IPPB5/423-1257/14-2/JC | Interpretacja indywidualna

Zy na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek poboru podatku u źródła z tytułu wypłaty Inwestorowi:dochodów Funduszu dokonywanej bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Funduszu od Inwestora,przychodów ze zbycia aktywów Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Funduszu od Inwestora?
IPPB5/423-1257/14-2/JCinterpretacja indywidualna
 1. Holandia
 2. Zamknięty Fundusz Inwestycyjny
 3. certyfikat inwestycyjny
 4. fundusz inwestycyjny
 5. podatek
 6. podatek pobierany u źródła
 7. płatnik
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Pobór podatku -> Osoby prawne jako płatnicy
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Udziały w zyskach
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 23 grudnia 2014 r. (data wpływu 23 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek poboru podatku u źródła z tytułu wypłaty Inwestorowi:

 • dochodów Funduszu dokonywanej bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Funduszu od Inwestora - jest prawidłowe,
 • przychodów ze zbycia aktywów Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Funduszu od Inwestora - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek poboru podatku u źródła z tytułu wypłaty Inwestorowi dochodów Funduszu dokonywanej bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Funduszu od Inwestora oraz przychodów ze zbycia aktywów Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Funduszu od Inwestora.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dalej: „Wnioskodawca” lub „Fundusz”), wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych, prowadzonego przez Sąd Okręgowy Wydział Cywilny, Rejestrowy, jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym działającym na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 157 ze zm., dalej: „ustawa o FI”). Inwestorem Funduszu jest spółka kapitałowa posiadająca osobowość prawną z siedzibą w Holandii, będąca podatnikiem podatku dochodowego w Holandii i korzystająca z ochrony UPO Polska-Holandia (dalej: „Inwestor”).

Działalność Inwestora nie jest i nie będzie prowadzona poprzez położony w Polsce zakład w rozumieniu ustawy o CIT oraz UPO Polska-Holandia. Inwestor z tytułu uczestnictwa w Funduszu będzie mógł osiągnąć różnego rodzaju przychody, w szczególności przychód z tytułu (i) wypłaty dochodów Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, jak również (ii) wypłaty przychodów ze zbycia aktywów Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Funduszu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek poboru podatku u źródła z tytułu wypłaty Inwestorowi:

 • dochodów Funduszu dokonywanej bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Funduszu od Inwestora,
 • przychodów ze zbycia aktywów Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Funduszu od Inwestora...

Zdaniem Wnioskodawcy, na Funduszu nie będzie ciążył obowiązek poboru podatku u źródła z tytułu wypłaty Inwestorowi:

 • dochodów Funduszu dokonywanej bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Funduszu od Inwestora,
 • przychodów ze zbycia aktywów Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Funduszu od Inwestora.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o FI, fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych w określone w ustawie o FI papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego lub inne prawa majątkowe.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 1 oraz art. 22a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 851 ze zm. - zwanej dalej: „ustawą o CIT”), osoby prawne dokonujące wypłat należności z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, obowiązane są do poboru i odprowadzenia podatku u źródła na rachunek właściwego urzędu skarbowego. W świetle powyższego, gdyby przychody Inwestora z tytułu wypłaty na jego rzecz dochodów Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych stanowiły dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, Fundusz byłby - jako płatnik - zobowiązany do poboru podatku u źródła z tego tytułu.

Zatem, rozstrzygnięcie, czy na Funduszu będzie ciążył obowiązek poboru podatku u źródła z tytułu przedmiotowych wypłat na rzecz Inwestora wymaga analizy, czy w świetle przepisów ustawy o CIT, a także postanowień Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 2003 r. Nr 216, poz. 2120 - zwanej dalej: „UPO Polska-Holandia”), wypłaty na jego rzecz stanowią dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Klasyfikacja przychodów Inwestora z tytułu wypłaty na jego rzecz (i) dochodów Funduszu oraz (ii) przychodów ze zbycia aktywów Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych w świetle ustawy o CIT

W celu określenia skutków podatkowych wypłaty dochodów Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych, jak również wypłaty przychodów ze zbycia aktywów Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych, należy w pierwszej kolejności rozstrzygnąć, czy takie wypłaty należy kwalifikować jako przychody opodatkowane na zasadach ogólnych przewidzianych ustawą o CIT, czy też jako dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, zasadniczo podlegające zryczałtowanemu podatkowi CIT pobieranemu u źródła.

W tym miejscu należy zauważyć, że zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o CIT, dochodem (przychodem) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b ustawy o CIT, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji).

Natomiast, wzmiankowany wyżej art. 12 ust. 1 pkt 4a ustawy o CIT stanowi, że przychodami są otrzymane przez uczestnika dochody funduszu, w przypadku gdy statut przewiduje wypłacanie tych dochodów bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, z analizy przytoczonych powyżej przepisów wynika, że uzyskane przez Inwestora wypłaty z tytułu dochodów Funduszu/przychodów ze zbycia aktywów Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych nie stanowią dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o CIT, lecz przychody opodatkowane na zasadach ogólnych.

Mianowicie, należy zauważyć, że art. 10 ust. 1 ustawy o CIT stwierdza, że dochodami (przychodami) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a, który reguluje opodatkowanie dochodów otrzymanych przez uczestnika funduszu inwestycyjnego bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych. Takie sformułowanie przepisu art. 10 ust. 1 wskazuje, zdaniem Wnioskodawcy, że przychody wymienione w art. 12 ust. 1 pkt 4a zostały wyłączone przez ustawodawcę z kategorii dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Konsekwentnie, przychody wymienione w art. 12 ust. 1 pkt 4a, czyli przychody z tytułu wypłat przez Fundusz dochodów bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych, nie stanowią dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Należy przy tym stwierdzić, że wprowadzenie do przepisów ustawy o CIT przepisu art. 12 ust. 1 pkt 4a miało na celu doprecyzowanie brzmienia art. 12 ust. 1 poprzez wyraźne wskazanie, że tego rodzaju dochody są opodatkowane według zasad ogólnych. Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że intencją ustawodawcy było opodatkowanie wszelkich przychodów związanych z uczestnictwem w zamkniętym funduszu inwestycyjnym na zasadach ogólnych, w tym też przychodów ze zbycia aktywów funduszu inwestycyjnego bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych.

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone m.in. w następujących interpretacjach indywidualnych przepisów prawa podatkowego wydanych w zbliżonych stanach faktycznych:

 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 6 marca 2013 r., sygn. IPPB5/423-1215/12-2/AS,
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 23 listopada 2012 r., sygn. IPPB5/423-727/12-4/AS,
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 19 października 2012 r., sygn. IPPB5/423-692/12-3/AS,
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 3 sierpnia 2012 r., sygn. IPPB5/423-388/12-2/AS,
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 lutego 2011 r., sygn. IPPB5/423-877/10-2/AJ,
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 lutego 2011 r., sygn. IPPB5/423-876/10-2/AJ,
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 14 stycznia 2011 r., sygn. IPPB5/423-761/10-2/AJ,
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 października 2010 r., sygn. IPPB5/423-482/10-2/AJ,
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 13 września 2010 r., sygn. IPPB5/423-490/10-4/AJ,
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 grudnia 2009 r., sygn. IPPB5/423-611/09-2/PS,
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 19 listopada 2009 r., sygn. IPPB3/423-563/09-2/PD.

Opodatkowanie przychodów Inwestora z tytułu wypłaty na jego rzecz (i) dochodów Funduszu oraz (ii) przychodów ze zbycia aktywów Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych w świetle UPO Polska-Holandia

Zdaniem Wnioskodawcy przychód Inwestora z tytułu (i) wypłaty dochodów Funduszu oraz (ii) wypłaty przychodów ze zbycia aktywów Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych, będzie stanowił przychód niepodlegający opodatkowaniu w Polsce na mocy UPO Polska-Holandia.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o CIT podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustalenie zakresu dochodów, jakie mogą podlegać opodatkowaniu w poszczególnych państwach-stronach UPO Polska-Holandia wymaga prawidłowej kwalifikacji uzyskanego dochodu do odpowiedniej kategorii określonej w UPO Polska-Holandia. W przypadku, gdy opodatkowanie danego dochodu nie zostało wprost uregulowane w UPO Polska-Holandia, co do zasady, odpowiednia klasyfikacja takiego dochodu powinna zostać dokonana w oparciu o przepisy prawa danego państwa w zakresie podatków, do których ma zastosowanie UPO Polska-Holandia, przy czym znaczenie wynikające ze stosowanego ustawodawstwa podatkowego tego państwa będzie miało pierwszeństwo przed znaczeniem nadanym określeniu przez inne przepisy prawne tego państwa (art. 3 ust. 2 UPO Polska-Holandia).

W związku z powyższym, Inwestor może podlegać w Polsce opodatkowaniu wyłącznie od dochodów uzyskiwanych na terytorium Polski. Równocześnie zakres dochodów Inwestora, jakie mogą podlegać opodatkowaniu w Polsce, określony jest w UPO Polska-Holandia.

Postanowienia UPO Polska-Holandia nie wskazują, w jaki sposób powinny być klasyfikowane wskazane powyżej wypłaty dochodu/przychodu.

Zdaniem Wnioskodawcy, mając na uwadze, że:

 • osiągany przez Inwestora przychód z tytułu (i) wypłaty dochodów Funduszu oraz (ii) wypłaty przychodów ze zbycia aktywów Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych stanowi przychód opodatkowany na zasadach ogólnych w świetle ustawy o CIT (jest to przychód podatkowy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o CIT) oraz
 • UPO Polska-Holandia nie zawiera żadnych specyficznych postanowień odnośnie klasyfikacji takiego przychodu (w szczególności nie został on ujęty w definicji dywidend określonej w art. 10 ust. 5 Konwencji), a zarazem
 • Inwestor nie posiada w Polsce zakładu w rozumieniu art. 5 UPO Polska-Holandia, przedmiotowy przychód będzie przychodem ze źródła, o którym mowa w art. 7 (zyski przedsiębiorstw) lub art. 22 (inne dochody) UPO Polska-Holandia.

W związku z powyższym, przychody osiągane przez Inwestora z tytułu (i) wypłaty dochodów Funduszu oraz (ii) wypłaty przychodów ze zbycia aktywów Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych będą stanowiły przychód niepodlegający opodatkowaniu w Polsce na mocy UPO Polska-Holandia, gdyż zgodnie z treścią wskazanych przepisów mogą być opodatkowane jedynie w państwie, w którym Inwestor ma siedzibę, czyli w Holandii.

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone m.in. w następujących interpretacjach indywidualnych przepisów prawa podatkowego wydanych w zbliżonych stanach faktycznych:

 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2013 r., sygn. IPPB5/423-845/13-8/AJ,
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 14 listopada 2013 r., sygn. IPPB5/423-653/13-2/AS,
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 października 2012 r., sygn. IPPB5/423 603/12-3/AS,
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 3 sierpnia 2012 r., sygn. IPPB5/423-388/12-2/AS,
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2012 r., sygn. IPPB5/423-77/12-4/AS,
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 19 listopada 2009 r., sygn. IPPB3/423-563/09-2/PD,
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 13 września 2010 r., sygn. IPPB5/423-490/10-4/AJ,
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 lutego 2011 r., sygn. IPPB5/423-877/10-2/AJ,
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 lutego 2011 r., sygn. IPPB5/423-876/10-2/AJ,
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 14 stycznia 2011 r., sygn. IPPB5/423-761/10-2/AJ,
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 października 2010 r., sygn. IPPB5/423-482/10-2/AJ,
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 grudnia 2009 r., sygn. IPPB5/423-611/09-2/PS.

Jak wskazano powyżej, zdaniem Wnioskodawcy, przedmiotowe przychody nie stanowią dywidend ani innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w świetle ustawy o CIT, jak też postanowień UPO Polska-Holandia, a ponadto zgodnie z tą umową stanowią dochody niepodlegające opodatkowaniu w Polsce.

W świetle powyższych uwag, w przypadku dokonania przez Wnioskodawcę wypłaty Inwestorowi (i) dochodów Funduszu oraz (ii) wypłaty przychodów ze zbycia aktywów Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych, nie wystąpi obowiązek poboru podatku u źródła od takich wypłat.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Wskazać należy, że w powołanym przez Wnioskodawcę art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dniem 1 stycznia 2015 r. (na mocy art. 1 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. Dz. U. z 2014 r., poz. 1328 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także:”.

Powyższa zmiana nie miała jednak wpływu na przedmiotowe rozstrzygnięcie.

Odnosząc się do argumentacji Wnioskodawcy opartej na treści wskazanych interpretacji w uzasadnieniu własnego stanowiska, należy stwierdzić, że interpretacje te co do zasady wiążą w sprawie, w której zostały wydane i nie są źródłem prawa powszechnie obowiązującego.

Tym samym nie stanowią podstawy prawnej przy wydawaniu interpretacji.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.