IPPB5/423-1258/14-2/JC | Interpretacja indywidualna

Czy na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek poboru podatku u źródła z tytułu wypłat dokonywanych na rzecz Inwestora w związku z wykupywaniem od niego certyfikatów inwestycyjnych Funduszu?
IPPB5/423-1258/14-2/JCinterpretacja indywidualna
 1. Holandia
 2. certyfikat inwestycyjny
 3. fundusz inwestycyjny
 4. podatek
 5. podatek pobierany u źródła
 6. płatnik
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Pobór podatku -> Osoby prawne jako płatnicy
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Udziały w zyskach
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 23 grudnia 2014 r. (data wpływu 23 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek poboru podatku u źródła z tytułu wypłat dokonywanych na rzecz Inwestora w związku z wykupywaniem od niego certyfikatów inwestycyjnych Funduszu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek poboru podatku u źródła z tytułu wypłat dokonywanych na rzecz Inwestora w związku z wykupywaniem od niego certyfikatów inwestycyjnych Funduszu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dalej: „Wnioskodawca” lub „Fundusz”), wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych, prowadzonego przez Sąd Okręgowy Wydział Cywilny, Rejestrowy, jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym działającym na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 157 ze zm., dalej: „ustawa o FI”).

Inwestorem Funduszu jest spółka kapitałowa posiadająca osobowość prawną z siedzibą w Holandii, będąca podatnikiem podatku dochodowego w Holandii i korzystająca z ochrony UPO Polska-Holandia (dalej: „Inwestor”).

Działalność Inwestora nie jest i nie będzie prowadzona poprzez położony w Polsce zakład w rozumieniu ustawy o CIT oraz UPO Polska-Holandia.

W trakcie prowadzonej przez Fundusz działalności będzie on wykupywał od Inwestora posiadane przez niego certyfikaty inwestycyjne w Funduszu, w związku, z czym Inwestor będzie otrzymywać płatności z tego tytułu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek poboru podatku u źródła z tytułu wypłat dokonywanych na rzecz Inwestora w związku z wykupywaniem od niego certyfikatów inwestycyjnych Funduszu...

Zdaniem Wnioskodawcy, na Funduszu nie będzie ciążył obowiązek poboru podatku u źródła z tytułu wypłat dokonywanych na rzecz Inwestora w związku z wykupywaniem od niego certyfikatów inwestycyjnych Funduszu.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o FI, fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie o FI papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego lub inne prawa majątkowe.

Na podstawie art. 139 ustawy o FI, fundusz inwestycyjny zamknięty może wykupywać certyfikaty inwestycyjne, które wyemitował, jeżeli statut funduszu tak stanowi. Cena wykupu certyfikatu inwestycyjnego jest równa wartości aktywów netto funduszu, przypadającej na certyfikat inwestycyjny, według wyceny aktywów z dnia wykupu. Z chwilą wykupienia przez fundusz inwestycyjny zamknięty certyfikaty inwestycyjne są umarzane z mocy prawa.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 1 oraz art. 22a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 851 ze zm. - zwanej dalej: „ustawą o CIT”), osoby prawne dokonujące wypłat należności z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, obowiązane są do poboru i odprowadzenia podatku u źródła na rachunek właściwego urzędu skarbowego. W świetle powyższego, gdyby wypłaty związane z wykupieniem certyfikatów inwestycyjnych stanowiły dochody z tytułu dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, Fundusz byłby - jako płatnik - zobowiązany do poboru podatku u źródła z tego tytułu.

Zatem, rozstrzygnięcie, czy na Funduszu będzie ciążył obowiązek poboru podatku u źródła z tytułu przedmiotowych wypłat na rzecz Inwestora wymaga analizy, czy w świetle przepisów ustawy o CIT, a także postanowień stosownych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, wypłaty na jego rzecz stanowią dywidendy lub inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Klasyfikacja przychodów Inwestora funduszu inwestycyjnego zamkniętego z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych w świetle ustawy o CIT

W celu określenia skutków podatkowych występujących po stronie uczestnika otrzymującego przychody wynikające z wykupywania przez fundusz inwestycyjny zamknięty certyfikatów inwestycyjnych, należy w pierwszej kolejności rozstrzygnąć, czy otrzymane przez inwestora kwoty należy kwalifikować jako przychody opodatkowane na zasadach ogólnych przewidzianych ustawą o CIT, czy też jako dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, zasadniczo podlegające zryczałtowanemu podatkowi CIT pobieranemu u źródła.

W tym miejscu należy zauważyć, że zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o CIT, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także dochód z umorzenia udziałów (akcji).

Należy zauważyć, że certyfikaty inwestycyjne nie stanowią udziałów ani akcji, a zatem przychody osiągnięte przez uczestnika funduszu inwestycyjnego zamkniętego w przypadku wykupu certyfikatów inwestycyjnych nie zostały wskazane wśród dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wskazanych w art. 10 ust. 1 ustawy o CIT.

Ponadto, należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT, wydatki na nabycie tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych stanowią koszt uzyskania przychodu (...) z tytułu (...) odkupienia tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych albo umorzenia jednostek uczestnictwa, tytułów uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych w funduszach kapitałowych. Równocześnie Wnioskodawca zaznacza, że zgodnie z art. 16 ust. 7f ustawy o CIT, przez fundusze kapitałowe rozumie się fundusze inwestycyjne oraz fundusze zagraniczne, o których mowa w ustawie o FI.

W świetle powyższego, nie ulega wątpliwości, że w przypadku wykupienia certyfikatów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym zamkniętym przez ten fundusz, uczestnikowi przysługuje prawo do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu z tego tytułu.

Należy przy tym zauważyć, że rozpoznawanie kosztów związanych z uzyskaniem danego przychodu charakterystyczne jest dla tych przychodów, które opodatkowane są na zasadach ogólnych. W takim bowiem przypadku, opodatkowaniu podlega nadwyżka przychodów osiągniętych w ciągu roku podatkowego nad kosztami uzyskania tych przychodów.

Natomiast, w przypadku dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o CIT, przychody podlegają, co do zasady, opodatkowaniu w sposób zryczałtowany, tj. bez określania kosztów uzyskania przychodów (z wyjątkiem uprawnień do obniżenia przychodu, o których mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT).

Zatem, skoro - jak wspomniano powyżej - ustawa o CIT określa koszty uzyskania przychodów z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego, wskazuje to, że przychody osiągnięte przez uczestnika funduszu inwestycyjnego zamkniętego (np. Inwestora) z tytułu wykupu certyfikatów przez ten fundusz podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Zatem przychody te nie mogą stanowić dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, podlegających opodatkowaniu podatkiem zryczałtowanym, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o CIT.

Za taką klasyfikacją przychodów, tj. uznaniem, że są to przychody opodatkowane na zasadach ogólnych, a nie dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, przemawia również charakter tych dochodów.

Mianowicie, zgodnie z polskim prawem, certyfikaty inwestycyjne to papiery wartościowe emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte, czyli osoby prawne, których wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych publicznie lub niepublicznie od uczestników funduszu w określone w ustawie o FI papiery wartościowe i inne prawa majątkowe.

Certyfikaty inwestycyjne nie są ani udziałami, ani akcjami spółek kapitałowych. Natomiast, reprezentują one określone prawa majątkowe uczestników przewidziane ustawą o FI oraz statutem danego funduszu mające odmienny charakter niż prawa z akcji lub udziałów, co wynika z innej funkcji ekonomicznej, jaką te certyfikaty inwestycyjne pełnią. W odróżnieniu od udziałów czy akcji, certyfikaty inwestycyjne uprawniają do otrzymania określonej kwoty będącej przypadającą na niego częścią wartości majątku funduszu inwestycyjnego. Z perspektywy uczestnika, fundusz inwestycyjny jest formą zbiorowego lokowania środków pieniężnych a nie formą prowadzenia działalności gospodarczej. Certyfikaty nie dają więc uczestnikowi prawa do udziału w samych zyskach osiąganych z działalności funduszu inwestycyjnego, tak jak to ma miejsce w odniesieniu do akcji spółek akcyjnych lub udziałów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Z punktu widzenia uczestnika (np. Inwestora) istotna jest przed wszystkim aktualna wartość majątku funduszu inwestycyjnego.

Zdaniem Wnioskodawcy, zaprezentowane powyżej argumenty przemawiają za uznaniem, że przedmiotowe przychody Inwestora będącego uczestnikiem Funduszu (związane z wykupywaniem przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych) stanowią przychody opodatkowane na zasadach ogólnych, a nie stanowią dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Powyższa konkluzja znajduje również oparcie w indywidualnych interpretacjach wydawanych przez organy podatkowe w analogicznych przypadkach (por. interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPB5/423-1216/12-2/AS z dnia 6 marca 2013 r., interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPB5/423-782/12-7/AS z dnia 5 grudnia 2012 r., interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPB5/423-727/12-4/AS z dnia 23 listopada 2012 r., interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPB5/423-692/12-3/AS z dnia 19 października 2012 r., interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPB5/423-603/12-3/AS z dnia 10 października 2012 r., IPPB5/423-612/12-3/AS z dnia 10 października 2012 r., interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPB5/423-388/12-2/AS z dnia 3 sierpnia 2012 r., interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPB5/423-486/10-4/AJ z dnia 13 września 2010 r., interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-195/10-2/IŚ z dnia 28 kwietnia 2010 r., interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPB5/423-246/10-4/PS z dnia 12 lipca 2010 r., interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPB5/423-245/10-4/PS z dnia 12 lipca 2010 r., interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPB3/423-937/09-2/PD z dnia 5 marca 2010 r., interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPB5/423-611/09-2/PS z dnia 10 grudnia 2009 r., interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPB5/423-877/10-2/AJ z dnia 7 lutego 2011 r., interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPB5/423-876/10-2/AJ z 7 lutego 2011 r., interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPB5/423-761/10-2/AJ z dnia 14 stycznia 2011 r., interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPB5/423-749/10-2/AJ z dnia 4 stycznia 2011 r., interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, sygn. IBPBI/2/423-1130/10/BG z dnia 2 grudnia 2010 r., interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPB5/423-564/10-2/AJ z dnia 5 listopada 2010 r., interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPB5/423-482/10-2/AJ z dnia 12 października 2010 r., interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPB5/423-611/09-2/PS z dnia 10 grudnia 2009 r.

Opodatkowanie przychodów z tytułu kwot wypłacanych Inwestorowi z tytułu wykupywania certyfikatów inwestycyjnych w świetle Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 2003 r. Nr 216, poz. 2120 - zwanej dalej: „UPO Polska-Holandia”)

Zdaniem Wnioskodawcy przychód Inwestora z tytułu dokonania przez Fundusz wypłat w związku z wykupywaniem certyfikatów inwestycyjnych, będzie stanowił przychód niepodlegający opodatkowaniu w Polsce na mocy UPO Polska-Holandia.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o CIT podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustalenie zakresu dochodów, jakie mogą podlegać opodatkowaniu w poszczególnych państwach-stronach UPO Polska-Holandia wymaga prawidłowej kwalifikacji uzyskanego dochodu do odpowiedniej kategorii określonej w UPO Polska-Holandia. W przypadku, gdy opodatkowanie danego dochodu nie zostało wprost uregulowane w UPO Polska-Holandia, co do zasady, odpowiednia klasyfikacja takiego dochodu powinna zostać dokonana w oparciu o przepisy prawa danego państwa w zakresie podatków, do których ma zastosowanie UPO Polska-Holandia, przy czym znaczenie wynikające ze stosowanego ustawodawstwa podatkowego tego państwa będzie miało pierwszeństwo przed znaczeniem nadanym określeniu przez inne przepisy prawne tego państwa (art. 3 ust. 2 UPO Polska-Holandia).

W związku z powyższym, Inwestor może podlegać w Polsce opodatkowaniu wyłącznie od dochodów uzyskiwanych na terytorium Polski. Równocześnie zakres dochodów Inwestora, jakie mogą podlegać opodatkowaniu w Polsce, określony jest w UPO Polska-Holandia.

Postanowienia UPO Polska-Holandia nie wskazują, w jaki sposób powinny być klasyfikowane wypłaty przez fundusz inwestycyjny zamknięty z tytułu wykupywania certyfikatów inwestycyjnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, mając na uwadze, że:

 • osiągany przez Inwestora przychód z tytułu dokonania przez Fundusz jego wypłaty z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych stanowi przychód opodatkowany na zasadach ogólnych w świetle ustawy o CIT (jest to przychód podatkowy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o CIT) oraz
 • UPO Polska-Holandia nie zawiera żadnych specyficznych postanowień odnośnie klasyfikacji takiego przychodu (w szczególności nie został on ujęty w definicji dywidend określonej w art. 10 ust. 5 Konwencji), a zarazem
 • Inwestor nie posiada w Polsce zakładu w rozumieniu art. 5 UPO Polska-Holandia,

przedmiotowy przychód będzie przychodem ze źródła, o którym mowa w art. 7 (zyski przedsiębiorstw), art. 13 ust. 4 (zyski z przeniesienia własności majątku) lub art. 22 ust. 1 (inne dochody) UPO Polska-Holandia.

W związku z powyższym, przychody osiągane przez Inwestora z tytułu wypłat dokonywanych przez Fundusz w związku z wykupywaniem od Inwestora certyfikatów inwestycyjnych nie będą podlegać opodatkowaniu w Polsce, gdyż zgodnie z treścią wskazanych przepisów mogą być opodatkowane jedynie w państwie, w którym Inwestor ma siedzibę, czyli w Holandii.

Jak wskazano powyżej, zdaniem Wnioskodawcy, przedmiotowe przychody Inwestora nie stanowią dywidend ani innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w ustawie o CIT, a jednocześnie stanowią dochód o którym mowa w art. 7, art. 13 ust. 4 lub art. 22 ust. 1 UPO Polska-Holandia, w związku z czym nie podlegają opodatkowaniu w Polsce. W świetle powyższych uwag, w przypadku wykupywania przez Wnioskodawcę certyfikatów inwestycyjnych od Inwestora nie wystąpi obowiązek poboru podatku u źródła.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w ugruntowanej linii interpretacyjnej organów podatkowych. Zaprezentowane wyżej rozumowanie potwierdzają m.in. następujące interpretacje indywidualne:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, z dnia 14 listopada 2013 r., sygn. IPPB5/423-653/13-2/AS,
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, z dnia 8 stycznia 2013 r., sygn. IPPB5/423-1087/12-4/IŚ,
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, z dnia 5 grudnia 2012 r., sygn. IPPB5/423-782/12-7/AS,
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, z dnia 10 października 2012 r., sygn. IPPB5/423-603/12-3/AS,
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, z dnia 30 kwietnia 2012 r., sygn. IPPB5/423-77/12-4/AS,
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, z dnia 7 lutego 2011 r., sygn. IPPB5/423-877/10-2/AJ,
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, z dnia 7 lutego 2011 r., sygn. IPPB5/423-876/10-2/AJ,
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, z dnia 14 stycznia 2011 r., sygn. IPPB5/423-761/10-2/AJ,
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, z dnia 4 stycznia 2011 r., sygn. IPPB5/423-749/10-2/AJ,
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, z dnia 2 grudnia 2010 r., sygn. IBPBI/2/423-1130/10/BG,
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, z dnia 5 listopada 2010 r., sygn. IPPB5/423-564/10-2/AJ,
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, z dnia 12 października 2010 r., sygn. IPPB5/423-482/10-2/AJ,
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, z dnia 10 grudnia 2009 r., sygn. IPPB5/423-611/09-2/PS.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Wskazać należy, że w powołanym przez Wnioskodawcę art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dniem 1 stycznia 2015 r. (na mocy art. 1 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. Dz. U. z 2014 r., poz. 1328 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także:”.

Powyższa zmiana nie miała jednak wpływu na przedmiotowe rozstrzygnięcie.

Odnosząc się do argumentacji Wnioskodawcy opartej na treści wskazanych interpretacji w uzasadnieniu własnego stanowiska, należy stwierdzić, że interpretacje te co do zasady wiążą w sprawie, w której zostały wydane i nie są źródłem prawa powszechnie obowiązującego.

Tym samym nie stanowią podstawy prawnej przy wydawaniu interpretacji.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.