IPPB3/4510-263/16-4/JBB | Interpretacja indywidualna

W jakiej wysokości Wnioskodawca powinien ustalić koszt uzyskania przychodu w przypadku odpłatnego zbycia, bądź zbycia w celu umorzenia przez Wnioskodawcę certyfikatów inwestycyjnych w FIZAN, nabytych poprzez wniesienie przez Wnioskodawcę do FIZAN udziałów posiadanych przez Wnioskodawcę w Spółce luksemburskiej?
IPPB3/4510-263/16-4/JBBinterpretacja indywidualna
 1. Zamknięty Fundusz Inwestycyjny
 2. certyfikat inwestycyjny
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. udział
 5. umorzenie
 6. wymiana (towarów)
 7. zbycie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r., poz. 613) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015r., poz.643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 21.03.2016r. (data wpływu 23.03.2016r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie kosztów uzyskania przychodów w związku z transakcją zbycia/umorzenia certyfikatów inwestycyjnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 marca 2016r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych związanych z transakcją zbycia/umorzenia certyfikatów inwestycyjnych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe :

Wnioskodawca jest spółką kapitałową z siedzibą w Polsce i polskim rezydentem podatkowym. W ramach planowanej transakcji Wnioskodawca nabędzie udziały w spółki kapitałowej - Société ą responsabilité limitée (SARL - odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Luksemburgu, będącej luksemburskim rezydentem podatkowym. Nabycie przez Wnioskodawcę Udziałów w Spółce luksemburskiej będzie zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 12 ust. 4d ustawy o CIT. W szczególności, zarówno Wnioskodawca, Spółka luksemburska, jak i wnoszący udziały będą podlegać w Polsce, innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia, natomiast Wnioskodawca uzyska w wyniku transakcji bezwzględną większość głosów w Spółce Zagranicznej.

Następnie Wnioskodawca planuje wniesienie wszystkich lub części posiadanych przez siebie udziałów Spółki luksemburskiej do funduszu inwestycyjnego zamkniętego mającego siedzibę na terenie Polski (dalej: „FIZAN”) działającego na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 157 ze zm., dalej: „ustawa o FI”), w zamian za certyfikaty inwestycyjne wyemitowane przez FIZAN do Spółki.

Wartość pieniężna certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez FIZAN będzie odpowiadać wartości rynkowej (godziwej) udziałów wniesionych Wnioskodawcę do FIZAN. W przyszłości możliwe będzie zbycie certyfikatów inwestycyjnych nabytych przez Wnioskodawcę w wyniku opisanej transakcji na rzecz podmiotu zewnętrznego bądź na rzecz FIZAN w ramach wykupu certyfikatów inwestycyjnych przez FIZAN w celu umorzenia.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

W jakiej wysokości Wnioskodawca powinien ustalić koszt uzyskania przychodu w przypadku odpłatnego zbycia, bądź zbycia w celu umorzenia przez Wnioskodawcę certyfikatów inwestycyjnych w FIZAN, nabytych poprzez wniesienie przez Wnioskodawcę do FIZAN udziałów posiadanych przez Wnioskodawcę w Spółce luksemburskiej...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku odpłatnego zbycia certyfikatów inwestycyjnych w FIZAN przez Wnioskodawcę kosztem uzyskania przychodów będzie wartość rynkowa (godziwa) udziałów w Spółce luksemburskiej wniesionych przez Wnioskodawcę do FIZAN w zamian za objęcie certyfikatów inwestycyjnych FIZAN, z dnia ich wniesienia do FIZAN, powiększona o inne wydatki bezpośrednio warunkujące nabycie certyfikatów.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu wydatków enumeratywnie wymienionych w przywołanym art. 16 ust. 1 ustawy o CIT, stanowić mogą koszty uzyskania przychodu, o ile pozostają w związku przyczynowo - skutkowym z osiąganymi przychodami, w tym służą zachowaniu albo zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów.

W art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT, ustawodawca wskazał, że: wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów albo akcji w spółce oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych nie uważa się za koszty uzyskania przychodu natomiast (II) wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych.

Do typowych kosztów warunkujących nabycie certyfikatów inwestycyjnych zaliczyć należy zapłaconą cenę za certyfikaty inwestycyjne odpowiadającą wartości rynkowej (godziwej) udziałów w zamian za które objęto certyfikaty oraz inne koszty bezpośrednio związane z tym zakupem (opłaty notarialne, prowizje biura maklerskiego itp.).

Nie ma bowiem wątpliwości, że w analizowanym przypadku w celu osiągnięcia przychodu z odpłatnego zbycia certyfikatów inwestycyjnych konieczne jest poniesienie przez Wnioskodawcę kosztu w postaci pomniejszenia posiadanych aktywów uosabianych przez wartość rynkową (godziwą) udziałów, w zamian za które nastąpiło nabycie certyfikatów inwestycyjnych w FIZAN oraz kosztów bezpośrednio warunkujących nabycie certyfikatów inwestycyjnych, na przykład opłat notarialnych i prowizji biura maklerskiego.

W konsekwencji, w przypadku odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę certyfikatów inwestycyjnych w FIZAN, nabytych poprzez wniesienie przez Wnioskodawcę do FIZAN udziałów posiadanych przez Wnioskodawcę w spółce kapitałowej kosztem uzyskania przychodu Wnioskodawcy będzie wartość rynkowa (godziwa) udziałów wniesionych przez Wnioskodawcę do FIZAN w zamian za objęcie certyfikatów inwestycyjnych FIZAN, z dnia ich wniesienia do FIZAN, powiększona o inne wydatki bezpośrednio warunkujące nabycie certyfikatów.

Przedstawione przez Wnioskodawcę stanowisko znajduje potwierdzenie w jednolitej linii interpretacyjnej Ministra Finansów, znajdującej odzwierciedlenie w przykładowych interpretacjach indywidualnych:

 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 15 stycznia 2016r., sygn. IPPB3/4510-937/15-2/JBB stwierdzono: „w przypadku odpłatnego zbycia przez Spółkę certyfikatów inwestycyjnych w FIZAN, nabytych poprzez wniesienie przez Spółkę do FIZAN udziałów posiadanych przez Spółkę w spółce kapitałowej, w przypadku wykupu tych certyfikatów przez FIZAN celem umorzenia lub umorzenia tych certyfikatów w wyniku likwidacji FIZAN, kosztem uzyskania przychodu Spółki będzie wartość rynkowa (godziwa) udziałów wniesionych przez Spółkę do FIZAN w zamian za objęcie certyfikatów inwestycyjnych FIZAN, z dnia ich wniesienia do FIZAN, powiększona o inne wydatki bezpośrednio warunkujące nabycie certyfikatów”.
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 14 stycznia 2016r. sygn. ILPB3/4510-1-490/15-4/AO stwierdzono: „w przypadku Odpłatnego zbycia Certyfikatów w postaci ich sprzedaży na rzecz podmiotu trzeciego Spółka będzie mogła zaliczyć w koszty uzyskania przychodów wpłaty dokonane na nabycie Certyfikatów poprzez przekazanie Udziałów na rzecz FIZAN równe wartości Udziałów na moment ich zbycia na rzecz FIZAN”.
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 26 marca 2015r. sygn. ILPB3/423-711/14-3/JG stwierdzono: „do kosztów nabycia (objęcia) certyfikatów inwestycyjnych w FIZAN zaliczyć należy wartość rynkową (godziwą) Udziałów w Spółkach Zagranicznych w zamian za które objęto certyfikaty w FIZAN (ustaloną na moment ich wniesienia do FIZAN) oraz ewentualne inne koszty bezpośrednio związane nabyciem certyfikatów inwestycyjnych.
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie 27 lutego 2015 r. sygn. IPPB3/423-1194/14-4/DP stwierdzono: „Spółka z o.o. 2 będzie miała prawo, na podstawie art. 16 ust 1 pkt 8e) ustawy o CIT, do rozpoznania jako koszt uzyskania przychodu w podatku CIT - nominalnej wartości udziałów Spółki z o.o. 1. Art. 16 ust. 1 pkt 8e) ustawy o CIT stanowi, iż „nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: 8e) wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te - w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych wspólnikom spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust 4d - są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji).
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 maja 2012 r. sygn. IPPB3/423-130/12-2/DP stwierdzono, że: „W przypadku odpłatnego zbycia przez Spółkę certyfikatów Inwestycyjnych w FIZAN nabytych poprzez wniesienie przez Spółkę do FIZAN udziałów/akcji posiadanych przez Spółkę w spółce kapitałowej, w przypadku wykupu tych certyfikatów przez FIZAN celem umorzenia łub umorzenia tych certyfikatów w wyniku likwidacji FIZAN kosztem uzyskania przychodu Spółki będzie wartość rynkowa (godziwa) udziałów/akcji wniesionych przez Spółkę do FIZAN w zamian za objęcie certyfikatów inwestycyjnych FIZAN, z dnia ich wniesienia do FIZAN, powiększona o inne wydatki bezpośrednio warunkujące nabycie certyfikatów”.
 • w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 września 2010r. sygn. IPPB3/423-468/10-4/JB w myśl której: „w przypadku zbycia certyfikatów inwestycyjnych Spółka będzie zobowiązana do rozpoznania, zgodnie z art. 12 ust. 1 z zastrzeżeniem art. 14 ust. 1 ustawy, przychodu z tego tytułu. Koszt uzyskania przychodów będą stanowić wydatki związane z nabyciem certyfikatów inwestycyjnych, odpowiadające wartości za jaką nastąpiło nabycie certyfikatów (art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy)”.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późń. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.