IPPB2/4511-397/16-2/KW1 | Interpretacja indywidualna

Czy przeniesienie przez Spółki w ramach wykonania umów darowizn własności Aktywów na rzecz Funduszu i związany z tym wzrost wartości certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, posiadanych przez Wnioskodawcę, będą skutkowały powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu (lub dochodu) z jakiegokolwiek źródła, opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
IPPB2/4511-397/16-2/KW1interpretacja indywidualna
 1. Zamknięty Fundusz Inwestycyjny
 2. akcja
 3. certyfikat inwestycyjny
 4. darowizna
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 25 maja 2016 r. (data wpływu 30 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania przychodu z tytułu wzrostu wartości certyfikatów inwestycyjnych w funduszu inwestycyjnym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania przychodu z tytułu wzrostu wartości certyfikatów inwestycyjnych w funduszu inwestycyjnym.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca nabędzie certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego („Fundusz”) z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, działającego na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. 2014 poz. 157; „UFI”), stając się uczestnikiem tego Funduszu.

Możliwe jest, że w przyszłości podmiot trzeci (lub kilka podmiotów trzecich) będące zagranicznymi lub polskimi spółkami kapitałowymi (dalej: „Spółki”) darują na rzecz Funduszu posiadane przez siebie aktywa majątkowe (akcje/udziały polskich lub zagranicznych spółek kapitałowych, obligacje, środki pieniężne (dalej: „Aktywa”)). Darowanie Aktywów nastąpi albo w jednej albo w kilku umowach darowizny. Umowy darowizny pomiędzy Spółkami oraz Funduszem zostaną zawarte na podstawie art. 888 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014, poz. 827 z późn. zm., dalej jako: „KC”). Spółki nie będą (w tym również na moment zawarcia umów darowizn z Funduszem) posiadały certyfikatów uczestnictwa Funduszu (nie będą uczestnikami Funduszu).

W zamian za dokonanie darowizn Aktywów, ani Spółki ani tym bardziej Wnioskodawca nie uzyskają żadnego świadczenia od Funduszu, w szczególności nie otrzymają żadnej zapłaty, ani nie obejmą nowych certyfikatów inwestycyjnych Funduszu.

Na skutek dokonania przez Spółki darowizn Aktywów na rzecz Funduszu wzrośnie wartość majątku Funduszu.

W związku z tym, że na moment zawarcia poszczególnych umów darowizn pomiędzy Spółkami a Funduszem Wnioskodawca będzie już w posiadaniu certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, zwiększeniu ulegnie wartość certyfikatów inwestycyjnych, posiadanych już przez Wnioskodawcę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przeniesienie przez Spółki w ramach wykonania umów darowizn własności Aktywów na rzecz Funduszu i związany z tym wzrost wartości certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, posiadanych przez Wnioskodawcę, będą skutkowały powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu (lub dochodu) z jakiegokolwiek źródła, opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy, przeniesienie przez Spółki w ramach wykonania umowy darowizny własności Aktywów na rzecz Funduszu i związany z tym wzrost wartości certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, posiadanych przez Wnioskodawcę, nie będą skutkowały powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu (lub dochodu) z jakiegokolwiek źródła, opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Jak zostało to przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego, możliwe jest, że w przyszłości Spółki darują na rzecz Funduszu posiadane przez siebie Aktywa. Na moment dokonania darowizn Spółki nie będą posiadały certyfikatów inwestycyjnych Funduszu (nie będą jego uczestnikami). Certyfikaty inwestycyjne Funduszu na moment dokonania darowizn posiadał będzie Wnioskodawca.

Umowy darowizny pomiędzy Spółkami oraz Funduszem zostaną zawarte na podstawie art. 888 KC. Zgodnie ze wskazanym przepisem, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Podstawowym elementem umowy darowizny, niezbędnym do uznania, że dane świadczenie jest darowizną, jest jej nieodpłatność. W wyniku wykonania umów darowizn, Spółki (ani Wnioskodawca) nie otrzymają żadnego świadczenia wzajemnego od Funduszu, w szczególności zapłaty, ani nie obejmą nowych certyfikatów inwestycyjnych Funduszu.

Na skutek dokonania przez Spółki darowizn Aktywów na rzecz Funduszu, wzrośnie wartość majątku Funduszu. W związku z tym, że wartość certyfikatów inwestycyjnych jest wyliczana, zgodnie z UFI, na podstawie wartości aktywów netto funduszu, w wyniku dokonanych darowizn wzrośnie również wartość certyfikatów inwestycyjnych, jakie w Funduszu posiadał będzie już Wnioskodawca.

Art. 10 ust. 1 Ustawy o PIT zawiera katalog źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Źródłami przychodów są m.in. kapitały pieniężne.

Stosownie do treści art. 17 ust. 1 Ustawy o PIT, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się:

 1. odsetki od pożyczek,
 2. odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 5
 3. odsetki (dyskonto) od papierów wartościowych,
 4. dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału, w tym również:
  1. dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych,
  2. oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) w spółdzielniach,
  3. podział majątku likwidowanej osoby prawnej lub spółki,
  4. wartość dokonanych na rzecz wspólników spółek, nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, określoną według zasad wynikających z art. 11 ust. 2-2b,
 5. przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 1C,
 6. należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z:
  1. odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych,
  2. realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
 7. przychody z odpłatnego zbycia prawa poboru, w tym również ze zbycia prawa poboru akcji nowej emisji przez pracowniczy fundusz emerytalny w imieniu członka funduszu,
 8. przychody członków pracowniczych funduszy emerytalnych z tytułu przeniesienia akcji złożonych na rachunkach ilościowych do aktywów tych funduszy,
 9. nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny,
 10. u wspólnika, określoną w umowie spółki, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c i d, wartość wkładu niepieniężnego wniesionego w postaci rzeczy lub praw, w zamian za który wspólnikowi nie są wydawane udziały (akcje), o których mowa w pkt 9,
 11. przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.

Zakres dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych został zdefiniowany w art. 24 ust. 5 Ustawy o PIT jako dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także zdarzenia opisane w pkt od 1 do 9 tego przepisu. Analiza art. 24 ust. 5 pkt 1-9 ustawy o PIT prowadzi do wniosku, że o przychodzie (dochodzie) z udziału w zyskach osób prawnych można mówić jedynie, gdy przychód (dochód) ten jest faktycznie uzyskany. Sam wzrost wartości certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, posiadanych przez Wnioskodawcę, niezależenie od przyczyn tego wzrostu, nie skutkuje faktycznym uzyskaniem przez Wnioskodawcę jakiegokolwiek przychodu (dochodu), tym bardziej że wahania wartości rynkowej certyfikatów są czymś naturalnym i uzależnionym od wielu czynników. Wzrost wartości posiadanych przez Wnioskodawcę certyfikatów inwestycyjnych Funduszu może jedynie wpłynąć na wysokość jego przychodów np. w przypadku odpłatnego zbycia tych certyfikatów, czy ich umorzenia.

W analizowanym zdarzeniu przyszłym brak jest również podstaw do przyjęcia, że po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podatkowy na podstawie art. 11 ust. 1 Ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6,9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Wzrost wartości posiadanych certyfikatów inwestycyjnych nie mieści się w powyższej definicji przychodu, nie stanowi on bowiem otrzymanych lub postawionych do dyspozycji podatnika wartości pieniężnych ani wartość otrzymanych świadczeń w naturze czy innych nieodpłatnych świadczeń. Dokonanie przez Spółki darowizny na rzecz Funduszu, nie spowoduje otrzymania przez Wnioskodawcę jakiegokolwiek świadczenia.

Tym samym, wzrost wartości posiadanych przez Wnioskodawcę certyfikatów inwestycyjnych nie będzie stanowił przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 Ustawy o PIT. Za przychody te, zgodnie z art. 20 ust. 1 Ustawy o PIT, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17. Przy interpretacji tego przepisu nie można pominąć definicji ogólnej pojęcia przychodu zawartej w art. 11 ust. 1 Ustawy o PIT. Jak zostało to wskazane powyżej, definicja ta wskazuje na otrzymane lub pozostawione do dyspozycji podatnika pieniądze lub wartości pieniężne oraz wartości świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Dokonane przez Spółki darowizny nie spowodują otrzymania przez Wnioskodawcę żadnego świadczenia, czy pozostawienia mu takiego świadczenia do dyspozycji.

Mając na uwadze powyższe uregulowania stwierdzić należy, że wskutek przekazania przez Spółki w formie darowizny własności Aktywów na rzecz Funduszu, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód (ani dochód) do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Powyższe stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w licznym indywidualnych interpretacjach podatkowych, przykładowo w:

 • interpretacji indywidualnej, wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 2 lutego 2016 r., sygn.: IPTPB3/4511-358/15-4/PM;
 • interpretacji indywidualnej, wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, z dnia 23 kwietnia 2015 r., sygn.: IPPB2/4511-94/15-3/MK;
 • interpretacji indywidualnej, wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, z dnia 22 kwietnia 2015 r., sygn.: IPPB2/4511-99/15-2/PW.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W świetle z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. A-c.

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do treści art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się:

 1. odsetki od pożyczek;
 2. odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 5;
 3. odsetki (dyskonto) od papierów wartościowych;
 4. dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału, w tym również:
  1. dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych,
  2. oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) w spółdzielniach,
  3. podział majątku likwidowanej osoby prawnej lub spółki,
  4. wartość dokonanych na rzecz wspólników spółek, nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, określoną według zasad wynikających z art. 11 ust. 2-2b;
 5. przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 1c;
 6. przychody z:
  1. odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych,
  2. realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
 7. przychody z odpłatnego zbycia prawa poboru, w tym również ze zbycia prawa poboru akcji nowej emisji przez pracowniczy fundusz emerytalny w imieniu członka funduszu;
 8. przychody członków pracowniczych funduszy emerytalnych z tytułu przeniesienia akcji złożonych na rachunkach ilościowych do aktywów tych funduszy;
 9. nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, objętych w zamian za wkład niepieniężny;
  9a) u wspólnika, określoną w umowie spółki, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c i d, wartość wkładu niepieniężnego wniesionego w postaci rzeczy lub praw, w zamian za który wspólnikowi nie są wydawane udziały (akcje), o których mowa w pkt 9;
 10. przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.

Stosownie do treści art. 20 ust. 1 ww. ustawy, Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Przez pojęcie darowizny rozumieć należy typ umowy nazwanej, opisany w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380, z późn. zm.). Zgodnie z przepisem art. 888 § 1 tegoż Kodeksu przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Podstawowym elementem umowy darowizny, niezbędnym do uznania, że dane świadczenie jest darowizną, jest jej nieodpłatność. Świadczenie jest nieodpłatne wówczas, gdy otrzymujący świadczenie nie świadczy nic w zamian, ani też nie zobowiązuje się do innego świadczenia w przyszłości. Przy czym to świadczenie drugiej strony nie musi mieć charakteru majątkowego, może być np. korzyścią osobistą. Jedynym celem, jaki leży u podstaw darowizny, jest chęć przysporzenia majątkowego na rzecz drugiej strony. Jeżeli podatnik dokonuje świadczenia, mając nadzieję uzyskania w zamian, w przyszłości jakiejś korzyści majątkowej lub osobistej, to nie można mówić o darowiźnie.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca nabędzie certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego („Fundusz”) z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, działającego na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. 2014 poz. 157; „UFI”), stając się uczestnikiem tego Funduszu. Możliwe jest, że w przyszłości podmiot trzeci (lub kilka podmiotów trzecich) będące zagranicznymi lub polskimi spółkami kapitałowymi (dalej: „Spółki”) darują na rzecz Funduszu posiadane przez siebie aktywa majątkowe (akcje/udziały polskich lub zagranicznych spółek kapitałowych, obligacje, środki pieniężne (dalej: „Aktywa”)). Darowanie Aktywów nastąpi albo w jednej albo w kilku umowach darowizny. Spółki nie będą (w tym również na moment zawarcia umów darowizn z Funduszem) posiadały certyfikatów uczestnictwa Funduszu (nie będą uczestnikami Funduszu). W zamian za dokonanie darowizn Aktywów, ani Spółki ani tym bardziej Wnioskodawca nie uzyskają żadnego świadczenia od Funduszu, w szczególności nie otrzymają żadnej zapłaty, ani nie obejmą nowych certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Na skutek dokonania przez Spółki darowizn Aktywów na rzecz Funduszu wzrośnie wartość majątku Funduszu. W związku z tym, że na moment zawarcia poszczególnych umów darowizn pomiędzy Spółkami a Funduszem Wnioskodawca będzie już w posiadaniu certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, zwiększeniu ulegnie wartość certyfikatów inwestycyjnych, posiadanych już przez Wnioskodawcę.

Z treści wskazanych wyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że ustawodawca enumeratywnie określił przypadki i zdarzenia, w wyniku których powstaje przychód z kapitałów pieniężnych. W tych przypadkach jest mowa o odpłatnym zbyciu, realizacji praw, objęciu w zamian. Wśród sytuacji skutkujących powstaniem przychodu z kapitałów pieniężnych nie wymieniono przypadków, w których następuje zmiana wartości posiadanych przez uczestnika certyfikatów inwestycyjnych w funduszu inwestycyjnym.

Ponadto cytowany przepis art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przedstawia otwarty katalog zdarzeń, z zaistnieniem których „dochodzi do powstania u podatnika przychodu z innych źródeł”. Jednakże, dokonując kwalifikacji danego zdarzenia jako powodującego powstanie przychodu z innych źródeł, należy odwołać się do art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który zawiera definicję przychodu. Definicja ta wprost odwołuje się do otrzymanych lub pozostawionych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych oraz wartości świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Darowizna dokonana przez Spółki nie powoduje otrzymania przez Wnioskodawcę żadnego świadczenia wzajemnego, czy pozostawienia Wnioskodawcy takiego świadczenia do dyspozycji. Dokonanie przez Spółki darowizny aktywów majątkowych tj. udziałów/akcji polskich lub zagranicznych spółek kapitałowych, obligacji, środków pieniężnych na rzecz Funduszu, nie spowoduje otrzymania przez Wnioskodawcę jakiegokolwiek świadczenia, a w konsekwencji nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu z innych źródeł w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze powyższe uregulowania zawarte w cytowanej ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych stwierdzić należy, że wskutek przekazania przez Spółki w formie darowizny własności udziałów/akcji, obligacji lub środków pieniężnych na rzecz Funduszu, u Wnioskodawcy jako uczestnika Funduszu, nie powstanie przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeżeli Wnioskodawca nie obejmie w zamian certyfikatów inwestycyjnych bądź nie otrzyma jakiegokolwiek ekwiwalentu za darowane składniki majątkowe.

Należy przy tym zastrzec, że rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest ustalanie, czy opisana „darowizna” ma charakter bezzwrotnego świadczenia, bowiem stanowi to domenę ewentualnego postępowania podatkowego. Jeżeli jednak przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe różnić się będzie od stanu faktycznego, który wystąpi w rzeczywistości, w szczególności, jeżeli umowa darowizny będzie związana ze świadczeniem wzajemnym Funduszu w jakiejkolwiek formie, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Końcowo – odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych, które przemawiają za słusznością stanowiska przedstawionego we wniosku, należy stwierdzić, że powołane orzeczenia dotyczą konkretnych spraw podatników osądzonych w określonym stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast Organy podatkowe mimo że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, że nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.