IPPB3/4510-268/16-2/DP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy w związku z osiągnięciem przychodu w postaci wypłaty środków z tytułu wykupu lub umorzenia certyfikatów inwestycyjnych Wnioskodawca będzie mógł rozpoznać koszt uzyskania przychodu w wysokości odpowiadającej wartości rynkowej (godziwej) wniesionych do FIZAN udziałów w Spółkach nabywanych, powiększonej o ewentualne inne wydatki bezpośrednio związane z nabyciem certyfikatów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 21 marca 2016 r. (data wpływu 25 marca 2016 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów związanych z wynagrodzeniem z tytułu wykupu lub umorzenia certyfikatów inwestycyjnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów związanych z wynagrodzeniem z tytułu wykupu lub umorzenia certyfikatów inwestycyjnych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością prawa polskiego z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegającą na tym terytorium opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

W najbliższym czasie Wnioskodawca planuje nabycie udziałów w kapitale zakładowym innej spółki lub spółek, t.j. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prawa polskiego, również posiadającej siedzibę na terytorium Polski oraz podlegającej na tym terytorium nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, ewentualnie również spółki z siedzibą na terytorium Unii Europejskiej (zwanych dalej łącznie: „Spółkami nabywanymi”).

Nabycie udziałów w Spółkach nabywanych dokonane zostanie w ramach transakcji wymiany udziałów w rozumieniu art. 12 ust. 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.: Dz.U.2014.851 ze zm,, dalej: „Ustawa CIT”).

W ramach wspomnianej transakcji Wnioskodawca otrzyma w formie wkładu niepieniężnego udziały w kapitale zakładowym Spółek nabywanych (dające bezwzględną większość praw głosu), w zamian za nowoutworzone udziały we własnym kapitale zakładowym wydane dotychczasowym wspólnikom Spółek nabywanych. Łączna wartość nominalna nowoutworzonych udziałów w kapitale zakładowym Wnioskodawcy odpowiadać będzie wartości udziałów w Spółkach nabywanych, określonej przez strony na moment wymiany udziałów, na podstawie wyceny przygotowanej przez niezależnego rzeczoznawcę. Wnioskodawca nie przewiduje wydawania w zamian za udziały Spółek nabywanych dopłat w gotówce.

Wnioskodawca przewiduje, że może on następnie przekazać całość nabytych udziałów Spółek nabywanych funduszowi inwestycyjnemu zamkniętemu aktywów niepublicznych (dalej: „FIZAN”) działającemu na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (t.j.: Dz.U.2014.157 ze zm., dalej: „UFF), tytułem wpłaty do funduszu zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 2 UFI. W zamian za przekazane udziały Wnioskodawca otrzymałby certyfikaty inwestycyjne funduszu - w statucie FIZAN przewidzianoby możliwość dokonania wpłat na certyfikaty inwestycyjne w formie udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z art. 128 UFI.

W dalszej przyszłości może nastąpić wyjście Wnioskodawcy z ww. inwestycji w drodze odkupienia certyfikatów inwestycyjnych przez FIZAN celem umorzenia, lub umorzeniem w związku z likwidacją funduszu. W związku z wykupem lub umorzeniem certyfikatów Wnioskodawca otrzyma środki pieniężne.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z osiągnięciem przychodu w postaci wypłaty środków z tytułu wykupu lub umorzenia certyfikatów inwestycyjnych Wnioskodawca będzie mógł rozpoznać koszt uzyskania przychodu w wysokości odpowiadającej wartości rynkowej (godziwej) wniesionych do FIZAN udziałów w Spółkach nabywanych, powiększonej o ewentualne inne wydatki bezpośrednio związane z nabyciem certyfikatów...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 Ustawy CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 7e.

Z powołanego wyżej przepisu wynika, że możliwość potrącenia wydatków poniesionych na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych zostaje odroczona do momentu ich odpłatnego zbycia, w tym odkupienia przez emitenta lub umorzenia.

Z przedstawionego wyżej opisu zdarzenia przyszłego wynika, że wydatkiem Wnioskodawcy, który zostanie przez niego poniesiony w celu nabycia certyfikatów inwestycyjnych FIZAN będą udziały w Spółkach nabywanych.

Dlatego zdaniem Wnioskodawcy w związku z osiągnięciem przez niego przychodu w postaci wypłaty środków z tytułu wykupu lub umorzenia certyfikatów inwestycyjnych Wnioskodawca będzie mógł rozpoznać koszt uzyskania przychodu w wysokości odpowiadającej wartości rynkowej (godziwej) wniesionych do FIZAN udziałów w Spółkach nabywanych, powiększonej o ewentualne inne wydatki bezpośrednio związane z nabyciem certyfikatów.

Stanowisko Wnioskodawcy jest powszechnie przyjmowane przez organy podatkowe, a także wyrażane jest w interpretacjach indywidualnych prawa podatkowego wydawanych w imieniu Ministra Finansów, np. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 26 marca 2015 r. (znak: ILPB3/423-711/14-3/JG), interpretacji Dyrektora izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 maja 2012 r. (znak: IPPB3/423-130/12-2/DP), interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 13 września 2012 r. (znak: IPPB3/423-400/12-3/AG).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej przez Spółkę oceny swego stanowiska.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.