IPPB3/423-1171/14-2/JBB | Interpretacja indywidualna

W zakresie skutków podatkowych związanych z transakcja objęcia/zbycia certyfikatów inwestycyjnych w zamian za wniesione udziały/akcje spółek kapitałowych oraz nieruchomości.
IPPB3/423-1171/14-2/JBBinterpretacja indywidualna
 1. certyfikat inwestycyjny
 2. fundusz inwestycyjny
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. papier wartościowy
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody
 4. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Sprzedaż nieruchomosci i praw majątkowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 12 listopada 2014r. (data wpływu 17 listopada 2014r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia konsekwencji podatkowych związanych z transakcją objęcia/zbycia certyfikatów inwestycyjnych w zamian za wniesione udziały/akcje spółek kapitałowych oraz nieruchomości, w odniesieniu do:

 • pytania pierwszego - jest nieprawidłowe,
 • pytania drugiego - jest prawidłowe,
 • pytania trzeciego - jest prawidłowe,
 • pytania czwartego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 listopada 2014r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych związanych z transakcja objęcia/zbycia certyfikatów inwestycyjnych w zamian za wniesione udziały/akcje spółek kapitałowych oraz nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Agencja S.A. planuje utworzyć spółkę T. S.A. (Towarzystwo) oraz dwa fundusze FIZ: FIZ Spółki A. oraz FIZ Nieruchomości A.. Ponadto A. S.A. zamierza wnieść do tych funduszy inwestycyjnych zamkniętych udziały, akcje i nieruchomości.

W przypadku FIZ Spółek A. (FIZ SA) przedmiotem wkładu będą należące do A. akcje i udziały spółek nienotowanych na giełdach.

W przypadku FIZ Nieruchomości A. (FIZ NA) przedmiotem wkładu będą wybrane nieruchomości oraz spółki pozostające własnością A, dla których nieruchomości stanowią główne aktywa o znaczeniu komercyjnym, to znaczy dające szanse na istotny wzrost wartości lub generujące przychody.

W zamian A. S.A. otrzyma certyfikaty inwestycyjne będące emitowanymi przez fundusze papierami wartościowymi na okaziciela reprezentującymi określone prawa majątkowe.

Zgodnie z art. 7 ustawy o funduszach inwestycyjnych wpłaty do funduszu są dokonywane w formie pieniężnej. Zamiast wpłaty w formie pieniężnej jest jednak możliwe wniesienie praw, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2, jeżeli ustawa oraz statut funduszu tak stanowią. Zgodnie z art. 128 tej ustawy poza zdematerializowanymi papierami wartościowymi oraz udziałami w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością - istnieje możliwość wniesienia prawa własności lub współwłasności nieruchomości gruntowych w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami, budynków i budowli stanowiących odrębne nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego gruntów.

Zgodnie z art. 28 ust. 2 tej ustawy w przypadku wpłat do funduszu inwestycyjnego, dokonywanych w innych niż zdematerializowane papierach wartościowych, udziałach w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub w prawach, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2, osoba zapisująca się na certyfikaty inwestycyjne przenosi, w drodze umowy, zgodnie z odrębnymi przepisami, prawa z tych papierów, udziałów lub prawa, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2, na FIZ. Zgodnie z art. 28 ust. 2a dokonanie wpłaty we wskazanych powyżej prawach wymaga dokonania wyceny w określonych przepisami terminach.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w przypadku transakcji objęcia certyfikatów inwestycyjnych FIZ w zamian za wniesione do tego funduszu udziały i akcje spółek kapitałowych oraz nieruchomości A. S.A. obowiązana będzie do rozpoznania przychodu podlegającego opodatkowaniu zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych...
 2. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, w jakiej wysokości A. S.A. powinna rozpoznać przychód podlegający opodatkowaniu oraz koszty uzyskania przychodów...
 3. Czy w przypadku transakcji zbycia certyfikatów inwestycyjnych FIZ objętych uprzednio w zamian za wniesione udziały i akcje spółek kapitałowych oraz nieruchomości A. S.A. obowiązana będzie do rozpoznania przychodu podlegającego opodatkowaniu zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych...
 4. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 3, w jakiej wysokości A. S.A. powinna rozpoznać przychód podlegający opodatkowaniu oraz koszty uzyskania przychodów...

Zdaniem Wnioskodawcy (w odniesieniu do pytania pierwszego), na moment objęcia certyfikatów inwestycyjnych FIZ, nie powstaje przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Gdyby zamiana składników majątku A. S.A. na certyfikaty inwestycyjne miałaby stanowić przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym, niezasadne byłoby wprowadzenie do ustawy w art. 12 ust. 1 pkt 7 normy, zgodnie z którą przychód powstaje w przypadku objęcia udziałów i akcji w zamian za aport. W takim przypadku wniesienie aportu w zamian za aport stanowiłoby przychód jako zbycie prawa majątkowego. Ponadto ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych w art. 15 ust. 1j zawiera regulacje dotyczące rozpoznawania kosztów w przypadku objęcia udziałów i akcji w zamian za wkład niepieniężny. Należy podkreślić, że norma ta dotyczy wyłącznie udziałów i akcji, a nie szeroko rozumianych papierów wartościowych. Spółka zakłada, że racjonalny ustawodawca nie wprowadza do ustawy zbędnych i przypadkowych norm a istniejących przepisów nie należy interpretować w sposób rozszerzający. Zatem, gdyby celem ustawodawcy było opodatkowanie objęcia certyfikatów ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych np. w art. 15 ust. 1j określałaby również koszty objęcia tych papierów wartościowych. Dodatkowo należy wskazać, że art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych określa przychód jako wartość wyrażoną w cenie określonej w umowie. W analizowanym przypadku nie można mówić ani o cenie, ani o umowie, w ramach której taka cena byłaby ustalona. Wartość składników majątku wnoszonych do funduszy określa się według metody określonej w art. 128 ustawy o funduszach inwestycyjnych a nie w drodze umowy między A. S.A. i funduszami.

W ocenie A. S.A., jeżeli w powyższym przypadku nie powstaje przychód, Spółka nie ma prawa do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tego tytułu. Zatem czynność objęcia certyfikatów inwestycyjnych w zamian za wyżej wskazane składniki majątkowe jest dla Spółki neutralna podatkowo.

Zdaniem Wnioskodawcy (w odniesieniu do pytania drugiego, jeżeli jednak stanowisko organu byłoby odmienne w odniesieniu do pytania pierwszego ), przychód należy rozpoznać zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości ceny ustalonej w umowie na dzień ich objęcia z zastrzeżeniem art. 14 ust. 1 (musi to być cena rynkowa).

W takim przypadku A. S.A. rozpozna koszty uzyskania tego przychodu zgodnie z art. 15 ust. 1k lub art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w zależności od tego w jaki sposób nabyła lub objęła wnoszone w zamian za certyfikaty udziały i akcje. Jeżeli udziały i akcje zostały nabyte za gotówkę, kosztem uzyskania przychodów są wydatki poniesione na ich nabycie.

W drugim przypadku należy dodatkowo przeanalizować, jakiego rodzaju wkład niepieniężny został wniesiony w celu objęcia udziałów i akcji, które teraz Spółka zamierza przekazać w zamian za certyfikaty inwestycyjne:

 1. jeżeli aport miał postać udziałów i akcji objętych za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, koszt rozpoznaje się w wysokości wartości nominalnej objętych udziałów i akcji z dnia ich objęcia; przykład: Spółka wniesie w zamian za certyfikaty udziały spółki X. W takim przypadku kosztem będzie wartość nominalna udziałów spółki X z dnia ich objęcia przez Spółkę.
 2. jeżeli aport miał postać środka trwałego, koszt rozpoznaje się w wysokości wartości początkowej pomniejszonej o dokonaną przed jego wniesieniem sumę odpisów amortyzacyjnych - do momentu ich wniesienia do spółki X w zamian za zbywane obecnie jej udziały; dla gruntów lub praw użytkowania wieczystego jest to wartość równa wydatkom poniesionym na ich nabycie.
 3. jeżeli aport miał postać przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, koszt rozpoznaje się w wysokości wartości składników przedsiębiorstwa wynikającej z ksiąg rachunkowych tego przedsiębiorstwa, jednak nie wyższej niż ich wartość nominalna z dnia objęcia.

W przypadku, gdy przedmiotem aportu do funduszu jest nieruchomość koszty należy rozpoznać zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, W przypadku gruntów i praw użytkowania wieczystego wydatek na ich nabycie, a w przypadku budynków i budowli - wydatki na ich nabycie pomniejszone o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych.

Zdaniem Wnioskodawcy (w odniesieniu do pytania trzeciego), w przypadku transakcji zbycia lub umorzenia certyfikatów inwestycyjnych po stronie Spółki powstanie przychód podlegający opodatkowaniu w wysokości wynagrodzenia za zbywane, odkupywane lub umarzane certyfikaty, zgodnie z art. 12 ust. 1 w zw. z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.

Zdaniem Wnioskodawcy (w odniesieniu do pytania czwartego), objęcie certyfikatów inwestycyjnych jest neutralne podatkowo. Zatem koszty uzyskania przychodów z tytułów zbycia lub umorzenia certyfikatów objętych w zamian za udziały, akcje i nieruchomości należy rozpoznać zgodnie z art. 15 ust. 1k, 16 ust. 1 pkt 8 lub art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - zgodnie z zasadami przedstawionymi powyżej. Jeżeli jednak Spółka rozpozna przychód z tytułu objęcia certyfikatów, koszt uzyskania tego przychodu będą stanowiły wydatki związane z nabyciem certyfikatów, odpowiadające wartości za jaką nastąpiło nabycie certyfikatów, w myśl art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy, tj. w wysokości wartości wyrażonej ceny określonej w umowie objęcia certyfikatów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, w odniesieniu do pytania pierwszego, jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014r.,poz.851) przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty, w wypadkach, o których mowa w art. 21 i art. 22 przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Stosownie do art. 7 ust. 2 cytowanej ustawy dochodem (z zastrzeżeniem art. 10 i 11 tej ustawy) jest nadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Gdy koszty przekraczają przychód, różnica jest stratą.

Podkreślenia wymaga, że ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiuje źródeł przychodów (odmiennie niż w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych). Zasadą jest, że za źródło przychodu w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych uznaje się każdy zindywidualizowany stosunek prawny, zdarzenie lub stan faktyczny, z którym wiąże się uzyskanie przychodu, a wyjątki od tej zasady wynikać muszą z konkretnego przepisu ustawy wyłączającego bądź zwalniającego konkretny dochód od opodatkowania.

Podatek dochodowy od osób prawnych ma zatem cechy podatku globalnego (powszechnego) obejmującego swoim zakresem przedmiotowym wszelkie uzyskiwane w ciągu roku podatkowego przysporzenia majątkowe o charakterze trwałym, bez względu na to, czy mają one charakter periodyczny czy jednorazowy (por. R. Pęk w: L. Błystak, B. Dauter, B. Gruszczyński, B. Hnatiuk, H. Łysikowska, E. Madej, A. Mudrecki, R. Pęk, K. Wujek, J. Zubrzycki, Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz, Wrocław 2003, s. 98-99, H. Kryszczak w: Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, praca zbiorowa pod red. W. Nykiela i A. Mariańskiego, Gdańsk 2008, s. 98-99).

Podkreślenia wymaga, że mimo braku wyraźnego rozróżnienia w ustawie podatkowej źródeł przychodu, w każdym wypadku uzyskania przysporzenia majątkowego należy ustalić, jakie było źródło jego pozyskania. Ustawodawca przewiduje bowiem w odniesieniu do dochodu pozyskanego z niektórych źródeł szczególne zasady opodatkowania.

Definicja legalna przychodu, zawarta w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych jest definicją zakresową niepełną. Ustawodawca podał w art. 12 ust. 1 cytowanej ustawy jedynie przykładowe rodzaje przysporzeń, uznawanych za przychód dla celów podatku dochodowego od osób prawnych (katalog ten nie jest katalogiem zamkniętym, o czym świadczy użycie słowa „w szczególności”), a jednocześnie w ust. 4 tego przepisu wskazał (tym razem stosując katalog zamknięty, nie podlegający wykładni rozszerzającej) przysporzenia, które są neutralne podatkowo. Pozwala to, jak zauważył Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z dnia 24 styczna 2011 r., II FPS 6/10 (opubl. w Lex pod nr 686104) na przyjęcie, że wszelkie przychody z wyłączeniem:

 • wymienionych w art. 12 ust. 4,
 • przychodów ze źródeł, z których dochody nie podlegają opodatkowaniu lub są wolne od podatku (art. 2 ust. 1 i art. 17 ust. 1 pkt 1-50),
 • przychodów ze źródeł, z których przedmiotem opodatkowania jest przychód (tzn. przychody opodatkowane zryczałtowanym podatkiem (art. 21 i art. 22),

- stanowią przychody wpływające na wysokość dochodu do opodatkowania. Od ich sumy odlicza się koszty ich uzyskania i w rezultacie otrzymuje się kwotę dochodu osiągniętego w roku podatkowym, bądź kwotę straty, jeżeli przychody są niższe od tych kosztów. Przedmiot opodatkowania został zatem określony w ustawie w sposób jednoznaczny.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przykładowym przychodem są otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym różnice kursowe.

Należy wskazać, że co prawda ustawodawca nie definiuje pojęcia wartości pieniężnych, jednak przyjmuje się (por. L. Błystak, H. Łysikowska w: Podatek dochodowy od osób prawnych, op. cit. s.196), że pod pojęciem tym rozumieć należy aktywa finansowe, stanowiące substytut pieniądza, a więc przede wszystkim papiery wartościowe, a także środki płatnicze (jak weksle, czeki, akredytywy, przekazy).

Przez papiery wartościowe rozumieć należy, zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538) akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego, inne zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji, inkorporujące uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych lub wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego (prawa pochodne).

Fakt zaliczenia certyfikatów inwestycyjnych do papierów wartościowych wynika zresztą także z art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, dalej: u.f.i.)

Wartościami pieniężnymi mogą być zatem zarówno akcje spółek handlowych, jak i certyfikaty inwestycyjne.

Zauważyć także należy, iż w przypadku wniesienia do funduszu inwestycyjnego papierów wartościowych lub nieruchomości, przedmiotem opodatkowania nie będzie w istocie nabycie certyfikatu, ale zbycie akcji lub udziałów, czy nieruchomości.

Co do zasady w celu uzyskania certyfikatu (reprezentującego prawa majątkowe uczestników funduszu - art. 6 ust. 2 u.f.i.) należy dokonać wpłaty w formie pieniężnej (art. 7 ust. 1 u.f.i.). Do funduszu można jednak także wnieść papiery wartościowe (zdematerializowane i inne niż zdematerializowane), udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub prawa majątkowe, o których, mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit.a i b oraz pkt 2 u.f.i., przy czym wniesienie tych papierów, udziałów, czy praw majątkowych zrównane jest z wpłatą (art. 7 ust. 2 i ust. 3 u.f.i.). Przez prawa majątkowe, zgodnie z art. 147 rozumie się:

 1. własność lub współwłasność:
  1. nieruchomości gruntowych w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami,
  2. budynków i lokali stanowiących odrębne nieruchomości,
  3. statków morskich;
 2. użytkowanie wieczyste.

W przypadku wniesienia papierów wartościowych innych niż zdematerializowane i udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, lub praw do nieruchomości, osoba zapisująca się na certyfikaty przenosi, w drodze umowy, zgodnie z odrębnymi przepisami, prawa z tych papierów, udziałów, praw majątkowych na towarzystwo funduszy inwestycyjnych (art. 28 ust. 2 u.f.i.). Dokonuje zatem ich zbycia (wszelkie prawa własności papierów wartościowych i praw majątkowych przechodzą na Fundusz Inwestycyjny Zamknięty) i otrzymuje w zamian ekwiwalent w postaci certyfikatów. Certyfikaty te, będące papierami wartościowymi stanowią substrat pieniądza, a więc wartość pieniężną w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Tym samym należy stwierdzić, że w momencie przeniesienia praw z akcji, udziałów, czy praw majątkowych do nieruchomości, podatnik otrzymuje przychód o określonej (dającej się wyrazić w pieniądzu) wartości ze zbycia tych akcji, udziałów, czy nieruchomości. Nie ma przy tym wątpliwości, że odpłatne zbycie akcji, udziałów lub nieruchomości stanowi źródło przychodów. Wynika to choćby a contrario z art. 16 ust. 1 pkt 8 updop, pozwalającego pomniejszyć przychód ze zbycia akcji lub udziałów w spółkach kapitałowych o koszty jego uzyskania, czyli koszty związane z objęciem lub nabyciem akcji czy udziałów w spółce. Jak również z art. art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. a i b updop, zgodnie z którym, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na:

 1. nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
 2. nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż wymienione w lit. a środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części,

- wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, są jednak kosztem uzyskania przychodów, w przypadku odpłatnego zbycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na czas ich poniesienia;

Ekwiwalentem w tym przypadku są otrzymane certyfikaty, reprezentujące prawa majątkowe uczestnika funduszu (art. 6 ust. 2 u.f.i.).

Powyżej zaprezentowane stanowisko Organu interpretacyjnego jest potwierdzone licznymi orzeczeniami sądowymi, m.in.: NSA z dnia 21.03.2014r., sygn. akt II FSK928/12, NSA z dnia 06.04.2011r., sygn. akt II FSK 2056/09, NSA z dnia 30.11.2011r. sygn. akt II FSK 896/10 oraz z dnia 22.08.2012r. sygn. akt II FSK 54/11.

Mając na uwadze powyższe należy wskazać, że w przedmiotowym przypadku wpłata przez Spółkę na rzecz FIZ papierów wartościowych w postaci pakietu akcji i udziałów w spółkach kapitałowych oraz praw do nieruchomości, będzie implikowała powstanie przychodu określonego w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dodatkowo Organ interpretacyjny zauważa, że Spółka nieprawidłowo wywiodła swoje stanowisko, z treści przepisu art. 12 ust. 1 pkt 7 updop, uznając że nie należy wykazywać przychodu z tytułu objęcia certyfikatów inwestycyjnych w zamian za akcje, udziały oraz prawa majątkowe w postaci nieruchomości. Należy wyjaśnić, że w art. 12 ust. 1 pkt 7 updop, mamy do czynienia z sytuacją, kiedy podatnik obejmuje nominalną wartość udziałów(akcji) w spółce albo wartość wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo. Czyli następuje objęcie prawa do udziału w kapitale spółki lub majątku spółdzielni. Natomiast w w przypadku nabycia/objęcia certyfikatów inwestycyjnych, taka sytuacja nie zachodzi. Nie można utożsamiać funduszu kapitałowego ze spółką kapitałową. Do funduszu dokonuje się wpłaty (a nie wnosi wkład), a wpłata ta może być dokonana nie tylko w formie pieniężnej, ale również niepieniężnej, o czym stanowi art. 7 ust. 2 i 3 ufi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, w odniesieniu do pytania drugiego, jest prawidłowe.

Organ interpretacyjny podziela stanowisko Spółki, zgodnie z którym zbywając akcje, udziały czy nieruchomości na rzecz FIZ, w zamian za certyfikaty inwestycyjne, należy rozpoznać przychód w oparciu o art. 12 ust. 1 w związku z art. 14 updop. Jednocześnie przychód z tytułu zbycia tych papierów wartościowych oraz praw majątkowych (nieruchomości) pomniejsza się o wydatki poniesione na ich nabycie, zgodnie z art. 15 ust. 1 k, art. 16 ust.1 pkt 1 i pkt 8 updop.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, w odniesieniu do pytania trzeciego, jest prawidłowe.

Organ interpretacyjny podziela także stanowisko Spółki, że w przypadku transakcji zbycia lub umorzenia certyfikatów inwestycyjnych po stronie Spółki powstanie przychód podlegający opodatkowaniu w wysokości wynagrodzenia za zbywane, odkupywane lub umarzane certyfikaty, zgodnie z art. 12 ust. 1 w zw. z art. 12 ust. 3 updop.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, w odniesieniu do pytania czwartego w zakresie uznania, że transakcja objęcia certyfikatów inwestycyjnych jest neutralna podatkowo jest nieprawidłowe.

Jak już wykazano powyżej, transakcja zbycia akcji, udziałów czy praw majątkowych w postaci własności nieruchomości w zamian za certyfikaty inwestycyjne nie jest transakcją obojętną podatkowo, albowiem należy rozpoznać z jej tytułu przychód, na podstawie art. 12 ust.1 w związku z art. 14 updop. Przychód ten odpowiednio pomniejsza się o wydatki poniesione na nabycie akcji, udziałów, czy praw majątkowych.

Jednocześnie zgodzić się należy ze Spółką (stanowisko wariantowe), że wydatki na nabycie certyfikatów inwestycyjnych, odpowiadające wartości za jaką nastąpiło ich nabycie będą kosztem uzyskania przychodów w momencie zbycia, czy umorzenia certyfikatów inwestycyjnych, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 updop.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.