IPPB5/423-1201/14-5/JC | Interpretacja indywidualna

Czy uzyskany przez Wnioskodawcę przychód z tytułu:a) dochodów Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych,b) przychodów ze zbycia lokat Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych,c) wynagrodzenia z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych skutkującego umorzeniem tych certyfikatów,d) wynagrodzenia z tytułu likwidacji Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnychbędzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce?
IPPB5/423-1201/14-5/JCinterpretacja indywidualna
 1. Holandia
 2. certyfikat inwestycyjny
 3. fundusz inwestycyjny
 4. podatek
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Udziały w zyskach
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 10 grudnia 2014 r. (data wpływu 11 grudnia 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 11 lutego 2015 r. (data wpływu 16 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania w Polsce przychodów z tytułu:

 • dochodów Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych - jest prawidłowe, przychodów ze zbycia lokat Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych - jest prawidłowe,
 • wynagrodzenia z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych skutkującego umorzeniem tych certyfikatów - jest prawidłowe,
 • wynagrodzenia z tytułu likwidacji Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania w Polsce przychodów uzyskanych przez Wnioskodawcę.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej: „Spółka” lub „Wnioskodawca”) jest spółką kapitałową prawa holenderskiego (odpowiednik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prawa polskiego), holenderskim rezydentem podatkowym, podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Wnioskodawca zamierza objąć certyfikaty inwestycyjne wyemitowane przez fundusz inwestycyjny zamknięty – I. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (dalej: „Fundusz”). W przyszłości, Fundusz będzie dokonywał wypłaty zysków na rzecz Wnioskodawcy, dlatego też Spółka pragnie potwierdzić ich klasyfikację na gruncie polskiego i holenderskiego prawa podatkowego. W celu potwierdzenia podatkowego traktowania wypłat zysków z Funduszu w kraju siedziby Wnioskodawcy - w Holandii, Spółka złoży także do holenderskich organów skarbowych odpowiedni wniosek o wydanie interpretacji w tym zakresie (w celu potwierdzenia podatkowej kwalifikacji Funduszu oraz możliwości zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym w Holandii otrzymywanych przez Wnioskodawcę zysków z Funduszu w oparciu o reżim participation exemption). Natomiast celem niniejszego wniosku jest potwierdzenie klasyfikacji przyszłych wypłat dokonanych z Funduszu na rzecz Spółki w oparciu o przepisy polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa o CIT”) oraz polsko-holenderskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (dalej: „UPO”).

Fundusz został utworzony na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (dalej: „uofi”), jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, podlegającym (podobnie jak każdy inny fundusz utworzony w oparciu o uofi) podmiotowemu zwolnieniu z opodatkowania w odniesieniu do wszystkich źródeł dochodów, wynikającemu z art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy o CIT. Zgodnie ze statutem, przedmiotem działalności Funduszu może być lokowanie zebranych środków pieniężnych w określone papiery wartościowe, udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz instrumenty rynku pieniężnego, a także inne prawa majątkowe, w tym prawa do nieruchomości. Wnioskodawca podjął decyzję o inwestycji z wykorzystaniem Funduszu z uwagi na elastyczność tej formuły, umożliwiającą zainteresowanie innych inwestorów (zarówno poszczególnymi aktywami, udziałem w spółce, czy też całym portfolio inwestycyjnym).

Fundusz będzie w posiadaniu papierów wartościowych w luksemburskich spółkach osobowych typu Société en Commandite Spéciale (dalej: „SCSp”), które z kolei będą wspólnikami w polskich spółkach komandytowych (dalej: „SK”). SCSp jest spółką utworzoną na podstawie prawa luksemburskiego, która nie posiada osobowości prawnej. Na podstawie luksemburskiego prawa podatkowego, SCSp jest podmiotem transparentnym podatkowo dla celów podatku dochodowego. Do spółki tej nie mają zastosowania przepisy luksemburskiej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z regulacjami luksemburskimi, za podatników podatku dochodowego powinni być uznawani wspólnicy tej spółki - proporcjonalnie do wysokości udziału posiadanego w SCSp. W związku z tym SCSp nie ma statusu podatnika podatku dochodowego zarówno w Luksemburgu, jak i w Polsce - dochód SCSp rozpoznawany jest bezpośrednio na poziomie wspólników. Również SK jest podmiotem transparentnym dla celów podatku dochodowego, tj. dochód SK jest rozpoznawany bezpośrednio na poziomie wspólników.

Ze względu na wskazaną transparentność podatkową SK, przyszłe dochody wygenerowane przez te spółki (m.in. wynikające z ich działalności operacyjnej) będą rozpoznawane na poziomie wspólników SK, w tym także przez SCSp. Z kolei ze względu transparentność podatkową SCSp, przyszłe dochody wygenerowane przez te spółki (m.in. wynikające z zysków SK) będą rozpoznawane na poziomie wspólników SCSp, w tym także przez Fundusz. Ponadto, z uwagi na zwolnienie podmiotowe Funduszu, część dochodów SK, która alokowana zostanie do SCSp, a następnie do Funduszu, korzystać będzie ze zwolnienia z opodatkowania. Wnioskodawca nie prowadzi obecnie, jak również, nie będzie w przyszłości prowadził na terytorium Polski działalności gospodarczej poprzez położony tutaj zakład (w rozumieniu art. 4a pkt 11 ustawy o CIT oraz art. 5 UPO).

Zgodnie z brzmieniem statutu Funduszu, a także w oparciu o zapisy uofi, dystrybucja zysków osiąganych przez Fundusz na rzecz jego uczestników będzie mogła zostać dokonana w przyszłości w formie wypłaty:

 1. dochodów Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (art. 18 ust. 2 pkt 13 w związku z art. 21 uofi),
 2. przychodów ze zbycia lokat Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (art. 198 uofi),
 3. wynagrodzenia z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych skutkującego umorzeniem tych certyfikatów (art. 139 uofi),
 4. wynagrodzenia z tytułu likwidacji Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (art. 249 uofi).

Spółka pragnie potwierdzić podatkowe traktowanie każdej z wymienionych form płatności w Polsce w świetle przepisów ustawy o CIT oraz UPO.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy uzyskany przez Wnioskodawcę przychód z tytułu:

 1. dochodów Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych,
 2. przychodów ze zbycia lokat Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych,
 3. wynagrodzenia z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych skutkującego umorzeniem tych certyfikatów,
 4. wynagrodzenia z tytułu likwidacji Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych

będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce...

Zdaniem Wnioskodawcy, wypłata zysków przez Fundusz na rzecz Spółki powinna być zakwalifikowana jak przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 12 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.2011.74.397 j.t. ze zm., dalej: „ustawa o CIT”) i tym samym, zgodnie z treścią Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz.U.2003.216.2120; dalej: „UPO”), nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym (podatkiem u źródła) w Polsce.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o CIT podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawa o CIT wprowadza rozróżnienie na dwie kategorie przychodów: (i) dochody (przychody) z udziału w zyskach osób prawnych (uregulowane w art. 10 ustawy o CIT), opodatkowane ryczałtowo, oraz (ii) szeroko pojęte przychody z działalności podatnika (uregulowane w art. 12 ustawy o CIT), opodatkowane na zasadach ogólnych. Co do zasady, przychody podatnika podlegają opodatkowaniu zgodnie z wytycznymi określonymi w art. 12, chyba że zostały objęte specyficznym reżimem właściwym dla przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych objętych art. 10 ustawy o CIT. W przypadku uczestników funduszy inwestycyjnych dyspozycję zawartą w art. 10 ustawy o CIT należy rozpatrywać w szczególności z uwzględnieniem art. 12 ust. 1 pkt 4a ustawy o CIT.

Zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 pkt 4a ustawy o CIT przychodami dla uczestników funduszy inwestycyjnych są otrzymane dochody funduszu, w przypadku gdy statut przewiduje wypłacanie tych dochodów bez odkupywania jednostek uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych. Tym samym, ustawa o CIT wskazuje jednoznacznie, że dochody funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

W analizowanym zdarzeniu przyszłym, Fundusz może dokonywać wypłaty zysków na rzecz Wnioskodawcy w formie:

 1. dochodów Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (art. 18 ust. 2 pkt 13 w związku z art. 21 uofi),
 2. przychodów ze zbycia lokat Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (art. 198 uofi),
 3. wynagrodzenia z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych skutkującego umorzeniem tych certyfikatów (art. 139 uofi),
 4. wynagrodzenia z tytułu likwidacji Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (art. 249 uofi).

W ocenie Wnioskodawcy, wszelkie przewidziane statutem Funduszu formy dystrybucji zysków Funduszu na rzecz Wnioskodawcy, bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (formy opisane powyżej w punktach a, b oraz d), powinny zostać zaklasyfikowane jako przychody o charakterze ogólnym zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 pkt 4a ustawy o CIT. Jednocześnie, art. 12 ustawy o CIT wskazuje jedynie na przykładowe kategorie przychodów opodatkowanych na zasadach ogólnych, nie wyczerpując tym samym ich zakresu. Fakt, że wypłata wynagrodzenia z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych (wskazana w punkcie c powyżej, a opierająca się na wykupie certyfikatów inwestycyjnych) nie znajduje się wprost w przykładowo wymienionym w tym przepisie katalogu, nie przesądza w żadnym wypadku o braku możliwości objęcia tego źródła przychodu dyspozycją zawartą w analizowanym artykule. Co więcej, Wnioskodawca zaznacza, że certyfikatów inwestycyjnych nie należy utożsamiać ani z udziałami, ani akcjami spółek kapitałowych, gdyż reprezentują one prawa majątkowe o odmiennym charakterze. W szczególności celem nabycia certyfikatów inwestycyjnych jest inwestowanie środków członka funduszu, natomiast celem nabycia udziałów/akcji jest co do zasady uczestnictwo w zyskach wynikających ze wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego. W rezultacie mamy do czynienia ze znacznie większą zależnością pomiędzy akcjonariuszem/udziałowcem a spółką niż pomiędzy członkiem funduszu a funduszem. Ponadto, posiadanie udziałów/akcji wiąże się, oprócz uprawnień o charakterze majątkowym, również z posiadaniem szerokiego wachlarza uprawnień korporacyjnych (np. prawo uczestnictwa w zgromadzeniach wspólników/akcjonariuszy, prawo do głosowania, prawo zaskarżania uchwał, prawo kontroli), które umożliwiają aktywny wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki. Natomiast konstrukcja certyfikatu inwestycyjnego została ukształtowana z uwzględnieniem szczególnego celu funduszu inwestycyjnego, czyli zbiorowego lokowania środków pieniężnych otrzymanych od uczestników funduszu. Podstawowym uprawnieniem związanym z posiadaniem certyfikatów inwestycyjnych jest prawo do udziału w aktywach netto lub dochodzie funduszu proporcjonalnie do wartości wkładów poszczególnych uczestników. W rezultacie stosunek prawny związany z uczestnictwem w funduszu w swojej konstrukcji nie jest stosunkiem korporacyjnym jaki występuje między wspólnikiem a spółką.

Na odmienny charakter certyfikatów inwestycyjnych wskazuje również konstrukcja polskich przepisów prawnych. Przykładowo, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.2014.94 j.t.) przez papiery wartościowe należy rozumieć m.in. akcje czy certyfikaty inwestycyjne. Przywołana definicja wskazuje, że akcje i certyfikaty inwestycyjne nie są tą samą kategorią papierów wartościowych. Niewątpliwie podkreśla to również fakt, że prawa z udziałów/akcji są uregulowane w kodeksie spółek handlowych, natomiast prawa z certyfikatów inwestycyjnych w uofi. Potwierdza to także wyraźnie art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT, który odwołuje się do jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych jako odrębnej kategorii praw, obok udziałów oraz akcji w spółkach kapitałowych. Stąd, w ocenie Wnioskodawcy, nie można uznać, że z tytułu uczestnictwa w Funduszu, a w szczególności w związku z wypłatą wynagrodzenia z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w Funduszu uzyskuje on dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu art. 10 ustawy o CIT. Ponadto, odmienna klasyfikacja podatkowa jednej z kilku możliwych fortu dystrybucji zysków funduszu wydawałaby się co najmniej nieuzasadniona, a tym samym – nieuprawniona.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, należy stwierdzić, że wszystkie wymienione w statucie Funduszu formy dystrybucji zysku Funduszu powinny podlegać opodatkowaniu zgodnie z art. 12 ustawy o CIT.

Przenosząc wskazaną klasyfikację na grunt analizowanej UPO, Spółka wskazuje, że ze względu na fakt, że przepisy UPO nie zaliczą wprost zysków funduszu inwestycyjnego do żadnej ze specyficznie określonych kategorii przychodów, kluczowym dla określenia konsekwencji podatkowych wymienionych form dystrybucji jest ich klasyfikacja w świetle prawa krajowego. Konsekwentnie, również na gruncie UPO zyski funduszu powinny być kwalifikowane jako zyski przedsiębiorstw, opodatkowane na zasadach ogólnych. Zgodnie z art. 7 ust. 1 UPO, zyski przedsiębiorstwa umawiającego się państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą w drugim umawiającym się państwie poprzez położony tam zakład. Posiadanie certyfikatów inwestycyjnych funduszu oraz wykonywanie na tej podstawie uprawnień inwestorskich nie powoduje powstania zakładu w rozumieniu UPO. Tym samym, zyski przedsiębiorstw nie podlegają, co do zasady opodatkowaniu podatkiem dochodowym w państwie w którym powstają.

Wyjątkiem od tej zasady są dochody, które podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła, czyli takie, które zgodnie z lokalną klasyfikacją państwa będącego stroną UPO, mogą zostać zakwalifikowane jako dywidendy, odsetki, czy należności licencyjne. Nie ulega wątpliwości, że dochód z tytułu uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym nie może być uznany za dochód z tytułu odsetek i/lub należności licencyjnych. Jednocześnie zdaniem Wnioskodawcy dochodów z tytułu uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym nie należy również kwalifikować do kategorii dochodów określonych w art. 10 UPO. Zgodnie bowiem z definicją wynikającą z art. 10 UPO, pojęcie „dywidendy” oznacza dochód z akcji, akcji gratisowych lub praw do udziału w zyskach, (...) oraz dochód z innych praw w spółce, który według prawa Państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma siedzibę, jest pod względem podatkowym traktowany jak dochód z akcji. Natomiast na gruncie polskiego prawa, jako dywidendę należy uznać kwotę zysku wypracowanego przez spółkę kapitałową prawa handlowego, przeznaczoną do podziału między wspólników (akcjonariuszy) spółki w związku z posiadanymi przez nich w tej spółce udziałami/akcjami. W rezultacie, w związku z tym że fundusz nie jest spółką kapitałową w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych, jak również tym odmienny charakter certyfikatów inwestycyjnych niż udziałów/akcji dających prawo do dywidendy, art. 10 UPO nie znajduje zastosowania w odniesieniu do tych kategorii przychodów.

Dodatkowo, nawet gdyby uznać, inaczej niż Spółka wskazuje powyżej, że dystrybucja zysków funduszu powinna podlegać odmiennej klasyfikacji na gruncie UPO, teoretycznie można by rozważać:

 • klasyfikację zysków z funduszu powstałych w wyniku jego likwidacji lub poprzez wykup certyfikatów inwestycyjnych jako zysków z przeniesienia majątku w rozumieniu art. 13 UPO. Jednakże, zdaniem Wnioskodawcy majątek przenoszony w taki sposób na uczestnika funduszu nie ma takiego charakteru prawnego jak majątek o którym mowa w art. 13 UPO i w rezultacie przepis ten nie powinien mieć zastosowania w omawianej sytuacji. Ponadto, nawet w przypadku gdyby art. 13 UPO miał zastosowanie w dalszym ciągu przychody takie nie podlegałyby opodatkowaniu u źródła, gdyż przepisy UPO pozwalają na opodatkowanie tych rodzajów przychodów wyłącznie przez umawiające się państwo, w którym podmiot osiągający dochód jest rezydentem podatkowym;
 • uznanie, że wszystkie zyski uzyskiwane z tytułu uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym powinny zostać zakwalifikowane jako inne dochody w rozumieniu art. 22 UPO. Taka klasyfikacja jednakże jest możliwa jedynie w ostateczności, w sytuacji gdyby nie było możliwe zakwalifikowanie przedmiotowych zysków do kategorii wymienionych powyżej. Jednak również w takiej sytuacji przychody takie nie podlegałyby opodatkowaniu u źródła w Polsce, gdyż przepisy UPO pozwalają na opodatkowanie tych rodzajów przychodów wyłącznie przez umawiające się państwo, w którym podmiot osiągający dochód jest rezydentem podatkowym.

W związku z dokonaną klasyfikacją wymienionych form dystrybucji zysku Funduszu na gruncie prawa polskiego, jak również ze względu na fakt, że Wnioskodawca nie będzie posiadał w Polsce zakładu, uzyskiwane przez niego środki z tytułu wypłaty zysków Funduszu będą podlegały opodatkowaniu jedynie w Holandii. Tym samym, nie będą one podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym (u źródła) w Polsce, zgodnie z postanowieniami UPO.

Stanowisko Spółki w zakresie klasyfikacji podatkowej wypłaty dochodów funduszy inwestycyjnych zamkniętych potwierdzają także liczne interpretacje organów podatkowych m.in.:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 3 kwietnia 2014 r. (sygn. IPPB5/423-9/14-3/IŚ);
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 12 grudnia 2013 r. (sygn. IPPB5/423-845/13-9/AJ);
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 3 grudnia 2013 r. (sygn. IPPB5/423-744/13-2/IŚ);
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 14 listopada 2013 r. (sygn. IPPB 5/423-653/13-2/AS).

Reasumując analizowane formy dystrybucji zysku z funduszu inwestycyjnego w postaci:

 1. dochodów Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (art. 18 ust. 2 pkt 13 w związku z art. 21 uofi),
 2. przychodów ze zbycia lokat Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (art. 198 uofi),
 3. wynagrodzenia z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych skutkującego umorzeniem tych certyfikatów (art. 139 uofi),
 4. wynagrodzenia z tytułu likwidacji Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (art. 249 uofi)
  - stanowić będą dla Spółki przychód opodatkowany zgodnie z art. 12 ustawy o CIT oraz art. 7 ust. 1 UPO. W konsekwencji, nie wystąpi z tego tytułu obowiązek poboru podatku dochodowego w Polsce.

Pismem z dnia 11 lutego 2015 r. Wnioskodawca uzupełnił przedstawione we wniosku stanowisko wskazując:

Jak wskazano we wniosku, w ocenie Wnioskodawcy, wszystkie wymienione w statucie funduszu inwestycyjnego zamkniętego aktywów niepublicznych (dalej: Fundusz) opisanego we wniosku formy dystrybucji zysków Funduszu powinny podlegać opodatkowaniu zgodnie z art. 12 ustawy o CIT. Ponadto, przepisy UPO nie zaliczają wprost przychodów z tytułu wykupu certyfikatów przez fundusz inwestycyjny do konkretnej kategorii przychodów, tzn. dochodów (przychodów) z udziału w zyskach osób prawnych czy przychodów opodatkowanych CIT na zasadach ogólnych. Jednakże, zdaniem Wnioskodawcy, dochodów z tytułu wypłat z funduszu inwestycyjnego nie należy kwalifikować do kategorii dochodów określonych w art. 10 UPO.

Wnioskodawca wskazuje, że jest świadom, że tego typu dochody mogą być klasyfikowane jako zyski, o których mowa w art. 13 UPO. Jednocześnie, niezależnie od tego, czy opisane we wniosku formy płatności z Funduszu powinny zostać uznane za:

 • zyski przedsiębiorstw w rozumieniu art. 7 UPO, czy
 • zyski z przeniesienia własności majątku w rozumieniu art. 13 UPO,

to nie będą one podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym (u źródła) w Polsce zgodnie z UPO.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się w zakresie opodatkowania w Polsce przychodów z tytułu:
 • dochodów Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych - za prawidłowe, przychodów ze zbycia lokat Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych - za prawidłowe,
 • wynagrodzenia z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych skutkującego umorzeniem tych certyfikatów - za prawidłowe,
 • wynagrodzenia z tytułu likwidacji Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych - za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie zauważyć należy, że niniejsza interpretacja oparta została na przepisach ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.).

Odnosząc się do argumentacji Wnioskodawcy opartej na treści wskazanych interpretacji w uzasadnieniu własnego stanowiska, należy stwierdzić, że interpretacje te co do zasady wiążą w sprawie, w której zostały wydane i nie są źródłem prawa powszechnie obowiązującego. Tym samym nie stanowią podstawy prawnej przy wydawaniu interpretacji.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.