IPPB3/4510-453/16-2/JBB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W jakiej wysokości Wnioskodawca powinien ustalić koszt uzyskania przychodu w przypadku odpłatnego zbycia, bądź zbycia w celu umorzenia przez Wnioskodawcę certyfikatów inwestycyjnych w FIZAN, nabytych w zamian za udziały?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r., poz. 613) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015r., poz.643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 26.04.2016r. (data wpływu 26.04.2016r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie kosztów uzyskania przychodów w związku z transakcją zbycia /umorzenia certyfikatów inwestycyjnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 kwietnia 2016r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych związanych z transakcją zbycia /umorzenia certyfikatów inwestycyjnych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe :

Wnioskodawca jest spółką kapitałową z siedzibą w Polsce i polskim rezydentem podatkowym (dalej: „Spółka holdingowa”). W ramach planowanej transakcji Wnioskodawca nabędzie udziały w polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, będącej polskim rezydentem podatkowym (dalej: „Spółka”). Nabycie przez Wnioskodawcę Udziałów w Spółce będzie zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 12 ust. 4d ustawy o CIT.

Następnie Wnioskodawca planuje wniesienie wszystkich lub części posiadanych przez siebie udziałów Spółki do funduszu inwestycyjnego zamkniętego mającego siedzibę na terenie Polski (dalej: „FIZAN”) działającego na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 157 ze zm., dalej: „ustawa o FI”), w zamian za certyfikaty inwestycyjne wyemitowane przez FIZAN do Spółki holdingowej.

Wartość pieniężna certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez FIZAN będzie odpowiadać wartości udziałów wniesionych Wnioskodawcę do FIZAN.

W przyszłości możliwe będzie zbycie certyfikatów inwestycyjnych nabytych przez Wnioskodawcę w wyniku opisanej transakcji na rzecz podmiotu zewnętrznego bądź na rzecz FIZAN w ramach wykupu certyfikatów inwestycyjnych przez FIZAN w celu umorzenia.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

W jakiej wysokości Wnioskodawca powinien ustalić koszt uzyskania przychodu w przypadku odpłatnego zbycia, bądź zbycia w celu umorzenia przez Wnioskodawcę certyfikatów inwestycyjnych w FIZAN, nabytych poprzez wniesienie przez Wnioskodawcę do FIZAN udziałów posiadanych przez Wnioskodawcę w Spółce...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku odpłatnego zbycia certyfikatów inwestycyjnych w FIZAN przez Wnioskodawcę kosztem uzyskania przychodów będzie wartość rynkowa (godziwa) udziałów w Spółce wniesionych przez Wnioskodawcę do FIZAN w zamian za objęcie certyfikatów inwestycyjnych FIZAN, z dnia ich wniesienia do FIZAN, powiększona o inne wydatki bezpośrednio warunkujące nabycie certyfikatów inwestycyjnych.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu wydatków enumeratywnie wymienionych w przywołanym art. 16 ust. 1 ustawy o CIT, stanowić mogą koszty uzyskania przychodu, o ile pozostają w związku przyczynowo - skutkowym z osiąganymi przychodami, w tym służą zachowaniu albo zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów.

W art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT, ustawodawca wskazał, że: wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów albo akcji w spółce oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych nie uważa się za koszty uzyskania przychodu natomiast (II) wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych.

Do typowych kosztów warunkujących nabycie certyfikatów inwestycyjnych zaliczyć należy zapłaconą cenę za certyfikaty inwestycyjne odpowiadającą wartości rynkowej (godziwej) udziałów w zamian za które objęto certyfikaty oraz inne koszty bezpośrednio związane z tym zakupem (opłaty notarialne, prowizje biura maklerskiego itp.).

Nie ma bowiem wątpliwości, że w analizowanym przypadku w celu osiągnięcia przychodu z odpłatnego zbycia certyfikatów inwestycyjnych konieczne jest poniesienie przez Wnioskodawcę kosztu w postaci pomniejszenia posiadanych aktywów uosabianych przez wartość rynkową (godziwą) udziałów, w zamian za które nastąpiło nabycie certyfikatów inwestycyjnych w FIZAN oraz kosztów bezpośrednio warunkujących nabycie certyfikatów inwestycyjnych, na przykład opłat notarialnych i prowizji biura maklerskiego. W konsekwencji, w przypadku odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę certyfikatów inwestycyjnych w FIZAN, nabytych poprzez wniesienie przez Wnioskodawcę do F1ZAN udziałów posiadanych przez Wnioskodawcę w spółce kapitałowej kosztem uzyskania przychodu Wnioskodawcy będzie wartość rynkowa (godziwa) udziałów wniesionych przez Wnioskodawcę do FIZAN w zamian za objęcie certyfikatów inwestycyjnych FIZAN, z dnia ich wniesienia do FIZAN, powiększona o inne wydatki bezpośrednio warunkujące nabycie certyfikatów.

Przedstawione przez Wnioskodawcę stanowisko znajduje potwierdzenie w jednolitej linii interpretacyjnej Ministra Finansów, znajdującej odzwierciedlenie w przykładowych interpretacjach indywidualnych:

  • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 22 kwietnia 2016 r. sygn. IPPB3/4510-263/16-4/JBB.
  • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 15 stycznia 2016 r. sygn. IPPB3/4510-937/15-2/JBB stwierdzono: „w przypadku odpłatnego zbycia przez Spółkę certyfikatów inwestycyjnych w FIZAN, nabytych poprzez wniesienie przez Spółkę do FIZAN udziałów posiadanych przez Spółkę w spółce kapitałowej, w przypadku wykupu tych certyfikatów przez FIZAN celem umorzenia lub umorzenia tych certyfikatów w wyniku likwidacji FIZAN, kosztem uzyskania przychodu Spółki będzie wartość rynkowa (godziwa) udziałów wniesionych przez Spółkę do FIZAN w zamian za objęcie certyfikatów inwestycyjnych FIZAN, z dnia ich wniesienia do FIZAN, powiększona o inne wydatki bezpośrednio warunkujące nabycie certyfikatów”.
  • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 14 stycznia 2016 r. sygn. ILPB3/4510-1-490/15-4/AO stwierdzono:„w przypadku odpłatnego zbycia Certyfikatów w postaci ich sprzedaży na rzecz podmiotu trzeciego Spółka będzie mogła zaliczyć w koszty uzyskania przychodów wpłaty dokonane na nabycie Certyfikatów poprzez przekazanie Udziałów na rzecz FIZAN równe wartości Udziałów na moment ich zbycia na rzecz FIZAN”.
  • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 26 marca 2015 r. sygn. ILPB3/423-711/14-3/JG stwierdzono: „do kosztów nabycia (objęcia) certyfikatów inwestycyjnych w FIZAN zaliczyć należy wartość rynkową (godziwą) Udziałów w Spółkach Zagranicznych w zamian za które objęto certyfikaty w FIZAN (ustaloną na moment ich wniesienia do FIZAN) oraz ewentualne inne koszty bezpośrednio związane nabyciem certyfikatów inwestycyjnych”.
  • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie 27 lutego 2015 r. sygn. IPPB3/423-1194/14-4/DP stwierdzono: „Spółka z o.o. 2 będzie miała prawo, na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 8e) ustawy o CIT, do rozpoznania jako koszt uzyskania przychodu w podatku CIT - nominalnej wartości udziałów Spółki z o.o. 1. Art. 16 ust. 1 pkt 8e) ustawy o CIT stanowi, iż „nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: 8e) wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te - w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych wspólnikom spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust 4d-są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji).
  • w interpretacji indywidualnej Dyrektora izby Skarbowej w Warszawie z 30 maja 2012 r. sygn. IPPB3/423-130/12-2/DP stwierdzono, że: „W przypadku odpłatnego zbycia przez Spółkę certyfikatów Inwestycyjnych w FIZAN nabytych poprzez wniesienie przez Spółkę do FIZAN udziałów/akcji posiadanych przez Spółkę w spółce kapitałowej, w przypadku wykupu tych certyfikatów przez FIZAN celem umorzenia łub umorzenia tych certyfikatów w wyniku likwidacji FIZAN kosztem uzyskania przychodu Spółki będzie wartość rynkowa (godziwa) udziałów/akcji wniesionych przez Spółkę do FIZAN w zamian za objęcie certyfikatów inwestycyjnych FIZAN, z dnia ich wniesienia do FIZAN, powiększona o inne wydatki bezpośrednio warunkujące nabycie certyfikatów”.
  • w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 września 2010 r. sygn. IPPB3/423-468/10-4/JB w myśl której: „w przypadku zbycia certyfikatów inwestycyjnych Spółka będzie zobowiązana do rozpoznania, zgodnie z art. 12 ust. 1 z zastrzeżeniem art. 14 ust. 1 ustawy, przychodu z tego tytułu. Koszt uzyskania przychodów będą stanowić wydatki związane z nabyciem certyfikatów inwestycyjnych, odpowiadające wartości za jaką nastąpiło nabycie certyfikatów (art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy)”.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późń. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.