IPPB5/423-235/14-2/AJ | Interpretacja indywidualna

Czy po stronie Wnioskodawcy z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych przez FIZ celem umorzenia bądź umorzenia certyfikatów w wyniku likwidacji FIZ bądź też w ramach otrzymania innej wypłaty z FIZ powstanie przychód podatkowy podlegający opodatkowaniu w Polsce ?
IPPB5/423-235/14-2/AJinterpretacja indywidualna
  1. certyfikat inwestycyjny
  2. likwidacja
  3. umorzenie
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Udziały w zyskach

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 12 marca 2014 r. (data wpływu 12 marca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania w Polsce przychodów z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych przez FIZ, umorzenia certyfikatów w wyniku likwidacji FIZ lub innej wypłaty z FIZ – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 marca 2014 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W. BV z siedzibą w Holandii jest spółką prawa holenderskiego opodatkowaną od całości swoich przychodów w Holandii, tj. rezydentem podatkowym Holandii („Wnioskodawca”). Wnioskodawca zamierza objąć certyfikaty inwestycyjne w funduszu inwestycyjnym zamkniętym z siedzibą w Polsce („FIZ”) poprzez wniesienie wkładu do FIZ, Przedmiotem wkładu mogą być udziały w spółce z siedzibą w Polsce („Spółka”), której głównym składnikiem majątkowym są nieruchomości bądź też udziały (akcje) w spółce prawa luksemburskiego Société en Commandite Spéciale (tł. „specjalna spółka komandytowa”; dalej: „SCSp”), będącej w momencie dokonania tego wkładu wspólnikiem Spółki. SCSp jest spółką osobową, której konstrukcja prawna odpowiada polskiej spółce komandytowej. SCSp na gruncie prawa luksemburskiego jest traktowana jako podmiot transparentny podatkowo. Podatnikami podatków dochodowych z tytułu dochodów osiąganych przez SCSp są - analogicznie jak w przypadku polskich spółek osobowych - wspólnicy SCSp.

W związku z rozwojem działalności gospodarczej Wnioskodawca nie wyklucza, iż w przyszłości będzie chciał spieniężyć posiadane certyfikaty inwestycyjne. Zasadniczo może to nastąpić poprzez otrzymanie z FIZ kwot lub wartości w drodze wykupu certyfikatów inwestycyjnych przez FIZ wraz z ich umorzeniem (art. 139 ustawy o funduszach inwestycyjnych) lub w wyniku likwidacji FIZ. Niezależnie od powyższego Wnioskodawca może również uzyskać przychody z tytułu wypłaty dochodów FIZ dokonywanych przez FIZ na rzecz posiadaczy certyfikatów inwestycyjnych. Ponadto, w razie likwidacji FIZ, jak również w innym przypadku, nie można wykluczyć, iż wypłata z FIZ nastąpi w naturze z uwagi na ograniczoną ilość środków finansowych posiadanych przez FIZ. W takim wypadku Wnioskodawca otrzymałby w ramach należnego od FIZ świadczenia przykładowo udziały (akcje) w Spółce lub SCSp.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy po stronie Wnioskodawcy z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych przez FIZ celem umorzenia bądź umorzenia certyfikatów w wyniku likwidacji FIZ bądź też w ramach otrzymania innej wypłaty z FIZ powstanie przychód podatkowy podlegający opodatkowaniu w Polsce ...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z wykupem certyfikatów inwestycyjnych przez FiZ celem umorzenia bądź umorzenia certyfikatów w wyniku likwidacji FIZ bądź też otrzymania innej wypłaty z FIZ po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podatkowy podlegający opodatkowaniu w Polsce. Wynika to z faktu, iż przychód ten na gruncie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2002 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 216, poz. 2120, dalej: „DTT”) będzie klasyfikowany bądź jako tzw. „zysk przedsiębiorstw” bądź tzw. „zysk z przeniesienia własności majątku”, a zatem podlegać będzie opodatkowaniu wyłącznie, co najwyżej w kraju rezydencji Wnioskodawcy.

Wnioskodawca jako holenderski rezydent podatkowy podlega w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych, tj. obowiązek podatkowy powstaje jedynie w odniesieniu do dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Polski - zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm., dalej także: „Ustawa CIT”). Przychód podatkowy osiągnięty przez Wnioskodawcę na terytorium Polski nie podlega jednak opodatkowaniu u źródła w przypadku, gdy wynika to z umowy międzynarodowej, której stroną jest Polska (a zatem m. in. DTT).

DTT dotyczy osób, które mają miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym lub w obu Umawiających się Państwach, tj. Holandii i Polsce. Zgodnie z art. 2 DTT, dotyczy ona, bez względu na sposób poboru, podatków od dochodu, które pobiera się na rzecz Polski lub Holandii, ich jednostek terytorialnych lub władz lokalnych, w tym m.in. polskiego podatku CIT. Zgodnie z art. 7 ust. 1 DTT zasadą jest, iż zyski przedsiębiorstwa znajdującego się w Holandii podlegają opodatkowaniu wyłącznie w Holandii. Ponadto, zgodnie z art. 13 ust. 4 DTT zasadniczo również zyski z przeniesienia własności majątku podlegają opodatkowaniu tylko w kraju rezydencji podatnika. Wyjątek w tym zakresie może wynikać albo (i) z okoliczności, iż uzyskany zysk (majątek) jest przypisany do zakładu prowadzonego w Państwie źródła i dlatego podlega tam opodatkowaniu albo (ii) z uwagi na przepis szczególny DTT przewidujący możliwość opodatkowania danego przychodu u źródła z uwagi na jego szczególną kwalifikację.

Niewątpliwie FIZ nie będzie tworzyć zakładu (eng. permanent establishment) Wnioskodawcy w Polsce. FIZ jest odrębna od Wnioskodawcy osobą prawną będącą podatnikiem podatku dochodowego w Polsce. Nie stanowi on jakiejkolwiek stałej placówki Wnioskodawcy w Polsce w rozumieniu art. 5 DTT, a zatem przychody Wnioskodawcy z tytułu wykupu celem umorzenia, czy też umorzenia certyfikatów inwestycyjnych FIZ lub wypłaty dochodu z FIZ nie będą stanowić zysku przypisanego do zakładu.

W konsekwencji, aby przychód Wnioskodawcy z tytułu wykupu/umorzenia certyfikatów inwestycyjnych FIZ lub wypłaty dochodu z FIZ podlegał opodatkowaniu w Polsce, musiałby zostać zaklasyfikowany do szczególnego rodzaju przychodów, które na podstawie DTT są opodatkowane u źródła. Jednak, w ocenie Wnioskodawcy, przychód z tytułu wykupu/ umorzenia certyfikatów inwestycyjnych FIZ lub wypłaty dochodu z FIZ nie został wymieniony w przepisach szczególnych DTT. W szczególności, nie stanowi on dywidendy w rozumieniu art. 10 DTT.

Zgodnie z art. 10 ust. 5 DTT określenie „dywidendy” użyte w tym artykule oznacza dochód z akcji, akcji gratisowych lub praw do udziału w zyskach, akcji w górnictwie, akcji członków założycieli lub innych praw do udziału w zyskach, jak również dochód z wierzytelności dających prawo uczestniczenia w zyskach oraz dochód z innych praw w spółce, który według prawa Państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma siedzibę, jest pod względem podatkowym traktowany jak dochód z akcji. Tymczasem, przychód z tytułu umorzenia/odkupu certyfikatów inwestycyjnych lub wypłaty dochodu z FIZ niewątpliwie na gruncie Ustawy CIT nie stanowi przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a w szczególności nie stanowi dochodu z akcji.

Ustawa CIT nie zawiera własnej definicji udziału (akcji), w konsekwencji obowiązujące są w tym względzie przepisy kodeksu spółek handlowych („KSH”). Zgodnie z art. 152 KSH, kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dzieli się na udziały o równej albo nierównej wartości nominalnej, natomiast zgodnie z art. 302 KSH kapitał zakładowy spółki akcyjnej dzieli się na akcje o równej wartości nominalnej, Z powyższych definicji wynika, że udziały oraz akcje stanowią odpowiednią część kapitału zakładowego spółek kapitałowych (odpowiednio spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej). W konsekwencji, certyfikaty inwestycyjne które obejmie Wnioskodawca, nie mogą być klasyfikowane ani jako udziały, ani jako akcje.

W szczególności dowodzi tego istota certyfikatu inwestycyjnego określona w art. 6 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych („UFI”), która stanowi, że certyfikat inwestycyjny reprezentuje prawa majątkowe uczestników funduszu, określone ustawą i statutem funduszu. W odróżnieniu od udziałów, czy akcji, certyfikaty inwestycyjne uprawniają ich posiadacza (uczestnika funduszu), do otrzymania określonej kwoty będącej przypadającą na niego częścią wartości majątku funduszu inwestycyjnego. Należy także mieć na uwadze odmienność celu, w jakim nabywa się certyfikaty inwestycyjne od celu nabycia akcji lub udziałów. W tym pierwszym przypadku celem jest inwestowanie środków członka funduszu, w drugim zaś uczestnictwo w zyskach wynikających ze wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego. Konsekwencją tego jest silniejsze powiązanie akcjonariusza/udziałowca ze spółką niż członka funduszu z funduszem, gdzie statut może dopuszczać wykup certyfikatu na każde żądanie uczestnika. Takie rozwiązanie zapewnia uczestnikom możliwość łatwego wyjścia z funduszu i otrzymania należnego im udziału w majątku funduszu.

Odrębne uregulowanie przez ustawodawcę zagadnień dotyczących udziałów i akcji w spółkach kapitałowych oraz certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych wynikające z odmienności w zakresie ich natury prawnej jak i funkcji ekonomicznej Jednoznacznie wskazuje, że powyższe pojęcia nie mogą być ze sobą utożsamiane.

W konsekwencji, przychód Wnioskodawcy z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych przez FIZ celem umorzenia bądź to umorzenia certyfikatów w wyniku likwidacji FIZ lub wypłaty dochodu z FIZ nie może być uznany za przychód (dochód) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych określony w art. 10 ust. 1 Ustawy CIT, ani dochód z akcji w rozumieniu art. 10 DTT.

Prawidłowość powyższego stanowiska znajduje powszechne potwierdzenie w praktyce organów podatkowych, przykładowo:

  • w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Nr IPPB3/423-936/09-2/PD z dnia 5 marca 2010 r.;
  • w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Nr IPPB3/423-938/09-2/PD z dnia 5 marca 2010 r.;
  • w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Nr IPPB3/423-566/09-2/PD z dnia 19 listopada 2009 r.;
  • w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Nr IPPB3/423-567/09-2/PD z dnia 19 listopada 2009 r.;
  • w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Nr IPPB3-423-56/09-2/JB z dnia 24 kwietnia 2009 r.

Ten sam organ w interpretacji z 7 października 2011 r. (Nr IPPB4/415-578/11-3/SP) wskazał również, iż; „przychody uzyskane przez Wnioskodawcę z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych wraz z ich umorzeniem przez: fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych z siedzibą w Polsce nie będą opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce jako dywidenda na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu”. W innej interpretacji z 7 października 2011 r. (nr IPPB4/415-578/11- 2/SP) organ wskazał, iż: „przychody uzyskane przez Wnioskodawcę z tytułu wypłaty dochodów funduszu inwestycyjnego zamkniętego aktywów niepublicznych z siedzibą w Polsce nie będą opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce jako dywidenda na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania (...) uzyskany przychód będzie zwolniony od opodatkowania w Polsce”.

Obie interpretacje dotyczyły wprawdzie umowy ze Stanami Zjednoczonymi, to jednak klasyfikacja przychodu jako dywidendy jest tożsama z definicją z DTT.

W konsekwencji, przychód Wnioskodawcy z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych przez FIZ celem umorzenia bądź to umorzenia certyfikatów w wyniku likwidacji FIZ bądź też wypłaty dochodu z FIZ nie stanowi dywidendy opodatkowanej u źródła zgodnie z art. 10 DTT. Oznacza to, że taki przychód powinien zostać zaklasyfikowany zgodnie z przepisami DTT jako zysk przedsiębiorstw (art. 7 DTT) bądź jako zysk z przeniesienia własności majątku (art. 13 ust. 4 DTT). W każdym zatem przypadku nie będzie on podlegać opodatkowaniu u źródła, tj. w Polsce. Z punktu widzenia braku opodatkowania tego przychodu w Polsce nie ma znaczenia, iż wypłata z FIZ na rzecz Wnioskodawcy może nastąpić w naturze (in-kind), przykładowo w ramach przeniesienia udziałów (akcji) w Spółce lub SCSp.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.