdyby wypłaty związane z wykupieniem certyfikatów inwestycyjnych stanowiły dochody z tytułu dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, Fundusz byłby - jako płatnik - zobowiązany do poboru podatku u źródła z tytułu tych wypłat.

Tym samym, rozstrzygnięcie, czy na Funduszu będzie ciążył obowiązek poboru podatku u źródła z tytułu przedmiotowych wypłat na rzecz Inwestorów Luksemburskich wymaga analizy, czy w świetle przepisów ustawy o CIT, a także postanowień stosownej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, wypłaty na ich rzecz stanowią dywidendy lub inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Klasyfikacja przychodów Inwestorów funduszu inwestycyjnego zamkniętego z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych w świetle ustawy o CIT

W celu określenia skutków podatkowych występujących po stronie uczestnika otrzymującego przychody wynikające z wykupywania przez fundusz inwestycyjny zamknięty certyfikatów inwestycyjnych, należy w pierwszej kolejności rozstrzygnąć, czy otrzymane przez inwestora kwoty należy kwalifikować jako przychody opodatkowane na zasadach ogólnych przewidzianych ustawą o CIT, czy też jako dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, zasadniczo podlegające zryczałtowanemu podatkowi CIT pobieranemu u źródła.

W tym miejscu zauważono, iż zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o CIT dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także dochód z umorzenia udziałów (akcji).

Należy zauważyć, iż certyfikaty inwestycyjne nie stanowią udziałów ani akcji, a zatem przychody osiągnięte przez uczestnika funduszu inwestycyjnego zamkniętego w przypadku wykupu certyfikatów inwestycyjnych nie zostały wskazane wśród dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wskazanych w art. 10 ust. 1 ustawy o CIT.

Ponadto, należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT, wydatki na nabycie tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych stanowią koszt uzyskania przychodu (...) z tytułu (...) odkupienia tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych albo umorzenia jednostek uczestnictwa, tytułów uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych w funduszach kapitałowych. Równocześnie Wnioskodawca zaznaczył, iż zgodnie z art. 16 ust. 7f ustawy o CIT, przez fundusze kapitałowe rozumie się fundusze inwestycyjne oraz fundusze zagraniczne, o których mowa w ustawie o FI.

W świetle powyższego, nie ulega zdaniem Wnioskodawcy wątpliwości, iż w przypadku wykupienia certyfikatów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym zamkniętym przez ten fundusz, uczestnikowi przysługuje prawo do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu z tego tytułu.

Zauważono przy tym, iż rozpoznawanie kosztów związanych z uzyskaniem danego przychodu charakterystyczne jest dla tych przychodów, które opodatkowane są na zasadach ogólnych. W takim bowiem przypadku, opodatkowaniu podlega nadwyżka przychodów osiągniętych w ciągu roku podatkowego nad kosztami uzyskania tych przychodów.

Natomiast, w przypadku dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o CIT, przychody te podlegają, co do zasady, opodatkowaniu w sposób zryczałtowany, tj. bez określania kosztów uzyskania przychodów (z wyjątkiem uprawnień do obniżenia przychodu, o których mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT).

Zatem, skoro - jak wspomniano powyżej - ustawa o CIT określa koszty uzyskania przychodów z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego, wskazuje to, iż przychody osiągnięte przez uczestnika funduszu inwestycyjnego zamkniętego (w tym Inwestorów Luksemburskich) z tytułu wykupu certyfikatów przez ten fundusz podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych wynikających z ustawy o CIT. Tym samym, przychody te nie mogą być klasyfikowane jako dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, podlegające opodatkowaniu podatkiem zryczałtowanym, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o CIT.

Podniesiono, że za taką klasyfikacją przychodów, tj. uznaniem, iż są to przychody opodatkowane na zasadach ogólnych, a nie dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, przemawia również charakter tych dochodów.

Mianowicie, zgodnie z polskim prawem certyfikaty inwestycyjne to papiery wartościowe emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte, czyli osoby prawne, których wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych publicznie lub niepublicznie od uczestników funduszu w określone w ustawie o FI papiery wartościowe i inne prawa majątkowe.

Certyfikaty inwestycyjne nie są więc ani udziałami, ani akcjami spółek kapitałowych. Reprezentują one natomiast określone prawa majątkowe uczestników przewidziane ustawą o FI oraz statutem danego funduszu, mające odmienny charakter niż prawa z akcji lub udziałów, co wynika z innej funkcji ekonomicznej, jaką te certyfikaty inwestycyjne pełnią. W odróżnieniu od udziałów czy akcji, certyfikaty inwestycyjne uprawniają do otrzymania określonej kwoty będącej przypadającą na niego częścią wartości majątku funduszu inwestycyjnego. Z perspektywy uczestnika, fundusz inwestycyjny jest formą zbiorowego lokowania środków pieniężnych a nie formą prowadzenia działalności gospodarczej. Certyfikaty nie dają więc uczestnikowi prawa do udziału w samych zyskach osiąganych z działalności funduszu inwestycyjnego, tak jak to ma miejsce w odniesieniu do akcji spółek akcyjnych lub udziałów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Z punktu widzenia uczestników istotna jest przede wszystkim aktualna wartość majątku funduszu inwestycyjnego.

Zdaniem Wnioskodawcy, zaprezentowane powyżej argumenty przemawiają za uznaniem, iż przedmiotowe przychody Inwestorów Luksemburskich będących uczestnikami funduszu inwestycyjnego (związane z wykupywaniem przez fundusz inwestycyjny certyfikatów inwestycyjnych) powinny być klasyfikowane jako przychody opodatkowane na zasadach ogólnych, a nie jako dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Powyższa konkluzja znajduje również oparcie w indywidualnych interpretacjach wydawanych przez organy podatkowe w analogicznych przypadkach (por. interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-785/13-2/AJ z dnia 03 grudnia 2013 r., interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-745/13-2/IŚ z dnia 03 grudnia 2013 r. interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-124/12-3/AJ z dnia 11 maja 2012 r., interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-486/10-4/AJ z dnia 13 września 2010 r., interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-195/10-2/IŚ z dnia 28 kwietnia 2010 r,, interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-246/10-4/PS z dnia 12 lipca 2010 r., interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-245/10-4/PS z dnia 12 lipca 2010 r., interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB3/423-937/09-2/PD z dnia 5 marca 2010 r., interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-611/09-2/PS z dnia 10 grudnia 2009 r„ interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/4 23-877/10-2/AJ z dnia 7 lutego 2011 r., interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-876/10-2/AJ z dnia 7 lutego 2011 r., interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-761/10-2/AJ z dnia 14 stycznia 2011 r., interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-749/10-2/AJ z dnia 4 stycznia 2011 r,, interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach sygn. IBPBI/2/423-1130/10/BG z dnia 2 grudnia 2010 r., interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-564/10-2/AJ z dnia 5 listopada 2010 r., interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-482/10-2/AJ z dnia 12 października 2010 r.

Opodatkowanie przychodów z tytułu kwot wypłacanych Inwestorom z tytułu wykupywania certyfikatów inwestycyjnych w świetle umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

Podniesiono, że zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o CIT, podatnicy niemający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Polski. Jednakże, na zakres dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce mają wpływ zawarte przez Polskę umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

Konsekwentnie, określenie, czy Polsce przysługuje prawo do opodatkowania danego dochodu wymaga przyporządkowania takiego dochodu do kategorii określonych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.

W szczególności należy zdaniem Wnioskodawcy rozważyć kwestię, czy wypłacone Inwestorom Luksemburskim dochody Funduszu będą w świetle UPO Polska - Luksemburg klasyfikowane jako dywidendy, czy też należy je zakwalifikować do innej kategorii dochodów, o których mowa w tej umowie.

Zgodnie z art. 10 ust. 3 UPO Polska-Luksemburg, określenie dywidendy oznacza dochód z akcji, akcji gratisowych lub prawa do pobierania korzyści, akcji w kopalnictwie, akcji członków założycieli lub innych praw, z wyjątkiem wierzytelności, do udziału w zyskach, jak również dochód z innych praw spółki, który według prawa podatkowego państwa, w którym spółka wydzielająca dywidendy ma siedzibę zrównane są z wpływami z akcji.

Zdaniem Wnioskodawcy, przychody osiągnięte przez Inwestorów z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych nie mieszczą się w zakresie żadnej z wymienionych we wzmiankowanym przepisie kategorii dochodów traktowanych jako dywidendy. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez Fundusz nie są bowiem ani akcjami, ani udziałami. Natomiast, reprezentują one określone prawa majątkowe uczestników przewidziane ustawą o FI oraz statutem danego funduszu mające odmienny charakter niż prawa z akcji lub udziałów, co wynika z innej funkcji ekonomicznej, jaką te certyfikaty inwestycyjne pełnią. W odróżnieniu od udziałów czy akcji, certyfikaty inwestycyjne uprawniają uczestnika funduszu inwestycyjnego zamkniętego do otrzymania określonej kwoty będącej przypadającą na niego częścią wartości majątku funduszu inwestycyjnego. Z perspektywy uczestnika, fundusz inwestycyjny jest bowiem formą zbiorowego lokowania środków pieniężnych, a nie formą prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto, skoro - w świetle przepisów ustawy o CIT - przychody te nie są traktowane jako dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, to nie stanowią również dochodów z innych praw spółki, które według prawa polskiego są pod względem podatkowym zrównane z wpływami z akcji.

Konsekwentnie, przychody osiągane przez Inwestorów Luksemburskich z tytułu wykupywania przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych nie stanowią dywidend w rozumieniu UPO Polska - Luksemburg.

Zdaniem Wnioskodawcy, powyższe dochody osiągane przez Inwestorów Luksemburskich będą natomiast objęte zakresem art. 13 („Zyski ze sprzedaży majątku”) UPO Polska-Luksemburg, oraz - w zależności od ich klasyfikacji na podstawie tego artykułu - będą opodatkowane albo w Polsce albo w Luksemburgu. Nawet jednak w przypadku klasyfikacji tych dochodów jako zysków ze sprzedaży majątku podlegających opodatkowaniu w Polsce, to Inwestorzy Luksemburscy będą zobowiązani do rozliczenia podatku w Polsce (tj. nawet w takim przypadku Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania i odprowadzenia podatku u źródła).

Podsumowanie

Jak wskazano powyżej, zdaniem Wnioskodawcy, przedmiotowe przychody Inwestorów nie stanowią dywidend ani innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w ustawie o CIT oraz w UPO Polska - Luksemburg, w związku z czym nie podlegają opodatkowaniu w Polsce. W świetle powyższych uwag, w przypadku wykupywania przez Wnioskodawcę certyfikatów inwestycyjnych od Inwestorów nie wystąpi obowiązek poboru podatku u źródła.

Wnioskodawca zwrócił również uwagę, iż powyższe stanowisko zgodne jest z interpretacjami wydanymi przez organy podatkowe w analogicznych sprawach. Mianowicie, przykładowo w interpretacjach indywidualnych sygn. IPPB5/423-845/13-7/AJ z dnia 12 grudnia 2013 r., sygn. IPPB5/423-1216/12-2/AS z dnia 6 marca 2013 r., sygn. IPPB5/423-44/12-4/IŚ z dnia 24 kwietnia 2013 r. czy też sygn. IPPB5/423-486/10-4/AJ z dnia 13 września 2010 r., Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdził, iż w przypadku wykupywania przez fundusz inwestycyjny zamknięty certyfikatów inwestycyjnych od luksemburskiej osoby prawnej, dochody spółki luksemburskiej nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem u źródła w Polsce. Podobne wnioski wynikają również z innych interpretacji indywidualnych wydanych przez organy podatkowe, np. interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-124/12-3/AJ w dniu 11 maja 2012 r., interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-877/10-2/AJ w dniu 7 lutego 2011 r., interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-876/10-2/AJ w dniu 7 lutego 2011 r., interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-761/10-2/AJ w dniu 14 stycznia 2011 r., interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-749/10-2/AJ w dniu 4 stycznia 2011 r., interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach sygn, IBPBI/2/423-1130/10/BG w dniu 2 grudnia 2010 r., interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-564/10-2/AJ w dniu 5 listopada 2010 r., interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-482/10-2/AJ w dniu 12 października 2010 r., interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-611/09-2/PS w dniu 10 grudnia 2009 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie obowiązku pobrania podatku u źródła z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych - jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo w odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych należy stwierdzić, że zostały wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla Organu wydającego przedmiotową interpretację. Powołane interpretacje nie stanowią źródła prawa, wiążą strony w konkretnej indywidualnej sprawie, więc zawartych w nich stanowisk organów podatkowych nie można wprost przenosić na grunt innej sprawy. Każdą sprawę tut. Organ jest zobowiązany rozpatrywać indywidualnie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.