IPPB5/423-591/14-2/AJ | Interpretacja indywidualna

Czy uzyskiwany przez Wnioskodawcę dochód z wypłat pieniężnych z tytułu wykupu i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce ?
IPPB5/423-591/14-2/AJinterpretacja indywidualna
 1. Szwajcaria
 2. certyfikat inwestycyjny
 3. ograniczony obowiązek podatkowy
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Zasięg terytorialny
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 23 czerwca 2014 r. (data wpływu 25 czerwca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania w Polsce dochodów spółki szwajcarskiej z tytułu wykupu i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych polskiego funduszu inwestycyjnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania w Polsce dochodów spółki szwajcarskiej z tytułu wykupu i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych polskiego funduszu inwestycyjnego.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką kapitałową z siedzibą w Szwajcarii (dalej: „Spółka” lub „Wnioskodawca”). Spółka jest rezydentem podatkowym w Szwajcarii oraz nie posiada w Polsce zakładu w rozumieniu Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Bernie dnia 2 września 1991 r. (dalej: „Umowa ze Szwajcarią”).

Wnioskodawca jest właścicielem certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez polski fundusz inwestycyjny – I. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny (dalej: „Fundusz”). Fundusz funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 157) (dalej: „Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych”). Fundusz jest niestandaryzowanym funduszem sekurytyzacyjnym.

Statut Funduszu przewiduje m. in. możliwość wykupienia i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz. Na podstawie art. 139 ust. 1 Ustawy o Funduszach inwestycyjnych, fundusz może wykupywać wyemitowane przez siebie certyfikaty, jeżeli jego statut tak stanowi. Z chwilą wykupienia przez fundusz, certyfikaty inwestycyjne podlegają umorzeniu z mocy prawa, a fundusz niezwłocznie dokonuje wypłat na rzecz uczestnika, którego certyfikaty były przedmiotem wykupu, stosownie do art. 139 ust. 6 i 7 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych oraz na zasadach określonych w statucie funduszu inwestycyjnego.

Wnioskodawca będzie w przyszłości otrzymywać z Funduszu wypłaty pieniężne z tytułu wykupu i umorzenia certyfikatów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy uzyskiwany przez Wnioskodawcę dochód z wypłat pieniężnych z tytułu wykupu i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce ...

Zdaniem Wnioskodawcy:

W opinii Wnioskodawcy, dochód uzyskiwany przez Spółkę z wypłat pieniężnych z tytułu wykupu i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce. Wynika to z faktu, iż uzyskiwane przez Spółkę dochody w związku z dokonywanymi przez Fundusz wypłatami pieniężnymi z tytułu wykupu i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych nie będą kwalifikowane jako dochody (przychody) z udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej: „Ustawa o PDOP”). Z tego względu nie będą one podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce na podstawie art. 7 ust. 1 lub art. 13 ust. 4 Umowy ze Szwajcarią w brzmieniu nadanym Protokołem między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską o zmianie Umowy ze Szwajcarią sporządzonym w Warszawie dnia 20 kwietnia 2010 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Ustawy o PDOP, Spółka, jako podatnik nie mający na terytorium Polski siedziby lub zarządu, podlega w Polsce obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiąga na terytorium Polski.

Generalną zasadą w polskim systemie podatkowym jest jednak, iż w przypadku podmiotu zagranicznego posiadającego rezydencję podatkową państwa, z którym Polska podpisała umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, zastosowanie znajdują postanowienia takiej umowy, które stanowią integralną część polskiego systemu prawnego (podatkowego). Oznacza to, że pierwszeństwo stosowania mają przepisy tych umów.

Umowa ze Szwajcarią nie zawiera bezpośrednich regulacji dotyczących opodatkowania dochodu osiąganego przez osobę prawną posiadającą rezydencję podatkową w Szwajcarii z tytułu wykupu i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych przez polski fundusz inwestycyjny. W myśl art. 3 ust. 2 Umowy ze Szwajcarią: „Przy stosowaniu niniejszej konwencji <Umowy ze Szwajcarią> przez Umawiające się Państwo, jeżeli z treści przepisu nie wynika inaczej, każde określenie nie zdefiniowane będzie misio takie znaczenie, jakie przyjmuje się według prawa danego Państwa tv zakresie podatków, do których ma zastosowanie niniejsza konwencja <Umowa ze Szwajcarią>.

W konsekwencji, w zakresie zasad opodatkowania dochodów Spółki z tytułu wypłat z Funduszu, należy w pierwszej kolejności odnieść się do uregulowań zawartych w ustawie o PDOP.

Zdaniem Wnioskodawcy, wypłaty pieniężne uzyskiwane przez Spółkę w związku z wykupem i umorzeniem certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz należy uznać za przychody, o których mowa w art. 12 Ustawy o PDOP, tj. przychody podlegające ogólnym zasadom opodatkowania PDOP. Jednocześnie, przychody z tytułu wykupu i umorzenia certyfikatów w Funduszu nie stanowią dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu art. 10 Ustawy o PDOP, tj. dochodów (przychodów) podlegających szczególnym zasadom opodatkowania PDOP.

Zgodnie z przepisem art. 12 ust. 1 pkt 1 Ustawy o PDOP, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Na mocy ust. 3 powołanego artykułu, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Przepisy ww. ustawy nie zawierają więc definicji przychodu. W odniesieniu do przychodów Ustawodawca zastosował technikę ustawodawczą polegającą na wymienieniu przykładowych kategorii pożytków, których otrzymanie implikuje powstanie przychodu podatkowego (art. 12 ust. 1 pkt 1-10 Ustawy o PDOP) pozostawiając jako otwarty katalog przysporzeń kreujących powstanie przychodu w rozumieniu Ustawy o PDOP. Jednocześnie, Ustawodawca ustanowił w art. 12 ust. 4 powołanej ustawy zamknięty katalog kategorii przychodów wyłączonych z opodatkowania. A contrario wszystkie inne przysporzenia majątkowe (zwiększające aktywa lub zmniejszające pasywa spółki) niż wymienione w art. 12 ust. 4 Ustawy o PDOP należy uznać za przychód skutkujący powstaniem obowiązku podatkowego. W konsekwencji za przychód należy uznać każde przysporzenie majątkowe o charakterze trwałym, definitywnym, bezzwrotnym. Co więcej, w przypadku przychodów uzyskiwanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej już sam fakt, że przychód staje się należny, powoduje powstanie obowiązku podatkowego.

Dodatkowo, w myśl art. 12 ust. 1 Ustawy o PDOP przychodami - z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14 - są m. in.;

 1. zgodnie z pkt 1 - otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym różnice kursowe,
 2. zgodnie z pkt 4a - dla uczestników funduszy inwestycyjnych otrzymane dochody funduszu, w przypadku, gdy statut przewiduje wypłacanie tych dochodów bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych.

Ze względu na szczególny reżim opodatkowania dochodów z udziału w zyskach osób prawnych, Ustawodawca wprowadził w Ustawie o PDOP definicję tych dochodów. Zgodnie z art. 10 ust. 1 Ustawy o PDOP, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także:

 • dochód z umorzenia udziałów (akcji);
 • przychód z wystąpienia wspólnika ze spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3, które następuje w inny sposób niż określony w pkt 1;
 • przychód ze zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce, o której mowa w art. 1 ust. 3, które następuje w inny sposób niż określony w pkt 1;
 • wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki;
 • dochód spółki przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach - dochód przeznaczony na podwyższenie funduszu udziałowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) takiej spółki albo spółdzielni;
 • w przypadku połączenia lub podziału spółek - dopłaty w gotówce otrzymane przez wspólników spółki przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych;
 • w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa - ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k albo art. 16 ust. 1 pkt 8; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem;
 • zapłata, o której mowa w art. 12 ust. 4d;
 • wartość niepodzielonych zysków w spółce w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia;
 • odsetki od udziału kapitałowego, wypłacane na rzecz wspólnika przez spółkę, o której mowa w art. 1 ust. 3.

W opinii Wnioskodawcy, uzyskiwane przez Spółkę środki pieniężne w związku z wykupem i umorzeniem certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz nie mogą być klasyfikowane jako dochody (przychody) w rozumieniu art. 10 ust. 1 Ustawy o PDOP, gdyż nie spełniają kryteriów dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych. Zgodnie ze stanowiskiem doktryny, kategoria dochodów w zyskach osób prawnych obejmuje (za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych przez ustawodawcę podatkowego) wszelkie dochody wynikające z uprawnień korporacyjnych przysługujących w stosunku do spółki kapitałowej.

Certyfikaty inwestycyjne natomiast nie są ani udziałami, ani akcjami spółek kapitałowych, a fundusz inwestycyjny zamknięty jest kategorią prawną odrębną od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej. Certyfikaty inwestycyjne reprezentują określone prawa majątkowe uczestników mające odmienny charakter niż prawa z akcji lub udziałów - co wynika z innej funkcji ekonomicznej, jaką te certyfikaty inwestycyjne pełnią. Z perspektywy uczestnika, fundusz inwestycyjny jest formą zbiorowego lokowania środków pieniężnych, a nie formą prowadzenia działalności gospodarczej. Certyfikaty nie dają więc uczestnikowi prawa do udziału w samych zyskach osiąganych z działalności funduszu, tak jak to ma miejsce w odniesieniu do akcji spółek akcyjnych lub udziałów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. W rezultacie, brak jest podstaw, aby uznać, iż kwoty uzyskiwane przez Spółkę z tytułu wykupu i umorzenia tych certyfikatów przez Fundusz, stanowią dochody z udziału w zyskach osób prawnych.

Ponadto, należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z art. 139 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, fundusz inwestycyjny zamknięty może wykupywać certyfikaty inwestycyjne, które wyemitował, jeżeli statut funduszu tak stanowi. W związku z tym, zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie otrzymane przez Spółkę za certyfikaty inwestycyjne wykupione przez Fundusz nie może być uważane za identyczne z wynagrodzeniem z tytułu umorzenia udziałów, wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 1 Ustawy o PDOP.

Powyższe stanowisko potwierdza fakt, że zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 Ustawy o PDOP, wydatki na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych stanowią koszt uzyskania przychodu m.in. z tytułu umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, Równocześnie Wnioskodawca chciałby zaznaczyć, iż zgodnie z art. 16 ust. 7f Ustawy o PDOP, przez fundusze kapitałowe rozumie się fundusze inwestycyjne oraz fundusze zagraniczne, o których mowa w Ustawie o Funduszach Inwestycyjnych.

W świetle powyższego, nie ulega wątpliwości, iż w przypadku wykupienia certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz, Spółce przysługuje prawo do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu z tego tytułu.

Należy przy tym zauważyć, że rozpoznawanie kosztów związanych z uzyskaniem danego przychodu charakterystyczne jest dla tych przychodów, które opodatkowane są na zasadach ogólnych. W takim przypadku, opodatkowaniu podlega nadwyżka przychodów osiągniętych w ciągu roku podatkowego nad kosztami uzyskania tych przychodów. Natomiast, w przypadku dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 Ustawy o PDOP, przychody podlegają, co do zasady, opodatkowaniu w sposób zryczałtowany, tj, bez określania kosztów uzyskania przychodów (z wyjątkiem uprawnień do obniżenia przychodu, o których mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3 Ustawy o PDOP).

Zatem, skoro, jak wspomniano powyżej, Ustawa o PDOP określa koszty uzyskania przychodów z tytułu wykupu i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego, wskazuje to, iż przy dochody osiągnięte z tego tytułu przez uczestnika funduszu inwestycyjnego zamkniętego (tu: Wnioskodawcę) podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, wynikających z Ustawy o PDOP. Zatem przedmiotowe przychody nie mogą być klasyfikowane jako dochody (przychody) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, podlegające opodatkowaniu podatkiem u źródła, o których mowa w art. 10 ust. 1 Ustawy o PDOP.

Podsumowując, wypłaty uzyskiwane przez Spółkę w związku z wykupem i umorzeniem certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz powinny być klasyfikowane jako przychody w rozumieniu art. 12 ust. 1 Ustawy o PDOP, nie zaś jako dochody (przychody) z udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu art. 10 ust. 1 Ustawy o PDOP.

Prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy została potwierdzona w licznych interpretacjach wydawanych przez organy podatkowe, w tym m.in. w interpretacjach Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 11 maja 2012 r., sygn. IPPB5/423-124/12-3/AJ, z dnia 13 września 2010 r., sygn. IPPB5/423-486/10-4/AJ, z dnia 28 kwietnia 2010 r. sygn. IPPB5/423-195/10-2/IŚ, z dnia 12 lipca 2010 r., sygn. IPPB5/423-246/10-4/PS, z dnia 12 lipca 2010 r„ sygn. IPPB5/423-245/10-4/PS, z dnia 5 marca 2010 r. sygn. 1PPB3/423-937/09-2/PD, z dnia 10 grudnia 2009 r., sygn. IPPB5/423-611/09-2/PS, z dnia 7 lutego 2011 r., sygn. IPPB5/423-877/10-2/AJ, z dnia 7 lutego 2011 r., sygn. IPPB5/423-876/10-2/AJ, z dnia 14 stycznia 2011 r., sygn. IPPB5/423-761/10-2/AJ, z dnia 4 stycznia 2011 r., sygn. IPPB5/423-749/10-2/AJ, z dnia 5 listopada 2010 r., sygn. IPPB5/423-564/10-2/AJ, z dnia 12 października 2010 r., sygn. IPPB5/423-482/10-2/AJ oraz interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 2 grudnia 2010 r., sygn. IBPBI/2/423-1130/10/BG.

Klasyfikacja na gruncie Ustawy o PDOP wypłat uzyskiwanych przez Spółkę w związku z wykupem i umorzeniem certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz ma istotne znaczenie dla klasyfikacji tych wypłat w świetle Umowy ze Szwajcarią.

Biorąc pod uwagę fakt, iż w świetle Ustawy o PDOP wypłaty uzyskiwane przez Spółkę w związku z wykupem i umorzeniem certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz nie stanowią dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych, wypłaty te nie mogą być uznane za dywidendy w rozumieniu art. 10 ust. 3 Umowy ze Szwajcarią. Zgodnie bowiem z art. 10 ust. 3 Umowy z Szwajcarią, „określenie "dywidendy" oznacza dochód z akcji, akcji gratisowych lub prawa do pobierania korzyści, akcji w kopalnictwie, akcji członków założycieli lub innych praw, z wyjątkiem wierzytelności, do udziału w zyskach, jak również dochód z innych praw spółki, które według prawa podatkowego Państwa, w którym spółka wydzielająca dywidendy ma siedzibę, zrównane są z wpływami z akcji”.

Tym samym do opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez Spółkę w związku z wykupem i umorzeniem certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz mogą znaleźć zastosowanie wyłącznie uregulowania zawarte w art. 7 Umowy ze Szwajcarią (w świetle tego przepisu zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład) lub w art. 13 ust. 4 Umowy ze Szwajcarią (zgodnie z tym przepisem zyski z przeniesienia tytułu własności majątku nie wymienionego w ustępach 1, 2, 3 i 3a art. 13 podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie, w którym przenoszący tytuł własności ma miejsce zamieszkania lub siedzibę).

Jednocześnie jednak, niezależnie od tego, czy przedmiotowe dochody powinny zostać ostatecznie uznane za zyski przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 7 Umowy z Szwajcarią, czy też za zyski ze sprzedaży majątku w rozumieniu art. 13 ust. 4 Umowy ze Szwajcarią, w obu tych przypadkach skutki podatkowe będą identyczne. Przepisy Umowy ze Szwajcarią pozwalają bowiem na opodatkowanie obu rodzajów przychodów (objętych zakresem przedmiotowym art. 7 albo art. 13 Umowy ze Szwajcarią) wyłącznie przez umawiające się państwo, w którym podmiot osiągający dochód jest rezydentem podatkowym (tj. w Szwajcarii).

Zatem, biorąc pod uwagę, że Spółka w chwili wykupu i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz nie będzie posiadać w Polsce zakładu w rozumieniu Umowy ze Szwajcarią, stwierdzić nałoży, że analizowane dochody Spółki nie będą podlegały w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym, albowiem Umowa ze Szwajcarią pozwala na opodatkowanie tego rodzaju dochodów wyłącznie w państwie rezydencji podatkowej podatnika, tj. w Szwajcarii.

Dodatkowo, Spółka pragnie wskazać, iż zaprezentowane przez niego stanowisko znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach organów podatkowych, m.in. w interpretacjach Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 13 września 2010 r., sygn. IPPB5/423-486/10-4/AJ, z dnia 6 marca 2013 r., sygn. IPPB5/423-1216/12-2/AS z dnia 24 kwietnia 2013 r., sygn. IPPB5/423-44/12-4/IŚ, z dnia 25 kwietnia 2012 r., sygn. IPPB5/423-47/12-4/IŚ, z dnia 19 października 2012 r., sygn. IPPB5/423-692/12-3/AS, z dnia 16 września 2011 r., sygn. IPPB5/423-690/11-4/AM, z dnia 11 maja 2012 r. sygn. IPPB5/423-124/12-3/AJ, z dnia 7 lutego 2011 r., sygn. IPPB5/423-877/10-2/AJ i IPPB5/423-876/10-2/AJ, z dnia 14 stycznia 2011 r., sygn. IPPB5/423-761/10-2/AJ, z dnia 4 stycznia 2011 r., sygn. IPPB5/423-749/10-2/AJ, z dnia 5 listopada 2010 r., sygn. IPPB5/423- 564/10-2/AJ, z dnia 12 października 2010 r., sygn. IPPB5/423-482/10-2/AJ, z dnia 10 grudnia 2009 r., sygn. IPPB5/423-611/09-2/PS czy interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 2 grudnia 2010 r., sygn. IBPBI/2/423-1130/10/BG.

Reasumując, w opinii Wnioskodawcy, dochód uzyskiwany przez Spółkę z wypłat pieniężnych z tytułu wykupu i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie tut. Organ podatkowy informuje, że tekst jednolity ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych został opublikowany w Dz. U. z 2014 r., poz. 851).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.