IPPB2/4511-417/15-2/MK | Interpretacja indywidualna

W zakresie zwolnienia od podatku przychodów z tytułu inwestowania środków zgromadzonych na IKE w funduszu inwestycyjnym zamkniętym w certyfikaty inwestycyjne oraz wypłaty środków pieniężnych z konta IKE
IPPB2/4511-417/15-2/MKinterpretacja indywidualna
 1. certyfikat inwestycyjny
 2. inwestycje
 3. konto indywidualne
 4. płatnik
 5. umorzenie certyfikatu inwestycyjnego
 6. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 15 kwietnia 2015 r. (data wpływu 17 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku przychodów z tytułu inwestowania środków zgromadzonych na IKE w funduszu inwestycyjnym zamkniętym w certyfikaty inwestycyjne oraz wypłaty środków pieniężnych z konta IKE - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku przychodów z tytułu inwestowania środków zgromadzonych na IKE w funduszu inwestycyjnym zamkniętym w certyfikaty inwestycyjne oraz wypłaty środków pieniężnych z konta IKE.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca, polski rezydent podatkowy, planuje zainwestowanie środków pieniężnych zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym prowadzonym przez podmiot prowadzący działalność maklerską (dalej: „konto IKE” lub „IKE”) zgodnie z poniższym schematem.

Publiczny fundusz inwestycyjny zamknięty (dalej: „Fundusz”) o którym mowa w art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (tj. z dnia 6 grudnia 2013 r., Dz. U. 2014 poz. 157 ze zm., dalej: „ustawa o FI”), wyemituje certyfikaty inwestycyjne będące papierami wartościowymi na okaziciela.

Certyfikaty zostaną zaoferowane do objęcia (nabycia) w drodze oferty publicznej. Zgodnie z art. 120 ust. 1 ustawy o FI, zamknięty fundusz inwestycyjny emitujący certyfikaty inwestycyjne, które zgodnie ze statutem funduszu inwestycyjnego będą oferowane w drodze oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, jest obowiązany, w terminie 14 dni od dnia wpisania funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych oraz od dnia zamknięcia każdej kolejnej emisji certyfikatów, do złożenia wniosku o dopuszczenie certyfikatów inwestycyjnych do obrotu na rynku regulowanym lub o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu.

W związku z powyższym, przed rozpoczęciem oferty publicznej, Fundusz zobligowany będzie do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, o której mowa w art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2014 poz. 94 ze zm., dalej: „ustawa o OIF”), której przedmiotem jest rejestracja certyfikatów w depozycie, co doprowadzi do ich zdematerializowania. Fundusz planuje przeprowadzić emisję certyfikatów inwestycyjnych w kilku seriach. Dopuszcza się możliwość, iż cena emisyjna jednego certyfikatu w ramach drugiej i następnych emisji certyfikatów w ramach oferty publicznej będzie ustalona poniżej wartości aktywów netto Funduszu przypadającej na jeden certyfikat inwestycyjny, według wyceny aktywów dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na certyfikaty kolejnej emisji. Zgodnie z art. 132 ust. 1 ustawy o FI, w powyższym przypadku statut Funduszu będzie określał maksymalną wysokość różnicy między wartością aktywów netto Funduszu przypadającą na certyfikat inwestycyjny według tej wyceny a ceną emisyjną certyfikatu kolejnej emisji.

Część lub całość oferowanych certyfikatów zostanie objęta (nabyta) przez osoby fizyczne, w tym przez Inwestora, w ramach umowy o świadczenie usług brokerskich zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych z dnia 20 kwietnia 2004 r. (tj. z dnia 18 czerwca 2014 r., Dz. U. 2014 poz. 1147 ze zm., dalej: „ustawa o IKE”). W tym celu zostaną wykorzystane środki zgromadzone przez Inwestora na koncie IKE. Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o IKE, umowa o prowadzenie konta IKE z podmiotem prowadzącym działalność maklerską przewiduje m.in. lokowanie środków gromadzonych na IKE w papiery wartościowe zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy o OIF. Po określonym czasie Inwestor wystąpi z wnioskiem o umorzenie posiadanych certyfikatów inwestycyjnych, wskutek czego Fundusz (poprzez organ zarządzający nim i reprezentujący go) wypłaci z tego tytułu Inwestorowi należne wynagrodzenie w postaci środków pieniężnych, które zostaną przelane na konto IKE.

Dodatkowo Inwestor zakłada, iż:

 • środki przekazywane przez Fundusz na konto IKE Inwestora nie będą zwracane Inwestorowi na bieżąco - w ramach omawianego zdarzenia przyszłego nie będzie zatem dochodziło do zwrotu lub częściowego zwrotu środków z konta IKE w rozumieniu przepisów ustawy o IKE,
 • do wypłacenia środków zgromadzonych na IKE dojdzie po spełnieniu warunków określonych w art. 34 ust. 1 ustawy o IKE,
 • Inwestor nie będzie gromadził oszczędności na więcej niż jednym IKE,
 • wpłaty dokonywane przez Inwestora na konto IKE w każdym roku kalendarzowym nie będą przekraczały kwoty, o której mowa w art. 13 ust. 1 ustawy o IKE,
 • umowa o prowadzenie IKE będzie przewidywać, iż pożytki z papierów wartościowych zgromadzonych na IKE nie będą stanowiły wpłaty na IKE w rozumieniu przepisów ustawy o IKE, lecz będą gromadzone i reinwestowane w ramach konta IKE - w konsekwencji, pożytki te nie będą uwzględniane w rocznym limicie wpłat na konto IKE, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy o IKE.

W związku z powyższym Inwestor powziął wątpliwości co do sposobu rozliczenia powyższej inwestycji na gruncie ustawy o pdof.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w przedstawionym powyżej zdarzeniu przyszłym, w przypadku objęcia certyfikatów inwestycyjnych, umorzenia certyfikatów inwestycyjnych lub wypłaty środków pieniężnych z konta IKE, po stronie Inwestora powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, który jednocześnie będzie objęty zwolnieniem z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 58a ustawy o pdof...

Zdaniem Wnioskodawcy,

W przedstawionym powyżej zdarzeniu przyszłym, w przypadku objęcia certyfikatów inwestycyjnych, umorzenia certyfikatów inwestycyjnych lub wypłaty środków pieniężnych z konta IKE, po stronie Inwestora powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, który jednocześnie będzie objęty zwolnieniem z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 58a ustawy o pdof.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o pdof, wyrażającym zasadę powszechności opodatkowania dochodów osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Art. 10 ust. 1 ustawy o pdof zawiera katalog źródeł przychodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wśród źródeł przychodów ustawa o pdof wymienia m.in. przychody z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych (art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o pdof).

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o pdof, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, za wyjątkiem umorzenia jednostek uczestnictwa subfunduszu funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami, w przypadku zamiany jednostek uczestnictwa subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu tego samego funduszu inwestycyjnego (art. 17 ust. 1c ustawy o pdof).

Ustawa o pdof wskazuje w art. 5a pkt 14, iż poprzez fundusz kapitałowy należy rozumieć „fundusze inwestycyjne oraz fundusze zagranicznej, o których mowa w przepisach o funduszach inwestycyjnych, oraz ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe działające na podstawie przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej, z wyjątkiem funduszy emerytalnych, o których mowa w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych”.

Równocześnie, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 58a) ustawy o pdof, wolne od podatku dochodowego są dochody z tytułu oszczędzania na indywidualnym koncie emerytalnym, w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych, uzyskane w związku z:

 1. gromadzeniem i wypłatą środków przez oszczędzającego,
 2. wypłatą środków dokonaną na rzecz osób uprawnionych do tych środków po śmierci oszczędzającego,
 3. wypłatą transferową

- z tym że zwolnienie nie ma zastosowania w przypadku, gdy oszczędzający gromadził oszczędności na więcej niż jednym indywidualnym koncie emerytalnym, chyba że przepisy te przewidują taką możliwość.

Przenosząc powyższe regulacje na przedstawione zdarzenie przyszłe, w ocenie Wnioskodawcy, w przypadku objęcia certyfikatów inwestycyjnych, umorzenia certyfikatów inwestycyjnych lub wypłaty środków pieniężnych z konta IKE, po stronie Inwestora powstanie przychód na gruncie ustawy o pdof, który jednak będzie objęty zwolnieniem z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 58a ustawy o pdof.

W pierwszej kolejności należy zauważyć, iż niewątpliwie przychodem Inwestora z tytułu realizacji inwestycji opisanej w zdarzeniu przyszłym będzie wartość środków pieniężnych otrzymanych przez Inwestora z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz. Przychód ten powstanie nie wcześniej niż w momencie umorzenia certyfikatów inwestycyjnych i przekazania należnych środków pieniężnych na indywidualne konto emerytalne Inwestora.

Jak Wnioskodawca wyjaśnił w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, Fundusz będzie prowadzony w formie funduszu inwestycyjnego zamkniętego, w oparciu o przepisy ustawy o FI. W rozumieniu ustawy o pdof, Fundusz będzie zatem stanowił fundusz kapitałowy, określony w art. 5a pkt 14 ustawy o pdof.

Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się m.in. przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych (za wyjątkiem umorzenia jednostek uczestnictwa subfunduszu funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami, w przypadku zamiany jednostek uczestnictwa subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu tego samego funduszu inwestycyjnego).

Tym samym, umorzenie certyfikatów inwestycyjnych i przekazanie środków pieniężnych przez Fundusz na konto IKE Inwestora powinno być zakwalifikowane jako przychód z kapitałów pieniężnych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o pdof.

W ocenie Wnioskodawcy, opisany powyżej przychód Inwestora z kapitałów pieniężnych, będzie podlegał zwolnieniu od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 58a) ustawy o pdof.

Jak wskazano powyżej, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 58a) ustawy o pdof, wolne od podatku dochodowego są m. in. dochody spełniające łącznie następujące kryteria:

 1. dochody zostały uzyskane z tytułu oszczędzania na indywidualnym koncie emerytalnym, w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych (kryterium nr 1),
 2. dochody zostały uzyskane w związku z gromadzeniem i wypłatą środków przez oszczędzającego (kryterium nr 2),
 3. oszczędzający nie gromadził oszczędności na więcej niż jednym indywidualnym koncie emerytalnym, chyba że przepisy przewidują taką możliwość (kryterium nr 3).

W ocenie Wnioskodawcy, przychody otrzymywane przez Inwestora będą wypełniały wszystkie ww. przesłanki dla zastosowania zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 58a) ustawy.

Po pierwsze należy zauważyć, iż wypłacane przez Fundusz środki pieniężne z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w całości będą przekazywane na indywidualne konto emerytalne Inwestora prowadzone na podstawie przepisów ustawy o IKE. Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy o IKE, konto IKE może stanowić bowiem wyodrębniony rachunek papierów wartościowych lub inny rachunek, na którym zapisywane są instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi oraz rachunek pieniężny służący do obsługi takich rachunków w podmiocie prowadzącym działalność maklerską. Dodatkowo należy wskazać, iż zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o IKE, umowa o prowadzenie konta IKE z podmiotem prowadzącym działalność maklerską może przewidywać m.in. lokowanie środków gromadzonych na IKE w papiery wartościowe (a więc również w certyfikaty inwestycyjne, o których mowa w opisie zdarzenia przyszłego).

W związku z powyższym nie ulega wątpliwości, iż środki otrzymane przez Inwestora w związku z umorzeniem certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez Fundusz będą stanowiły dochody uzyskane z tytułu oszczędzania na indywidualnym koncie emerytalnym, w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych. Spełnione zatem będzie opisane powyżej kryterium nr 1 pozwalające na zastosowanie zwolnienia z podatku dochodowego.

Zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy o IKE, poprzez gromadzenie oszczędności należy rozumieć dokonywanie wpłat, wypłat transferowych oraz przyjmowanie wypłat transferowych, a także inwestowanie środków znajdujących się na IKE. Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, certyfikaty inwestycyjne emitowane przez Fundusz zostaną objęte przez Inwestora w zamian za środki zgromadzone na koncie IKE.

Umowa o prowadzenie IKE będzie ponadto przewidywać, iż pożytki z papierów wartościowych zgromadzonych na IKE (w tym środki pieniężne wypłacane przez Fundusz z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych) nie będą stanowiły wpłaty na IKE w rozumieniu przepisów ustawy o IKE, lecz będą gromadzone i reinwestowane w ramach konta IKE.

Niewątpliwie zatem, środki pieniężne otrzymane przez Inwestora na konto IKE w wyniku umorzenia certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz zostaną uzyskane w wyniku gromadzenia oszczędności, polegającego w szczególności na inwestowaniu środków pierwotnie znajdujących się również na koncie IKE.

Środki przekazywane przez Fundusz na konto IKE Inwestora nie będą zwracane Inwestorowi na bieżąco, w ramach omawianego zdarzenia przyszłego nie będzie zatem dochodziło do zwrotu lub częściowego zwrotu środków z konta IKE w rozumieniu przepisów ustawy o IKE. Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, wypłata środków zgromadzonych na IKE będzie dokonana po spełnieniu warunków określonych w art. 34 ust. 1 ustawy o IKE, a tym samym będzie stanowiła wypłatę w rozumieniu przepisów ustawy o IKE, podlegającą zwolnieniu z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 58a ustawy o pdof.

W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawcy, przekazywane przez Fundusz na rzecz Inwestora środki pieniężne w całości będą związane z gromadzeniem i wypłatą środków przez oszczędzającego (Inwestora). Tym samym, w opisanym powyżej zdarzeniu przyszłym spełnione będzie również kryterium nr 2 warunkujące zastosowanie zwolnienia z podatku dochodowego.

Ponadto Wnioskodawca pragnie podkreślić, iż jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, nie będzie gromadził oszczędności na więcej niż jednym indywidualnym koncie emerytalnym. Spełnione zatem zostanie również opisane powyżej kryterium nr 3.

Mając powyższe na uwadze, w przypadku przedmiotowego zdarzenia przyszłego, spełnione zostaną wszystkie warunki pozwalające na zastosowanie zwolnienia z podatku dochodowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 58a ustawy o pdof.

Podsumowując, w ocenie Wnioskodawcy, na gruncie opisywanego zdarzenia przyszłego może dojść do powstania przychodu po jego stronie. Przychód ten powinien zostać zakwalifikowany jako przychód z kapitałów pieniężnych (zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o pdof). Jednocześnie, ewentualny przychód uzyskany przez Wnioskodawcę w związku z opisaną inwestycją, tj. z objęciem oraz umorzeniem certyfikatów inwestycyjnych, jak również z wypłatą środków zgromadzonych na IKE po spełnieniu warunków określonych w art. 34 ust. 1 ustawy o IKE, będzie podlegał zwolnieniu od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 58a ustawy o pdof.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14 c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.