IPPB3/4510-800/16-4/JBB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Przychód z tytułu nabycia certyfikatów inwestycyjnych w zamian za udziały.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r., poz. 613) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015r., poz.643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 14.07.2016r. (data wpływu 18.07.2016r.), uzupełnione w dniu 08.09.2016r. (data wpływu 12.09.2016r.), na podstawie wezwania organu z dnia 31.08.2016r. (data doręczenia 06.09.2016r.), o pełnomocnictwo oraz brakującą opłatę, o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych związanych z nabyciem certyfikatów inwestycyjnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 lipca 2016r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych związanych z nabyciem certyfikatów inwestycyjnych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (dalej też: „Spółka”) jest spółką kapitałową mającą siedzibę na terenie Polski i podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce. Spółka w ramach prowadzonej działalności nabyła certyfikaty inwestycyjne wyemitowane przez fundusz inwestycyjny zamknięty z siedzibą w Polsce (dalej: „Emitent”) działający na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Dz.U.2014.157). Organem Emitenta zarządzającym nim i reprezentującym go w stosunkach z osobami trzecimi będzie towarzystwo funduszy inwestycyjnych (TFI).

Przed objęciem certyfikatów inwestycyjnych Emitent określił warunki emisji, w szczególności termin składania zapisów, ilość oferowanych certyfikatów, maksymalny i minimalny poziom emisji oraz cenę emisyjną jednego certyfikatu. Następnie Emitent skierował do Spółki ofertę nabycia określonej ilości certyfikatów inwestycyjnych. Kolejno, Spółka złożyła zapis na określoną ilość certyfikatów inwestycyjnych i zapis ten został przyjęty przez Emitenta. Iloczyn ilości certyfikatów inwestycyjnych i ich ceny emisyjnej stanowił łączną kwotę, do jakiej zapłaty zobowiązał się Wnioskodawca poprzez złożenie zapisu na certyfikaty inwestycyjne aby doszło do nabycia certyfikatów inwestycyjnych Emitenta w ramach emisji.

W złożonym przez Wnioskodawcę formularzu zapisu na certyfikaty inwestycyjne, Wnioskodawca zobowiązał się do opłacenia nabywanych certyfikatów poprzez przeniesienie przez Wnioskodawcę własności udziałów polskiej spółki kapitałowej (dalej: „Udziały”) na rzecz Emitenta oraz częściowo poprzez wpłatę środków pieniężnych na rzecz Emitenta. Opłacenie emisji papierów wartościowych poprzez przeniesie Udziałów nastąpiło na mocy umowy z Emitentem oraz zgodnie z zapisami statutu Emitenta i ustawy o funduszach inwestycyjnych. Innymi słowy, Wnioskodawca wniósł Udziały do Emitenta w zamian za objęcie certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez Emitenta.

Wartość Udziałów została wyceniona według metody przyjętej przez Emitenta dla wyceny aktywów. Wartość ta była niższa niż iloczyn ilości certyfikatów inwestycyjnych i ich ceny emisyjnej, tj. niższa niż kwota do jakiej zapłaty był zobowiązany Wnioskodawca aby nabyć certyfikaty. Stąd też, pozostała kwota została opłacona przez Wnioskodawcę poprzez wpłatę środków pieniężnych na rzecz Funduszu.

Po opłaceniu całości ceny za certyfikaty inwestycyjne w powyższy sposób, doszło do objęcia (nabycia) certyfikatów inwestycyjnych przez Spółkę, tj. Emitent dokonał przydziału certyfikatów inwestycyjnych na rzecz Spółki. Nabycie certyfikatów inwestycyjnych przez Spółkę, w ilości na którą nastąpi zapis, byłoby niemożliwe w przypadku nieopłacenia przez Spółkę całości ceny emisyjnej.

Tym samym Spółka poniosła wydatki na nabycie certyfikatów inwestycyjnych Emitenta w postaci przeniesienia własności Udziałów na rzecz Emitenta oraz środków pieniężnych. Łączna wartość tych wydatków odpowiadała wartości równej iloczynowi ilości nabytych certyfikatów inwestycyjnych, które nabył Wnioskodawca oraz ich ceny emisyjnej.

Z tytułu przeniesienia własności Udziałów na rzecz Emitenta w ramach opłacenia emisji, Wnioskodawca rozpoznał przychód podatkowy w wysokości ceny za Udziały. Cena ta odpowiadała cenie emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych opłaconych poprzez przeniesienie Udziałów na rzecz Emitenta.

Spółka nabyła Udziały w drodze wkładu niepieniężnego od dwóch osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terenie Polski (dalej: „Wspólnicy”). Nabyte przez Wnioskodawcę Udziały zapewniały Spółce bezwzględną większość praw głosów w spółce kapitałowej mającej siedzibę w Polsce (dalej: „Spółka Nabywana”). W związku z aportem doszło do podwyższenia kapitału zakładowego oraz emisji udziałów własnych przez Wnioskodawcę, które objęli Wspólnicy wnoszący aportem udziały w Spółce Nabywanej. Wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o interpretację indywidualną, w której w stanowisku własnym wskazał, że w przypadku zbycia Udziałów Wnioskodawca powinien przyjąć koszt uzyskania przychodu w wysokości wartości nominalnej Udziałów własnych wydanych Wspólnikom.

W przyszłości Wnioskodawca może dokonać odpłatnego zbycia certyfikatów inwestycyjnych na rzecz osób trzecich oraz otrzymać wynagrodzenie za ich umorzenie w związku z ich wykupem przez Emitenta.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:
  1. Czy przeniesienie Udziałów na rzecz Emitenta w ramach opłacenia emisji, będzie stanowiło odpłatne zbycie Udziałów i skutkowało przychodem podatkowym dla Wnioskodawcy w wysokości ceny za Udziały, która to odpowiadała cenie emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych opłaconych poprzez przeniesienie Udziałów na rzecz Emitenta?

Zdaniem Wnioskodawcy (w odniesieniu do pytania pierwszego), przeniesienie Udziałów na rzecz Emitenta w ramach opłacenia emisji, będzie stanowiło odpłatne zbycie Udziałów i skutkowało przychodem podatkowym dla Wnioskodawcy w wysokości ceny za Udziały. Cena ta będzie odpowiadała cenie emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych opłaconych poprzez przeniesienie Udziałów na rzecz Emitenta.

Wnioskodawca zwraca uwagę, iż zgodnie z utrwaloną już linią orzeczniczą, w momencie nabycia certyfikatów inwestycyjnych w funduszu inwestycyjnym w zamian za udziały w spółce kapitałowej dochodzi do odpłatnego zbycia tych udziałów. Podatnik przenosi bowiem w sposób definitywny prawa wynikające z udziałów na fundusz inwestycyjny. W zamian otrzymuje certyfikaty inwestycyjne o ekwiwalentnej wartości. Tak wskazano m. in. w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 17 grudnia 2008 r. (sygn. akt I SA/Bk 517/08), wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 czerwca 2011 r. (II FSK189/10), w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 8 października 2009 r. (sygn. akt I SA/Po 730/09), wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 listopada 2009 r. (II FSK 959/08), wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 grudnia 2009 r., (II FSK 939/08), wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 kwietnia 2011 r. (II FSK 2056/09), wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 listopada 2011r. (II FSK 896/10).

W efekcie w momencie wniesienia udziałów lub akcji w spółce kapitałowej do funduszu inwestycyjnego podatnik rozpoznaje przychód ze zbycia akcji oraz udziałów w spółce (art. 12 ust. 1 w związku z art. 14 ustawy o CIT). Przychód ten powstaje w chwili przeniesienia własności udziałów bądź akcji na nabywcę - fundusz inwestycyjny, który w zamian za tak dokonaną zapłatę przydziela certyfikaty. Wartość certyfikatów, które nabywa podatnik stanowi zatem cenę, którą musi ponieść podatnik, aby je nabyć. Podatnik jest zobowiązany do wydania w zamian za certyfikaty udziałów, które zostaną przez fundusz inwestycyjny wycenione w wartości równej wydanym certyfikatom inwestycyjnym.

W odniesieniu do Wnioskodawcy oznacza to, iż w momencie opłacenia certyfikatów inwestycyjnych Udziałami dokonał on odpłatnego zbycia Udziałów na rzecz Emitenta. W tym także momencie Wnioskodawca rozpoznał przychód w wysokości ceny za Udziały. Cena ta będzie odpowiadała cenie emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych opłaconych poprzez przeniesienie Udziałów na rzecz Emitenta.

Powyższe jest zgodne ze stanowiskiem Ministra Finansów wyrażonym w szeregu interpretacji indywidualnych. Dla przykładu można podać interpretację indywidualną z dnia 2 października 2015 r. wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu o sygn. ILPB4/4510-1-335/15-2/MC, w której Dyrektor potwierdził, że „poprzez wniesienie akcji lub udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością do funduszu w zamian za jednostki uczestnictwa dochodzi do ich zbycia na rzecz funduszu oraz do jednoczesnego nabycia innych papierów wartościowych - jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych. (...) wartość pieniężna certyfikatów inwestycyjnych nabywanych przez wnioskodawcę w zamian za udziały spółki, zgodnie z art. 12 ust 1 pkt 1 ustawy o CIT, stanowić będzie jej przychód podatkowy na dzień objęcia certyfikatów”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy, w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późń. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.