IPPB5/423-653/13-2/AS | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe, z uwzględnieniem polsko-holenderskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, związane z wypłatami zysków FIZ na rzecz Wnioskodawcy w formie:a. dochodów Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnychb. przychodów ze zbycia aktywów Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych c. wynagrodzenia z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych d. likwidacji Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych
IPPB5/423-653/13-2/ASinterpretacja indywidualna
 1. Holandia
 2. Zamknięty Fundusz Inwestycyjny
 3. certyfikat inwestycyjny
 4. certyfikat rezydencji
 5. fundusz inwestycyjny
 6. podatek dochodowy
 7. przychód
 8. spółki
 9. uczestnicy
 10. umorzenie certyfikatu inwestycyjnego
 11. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
 12. zwolnienia podmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Zwolnienia podmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 21.08.2013 r. (data wpływu 23.08.2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych, z uwzględnieniem polsko-holenderskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, związanych z wypłatami zysków FIZ na rzecz Wnioskodawcy w formie:

 1. dochodów Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych – jest prawidłowe,
 2. przychodów ze zbycia aktywów Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych – jest prawidłowe,
 3. wynagrodzenia z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych – jest prawidłowe,
 4. likwidacji Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23.08.2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie klasyfikacji przyszłych wypłat dokonanych z FIZ na rzecz Spółki w oparciu o przepisy ustawy o CIT oraz polsko-holenderskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenia przyszłe.

XYZ B.V. (dalej: „Spółka” lub „Wnioskodawca”) jest spółką kapitałową prawa holenderskiego (odpowiednik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prawa polskiego), holenderskim rezydentem podatkowym, podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Wnioskodawca zamierza objąć certyfikaty inwestycyjne wyemitowane przez fundusz inwestycyjny zamknięty (dalej: „Fundusz”). Fundusz zostanie utworzony na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (dalej: „uofi”), będzie miał siedzibę na terenie Polski, będzie podatnikiem podlegającym podmiotowemu zwolnieniu z opodatkowania, wynikającemu z art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa o CIT”).

Zgodnie z przepisami uofi, Fundusz będzie utworzony, zarządzany, administrowany i reprezentowany przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, działające jako organ funduszu. Przedmiotem działalności Funduszu będzie lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze niepublicznego proponowania nabycia certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe (w tym akcje w spółkach komandytowo-akcyjnych), wierzytelności, udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, waluty, instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe. W szczególności Fundusz będzie inwestował w udziały w polskich spółkach (w szczególności w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub w spółkach komandytowo-akcyjnych).

Zgodnie z planowanym brzmieniem statutu Funduszu, a także w oparciu o zapisy uofi, dystrybucja zysków osiąganych przez Fundusz na rzecz jego uczestników, może zostać dokonana w przyszłości w formie wypłaty:

 1. dochodów Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych,
 2. przychodów ze zbycia aktywów Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych,
 3. wynagrodzenia z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu,
 4. środków pieniężnych z tytułu likwidacji Funduszu.

Celem niniejszego wniosku jest potwierdzenie klasyfikacji przyszłych wypłat dokonanych z Funduszu na rzecz Spółki w oparciu o przepisy ustawy o CIT oraz polsko-holenderskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania - Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz.U. z 2003 r. Nr 216, poz. 2120 (dalej: „UPO”).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy uzyskany przez Wnioskodawcę przychód z tytułu:

 1. dochodów Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych,
 2. przychodów ze zbycia aktywów Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych,
 3. wynagrodzenia z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych,
 4. likwidacji Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych

będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce...

Zdaniem Wnioskodawcy, wypłata zysków przez Fundusz na rzecz Spółki powinna być zakwalifikowana jak przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 12 ustawy o CIT i tym samym, zgodnie z treścią Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz.U. z 2003 r. Nr 216, poz. 2120; dalej: „UPO”), nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym (podatkiem u źródła) w Polsce.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o CIT podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawa o CIT wprowadza rozróżnienie na dwie kategorie przychodów: (i) szeroko pojęte przychody z działalności podatnika (uregulowane w art. 12 ustawy o CIT), opodatkowane na zasadach ogólnych, oraz (ii) dochody (przychody) z udziału w zyskach osób prawnych, faktycznie uzyskanych z udziałów (akcji), opodatkowane ryczałtowo (uregulowane w art. 10 ustawy o CIT). Co do zasady, przychody podatnika podlegają opodatkowaniu zgodnie z wytycznymi określonymi w art. 12, chyba że zostały objęte specyficznym reżimem właściwym dla przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych objętych art. 10 ustawy o CIT. W przypadku uczestników funduszy inwestycyjnych dyspozycję zawartą w art. 10 ustawy o CIT należy rozpatrywać w szczególności z uwzględnieniem art. 12 ust. 1 pkt 4a ustawy o CIT.

Zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 pkt 4a ustawy o CIT przychodami dla uczestników funduszy inwestycyjnych są otrzymane dochody funduszu, w przypadku gdy statut przewiduje wypłacanie tych dochodów bez odkupywania jednostek uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych. Tym samym, ustawa o CIT wskazuje jednoznacznie, że dochody funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

W analizowanym zdarzeniu przyszłym, utworzony Fundusz będzie mógł dokonywać wypłaty zysków na rzecz Wnioskodawcy w formie:

 1. dochodów Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (art. 18 ust. 2 pkt 13 w związku z art. 21 uofi oraz zgodnie z planowanym brzmieniem statutu Funduszu),
 2. przychodów ze zbycia aktywów Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (art. 198 uofi oraz zgodnie z planowanym brzmieniem statutu Funduszu),
 3. wynagrodzenia z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych (art. 139 uofi oraz zgodnie z planowanym brzmieniem statutu Funduszu),
 4. likwidacji Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (art. 249 uofi oraz zgodnie z planowanym brzmieniem statutu Funduszu).

W ocenie Wnioskodawcy, wszelkie przewidziane statutem Funduszu formy dystrybucji zysków Funduszu na rzecz Wnioskodawcy, bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (formy opisane powyżej w punktach a., b. oraz d., powinny zostać zaklasyfikowane jako przychody o charakterze ogólnym zgodnie z treścią art. 12 ust. 4a ustawy o CIT. Art. 12 ustawy o CIT wskazuje jedynie na przykładowe kategorie przychodów opodatkowanych na zasadach ogólnych, nie wyczerpując tym samym ich zakresu. Fakt, iż wypłata wynagrodzenia z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych (wskazana w punkcie c powyżej, a opierająca się na wykupie certyfikatów inwestycyjnych) nie znajduje się wprost w przykładowo wymienionym w tym przepisie katalogu, nie przesądza w żadnym wypadku o braku możliwości objęcia tego źródła przychodu dyspozycją zawartą w analizowanym artykule. Co więcej, Wnioskodawca zaznaczył, iż certyfikatów inwestycyjnych nie należy utożsamiać ani z udziałami, ani akcjami spółek kapitałowych, gdyż reprezentują one prawa majątkowe o odmiennym charakterze. Potwierdza to także wyraźnie art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT, który odwołuje się do jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych jako odrębnej kategorii praw, obok udziałów oraz akcji w spółkach kapitałowych. Stąd, w ocenie Wnioskodawcy, nie można uznać, że z tytułu uczestnictwa w Funduszu, a w szczególności w związku z wypłatą wynagrodzenia z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w Funduszu uzyskuje on dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu art. 10 ustawy o CIT. Ponadto, odmienna klasyfikacja podatkowa jednej z kilku możliwych form dystrybucji zysków funduszu wydawałaby się co najmniej nieuzasadniona, a tym samym – nieuprawniona.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, należy stwierdzić, iż wszystkie wymienione w statucie Funduszu formy dystrybucji zysku Funduszu powinny podlegać opodatkowaniu zgodnie z art. 12 ustawy o CIT.

Przenosząc wskazaną klasyfikację na grunt analizowanej UPO, Spółka wskazuje, że ze względu na fakt, iż przepisy UPO nie zaliczają wprost zysków funduszu inwestycyjnego do żadnej ze specyficznie określonych kategorii przychodów, kluczowym dla określenia konsekwencji podatkowych wymienionych form dystrybucji jest ich klasyfikacja w świetle prawa krajowego.

Konsekwentnie, również na gruncie UPO zyski funduszu powinny być kwalifikowane jako zyski przedsiębiorstw, opodatkowane na zasadach ogólnych. Zgodnie z art. 7 ust. 1 UPO, zyski przedsiębiorstwa umawiającego się państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą w drugim umawiającym się państwie poprzez położony tam zakład. W praktyce, przyjmuje się, że fakt posiadania przez inwestora certyfikatów inwestycyjnych w funduszu mającym osobowość prawną i będącym niezależnym podatnikiem podatku dochodowego, nie konstytuuje zakładu z tytułu uczestnictwa w takim funduszu. Tym samym, zyski przedsiębiorstw nie podlegają co do zasady opodatkowaniu podatkiem dochodowym w państwie źródła, z wyjątkiem specyficznych kategorii dochodów, które zgodnie z lokalną klasyfikacją państwa-strony traktatu, spełniają definicję np. dywidendy, odsetek, czy należności licencyjnych. Dodatkowo n6wet gdyby uznać, że dystrybucja zysków funduszu do jego inwestorów stanowi przychód z przeniesienia majątku (art. 13 UPO) lub też inny dochód (art. 22 UPO), w dalszym ciągu, przychody takie nie podlegałyby opodatkowaniu u źródła, gdyż przepisy UPO pozwalają na opodatkowanie tych rodzajów przychodów wyłącznie przez umawiające się państwo, w którym podmiot osiągający dochód jest rezydentem podatkowym.

W związku z dokonaną klasyfikacją wymienionych form dystrybucji zysku Funduszu na gruncie prawa polskiego, jak również ze względu na fakt, iż Wnioskodawca nie będzie posiadał w Polsce zakładu, uzyskiwane przez niego środki z tytułu wypłaty zysków Funduszu nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym (u źródła) w Polsce, zgodnie z postanowieniami UPO.

Stanowisko Spółki w zakresie klasyfikacji podatkowej wypłaty dochodów funduszy inwestycyjnych zamkniętych potwierdzają także liczne interpretacje organów podatkowych, w tym m.in.:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 22 kwietnia 2013 r. sygn. IPPB5/423-52/13-6/AJ,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 15 kwietnia 2013 r. sygn. IPPB5/423-53/13-9/AJ,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 15 kwietnia 2013 r. sygn. IPPB5/423-53/13-3/AJ,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 5 grudnia 2012 r. sygn. IPPB5/423-782/12-6/AS.

Podsumowując, analizowane formy dystrybucji zysku z funduszu inwestycyjnego w postaci:

 1. dochodów Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych,
 2. przychodów ze zbycia aktywów Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych,
 3. wynagrodzenia z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu,
 4. środków pieniężnych z tytułu likwidacji Funduszu

stanowić będą dla Spółki przychód opodatkowany zgodnie z art. 12 ustawy o CIT oraz art. 7 ust. 1 UPO. W konsekwencji, nie wystąpi z tego tytułu obowiązek ich opodatkowania (poboru podatku u źródła) w Polsce.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych w zakresie skutków podatkowych, z uwzględnieniem polsko-holenderskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, związanych z wypłatami zysków FIZ na rzecz Wnioskodawcy w formie:

 1. dochodów Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych – uznaje się za prawidłowe,
 2. przychodów ze zbycia aktywów Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych – uznaje się za prawidłowe,
 3. wynagrodzenia z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych – uznaje się za prawidłowe,
 4. likwidacji Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych – uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzeń przyszłych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.